Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
xxvi, 530 s. : il. ; 26 cm + 1 CD-ROM
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-1221-5 (váz.)
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - speciál 2008
Název CD-ROMu: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - speciál 2008
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000202320
Předmluva -- Poděkování -- Předmluva autora -- Seznam zkratek -- Terminologické poznámky -- Klinická biochemie vody a iontů (Antonín Jabor) -- Voda -- Základní informace, terminologie a definice -- Homeostáza vody -- Tělesné kompartmenty -- Složení tělesných tekutin -- Hmotnostní koncentrace vody v plazmě -- Dehydratace -- Hyperhydratace -- Osmotický tlak, osmolalita -- Základní informace, terminologie a definice -- Osmolalita plazmy -- Efektivní osmolalita -- Osmolální okno -- Gibbsova-Donnanova rovnováha -- Starlingův zákon -- Důsledky změn osmolality v extracelulárním prostoru -- Osmolalita moče -- Stanovení osmolality (Petr Stern) -- Sodný kationt-Na+ -- Základní informace, terminologie a definice -- Fyziologické a patofyziologické poznámky -- Základní klasifikace poruch sodného kationtu a vody -- Změny extracelulárního prostoru bez změny osmolality -- Hyponatremie -- Hypernatremie -- Stanovení sodného kationtu (Petr Stern) -- Draselný kationt K+ -- Základní informace, terminologie a definice -- Fyziologické a patofyziologické poznámky -- Vztah kalemie, pH a deficitu kalia -- Hypokalemic -- Hyperkalemie -- Stanovení draselného kationtu (Petr Stern) -- Horečnatý kationt Mg+ -- Základní informace, terminologie a definice -- Fyziologické a patofyziologické poznámky -- Hypomagnezemie -- Hypermagnezemie -- Stanovení horečnatého kationtu (Petr Stern) -- Vápenatý kationt Ca+ -- Základní informace, terminologie
a definice -- Fyziologické a patofyziologické poznámky -- Hypokalcemie -- Hyperkalcemie -- Stanovení vápenatého kationtu (Petr Stern) -- Chloridový aniont Cl" -- Základní informace, terminologie a definice -- Fyziologické a patofyziologické poznámky -- Vztah chloridového aniontu a acidobazického stavu -- Hypochloridemie -- Hyperchloridemie -- Stanovení chloridového aniontu (Petr Stern) -- Fosfátový aniont -- Základní informace, terminologie a definice -- Fyziologické a patofyziologické poznámky -- Hypofosfátemie -- Hyperfosfátemie -- Stanovení fosfátového aniontu (Petr Stern) -- Vodík-H+ -- Základní informace, terminologie a definice -- pH-stat a alfa-stat -- Hendersonova-Hasselbalchova rovnice -- Acidemie -- Alkalemie -- Stanovení pH (Petr Stern) -- Oxid uhličitý C (Ivan Herold) -- Homeostaza oxidu uhličitého -- Tvorba oxidu uhličitého -- Transport oxidu uhličitého -- Eliminace oxidu uhličitého -- End-exspirační PC (end-tidal PC, PETC) -- Klinický význam měření PaC -- Hypokapnie -- Hyperkapnie -- Stanovení PC (Petr Stern) -- Kyslík (Ivan Herold) -- Základní informace, terminologie a definice -- Základní vypočítané veličiny vhodné pro posuzování oxygenace (Antonín Jabor) -- Kaskáda kyslíku -- Bohrův a Haldaneův efekt -- Hemoglobin, dyshemoglobinemie, myoglobin, vazby molekul (Antonín Jabor) -- Transport kyslíku v krvi -- Hypoxie -- Hyperoxie -- Stanovení P (Petr Stern) -- Dusík-N -- Základní informace, terminologie
a definice -- Fyziologické a patofyziologické poznámky -- Dusíková bilance -- Kreatinin -- Fyziologické a patofyziologické údaje -- Interpretace koncentrace kreatininu a odpadu kreatininu močí -- Urea (Vladimíra Kvasnicová) -- Chemické vlastnosti -- Fyziologické a patofyziologické údaje -- Zvýšená koncentrace v plazmě -- Snížená koncentrace v plazmě -- Stanovení urey -- CystatinC -- Chemické vlastnosti -- Fyziologické a patofyziologické údaje -- Stanovení cystatinu C -- Laktát -- Fyziologické a patofyziologické údaje -- Ischemický laktát-amoniakový test -- Laktátová acidóza -- Stanovení laktátu (Petr Stern) -- Literatura -- Základní regulační molekuly a systémy (Antonín Jabor) -- Vazopresin -- Syntéza, skladování a degradace -- Receptory vazopresinu -- Funkce vazopresinu -- Antagoniste receptoru vazopresinu -- Aquaporiny -- Transport vody přes biologickou membránu -- Vztah struktury a funkce aquaporinů -- Klasifikace aquaporinů -- Systém renin-angiotenzin-aldosteron (Janka Franeková, Antonín Jabor) -- Syntéza, skladování a degradace -- Receptory angiotenzinu II -- Funkce systému renin-angiotenzin-aldosteron -- Antagoniste receptoru a enzymové inhibitory -- Natriuretické peptidy -- Syntéza, skladování a degradace -- Látky s natriuretickou aktivitou -- Receptory natriuretických peptidů -- Funkce natriuretických peptidů -- Možnosti stanovení, referenční a rozhodovací meze, jednotky -- Vliv pohlaví a věku
na zvýšení natriuretických peptidů -- Vliv obezity -- Diagnostické použití natriuretických peptidů -- Terapeutické použití natriuretických peptidů -- Antagoniste receptoru natriuretických peptidů -- Adrenomedulin -- Syntéza, skladování a degradace -- Receptory adrenomedulinu -- Funkce adrenomedulinu -- Antagonisté receptoru adrenomedulinu -- Bradykinin -- Syntéza, skladování a degradace -- Receptory kininů -- Funkce kininů -- Antagonisté receptoru kininů -- Endogenní kardiotonické steroidy -- Syntéza, skladování a degradace -- Receptory digoxinu podobných imunoreaktivních substancí -- Funkce digoxinu podobných imunoreaktivních substancí -- Fosfatoniny -- Syntéza, skladování a degradace -- Receptory fosfatoninů -- Funkce fosfatoninů -- Antagonisté receptoru fosfatoninů -- Parathormon (Richard Pikner, Antonín Jabor) -- Syntéza, sekrece, degradace a jejich regulace -- Receptory parathormonu -- Funkce parathormonu -- Antagonisté receptoru parathormonu -- Vitamin D (Jaroslava Vávrová, Antonín Jabor) -- Syntéza, skladování a degradace -- Receptory vitaminu D -- Funkce vitaminu D -- Antagonisté receptoru vitaminu D -- Metody stanovení vitaminu D -- WNKkinázy -- Literatura -- Funkce ledvin a regulace efektivního objemu (Antonín Jabor) -- Nefron a jeho funkce -- Nefron vztah morfologie a funkce -- Renální regulace iontů, glukózy, urey a kreatininu -- Renální regulace acidobazické rovnováhy -- Některé další renální
regulační mechanismy -- Renální funkční ukazatele -- Úvodní poznámky -- Odhady glomerulární filtrace -- Další významné clearance -- Frakční exkrece -- Adekvátní frakční exkrece -- Další ukazatele charakterizující renální funkce -- Referenční hodnoty renálních funkčních ukazatelů -- Typy diurézy -- Typy diurézy a diagnostická kritéria -- Vodní diuréza -- Tubulární osmotická diuréza -- Overflow osmotická diuréza -- Smíšené diurézy -- Koncentrační a diluční schopnost ledvin -- Patofyziologie -- Koncentrační schopnost ledvin -- Diluční schopnost ledvin -- Regulace efektivního cirkulujícího objemu a osmolality -- Základní pojmy a patofyziologické údaje -- Regulace efektivního arteriálního objemu -- Žízeň -- Základní patofyziologické poznámky -- Osmotický práh pocitu žízně -- Literatura -- Acidobazické poruchy (Antonín Jabor) -- Acidobazická rovnováha -- Úvod -- Pufry -- Základní veličiny vhodné pro posuzování acidobazického stavu -- Model elektroneutrality plazmy -- Kompenzace acidobazických poruch -- Metabolická komponenta acidobazického stavu -- Vliv infuzních roztoků na acidobazickou rovnováhu -- Klinické situace s možnou acidobazickou poruchou -- Respirační acidóza (Antonín Kazda, Antonín Jabor) -- Definice -- Etiologie a patogenezę -- Patofyziologie a klinická biochemie -- Klinický obraz -- Laboratorní vyšetření -- Diferenciální diagnostika -- Terapie -- Respirační
alkalóza (Antonín Kazda, Antonín Jabor) -- Definice -- Etiologie a patogenezę -- Patofyziologie a klinická biochemie -- Klinický obraz -- Laboratorní vyšetření -- Diferenciální diagnostika -- Terapie -- Metabolická acidóza (Antonín Jabor, Antonín Kazda) -- Definice -- Etiologie a patogenezę -- Patofyziologie a klinická biochemie -- Klinický obraz -- Laboratorní vyšetření -- Diferenciální diagnostika -- Terapie -- Metabolická alkalóza (Antonín Jabor, Antonín Kazda) -- Definice -- Etiologie a patogenezę -- Patofyziologie a klinická biochemie -- Klinický obraz -- Laboratorní vyšetření -- Diferenciální diagnostika -- Terapie -- Smíšené acidobazické poruchy -- Přístup k diagnostice kombinovaných poruch -- Jednotlivé kombinované poruchy -- Literatura -- Základní poruchy vnitřního prostředí (Antonín Jabor) -- Diabetes insipidus -- Diabetes insipidus jako skupina onemocnění -- Diabetes insipidus centrální -- Diabetes insipidus nefrogenní -- Diabetes insipidus dipsogenní -- Diabetes insipidus z poruchy osmostatu -- Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu -- „Reset osmostat" s hyponatremií -- Nefrogenní syndrom nepřiměřené antidiurézy -- Syndrom cerebrálně podmíněné ztráty vody a iontů -- SIADH a CSWS: diferenciace, shodné a rozdílné známky -- SIADH a CSWS jako krajní polohy regulační dráhy -- Rozdíly mezi SIADH a CSWS -- Syndrom centrální pontinní a extrapontinní myelinolýzy -- Literatura
-- Ostatní poruchy vnitřního prostředí (Antonín Jabor) -- Srdeční selhání -- Energetický metabolismus myokardu -- Patofyziologické důsledky změn funkce myokardu -- Principy regulačních dějů u srdečního selhání -- Klasifikace srdečního selhání -- Laboratorní nálezy -- Selhání ledvinových funkcí -- Akutní selhání ledvinových funkcí -- Význam laboratorních testů u akutního selhání ledvin -- Chronické selhání ledvin -- Význam laboratorních testů u chronického selhání ledvin -- Terapie selhání ledvin -- Selhání jater -- Acidobazický stav -- Iontogram -- Renální funkční ukazatele -- Ostatní laboratorní vyšetření -- Stanovení amoniaku (Petr Stern) -- Rhabdomyolýza (Janka Franeková) -- Syndromy víceorgánové dysfunkce a víceorgánového selhání (Antonín Kazda) -- Syndrom víceorgánové dysfunkce -- Syndrom systémové zánětlivé reakce -- Syndrom smíšené antagonistické odezvy -- Multiorgánové selhání -- Syndrom diseminované intravaskulární koagulace (Libuše Pagáčová, Eva Fenclová) -- Poruchy vnitřního prostředí u starších osob (Antonín Kazda) -- Vodní metabolismus a bilance vody u starších osob -- Iontové abnormality u starších osob -- Poruchy acidobazické rovnováhy u starších osob -- Akutní renální selhání u starších osob -- Hypertermie a hypotermie u starších osob -- Proteino-energetická malnutrice u starších osob -- Refeeding syndrom -- Změny vnitřního prostředí
v graviditě (Antonín Jabor, Janka Franeková, Zdeněk Holub) -- Změny tělesných tekutin, iontů a acidobazické rovnováhy -- Hematologické změny v graviditě -- Změny metabolismu glukózy, lipidů a proteinů v graviditě -- Změny hormonů v graviditě -- Poruchy iontových kanálů u svalových onemocnění -- Syndrom dlouhého intervalu QT -- Syndrom krátkého intervalu QT kongenitální -- Periodické svalové paralýzy -- Poruchy vnitřního prostředí u otrav -- Otrava acetaminofenem (paracetamolem) -- Otrava aminoglykosidy  -- Otrava etanolem (Antonín Jabor, Marie Svarcová) -- Otrava etylenglykolem -- Otrava formaldehydem -- Otrava izoniazidem -- Otrava látkami vyvolávajícími methemoglobinemii -- Otrava metanolem -- Otrava oxidem uhelnatým -- Otrava salicylátem -- Ostatní příčiny metabolické acidózy u intoxikací -- Literatura -- Geneticky podmíněné poruchy vnitřního prostředí (Antonín Jabor) -- Poruchy metabolismu vápenatého kationtu, horečnatého kationtu a fosfátů -- Poruchy metabolismu draselného kationtu -- Poruchy spojené s hypertenzí -- Poruchy osy ADH-ledviny -- Poruchy iontové homeostázy svalů -- Ostatní poruchy -- Literatura -- Tělesné tekutiny (Antonín Jabor) -- Plazma a sérum -- Základní vlastnosti a změny v patologii -- Preanalytické a analytické informace -- Diagnostické využití -- Moč -- Základní vlastnosti a změny v patologii -- Preanalytické a analytické informace -- Diagnostické využití
-- Pleurální tekutina -- Základní vlastnosti a změny v patologii -- Preanalytické a analytické informace -- Diagnostické využití -- Perikardiální tekutina -- Základní vlastnosti a změny v patologii -- Preanalytické a analytické informace -- Diagnostické využití -- Peritoneální tekutina -- Základní vlastnosti a změny v patologii -- Preanalytické a analytické informace -- Diagnostické využití -- Sliny -- Základní vlastnosti a změny v patologii -- Preanalytické a analytické informace -- Žaludeční tekutina -- Základní vlastnosti a změny v patologii -- Preanalytické a analytické informace -- Pankreatická tekutina -- Základní vlastnosti a změny v patologii -- Preanalytické a analytické informace -- Diagnostické využití -- Pot -- Základní vlastnosti a změny v patologii -- Preanalytické a analytické informace Literatura -- PŘÍLOHY -- Model vnitřního prostředí (Antonín Jabor) -- Popis modelu -- Postup práce s grafem -- Modelová kazuistika -- Skórovací systémy v intenzivní péči (Janka Franeková) -- Glasgow Coma Scale -- LODS -- SOFA -- APACHEII -- MELD skóre -- Childovo-Pughovo skóre -- SHARF skóre -- Hodnocení stavu výživy (Antonín Jabor, Zdeněk Wilhelm) -- Laboratorní ukazatele stavu výživy -- Antropometrické ukazatele stavu výživy -- Kombinované ukazatele stavu výživy -- Odhady energetických nároků -- Směnitelné Na+ a K+ a tělesné kompartmenty (Antonín Jabor) -- Odhady normálních hodnot
směnitelných iontů a objemů -- Odhady regresí podle Škrabala -- Porovnání s Birkenfeldem a Edelmanem -- Výpočet tělesného povrchu (Antonín Jabor) -- Výpočet ideální tělesné hmotnosti (Antonín Jabor) -- Popisy vybraných enzymů (Antonín Jabor, Markéta Komínková, Vladimíra Kvasnicová) -- Kdo je kdo (Antonín Jabor) -- Literatura k přílohám -- Monografické literární prameny -- Rejstřík -- Seznam vybraných kódů klasifikace OMIM -- Seznam vybraných kódů klasifikace EC
(OCoLC)294934813
cnb001815981

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC