Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:24x 
BK
3., rozš. a upr. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2011
442 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7235-413-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 412-413 a rejstřík
Anglické resumé
000235860
OBSAH // Předmluva... // Vysvětlivky zkratek a značek... // I. OBECNÉ VÝKLADY // 1. Řeč a jazyk... // 2. Nauka o českém jazyku / jazykovědná bohemistika... // 3. Charakteristika českého jazyka ... // 4. Útvary a formy českého jazyka... // 5. Zařazení češtiny mezi ostatní jazyky ... // II. ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA // 1. Zvuková stránka jazyka ... // 1.1 Fonetika a fonologie. Fonémika... // 1.1.1 Hlásky ... // 1.1.1.1 Samohlásky ... // 1.1.1.2 Dvojhlásky... // 1.1.1.3 Souhlásky... // 1.1.1.3.1 Konsonantický systém... // 1.1.1.3.2 Akustická analýza souhláskových fonémů // 1.1.1.3.3 Distinktivní rysy souhláskových fonémů // 1.1.1.3.4 Inventář souhláskových fonémů... // 1.1.1.3.5 Neutralizace protikladů... // 1.1.1.3.6 Funkční zatížení souhláskových fonémů // 1.2 Suprasegmentální prostředky... // 1.2.1 Slabika... // 1.2.2 Slovní přízvuk a přízvukový takt ... // 1.2.3 Větný úsek... // 1.2.4 Melodie ... // 1.2.5 Důraz... // 1.3 Ortoepie... // 1.3.1 Správné tvoření hlásek ... // 1.3.2 Změny hlásek při spojování v souvislé řeči... // 2. Grafická stránka jazyka ... // 2.1 Grafémika ... // 2.1.1 Písmo latinské ... // 2.1.1.1 Písmo tištěné... // 2.1.1.2 Písmo psané... // 2.1.1.3 Diakritická znaménka... // 2.1.1.4 Vzájemný vztah různých druhů písma ... // 2.1.1.5 Abeceda... // 2.1.1.6 Kvantitativní charakteristiky české abecedy - // 2.1.1.7 Protiklady grafémů... // 2.1.2 Písmena
jiných abeced ... // 13 // 14 // 15 // 18 // 19 // 30 // 30 // 30 // 30 // 32 // 32 // 32 // 34 // 35 // 35 // 36 36 36 // 36 // 37 // 37 // 38 38 38 // 38 // 39 // 41 // 41 // 41 // 41 // 42 42 // 42 // 43 // 43 // 44 ?? // 31 // ? L // 2.2 Číslice ... 44 // 2.3 Pravopis ... 45 // 2.3.1 Lexikální pravopis ... 45 // 2.3.2 Morfologický pravopis... 47 // 2.3.3 Syntaktický pravopis ... 49 // 2.3.4 Interpunkční znaménka ... 49 // 2.3.5 Zvláštní prostředky psaného jazyka ... 51 // III. POJMENOVÁNÍ A SLOVO // 1. Pojmenování... 53 // LI Vztah pojmenování a slova... 53 // 1.1.1 Specifické vztahy mezi slovem a pojmenováním... 54 // 1.2 Výrazová a významová stránka pojmenování... 55 // 1.3 Vztahy mezi pojmenováními ... 55 // 1.3.1 Pojmenování konkrétní a abstraktní... 56 // 1.3.2 Pojmenování značkové a popisné ... 56 // 1.3.3 Další vztahy mezi pojmenováními ... // 1.3.4 Rozsah a obsah významu pojmenování/slova ... // 1.3.5 Mnohoznačnost pojmenování... // 1.3.6 Homonymie... // 1.3.7 Paronymie ... // 1.3.7.1 Lidová (mylná) etymologie ... // 1.3.8 Synonymie... // 1.3.9 Antonymie... // 1.4 Exprcsivní význam pojmenování... // 1.4.1 Eufemismus... // 1.4.2 Dysfcmismus..."... // 1.4.3 Kakofcmismus... // 1.4.4 Hyperbola ...] // 1.5 Pojmenování nepřímá... // 1.5.1 Ironie... // 1.5.2 Metafora ... // 1.5.3 Metonymie... // 1.5.4 Synekdocha... // 1.5.5 Frazém a idiom ... // 1.6 Pojmenování jednoznačná... // 1.6.1 Termíny ... // 1.6.2 Vlastní
názvy... // 1.6.2.1 Jména osobní ... // 1.6.2.2 Jména národní, kmenová a obyvatelská... // 1.6.2.3 Jména zvířecí... // 1.6.2.4 Jména neživých včcí... // 1.6.3 Vývoj hlavních druhů jmen vlastních ... // 1.6.3.1 Vznik názvů osobních... // 1.6.3.2 Vznik jmen příslušníků národů, kmenů a obyvatel svétadílů, zemí, // osad aid... // 1.6.3.3 Vznik názvů osadních... // 1.6.3.4 Původ jmen pomístních... // 1.7 Stylová příznakovost pojmenování ... 73 // 41 // // 2. Slovo... 75 // 2.1 Vymezení pojmu slovo... 75 // 2.2 Samostatnost a nesamostatnost textového slova ... 76 // 2.3 Lexikální a gramatický význam slova... 76 // 2.3.1 Konotace... 77 // 2.4 Slovo z hlediska slovnždruhovčho ... 77 // 2.5 Spojovaielnost a kompatibilita slov... 78 // 2.5.1 Valence... 78 // 2.6 Frekvence slov... 79 // 2.7 Třídční (klasifikace) slov... 80 // 2.8 Slovní zásoba... 81 // 2.8.1 Aktivní a pasivní slovní zásoba ... 81 // 2.8.2 Obohacování slovní zásoby (zdroje a typy pojmenování)... 82 // 2.8.2.1 Přejímání slov ... 83 // 2.8.3 Výkladové slovníky češtiny... 85 // 3. Slovní druhy... 86 // 3.1 Kritéria pro třídční slov do slovních druhu... 86 // 3.1.1 Kritérium sémantické... 86 // 3.1.1.1 Základní a nástavbové slovní druhy... 87 // 3.1.1.2 Synsémantické slovní druhy ... 87 // 3.1.2 Kritérium morfologické... 88 // 3.1.2.1 Ohebná slova ... 88 // 3.1.3 Kritérium syntaktické ... 89 // 3.1.3.1 Neplnovýznamová neohebná
slova z hlediska syntaktického ... 90 // 3.2 Počet slovních druhů... 93 // 3.3 Hranice mezi slovními druhy ... 93 // 3.4 Algoritmus určování slovních druhů...94 // 4. TVoření slov... 96 // 4.1 Obecné o tvoření slov... 96 // 4.1.1 Podstata tvoření slov... 96 // 4.1.2 Způsoby, postupy a prostředky tvoření slov... 97 // 4.1.3 Základní slovotvorné vztahy... 99 // 4.1.4 Slovotvorná stavba (struktura) slova... 101 // 4.1.5 Jednotlivé odvozovací prostředky... 102 // 4.1.5.1 Střídání hlásek ... 103 // 4.1.5.1.1 Střídání samohlásek... 103 // 4.1.5.1.2 Střídání souhlásek... 104 // 4.1.6 Poj menovací kategorie... 105 // 4.1.7 Slovotvorné třídy a významové skupiny, slovotvorné typy (a podtypy)---107 // 4.1.8 Početnost a tvořivost slovotvorných kategorií a prostředků... 109 // 4.1.9 Slovotvorný a lexikální význam slova... 110 // 4.2 Slovotvorné třídy a typy... 111 // 4.2.1 Tvoření jmen podstatných... 112 // 4.2.1.1 Kategorie transpoziční... 112 // 4.2.1.1.1 Názvy vlastností... 112 // 4.2.1.1.2 Názvy dčjů ... 113 // 4.2.1.2 Kategorie modifikační... 114 // 4.2.1.2.1 Jména osob... 114 // 4.2.1.2.1.1 Jména žen ze jmen mužů... 114 // 4.2.1.2.1.2 Přcchylování příjmení žen od příjmení mužů ... 115 // 51 // 4.2.1.2.2 Jména zvířat... ?6 // 4.2.1.2.3 Jména mláďat... jj // 4.2.1.2.4 Jména hromadná a jména jednotlivin ... j 16 // 4.2.1.2.5 Jména zdrobnélá a lichotná. jména zveličelá a hanlivá
... 117 // 4.2.1.2.6 Jména domácká ... U9 // 4.2.1.3 Kategorie mutační ... 120 // 4.2.1.3.1 Podstatná jména odvozená z jiných jmen podstatných ... 120 // 4.2.1.3.2 Podstatná jména odvozená ze jmen přídavných...! 124 // 4.2.1.3.3 Podstatná jména odvozená ze sloves - jména nositelů // dčjového vztahu... 126 // 4.2.1.4 Kategorie slučovací ...’ ’ 130 // 4.2.1.5 Hybridní složeniny ... 131 // 4.2.2 Tvoření jmen přídavných... I3I // 4.2.2.1 Kategorie transpoziční ... 131 // 4-2.2.2 Kategorie modifikační... 132 // 4.2.2.3 Kategorie mutační...!! 134 // 4.2.2.3.1 Přídavná jména odvozená ze jmen podstatných ...134 // 4.2.2.3.2 Přídavná jména odvozená ze sloves ... 135 // 4.2.2.4 Kategorie slučovací ... 130 // 4.2.3 Tvoření příslovcí ... ... // 4.2.3.1 Kategorie transpoziční ... I4q // 4.2.3.1.1 Příslovce odvozená ze jmen přídavných ... ’ 140 // 4.2.3.1.2 Příslovce odvozená ze zájmen... 140 // 4.2.3.1.3 Příslovce vzniklá z pádů jmen... 140 // 4.2.3.1.4 Příslovce odvozená ze sloves... . 141 // 4.2.3.2 Kategorie modifikační ... 141 // 4.2.3.3 Kategorie mutační... . 142 // 4.2.4 Tvoření sloves // 142 // 4.2.4.1 Kategorie transpoziční... ’. 14 // 4.2.4.1.1 Slovesa odvozená ze jmen přídavných...143 // 4.2.4.1.2 Slovesa odvozená ze jmen podstatných... 143 // 4.2.4.2 Kategorie modifikační... I44 // 4-2.4.2.1 Vnitroslovesné ixlvozování v rámci slovesného vidu...144 // 4.2.4.2.2 Vnitroslovesné odvozování
sloužící modifikaci druhu // slovesného dčje ... // 4.2.4.3 Kategorie mutační ... // 4.2.4.3.1 Slovesa odvozená ze jmen podstatných // 4.2.4.3.2 Slovesa odvozená ze jmen přídavných // 4.2.4.3.3 Slovesa odvozená ze sloves ... // 4.2.4.4 Kategorie reprodukční... // 4.2.5 Utvářenost ostatních druhů slov... // 4.2.5.1 Číslovky... // 4.2.5.2 Zájmena... // 4.3 Slovotvorný systém a organizace slovní zásoby ... // 5. Mluvnické významy slov ... // 5.1 Gramatické kategorie jmen... // 5.1.1 Rod podstatných jmen ... ’ ’ ’ // 5.1.1.1 Životnost... // 5.1.2 Číslo podstatných jmen ... // 5.1.3 Pád podstatných jmen ... // 5.1.3.1 Třídční pádů... // 5.1.3.2 Charakteristika pádů... // 146 // 149 // 149 // 151 // 152 152 154 154 // 154 // 155 // 156 156 156 160 161 163 // 165 // 166 // 61 // 5.1.3.2.1 Nominativ... 166 // 5.1.3.2.2 Akuzativ... 166 // 5.1.3.2.3 Genitiv... 167 // 5.1.3.2.4 Dativ ...167 // 5.1.3.2.5 Instrumentál...168 // 5.1.3.2.6 Lokál ... 168 // 5.1.3.2.7 Vokativ...169 // 5.1.3.3 Řazení pádů ... 169 // 5.1.4 Gramatické kategorie ostatních jmen ... 169 // 5.2 Gramatické kategorie sloves...170 // 5.2.1 Slovesná osoba...171 // 5.2.2 Číslo u sloves...171 // 5.2.3 Slovesný způsob ... 173 // 5.2.4 Slovesný čas ... 175 // 5.2.5 Slovesný rod ...178 // 5.2.6 Slovesný vid ...180 // 5.2.6.1 Nenásobenost a násobenost...183 // 5.2.6.2 Druh slovesného děje... 184 // 6. Soustava tvarů slov (formální tvarosloví) ... 185 // 6.1 Obecně
o tvarech slov...185 // 6.1.1 Stavba slovního tvaru...186 // 6.1.2 Hláskové střídání v tvarech slov / morfologické alternace... 187 // 6.1.2.1 Samohláskové alternace ... 187 // 6.1.2.2 Souhláskové alternace...188 // 6.1.2.3 Alternace souhláskových skupin...188 // 6.2 Skloňování...188 // 6.2.1 Skloňování podstatných jmen...189 // 6.2.1.1 Skloňování podstatných jmen mužského rodu...189 // 6.2.1.1.1 Podstatná jména mužského rodu životná ...191 // 6.2.1.1.2 Podstatná jména mužského rodu neživotná ... 195 // 6.2.1.2 Skloňování podstatných jmen středního rodu ... 199 // 6.2.1.3 Skloňování podstatných jmen ženského rodu ...202 // 6.2.1.4 Skloňování podstatných jmen přejatých, ne plně začlenitelných // ? domácím vzorům...207 // 6.2.1.4.1 Podstatná jména zakončená v 1. p. na tutéž psanou // i vyslovovanou souhlásku...208 // 6.2.1.4.2 Podstatná jména zakončená v 1. p. na tutéž psanou // i vyslovovanou samohlásku...211 // 6.2.1.4.3 Podstatná jména zakončená rozdílně v písmu // a ve výslovnosti ...214 // 6.2.1.4.4 Podstatná jména nesklonná...217 // 6.2.1.5 Skloňování zkratkových slov a zkratek ...217 // 6.2.2 Skloňování přídavných jmen ...218 // 6.2.2.1 Soustava tvarů ...218 // 6.2.2.1.1 Tvary dlouhé tvrdé a měkké ...219 // 6.2.2.1.2 Tvary krátké (jmenné) - skloňování jmenné...220 // 6.2.2.1.3 Tvary smíšené ...222 // 6.2.2.2 Přídavná jména nesklonná ...223 // 6.2.3 Skloňování
zájmen ...224 // 6.2.3.1 Druhy zájmen...224 // 6.2.3.2 Soustava tvarů ...225 // 7 // 6.2.3.2.1 Zájmena bczrodá . // 6.2.3.2.2 Zájmena rodová .. // 6.2.3.2.3 Zájmena nesklonná // 6.2.4 Skloňováni číslovek... // 6 2.4.1 Druhy číslovek... // 6.2.4.2 Soustava tvarů . // 6.2.4.2.1 Skloňování adjektivní. // 6.2.4.2.2 Skloňování zájmenné . // 6.2.4.2.3 Skloňování substantívni // 6.2.4.2.4 Skloňování zvláštní ... // 6.2.4.2.S Kombinované číslovkové výrazy ... 6 3 Časování 62 4 2 6 Skloňování človek psaných číslicemi // 6.3.1 Obecné o tvarech sloves... // 6.3.2 Stavba slovesných tvarů... // 6.3.2.1 Stavba tvarů jednoduchých...’ // 6.3.2.2 Stavba tvarů složených... // 6.3.3 Systém slovesných tvarů ... // 6.3.3.1 Jednoduché tvary... // 6.3.3.1.1 Oznamovací způsob přítomného času. činný // 6.3.3.1.2 Rozkazovací způsob... // 6.3.3.1.3 Infinitiv... // 6.3.3.1.4 Příčcstí Činné a trpné ... // 6.3.3.1.5 Přechodníky... // 6.3.3.2 Složené tvary... // 6.3.3.2.1 Oznamovací způsob minulého a předminulého času // 6.3.3.2.2 Podmiňovací způsob přítomný a minulý... // 6.3.3.2.3 Oznamovací způsob budoucího času ... // 6.3.3.2.4 Trpný rod... // 6.3.4 Třídční sloves ... ... // 6.3.4.1 I. třída... ... // 6.3.4.1.1 Vzor nese - nesl (nést)___ // 6.3.4.1.2 Vzor peče - pekl (péct/péci) // 6.3.4.1.3 Vzor mate - mazal (mazat) // 6.3.4.1.4 Vzor tře - třel (třít)... // 6.3.4.1.5 Vzor bere - bral (brát)
... // 6.3.4.2 II. třída... // 6.3.4.2.1 Vzor tiskne-tiskl (tisknout) ...’ // 6.3.4.2.2 Vzor mine - minul (minout)... // 6.3.4.2.3 Vzor nepravidelný začne, zajme - začal (začít), // zajal (zajmout) ... // 6.3.4.3 III. třída... ... // 6.3.4.3.1 Vzor kryje - kryl (být)... // 6.3.4.3.2 Vzor kupuje - kupoval (kupovat) // 6.3.4.4 IV. třída... // 6.3.4.4.1 Vzor prosí - prosil (prosit) ... // 6.3.4.4.2 Vzor trpí - irpél (trpět)... . // 6.3.4.4.3 Vzor sází - sázel (sázet) .., // 6.3.4.5 V. třída... // 6.3.4.6 Slovesa nepravidelná ... // 6.3.4.7 Postup při určování slovesných tříd a vzorů (algoritmus) // .. 225 .. 226 .. 232 .. 232 .. 232 .. 232 .. 233 .. 233 .. 233 .. 234 .. 234 . 234 . 235 . 235 . 236 . 236 . 237 . 238 . 238 . 238 . 239 . 239 . 239 . 240 . 241 . 241 . 241 . 242 . 242 243 246 246 246 248 248 // 248 // 249 249 251 // 251 // 251 // 252 // 253 // 253 // 254 256 // 256 // 257 // 259 // 260 // 81 // IV. VÝPOVĚĎ A VĚTA // 1. Výpověď...262 // 1.1 Výpověď a její forma ...262 // 1.2 Výpověď po stránce obsahové...263 // 1.2.1 Vztah referenční...263 // 1.2.2 Vztah syntaktický ...264 // 1.2.3 Zápor ...265 // 1.3 Výpověď po .stránce formální...266 // 1.3.1 Zvuková a grafická forma výpovědi ...267 // 1.3.1.1 Větný přízvuk ...268 // 1.3.1.2 Pauzy...268 // 1.3.1.3 Intonace...268 // 1.4 Výpovědní funkce...271 // 1.4.1 Vyjádření komunikačních funkcí výpovědi ...271 // 1.4.1.1 Přímé vyjádření...271 // 1.4.1.2 Opisné
vyjádření...273 // 1.4.1.3 Situační vyjádření ...273 // 1.5 Modalita a emocionalita výpovědi ...274 // 1.5.1 Modalita ve výpovědi...275 // 1.5.1.1 Modalita jistotní...275 // 1.5.1.2 Modalita voluntativní...276 // -, 1.5.1.3 Modalita cvaluativní ...277 // 1.5.2 Emocionalita výpovědi...277 // 1.6 Aktuální členění výpovědi ...278 // 1.6.1 Objektivní a subjektivní pořad ...279 // 1.6.2 Aktuální a komunikační členění; komunikační dynamismus...280 // 1.6.3 Prostředky aktuálního členění výpovědi ...281 // 1.6.4 Elipsa...282 // 2. Věta ...283 // 2.1 Věta jednoduchá...283 // 2.1.1 Syntaktické vztahy ve větě jednoduché...286 // 2.1.1.1 Vztahy sémantické... >...286 // 2.1.1.1.1 Predikace...286 // 2.1.1.1.2 Determinace...287 // 2.1.1.1.3 Koordinace...289 // 2.1.1.1.4 Apozice...289 // 2.1.1.2 Vztahy formálněsyntaktické...290 // 2.1.1.3 Souřadnost...291 // 2.1.1.4 Řazení...292 // 2.1.2 Konstrukce a struktura věty jednoduché...292 // 2.1.2.1 Věta dvojčlenná...292 // 2.1.2.2 Věta jednočlenná...294 // 2.1.2.3 Členy souřadně složené...294 // 2.1.2.3.1 Několikanásobné členy ...294 // 2.1.2.3.2 ApoziČní členy ...295 // 2.1.2.3.3 Stejnorodé členy ...295 // 2.1.2.4 Členy formálněsyntakticky nezapojené...296 // 2.1.2.5 Konstrukční zvláštnosti a výpovědní modifikace...296 // 2.1.2.5.1 Samostatný větný člen...296 // 2.1.2.5.2 Osamostatněné větné členy ...297 // 91 // 2.1.2.5.3 Vsuvky... // 2.1.2.5.4 Elipsa
... // 2.1.2.5.5 Vokativ... // 2.1.2.5.6 Citoslovce... // 2.1.2.6 Odchylky od pravidelné mluvnické stavby vély // 2.1.3 Prostředky vyjadřování syntaktických vztahů ve včtč . // 2.1.3.1 Prostředky morfologické... // 2.1.3.2 Prostředky lexikální... // 2.1.3.3 Prostředky syntaktické - slovosled ... // 2.1.3.4 Prostředky zvukové... // 2.1.3.5 Prostředky grafické... // 2.1.3.6 Prostředky mimojazykové... // 2.1.4 Vétné členy ... // 2.1.4.1 Podmčt ... // 2.1.4.2 Přísudek... // 2.1.4.2.1 Shoda přísudku s podmětem ... // 2.1.4.3 Předmět... // 2.1.4.4 Příslovečné určení... // 2.1.4.5 Doplněk... // 2.1.4.6 Přívlastek ... // 2.1.5 Jednočlenné věty ... // 2.2 Větné ekvivalenty a větné fragmenty... // 2.3 Věta složená... // 2.3.1 Věta jednoduchá, věta složená a souvětí... // 2.3.2 Věta hlavní, vedlejší, řídící, závislá ... // 2.3.3 Věty složené s vedlejšími větami závislými... // 2.3.4 Věty složené s vedlejšími větami nezávislými ... // 2.3.5 Konstrukce a struktura složené věty... // 2.3.6 Klasifikace vedlejších vět... // 2.3.6.1 Složená věta s vedlejší větou podmětnou .. // 2.3.6.2 Složená věta s vedlejší větou přísudkovou . // 2.3.6.3 Složená věta s vedlejší větou předmětnou . // 2.3.6.4 Složená věta s vedlejší větou příslovečnou // 2.3.6.5 Složená věta s vedlejší větou doplňkovou . // 2.3.6.6 Složená věta s vedlejší větou přívlastkovou // 2.4 Slovosled
a včtosled... // 2.4.1 Slovosled ve větě jednoduché... ’. ’. // 2.4.1.1 Činitel významový ... // 2.4.1.2 Činitel gramatický... // 2.4.1.3 Činitel rytmický ...’. // 2.4.2 Větosled ve větě složené ... // 2.4.3 Větosled v souvětí... // 3. TVoření věty ... // 3.1 Úvod ...i.’!.’.’.’!" // 3.2 Předpoklady pro tvoření vět ... // 3.3 Tvoření základové větné struktury .. // 3.4 Větné vzorce ... ” // 3.5 Transformace... // 3.6 Tvoření vět ze základových větných struktur // 3.6.1 Rozvíjecí pravidla ... // 3.6.2 Rozširovací pravidla... // 3.7 Větotvorné vztahy ... // . 298 . 298 . 299 . 299 . 299 . 300 . 300 . 301 . 302 . 303 . 303 . 304 . 304 . 307 . 307 . 309 . 314 . 316 . 317 . 320 . 323 . 325 . 327 . 327 . 328 330 . 331 332 334 334 // 334 // 335 // 336 341 // 341 // 342 342 342 345 // 347 // 348 // 349 // 350 // 350 // 351 // 352 357 360 // 363 // 364 366 366 // 101 // V. KOMUNIKÁT A TEXT // 1. Výpovědní spojení a jeho formy ...368 // 1.1 Výpovědní spojení...368 // 1.2 Souvětí a jeho druhy...369 // 1.2.1 Jednoduché souvětí s řazením...370 // 1.2.1.1 Koordinační...370 // 1.2.1.1.1 Souvětí slučovací...370 // 1.2.1.1.2 Souvětí stupňovací...370 // 1.2.1.1.3 Souvětí odporovací...370 // 1.2.1.1.4 Souvětí vylučovací...371 // 1.2.1.2 Dctcrminační...371 // 1.2.1.2.1 Souvětí důsledkové...371 // 1.2.1.2.2 Souvětí důvodové...371 // 1.2.1.2.3 Souvětí vysvětlovači ...372 // 1.2.2 Jednoduché souvětí
s podřazováním ...372 // 1.2.2.1 Souvětí s nepravými vedlejšími větami vztažnými...373 // 1.2.2.2 Souvětí s nepravými vedlejšími větami spojkovými...373 // 1.2.3 Složité souvětí...374 // 1.3 Formální vztahy výpovědí v textu ...375 // 1.3.1 Řazení výpovědí...375 // 1.3.2 Podřazování výpovědí...375 // 1.3.3 Vsouvání výpovědí a rcliéfizace textu...376 // 2. Komunikát...378 // 2.1 Komunikace a komunikát ...378 // 2.2 Text ve vztahu ke komunikátu...378 // 2.3 Komunikační jednotky ...379 // 2.4 Komunikační proces...380 // 2.4.1 Komunikační situace...380 // 2.4.1.1 Intcrkomunikativnost a intertextovost...380 // 2.4.2 Etapy komunikačního procesu ...382 // 2.5 Druhy komunikace ...382 // 2.5.1 Vztahy verbálních komunikátu a jazyků ...383 // 2.6 Komunikanti...384 // 2.6.1 Kontakt komunikantů ...384 // 2.6.2 Vztahy mezi komunikanty ...384 // 2.6.2.1 Zkušenostní komplex komunikantů ...384 // 2.7 Téma a obsah komunikátu...385 // 2.8 Členění komunikátů podle účasti komunikantů na komunikaci ...385 // 2.8.1 Dialog...385 // 2.8.2 Monolog...387 // 2.9 Recepce komunikátu...388 // 2.9.1 Interpretace...388 // 2.9.2 Zprostředkovatelé komunikace ...389 // 2.9.3 Neporozumění a nedorozumění...389 // 3. Text ...391 // 3.1 Text a nauka o textu...391 // 3.1.1 Textový vzorec ...391 // 3.2 Soudržnost textu...392 // 3.2.1 Prostředky soudržnosti textu...393 // 3.2.1.1 Konektory ...393 // 111 // 3.2.1.1.1 Lexikální konektory...393
// 3.2.1.1.2 Gramatické konektory...394 // 3.2.2 Kontaktové prostředky ...395 // 3.2.3 Komentáře... 395 // 3.3 Způsoby odkazování a navazování v textu...395 // 3.3.1 Navazování kontaktní a distantní...395 // 3.4 Výstavba textu... 3 // 3.4.1 Funkce aktuálního členění ve výstavbě textu...3% // 3.4.2 Tematické posloupnosti ... // 3.5 Členitost textu... // 3.5.1 Horizontální členění... // 3.5.1.1 Odstavec ... // 3.5.2 Vertikální členění textu... 401 // 3.5.2.1 Formální prostředky vertikálního členění textu...401 // 4. Styl jako vlastnost komunikátu a textu ...404 // 4.1 Styloivomí (slohovO činitelé...404 // 4.2 Druhy stylu...’ 405 // 4.3 Slohové útvary a slohové postupy ...406 // 4.4 Vztahy funkčních stylů a slohových útvarů...408 // 4.5 Styly a spisovný jazyk...40g // 4.6 Slohové využívání jazykových prostředků...409 // 4.7 Styl projevů mluvených a psaných...4? // Seznam základní literatury ... // Summary ... // Rejstřík...:... // 121
(OCoLC)780136893
cnb002114783

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC