Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2009
445 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7387-346-2 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
000204997
1. Pojem sociálního zabezpečení -- 2. Cíle sociálního zabezpečení -- 3. Obsah sociálního zabezpečení -- 3.1 Sociální pojištění -- 3.2 Sociální zaopatření -- 3.3 Sociální péče (pomoc) -- 4. Právo sociálního zabezpečení -- 4.1 Předmět práva sociálního zabezpečení -- 4.2 Historický vývoj práva sociálního zabezpečení -- 4.3 Prameny práva sociálního zabezpečení -- 4.3.1 Normativní právní akty -- 4.3.2 Normativní smlouvy -- 4.3.3 Působnost norem práva sociálního zabezpečení -- 5. Právní skutečnosti a právní vztahy sociálního zabezpečení -- 5.1 Právní skutečnosti obecně -- 5.2 Právní skutečnosti v sociálním zabezpečení -- 5.3 Druhy základních sociálních událostí -- 5.4 Právní vztahy v sociálním zabezpečení -- 5.4.1 Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení -- 5.4.2 Právní způsobilost subjektů v sociálním zabezpečení -- 5.4.3 Obsah právních vztahů sociálního zabezpečení -- 5.4.4 Objekt právních vztahů sociálního zabezpečení -- 5.4.5 Vznik, změna a zánik právních vztahů -- sociálního zabezpečení -- 6. Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení -- II. LIDSKÁ PRÁVA A SOCIÁLNÍ PRÁVA. MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE V PRÁVU SOCIÁLNÍHO -- ZABEZPEČENÍ A JEJICH DOKUMENTY -- 1. Lidská práva -- 1.1 Historický vývoj lidských práv -- 1.2 Ius positivům a ius naturale -- 1.3 Definice a obsah lidských práv -- 1.4 Generace lidských práv -- 1.5 Charakter
lidských práv -- 2. Sociální práva -- 3. Mezinárodní organizace v oblasti lidských -- a sociálních práv a jejich dokumenty -- 3.1 Úvod -- 3.2 Organizace spojených národů -- 3.3 Světová zdravotnická organizace -- 3.4 Mezinárodní organizace práce -- 3.5 Dětský fond OSN -- 3.6 Rada Evropy -- 3.7 Evropská unie -- 3.7.1 Historie EU -- 3.7.2 Orgány Evropské unie -- 4. Právo Evropské unie -- 4.1 Základní zásady -- 4.2. Členění evropského práva -- III. TEORIE SOCIÁLNÍHO ROZDĚLOVÁNÍ -- 1. Společenské a ekonomické podmínky lidské společnosti -- 2. Kolize individuálních a kolektivních zájmů -- 3. Sociální normy a rozdělování společenského produktu -- 4. Distribuční normy a jejich sociální dopady -- 5. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení -- jako prvky distribuce hmotných statků -- 6. Závěr -- IV. EKONOMICKÁ PODSTATA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ -- 1. Charakteristika sociálního zabezpečení -- 2. Obecné modely sociálního zabezpečení -- 2.1 Sociální pojištění -- 2.2 Podnikové zaopatření -- 2.3 Soukromé pojištění -- 3. Koncepce sociálního zabezpečení v České republice -- 3.1 Systém sociálního pojištění -- 3.2 Systém státní sociální podpory -- 3.3 Systém sociální péče (pomoci) -- 4. Financování sociálního zabezpečení -- 4.1 Obecné principy a přístupy k financování sociálního zabezpečení -- 4.1.1 Průběžné financování (systém „pay as you go") -- 4.1.2
Kapitálové financování (systém „capital reserve") -- 4.1.3 Třípilířový systém financování sociálního zabezpečení -- 4.1.4 Financování důchodů -- 4.1.5 Reforma sociálního zabezpečení a jeho financování -- 4.2 Financování sociálního zabezpečení v České republice -- V. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ -- l.Úvod -- 1.1 Základní principy -- 1.2 Soulad s ústavním pořádkem ČR a mezinárodními dokumenty -- 2. Okruh pojištěných osob -- 2.1 Účast zaměstnanců na pojištění -- 2.1.1 Pojištění při zaměstnání malého rozsahu -- 2.1.2 Souběh pojištění z více zaměstnání -- 2.1.3 Vynětí zaměstnanců z pojištění -- 2.2 Vznik a zánik pojištění -- 2.2.1 Zaměstnanců -- 2.2.2 Smluvních zaměstnanců -- 2.2.3 Zahraničních zaměstnanců -- 2.2.4 Z důvodu změny sjednané částky započitatelného příjmu -- 2.2.5 Z důvodu nástupu výkonu trestu odnětí svobody -- 2.2.6 Přerušení pojištění -- 2.3 Účast osob samostatně výdělečně činných na pojištění -- 3. Dávky -- 3.1 Druhy dávek -- 3.2 Obecné podmínky nároku na dávky a jejich výplatu -- 3.2.1 Ochranná lhůta -- 3.2.2 Denní vyměřovací základ -- 3.3 Nárok na dávky a jejich výplatu -- 3.4 Nemocenské -- 3.4.1 Podmínky nároku -- 3.4.2 Podpůrci doba -- 3.4.3 Výše nemocenského -- 3.5 Peněžitá pomoc v mateřství -- 3.5.1 Podmínky nároku -- 3.5.2 Podpůrci doba -- 3.5.3 Výše peněžité pomoci v mateřství -- 3.6 Ošetřovné --
3.6.1 Podmínky nároku -- 3.6.2 Podpůrci doba -- 3.6.3 Výše ošetřovného -- 3.7 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství -- 3.7.1 Podmínky nároku -- 3.7.2 Podpůrci doba u vyrovnávacího příspěvku -- v těhotenství a mateřství -- 3.7.3 Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství amatérství -- 4. Posuzování zdravotního stavu pro účely -- nemocenského pojištění -- 4.1 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti -- 4.1.1 Vznik dočasné pracovní neschopnosti -- 4.1.2 Průběh dočasné pracovní neschopnosti -- 4.1.3 Ukončování dočasné pracovní neschopnosti -- 4.1.4 Rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti -- 4.1.5 Režim dočasně práce neschopného pojištěnce, místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopného pojištěnce -- 4.1.6 Povinnosti ošetřujícího lékaře -- a zařízení závodní preventivní péče -- 4.1.7 Oprávnění ošetřujících lékařů -- a zařízení závodní preventivní péče -- 4.1.8 Povinnosti a oprávnění zaměstnavatele -- 4.1.9 Posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrci doby -- 4.2 Posuzování zdravotního stavu pro účely -- poskytování peněžité pomoci v mateřství -- 4.3 Posuzování zdravotního stavu -- pro účely poskytování ošetřovného -- 4.4 Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství -- 4.5 Kontrola
posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění -- 4.6 Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce -- 4.7 Součinnost zdravotnických zařízení a fyzických a právnických osob -- 4.8 Oprávnění orgánů nemocenského pojištění při porušování povinností lékařů při posuzování zdravotního -- stavu pro účely pojištění -- 5. Organizace a řízení v nemocenském pojištění -- 5.1 Orgány nemocenského pojištění -- 5.1.1 Věcná příslušnost -- 5.1.2 Místní příslušnost -- 5.1.3 Úkoly OSSZ -- 5.1.4 Úkoly ČSSZ -- 5.1.5 Úkoly Ministerstva práce a sociálních věcí -- 5.1.6 Oprávnění orgánů nemocenského pojištění -- 5.1.7 Úkoly zaměstnavatelů v pojištění -- 5.1.7.1 Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných -- do registru zaměstnavatelů -- 5.1.7.2 Úkoly služebních útvarů a věznic -- 5.1.8 Povinnosti pojištěnců -- 5.1.9 Povinnosti dalších subjektů -- 5.1.10 Povinnost zachovávat mlčenlivost -- 5.2 Vyplácení dávek -- 5.2.1 Uplatňování nároku na výplatu dávek -- 5.2.2 Výplata dávek -- 5.3 Řízení ve věcech pojištění -- 5.3.1 Účastníci řízení -- 5.3.2 Zahájení řízení -- 5.3.3 Specifická ustanovení v řízení o pojištění -- 5.4 Správní delikty -- 5.4.1 Přestupky -- 5.4.2 Správní delikty právnických osob -- 5.4.3 Společné zásady -- 5.5 Odpovědnost, regresní náhrada -- 6. Sdělování údajů a informační systémy -- 6.1 Sdělování
údajů mezi orgány nemocenského pojištění -- 6.2 Sdělování údajů mezi orgány nemocenského -- pojištění a živnostenskými úřady -- 6.3 Sdělování údajů orgány nemocenského pojištění -- ostatním subjektům -- 6.4 Sdělování údajů orgánům nemocenského pojištění ostatními subjekty -- 6.5 Sdělování údajů z jiných informačních systémů veřejné správy -- 6.6 Sdělování údajů do zahraničí -- 6.7 Informační systémy pojištění -- 6.7.1 Registry pojištěnců -- 6.7.2 Registry zaměstnavatelů -- 7. Společné instituty -- VI. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ -- 1. Úvod -- 2. Základní pojmy -- 2.1 Účast na důchodovém pojištění -- 2.1.1 Povinná účast na důchodovém pojištění -- 2.1.2 Dobrovolná účast na důchodovém pojištění -- 2.1.3 Účast pojištění osob samostatně výdělečně činných -- 2.2 Doby pojištění -- 2.3 Náhradní doby pojištění -- 2.4 Dítě -- 2.5 Osoby blízké -- 2.6 Pracovní úraz a nemoc z povolání -- 2.7 Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav -- 2.8 Výdělečná činnost -- 2.9 Důchodový věk -- 2.10 Změny v důchodovém věku od 1.1.2010 -- 3. Důchody a druhy důchodů -- 3.1 Způsob výpočtu důchodů -- 3.1.1 Výpočtový základ -- 3.1.1.1 Rozhodné období -- 3.1.1.2 Roční vyměřovací základ -- 3.1.1.3 Osobní vyměřovací základ -- 3.2 Starobní důchody -- 3.2.1 Řádný starobní důchod -- 3.2.2 Předčasný starobní důchod -- 3.2.2.1 Dočasně snížený
předčasný starobní důchod -- 3.2.2.2 Trvale snížený předčasný starobní důchod -- 3.2.2.3 Souběh starobního důchodu s příjmem -- z výdělečné činnosti -- 3.2.3 Změny od 1.1.2010 -- 3.3 Invalidní důchody -- 3.3.1 Invalidita -- 3.3.2 Plný invalidní důchod -- 3.3.3 Částečný invalidní důchod -- 3.3.4 Změny od 1.1.2010 -- 3.4 Pozůstalostní důchody -- 3.4.1 Vdovský a vdovecký důchod -- 3.4.2 Sirotčí důchod -- 3.4.3 Změny od 1.1.2010 -- 3.5 Souběh nároků na důchody a jejich výplaty -- 3.6 Nárok na důchod a jeho výplaty -- 3.7 Zvyšování důchodů -- 4. Aplikace koordinačních nařízení EU -- v oblasti důchodového pojištění -- 5. Organizace a provádění důchodového pojištění -- 5.1 Úvod -- 5.2 Orgány důchodového pojištění -- 5.2.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) -- 5.2.2 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) -- 5.2.3 Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) -- 5.2.3.1 Místní příslušnost OSSZ -- 5.2.4 Ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti -- 5.3 Oprávnění orgánů důchodového pojištění -- 5.4 Registr pojištěnců -- 5.5 Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění -- 5.5.1 Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů -- při provádění důchodového pojištění -- 5.5.2 Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění -- 5.5.2.1 Vedení podkladové evidence -- 5.5.2.2 Vyhotovování a předkládání evidenčních listů důchodového
pojištění -- 5.5.2.3 Součinnost zaměstnavatele v důchodovém řízení -- o dávku důchodového pojištění -- 5.5.2.4 Plnění ohlašovací a oznamovací povinnosti -- 5.6 Povinnosti občanů v důchodovém pojištění -- 5.7 Řízení ve věcech důchodového pojištění -- 5.8 Řízení ve věcech důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil -- 5.9 Výplata dávek důchodového pojištění -- VII. DOPLŇKOVÉ DŮCHODOVÉ SYSTÉMY -- 1. Úvod -- 2. Systém sociálního zabezpečení v České republice -- 2.1 Sociální pojištění charakteristika a problémy -- 2.2 Penzijní připojištění -- 2.3 Individuální investování (pojištění) -- 3. Penzijní připojištění -- 3.1 Penzijní plán a statut fondu -- 3.2 Nároky z penzijního připojištění -- 3.2.1 Penze -- 3.2.2 Jednorázové vyrovnání -- 3.2.3 Odbytné -- 3.3 Příspěvky do fondu -- 3.4 Hospodaření penzijního fondu -- 3.5 Současné hlavní problémy penzijního připojištění -- 3.5.1 Nízké zhodnocení prostředků -- 3.5.2 Nízká motivace k dlouhodobému přispívání do systému -- 3.5.3 Nízká transparentnost hospodaření fondů -- 3.6 Opt-out systém -- 3.7 Několik slov k připravované důchodové reformě -- 4. Individuální pojištění investování -- 4.1 Základní charakteristiky typických produktů -- pro individuální tvorbu zdrojů -- 5. Závěr -- VIII. ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM -- 1. Životní minimum a jeho pojetí -- 2. Právní úprava
životního a existenčního minima -- 2.1 Životní minimum -- 2.2 Existenční minimum -- 2.3 Společně posuzované osoby -- 2.4 Posuzování příjmů -- 2.5 Způsob zápočtu příjmů z podnikání -- nebo jiné samostatně výdělečné činnosti -- 2.6 Valorizace životního a existenčního minima -- 3. Využití životního a existenčního minima -- IX. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA -- 1. Úvod -- 2. Prameny právní úpravy -- 3. Základní pojmy -- 3.1 Okruh oprávněných osob -- 3.2 Rozhodný příjem -- 3.3 Rozhodné období -- 3.4 Rodina a společně posuzované osoby -- 3.5 Životní minimum a existenční minimum -- 3.6 Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav -- 3.7 Nezaopatřené dítě -- 3.8 Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání -- 4. Dávky -- 4.1 Rozdělení dávek -- 4.2 Nárok na dávku a její výplatu -- 4.3 Výplata dávek -- 4.4 Příjemce dávky -- 4.5 Povinnosti příjemců dávek, státních orgánů -- a dalších osob -- 4.6 Odpovědnost příjemců dávek a dalších osob -- 4.7 Testované dávky -- 4.7.1 Přídavek na dítě -- 4.7.2 Sociální příplatek -- 4.7.3 Příspěvek na bydlení -- 4.8 Netestované dávky -- 4.8.1 Rodičovský příspěvek -- 4.8.2 Dávky pěstounské péče -- 4.8.2.1 Obecně -- 4.8.2.2 Příspěvek při převzetí dítěte -- 4.8.2.3 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte -- 4.8.2.4 Odměna pěstouna -- 4.8.2.5 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla -- 4.8.3 Porodné -- 4.8.4 Pohřebné
-- 4.9 Organizace a řízení -- 4.9.1 Orgány státní sociální podpory -- 4.9.2 Řízení ve státní sociální podpoře -- X. SOCIÁLNÍ PÉČE -- l.Úvod -- 2. Prameny platné právní úpravy -- 3. Pojem sociální péče -- 4. Právní vztahy sociální péče -- 4.1 Pojem -- 4.2 Subjekty -- 4.3 Právní způsobilost v sociální péči -- 4.4 Objekt -- 4.5 Obsah a formy sociální péče -- 5. Organizace systému sociální péče -- 6. Řízení v sociální péči -- 6.1 Řízení o dávkách sociální péče -- 6.1.1 Subjekty poskytující dávky sociální péče -- 6.1.2 Účastník řízení a jeho procesní způsobilost -- 6.1.3 Zastoupení -- 6.1.4 Zahájení řízení -- 6.1.5 Přerušení řízení -- 6.1.6 Dokazování a důkazní prostředky -- 6.1.7 Rozhodnutí -- 6.1.8 Odvolání -- 6.2 Zkrácené řízení -- 6.3 Řízení ve věci přiznání mimořádných výhod těžce zdravotně postiženým osobám -- 6.4 Posuzování zdravotního stavu žadatele -- 7. Úhrada nákladů řízení -- 8. Správní soudnictví -- 9. Sociální péče u vojáků z povolání -- 10. Dávky systému sociální péče -- 10.1 Vznik nároku na dávku a její výplatu -- 10.2 Dodatečné přiznání a změna výše dávky, -- zánik nároku na dávku -- 10.3 Povinnosti osob a odpovědnost v oblasti sociální péče -- 10.4 Členění dávek sociální péče -- 10.5 Péče o těžce zdravotně postižené osoby -- 10.5.1 Úvod -- 10.5.2 Druhy dávek pro těžce zdravotně
postižené osoby -- 10.5.2.1 Příspěvky na opatření zvláštních pomůcek -- 10.5.2.2 Příspěvek na úpravu bytu -- 10.5.2.3 Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu -- a zvláštní úpravu motorového vozidla -- 10.5.2.4 Příspěvek na provoz motorového vozidla -- 10.5.2.5 Příspěvek na individuální dopravu -- 10.5.2.6 Příspěvky na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže -- 10.5.2.7 Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomému -- 10.5.2.8 Bezúročné půjčky -- 10.5.3 Mimořádné výhody pro těžce zdravotně -- postižené osoby -- 10.6 Dávky pomoci v hmotné nouzi -- 10.6.1 Definice základních pojmů -- 10.6.1.1 Společně posuzované osoby -- 10.6.1.2 Příjem -- 10.6.1.3 Rozhodné období -- 10.6.1.4 Zvýšení příjmu vlastním přičiněním -- 10.6.1.5 Odůvodněné náklady na bydlení -- 10.6.1.6 Přiměřené náklady na bydlení -- 10.6.1.7 Částka živobytí -- 10.6.1.8 Hmotná nouze -- 10.6.2 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi -- 10.6.2.1 Příspěvek na živobytí -- 10.6.2.2 Doplatek na bydlení -- 10.6.2.3 Mimořádná okamžitá pomoc -- 10.6.3 Nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi -- a jejich výplatu -- 10.6.4 Povinnosti příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi -- a dalších subjektů -- 10.6.5 Odpovědnost za přeplatek na dávce pomoci -- v hmotné nouzi -- 10.6.6 Organizace systému pomoci v hmotné nouzi -- 10.6.7 Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi -- 10.7 Příspěvek na péči -- 10.7.1 Obecně
-- 10.7.2 Nárok na příspěvek na péči a jeho výplatu -- 10.7.3 Povinnosti oprávněné osoby a dalších osob -- 10.7.4 Odpovědnost za přeplatek na příspěvku na péči -- 10.7.5 Organizace a řízení -- 10.7.6 Kontrola využívání příspěvku na péči -- 11. Sociální služby -- 11.1 Obecně -- 11.2 Druhy a formy sociálních služeb -- 11.3 Zařízení sociálních služeb -- 11.4 Obsah sociálních služeb -- 11.5 Sociální poradenství -- 11.6 Služby sociální péče -- 11.7 Služby sociální prevence -- 11.8 Poskytování sociálních služeb -- 11.8.1 Podmínky poskytování sociálních služeb -- 11.8.2 Poskytovatelé sociálních služeb a jejich registrace -- 11.9 Úhrada nákladů za sociální služby -- 11.10 Inspekce poskytování sociálních služeb -- 11.11 Financování sociálních služeb -- 11.12 Mlčenlivost -- 11.13 Sociální pracovník a předpoklady výkonu jeho povolání -- XI. VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ -- 1. Historie vývoje veřejného zdravotního pojištění -- 2. Modely organizace zdravotnictví -- 2.1 Národní zdravotní služba -- 2.2 Evropské pluralitní zdravotnictví -- 2.3 Tržní zdravotnictví -- 2.4 Způsoby financování zdravotnictví -- 3. Zdravotní politika -- 4. Financování zdravotní péče z veřejných -- a soukromých zdrojů -- 5. Systém veřejného zdravotního pojištění -- v České republice, právní úprava -- 6. Základní principy veřejného zdravotního pojištění -- 6.1 Povinná
účast na veřejném zdravotním pojištění -- 6.2 Svobodná volba zdravotní pojišťovny a lékaře -- 6.3 Princip solidarity -- 7. Členění zdravotní péče -- 7.1 Ambulantní a ústavní péče -- 7.2 Zvláštní druhy zdravotní péče -- 7.3 Zdravotní péče podle úhrady -- 7.4 Zdravotní péče podle rozsahu -- 7.5 Lázeňská péče -- 8. Přehled zdravotních pojišťoven -- 9. Práva a povinnosti pojištěnců -- 9.1 Práva -- 9.2 Povinnosti -- 10. Plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění -- 10.1 Stát -- 10.2 Zaměstnavatel -- 10.3 Pojištěnec -- 11. Výpočet pojistného na zdravotní pojištění -- 11.1 Zaměstnanci -- 11.2 Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) -- 11.3 Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) -- 12. Úhrada dopravy z prostředků veřejného zdravotního pojištění -- 13. Náhrady škod regresy -- 14. Uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními -- 15. Úhrady zdravotní péče -- 16. Regulační poplatky -- 16.1 Výše regulačních poplatků -- 16.2 Limity regulačních poplatků a doplatků -- 17. Zdravotní pojištění a Evropská unie -- XII. PÉČE O ZDRAVÍ -- 1. Základní pojmy -- 2. Povinnosti zdravotnických zařízení a zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotní péče -- 2.1 Povinnost poskytovat péči lege artis -- 2.2 Povinnost mlčenlivosti -- 2.3 Povinnost poskytnout první pomoc -- 2.4 Povinnost poskytovat zdravotní péči pouze se souhlasem pacienta -- 2.5 Povinnost
informovat pacienta o jeho zdravotním stavu -- 3. Důsledky porušení právních povinností právní odpovědnost -- XIII. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI -- 1. Úvod -- 1.1 Základní východiska -- 1.2 Právo na zaměstnání -- 2. Nezaměstnanost -- 2.1 Nezaměstnanost jako ekonomický jev -- 2.2 Nezaměstnanost jako sociální jev -- 2.3 Řešení nezaměstnanosti -- 3. Pasivní politika zaměstnanosti -- 3.1 Zprostředkování zaměstnání -- 3.2 Vhodné zaměstnání -- 3.3 Uchazeč o zaměstnání -- 4. Podpora v nezaměstnanosti -- 4.1 Podmínky pro poskytnutí podpory v nezaměstnanosti -- 4.2 Doba poskytování podpory v nezaměstnanosti -- 4.3 Výše poskytování podpory v nezaměstnanosti -- 5. Podpora při rekvalifikaci -- 5.1 Podmínky pro poskytnutí podpory při rekvalifikaci -- 5.2 Doba poskytování podpory při rekvalifikaci -- 5.3 Výše podpory při rekvalifikaci -- 6. Transfer dávek do zahraničí -- 7. Vývoj na trhu práce a vývoj vyplácených podpor -- v nezaměstnanosti a podpor při rekvalifikaci v Jihočeském kraji -- 8. Závěr -- XIV. EVROPSKÉ PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ -- 1. Úvod -- 2. Koordinace systémů sociálního zabezpečení -- 3. Principy koordinace -- 3.1 Princip rovného zacházení -- 3.2 Princip aplikace právního řádu jednoho státu -- 3.3 Princip sčítání (agregace) dob pojištění -- 3.4 Princip zachování nabytých práv -- 4. Územní rozsah koordinačních nařízení -- 5. Osobní rozsah koordinačních
nařízení -- 6. Věcný rozsah koordinačních nařízení -- 7. Orgány kompetentní k provádění -- koordinačních nařízení -- 8. Evropské formuláře
(OCoLC)607528699
cnb002040403

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC