Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
ER
El. časopis z www.jib.cz
Elektronický zdroj
Ostrava : Vydává Vysoká škola báňská--Technická univerzita Ostrava
v. : ill. ; 24 cm.
Externí odkaz    Plný text (ověřit prostřednictvím SFX Jednotné informační brány) 


1210-0471
2x ročně
Online version: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské--Technické univerzity Ostrava. Řada strojní, ISSN 1804-0993
Plný text je volně přístupný
Issues also carry whole numbers called článek.
Issues for <1994-1995> called also Roč. <40-41>
In Czech and English.
Description based on: 1994, 1; title from cover.
Latest issue consulted: 1996, 1.
000231683
Tomáš BLEJCHAŘ -- CFD MODEL OF NOx REDUCTION BY SNCR METHOD -- CFD MODEL REDUKCE EMISÍ NOx METODOU SNCR -- Jan BRUMEK, Richard BONČEK -- FATIGUE LIFE VISUALISATION -- VIZUALIZACE ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI -- Radek ČADA, Barbora FRODLOVÁ -- INFLUENCE OF DRAW BEAD UPON SIMULATION RESULTS OF DRAWING PROCESS OF UNSYMMETRIC SHAPE STAMPING IN THE DYNAFORM 5.2 SOFTWARE -- VLIV BRZDICÍHO ŽEBRA NA VÝSLEDKY SIMULACE PROCESU TAŽENÍ NESYMETRICKÉHO VÝTAŽKU V PROGRAMU DYNAFORM 5.2 -- Lubomír ČÍŽEK, Stanislav RUSZ -- INFLUENCE ACCUMULATIVE PLASTIC DEFORMATION ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF MG-ZR ALLOY -- VLIV VÍCENÁSOBNÉ PLASTICKÉ DEFORMACE NA STRUKTURU -- A VLASTNOSTI SLITINY MG-ZR -- Michal DORDA -- CONTRIBUTION TO UNRELIABLE M/M/l/M QUEUEING SYSTEMS MODELLING -- PŘÍSPĚVEK K MODELOVÁNÍ NESPOLEHLIVÝCH M/M/l/M SYSTÉMŮ -- HROMADNÉ OBSLUHY -- Lukáš DVOŘÁK, Kamil FOJTÁŠEK -- COMPARISON OF TWO SIMPLIFIED MATHEMATIC MODELS OF PNEUMATIC SYSTEM -- POROVNÁNÍ DVOU ZJEDNODUŠENÝCH MATEMATICKÝCH MODELŮ PNEUMATICKÉHO SYSTÉMU -- Eva MAZANCOVÁ, Stanislav RUSZ, Zdeňka RUCKÁ, Karel MAZANEC -- ACICULAR FERRITE AND BAINITE MICROFRACTOGRAPHIC RESPONSE MIKROFRAKTOGRAFICKÁ ODEZVA ACIKULÁRNÍHO FERITU A BAINITU -- Petr FERFECKI, Ondřej FRANTIŠEK -- COMPARISON OF METHODS FOR COMPUTATION OF ELECTROMAGNETIC FORCES IN THE RADIAL ACTIVE MAGNETIC BEARING -- POROVNÁNÍ ODLIŠNÝCH POSTUPŮ K VÝPOČTU ELEKTROMAGNETICKÝCH SIL RADIÁLNÍHO AKTIVNÍHO MAGNETICKÉHO LOŽISKA -- Petr FERFECKI, Pavel ŽIDLÍK, Bohumír STRNADEL -- FRACTURE SURFACE DIGITIZING OF SPECIMEN FROM DROP-WEIGHT TEAR TEST DIGITALIZACE LOMOVÉ PLOCHY TĚLESA ZE ZKOUŠKY PADAJÍCÍM ZÁVAŽÍM -- František FOJTÍK, Jan FUXA, Zdeněk PORUBÁ -- NEW APPLICATIONS OF CONJUGATED STRENGTH CRITERION -- NOVÁ APLIKACE KONJUGOVANÉHO KRITÉRIA PEVNOSTI --
Pavel GEJDOŠ, Josef ZAPLETAL, Tomáš PODRÁBSKÝ -- FATIGUE PROPERTIES OF AZ31 MAGNESIUM ALLOY WITH CALCIUM ADDITION -- ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÉ SLITINY AZ31 -- S PŘIDANÝM VÁPNÍKEM -- František HOPAN, Michal ŠYC, Jiří HORÁK, Milan DEJ, Kamil KRPEC, Tomáš OCELKA, Tomáš TOMŠEJ, Vladimír PEKÁREK -- EMISSION FACTORS OF SELECTED ORGANIC COMPOUNDS FROM DOMESTIC HARDWOOD COMBUSTION -- EMISNÍ FAKTORY VYBRANÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN ZE SPALOVÁNÍ TVRDÉHO DŘEVA V MALÝCH SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH -- Petr HORYL, Tomáš KOZUBEK, Alexandros MARKOPOULOS, Tomáš BRZOBOHATÝ -- DEMONSTRATION OF THE MATSOL LIBRARY DEVELOPED FOR THE EFFICIENT SOLUTION OF CONTACT PROBLEMS AND ITS COMPARISON WITH ANSYS DEMONSTRACE KNIHOVNY MATSOL VYVINUTÉ PRO EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ KONTAKTNÍCH ÚLOH A JEJÍ SROVNÁNÍ S ANSYSEM -- Lumír HRUŽÍK, Ladislav ŠEDĚNKA, Roman SIKORA -- SIMULATION OF PRESSURE AMPLITUDE CHARACTERISTICS OF PIPE WITH HYDRAULIC ACCUMULATOR IN MATLAB SIMHYDRAUL1CS SIMULACE AMPLITUDOVÉ FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY TLAKU POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM V MATLAB SIMHYDRAULICS -- Jaroslav KAMINSKÝ, Mojmír VRTEK -- CRITICAL FACTORS OF HIGH-PRESSURE HYDROGEN COMPRESSION IN HYDROGEN TECHNOLOGIES -- KRITICKÉ FAKTORY VYSOKOTLAKÉ KOMPRESE VODÍKU -- U VODÍKOVÝCH TECHNOLOGIÍ -- Roman KOLEŇÁK, Ivo HLAVATÝ -- LEAD-FREE SOLDERS INTENDED FOR HIGHER TEMPERATURES BEZOLOVNATÉ SPÁJKY PRE VYŠŠIE APLIKAČNĚ TEPLOTY -- Roman KOLEŇÁK, Peter ŽÚBOR, Ivo HLAVATÝ -- THE SOLDERABILITY OF CERAMIC MATERIALS WITH ACTIVE SOLDERS UNDER HIGH-INTENSITY ULTRASONIC CONDITIONS -- SPÁJKOVATEENOSŤ KERAMICKÝCH MATERIÁLOV AKTÍVNYMI SPÁJKAMI PRIAPLIKÁCIÍ VÝKONOVÉHO ULTRAZVUKU -- Pavel MACURA -- PRECISION CHECK OF BEAM BENDING SOLUTION BY MEANS OF ANALYTICAL METHOD --
POSOUZENÍ PŘESNOSTI ŘEŠENÍ PROHNUTÍ NOSNÍKŮ -- ANALYTICKOU METODOU -- Pavel MAZAL, Petr LIŠKUTÍN, František VLAŠIC -- CHANGES OF MECHANICAL CHARACTERISTICS OF EXTRUDED ALUMINIUM ALLOYS EN-AW 6082 AND 7075 -- ZMĚNY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITIN HLINÍKU EN-AW 6082 -- A 7075 VYROBENÝCH PROTLAČOVÁNÍM -- Aneta NĚMCOVÁ, Josef ZAPLETAL Tomáš PODRÁBSKÝ -- FATIGUE BEHAVIOUR OF AZ91 MAGNESIUM ALLOY -- ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÉ SLITINY AZ91 -- Radim PALUSKA, Marian BÓJKO, Jiří HORÁK -- DETERMINATION OF PULVERIZED COAL THERMOKINETIC PROPERTIES WITH USE OF MATHEMATICAL MODELLING -- STANOVENÍ TERMOKINETICKÝCH VLASTNOSTÍ UHELNÉHO PRÁŠKU -- S POUŽITÍM MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ -- Jiří PODEŠVA -- THE CONTACTS ON THE SUPERELEMENTS -- KONTAKTY NA SUPERPRVCÍCH -- Aleš SLÍVA, Jiří ZEGZULKA -- INTERPARTICLE FORCES OF POWDER PARTICLES AND THEIR COATING PROCESS -- INTERPARTIKULÁRNÍ SÍLY PRÁŠKOVÝCH ČÁSTIC -- A JEJICH POVRCHOVÁ MODIFIKACE -- Vladimír SMRŽ, Dušan TEICHMANN -- A MATHEMATICAL MODEL OF ALLOCATION OF AIRCRAFT TO FLIGHTS OF REGULAR AIR ROUTES -- MATEMATICKÝ MODEL ALOKACE LETADEL NA SPOJE PRAVIDELNÝCH LETECKÝCH LINEK
(OCoLC)37012548
(SFX)111016560254958

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC