Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 4.
Praha : Portál, 2012
287 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-262-0105-2 (váz.)
němčina
Obsahuje bibliografie
000237123
Obsah // // 1 C o j e p s y c h o lo g ie ? // // ...is // // Tato kniha j e o nás všech ...15 Psychologie j e věda o prožívání a cho v án í ...15 P ohled do n itra - se b e p o z o ro v á n í: P rv n í p ř ís tu p v p sy ch o lo g ii ...15 U volnění pom ocí napínání ... 16 Im aginace ... 16 M editace ... 17 Uměni ... 17 Podnětová deprivace ... 18 Sním e každou noc ...18 Teorie snu ... 19 S ro v n áv án í s o sta tn ím i - p o z o ro v á n í: C e s ta k v ěd ec k o sti ... 19 Dálkově řízené chování ... 19 Slast vyvolaná stisknutím knoflíku? ... 20 Je člověk produktem svých m o zk o v ý ch funkcí? ... 20 Pole m ozkové kůry ...20 Split brain - dva m ozky v je d n é hlavě ... 21 To, co nás trápí, nám způsobuje nem oc ...22 EEG - elektroencefalogram , o braz m ozku ... 23 Stres ...24 Může duše o s l e p n o u t? ... 24 Placebo — dom nělé léčení ... 25 Sugesce a hypnóza ...25 Souvislosti m ezi m ozkovým i procesy a p rožíváním ... 25 Je člověk produktem svého o k o lí? ... 26 Profesionální psychologie ... 27 Co j e parapsychologie? ... 28 K o m p en d iu m ... 30 L ite ra tu r a ...31 // // 2 V n ím á n í ...33 // O ko n en í ja k o fo to a p a r á t ...33 M ozek vidí lépe n ež oko ...34 O ptické d i e t y ...35 Barva ...35 // // 5 // // \fO B SA H // // N egativní p a o b ra z ... 35 V ním ání hloubky ...36 O p tic k é k la m y ... 37 K o n s ta n tn í v ý k o n y ...40 N e u ro n o v é
o b v o d y ... 41 L aterální inhibice („postranní přek ážk y “ ) ...41 S enzorické E E G ... 42 G e s ta lt (tv a r): C e le k je více n ež s u m a č á s tí ... 44 P ra x e p sychologie v n í m á n í ... 45 Jak působí reklam a ... 46 R ychlost n ení žádné k ouzlo, ale m ožný p roblém ...47 V liv o č e k á v á n í n a v n ím á n í ... 48 Pygm alion efekt ...48 Slyšet, a přesto p řesle c h n o u t ...49 K o m p e n d iu m ...50 L it e r a tu r a ... 51 // // 3 M o tiv a c e // // ... 53 // // K vůli čem u byste prošli oh n ěm ? ... 53 E tologie (výzkum y c h o v á n í) ...53 M á člo v ěk in s tin k ty ? ... 54 C o je sp ecific k y lid sk é ? ... 55 N ejen chlebem živ j e člověk ...56 Potřeba - problém závislosti ...56 K o m u n ik a c e - v n itřn í a v n ější sv ě t ...58 T ech n ik y c h o v á n í ... 61 H á d a n k a n a z v a n á em o ce ...61 „E m oce je obecná ak tivace p lus dodatečná inform ace“ ... 62 Složky prožívání ... 62 S tr a c h ... 63 O so b n o st a ú zkostnost ... 64 M odely vysvětlující strach ... 65 B io lo g ické m odely ... 65 P sychoanalytičke vysvětlen i ... 66 Vysvětleni p sych o lo g ie u č en í ... 67 Jak se vypořádat se strachem v každodenním životě? ... 67 A g r e s e ... 68 K atalog ag resivního cho v án í ... 69 D efinice agrese ... 69 M o d ely v y sv ětlen í a g re s e ... 69 // // 6 // // \fO B SA H // // N ativisticky orientované teorie ...70 P
udový m odel Sigm unda F r e u d a ...70 A grese ja k o explorace ...71 V p erspektivě evoluce: O ptim alizace c h o vá n í p o m o c i a g r e s e ... 71 Pojetí teorie učení, zdůvodněné vztahem k prostředí ... 73 H ypotéza fru stra ce - agrese ... 73 Teorie sociálního učení ... 74 Strategie zvládání agresivity ... 75 O branné m echanism y, ta ktiky p o tla č e n i ... 75 M etody neškodného odrea g o vá n i ... 75 K olektivní a in s titu c ia liz o v a n á a g re se ...76 Mírový výzkum ...76 Mírová pedagogika ... 80 K o m pendiu m ... 81 Pod pojm em m otivace rozum ím e příčinu n ašeho chování ...81 Emoce doprovázejí chování nebo je h o m otivaci ... 81 Strach, úzkost ... 82 M odely vysvětlující strach a úzko st ...82 Ja k se vyrovnat s e strachem v ka ždodenním živo tě? ...82 Agrese ... 82 M odely vysvětleni agrese ... 82 K olektivní a institucializovaná a g r e s e ... 83 L ite ra tu ra ...84 // // 4 M y šle n í a ř e č ... 85 // Opice, které m yslí ... 85 Aha - z á žitek ... 85 A sociace ...85 Styly m yšlení ... 86 Co je to p ře d s ta v a ? ... 87 Pojm y ... 87 M yšleni a řeč ... 87 M ohou zvířa ta m l u v i t ? ... 88 Funkce řeči podle Biihlera ...88 O pice s e u čí m luvit ... 88 Je řeč verbální chování? ... 89 Je řeč vrozená? ...89 Sníh n e n í sn íh ...90 E xistují p ra v á jm é n a ? ...90 Pohlavní rozdíly projevující se v řeči ... 91 Inteligence je to , co je m ě ře n o
te stv in telig en ce ...91 10 ... 92 // // 7 // // \fO B SA H // // Jedn otlivé testy obecná inteligence? ... 93 T rochu lásky a budete chytřejší ... 94 K o m p e n d iu m ...94 Představa ... 94 V erbální m yšlení... ... 94 In te lig e n c e ... 95 L ite r a tu r a ... 96 // // 5 U čení // // ...97 ...97 ... 98 // // F u n k c e u čen í // // O b s a h slova „ u č e n í" DeFinice u č e n í // // O b la sti, v e k te rý c h p ro b íh a jí p ro cesy u če n í ... 98 ... 99 J a k u čen í p ro b íh á : T eo rie u č e n í a z á h a d a z v a n á p a m ě ť ...99 Jak si m ozek pam atuje? ...99 K lasické podm iňování ... 100 U čení na zák ladě úspěchu ... 102 Instrum entální p o d m iň o v á n í (E. L. Thorndike, 1911) ... 103 O perační p o d m iň o v á n í (B. F. Skinner, o kolo roku 1950) ... 103 P rogram ové u čen í ... 104 S eku n d á rn í zp evn ěn í a trest ...107 U čení pozorováním a nápodobou (sociální u čen í) ...108 S o ciá ln í učen i ve š k o l e ... 108 A ltern a tívn i sty ly vyučování ... 109 / u čitel s e m u sí u č i t ! ... 109 V erbální učení ... 110 Verbální učen i ve ško le ... 113 U čení vhledem ...113 M odel p rů b ěh u u če n i vhledem ... 114 S tru ktu rá ln í m o d e ly u če n í vhledem ... 115 U čím e se ce lý živ o t - in o va čn í učeni ... 116 In te rfe re n c e v p ro c e su u č e n í ... 117 P ra x e u čen í - j a k trén o v a t s á m se b e
...118 1. R ozpoznat vlastní problém ! ... 118 2. Plánovat! ...118 3. P racovat soustředěně! ... 119 4. U čení m usí m ít výsledky! ... 120 5. T echniky a triky! ...120 6. C ílená p říprava na zkoušky! ... 122 K o m p e n d iu m ... 122 Funkce učení ... 122 O bsah slova učení ...122 // // 8 // // \fO B SA H // // Oblasti učení ...122 Definice učeni ...123 Teorie učeni ... 123 K lasické p o d m iň o vá n í ... 123 U čení na základě úspěchu ... 123 U čeni pozorováním a nápodobou (so ciá ln i učeni) ... 124 Verbální učení ...124 U čeni vhledem ... 125 Interference v procesu učeni ... 125 L ite ra tu r a ... 125 // // 6 V ý v o jo v á p s y c h o lo g ie ... 127 // Z á k la d n í o tá z k y vývojové p sy ch o lo g ie ... 127 Je vývoj určován vloham i nebo prostředím ? ... 127 Jsem to je ště já ? ...129 T é m a ta vývojové p sychologie ...130 Prenatální období vývoje ... 130 Vývoj úchopu ja k o příklad „psych o so m atick ý ch “ so u vislostí ... 131 M yšleni dětí ...131 Význam rodinného prostředí pro vývoj dětí ...133 Z dětského dom ova d o rod in y ...133 K dyž rodina ch yb í (form y n á h ra d n í rod in n é p é č e ) ...134 K dyž m u si být rodiče n a určitý ča s za sto u p en i ... 135 K dyž v rodině ch yb i o tec n eb o m a tka ...136 M ateřské školy ... 138 Vstup do m ateřské ško ly - p o ža d a v k y na d ítě a p e č u jíc í o so b y ...138 Ú loha m aterských
ško l - p rá c e učitelek v m ateřských š k o l á c h ... 139 P ozorovat ste jn ě - vním at jin a k : Také p o zo ro vá n ím se učim e (odkazy na p o zo ro vá n i d ě tí p ř i p ra x i v M Š) ... 139 Hra - m odel skutečnosti ...141 D ruhy I v y ...141 H račky ... 143 Pohlavně specifické chování: T ypické děvče ty p ick ý chlapec! ...144 Vývoj svědom í ... 144 D ětská kresba - vyjádření dětsk é duše ... 145 Řeč ... 149 K e vzniku slo vn í zá so b y (sém antická dim enze) ... 150 O svojeni g ram atických stru k tu r n a p říkla d u trpného rodu (syntaktická dim enze) ...150 Tón tvo ři hudbu (pragm atická dim enze)...151 Podle m luvy p o zn á š člověka ...151 Typická m atka - typický otec? ...153 V ýchovné cíle v různých dobách ...156 Budoucnost patří nám puberta a adolescence: K rize s budoucí perspektivou . 157 // // 9 // // \fO B SA H // // N evéř nikom u nad třicet? ... 164 Príklad 1 (dům rodičů) ... 166 Príklad 2 (škola) ... 166 Sexualita ...167 Stál se dospelým - stárnout ... 169 U m írání ... 170 K o m p e n d iu m ... ’7 2 Pojem vývoj; předm ět a úloha vývojové psychologie ... 172 „Fáze“ vývoje ... ’ 72 Zp o m a len i a p o ru c h y vývoje ... • 72 Prenatální „fáze“ a první rok života ... 172 Tělesný vývo j ... 173 P sych ic ký vývoj ... ’7 3 Rané dětství a předškolní věk ... ...174 Tělesný vývoj ... ’ 74 Psychický’ vývoj ... ’7 4 Školní věk ...
176 P sychický vývo j ... ’7 7 .1 7 7 Puberta a adolescence ... T elesný vývoj ... ’7 7 P uberta ja k o p sych o so ciá ln í fe n o m é n ...177 D ospělost ... ’ 79 Stáří ... ’ 7l> L ite r a tu r a ...180 // // 7 P s y c h o lo g ie o s o b n o s ti ...i8i // C o je to o so b n o st? ... ’ 8 ’ K onstantnost nebo zm ěn a ... ’ 8 2 Identita ... 183 P rv n í p řís tu p y k o so b n o sti ... ’ 84 N aivní teorie osobnosti ... ’ 84 Z droje zk reslení při posuzování o sobnosti ...’8 4 A trib u čn i ch yba ... ’84 H aló e f e k t ... ’ 84 P ygm alion efekt (R osen th a lů v efekt) ...184 P rojekce ... ’ 83 K ategorizace (stereotypy) ...1 8 5 M aska, kterou nem ůžem e su n d at ... 185 T ypologie o so b n o sti ... ’8 9 Č tyři tem peram enty ... ’8 9 T ypologie podle tělesné stav b y (K retschm er) ...189 E xtraverze nebo introverze (C . G . Ju n g ) ... 190 M o d ely o so b n o sti ... 191 // // 10 // // \fO B SA H // // Psychoanalytické m odely osobnosti a příbuzné p řístupy ...191 Psychoanalýza Sigm unda F reuda - oso b n o st ja k o dynam ická stru ktu ra .1 9 1 N evědom í ...192 O bjeveni dětské sexu a lity - vývo j libida ... 192 F ixace libida ... 193 P sychický aparát - F reud ů v stru k tu rá ln í m o d e l ... 194 ... 195 Sen Ú zkost a o branné m echanism y ... 195 Co j e neurotické? F reudova teorie n eurózy ... 197 Technik}’p s y c h o a n a lý z y ...198 F reudovi žá c i ... 199 H lubinně psych o lo g ické šk o ly
... 199 C. G. Ju n g - A nalytická p s y c h o l o g ie ... 200 A lfred A d ler - Individuální p sych o lo g ie ... 201 N eopsycltoanalýza ... 201 N ová vídeňská ško la ...202 Přístup psychologie učení - osobnost ja k o výsledek procesů u č e n í ... 202 B ehaviorální tera p ie ...203 H um anistické - fenom enologické m odely o sobnosti ... 204 M aslow ova teorie seberealizace ... 205 R ogersův na klienta orien to va n ý p ř i s t u p ...205 System ické přístupy - osobnost ja k o pro p o jen ý systém ... 206 Statistické přístupy - osobnost ja k o kom binace faktorů ... 206 V livy p ů so b ící n a o so b n o st ... 206 V lohy a prostředí ... 206 N adaný o tec - n a daný syn: J e na d á n i děd ičn é? ...207 Výzkum y dvojčat ...207 Výzkum y adoptovaných d ě ti ... 208 Stres v těhotenství ... 208 Sociální kontext ... 209 Rozdíly m ezi pohlavím i ... 209 M užské a ženské vním áni (sebeporozum ěni): P o h la vn í stereo typ y ... 210 Identifikace s vlastním po h la vím ... 211 P o ru c h y o so b n o sti - p sy c h o te ra p e u tic k é m e to d y ...212 Léčení duševních poruch - rady. krizové intervence, terapie ... 214 P o su zo v án í o so b n o sti - p sy c h o lo g ic k á d ia g n o s tik a ... 215 Pozorování chování ... 215 Test - společenská hra? ...215 P rojektivní testy ... 215 Posuzovací š k á l y ... 219 Interview (diagnostický rozhovor) ... 2 2 1 D otazník ... 221 K o m p e n d iu m ...222
Pojem osobnost ...222 První přístupy k osobnosti ... 222 // // 11 // // \fO B SA H // // T ypologie osobnosti ...222 M odely osobnosti ... 223 P sychoanalytičke m o d ely o so b n o sti a p řib ližn é p rístu p y ...223 M ode! oso b n o sti v teorii u če n í ... 224 H um anistické (fenom enologické) m o d ely o sobnosti ... 225 S ystem ické p rístu p y ...225 Statistické p říp ě v k y ...225 V livy působící na o s o b n o s t...225 Vlohy a p ro stře d í ... 225 R o zd íly m ezi p o h la v ím i ... 225 Poruchy osobnosti ... 226 Posuzování osobnosti - psychologická diagnostika ...226 P o zo ro vá n i ch o vá n í ...226 Testy ... 226 P o su zo va cí šká ly ... 227 In terview (diagn o stický rozhovor) ... 227 D otazník ...227 L ite r a tu r a ... 227 // // 8 S o c iá ln í p s y c h o lo g ie ... 229 // S k u p in a ...229 Prim ární skupina - m alá skupina ...229 R odiče ...229 S ourozenci ...2 3 1 Skupina vrstevníků ... 231 S ekundární skupiny ... ... 232 S kupinová dynam ika ...232 C vičná (tréninková) sku p in a (T-skupina) ... 233 S truktura skupiny ...235 P očet členů ... 235 Intera kce ve sku p in ě ...235 V ztahová stru ktu ra - so cio m etrie ...235 P o zice ... 236 S k upinové cíle ...237 N orm y ...238 Pozice skupin - m inorita / m ajorita ... 239 Jednotlivec ve skup in ě ... 240 K o m u n ik a c e ...240 Já jse m v pohodě - ty js i v pohodě ... 240 M odel kom unikace ...241 Jedna zpráva - m noho sdělení ...
241 D ůvody nedorozum ění ... 241 „...pochopil!" - chování, které nap o m áh á rozhovoru ... 242 P orozum ění ... 242 // // 12 // // \fO B SA H // // O ceněni ... 242 O pravdovost ... 242 A ktivn í nasloucháni ... 242 Pravidla pro diskusi ve skupině ...242 O konfliktu ...244 P růběh konfliktu ...244 S trategie ř e š e n i k o n f l i k t u ...246 Role ...247 „Italové jso u em ocionální“ ... 248 „M ilerovi drží vždycky při so b ě“ ...249 „...ten má ale dobrou pozici!” ... 249 Hraní role ...250 P o stoje a je jic h z m ě n a ... 250 Postoje - m áte nějaké? ...250 Postoj zm ění chování, nebo chování zm ění postoj? ... 250 Moc a m anipulace ... 251 Z a ja k ý c h o ko ln o sti js m e sn a d n o m a n ip u lo va teln í? ...251 M oc a m anipulace na p řik la d u m a sm éd ií ...252 M ediální konzum ... 253 Z á k la d n í p r v k y film o v é t v o r b y ... 254 O rg a n iz a c e ...255 O rganizace jak o form ální struktura ...255 Systém štáb linie: R ozšířený m odel organizační hierarchie ...256 O rganizace jak o neform ální struktura ... 257 Im plicitní m odely osobnosti v různých teoriích organizace ...257 S ocial m an (sociálni člověk) ... 257 E conom ic m an (ekonom ický člověk) - teo rie X (p o d le M cG regora) . . . 257 C om plex m an (kom plexn í člověk) - teo rie Y (p o d le M cG regora) ... 258 Vedení organizace ... 258 S ty l řízeni orientovaný na věcné úkoly a orien to va n ý
n a p ra co vn íky . . . 258 P articipujíci sty l řízeni: T ým ová p rá c e ... 258 Ř ízeni spolupracovníků ...259 M anažer: N a prvním m ístě zisk, nebo harm onie? ... 259 Třináctero! ...260 K o m p en d iu m ... 262 Skupina ...262 P rim árni sku p in a - m alá sku p in a ...262 S ekundární skupina ... 262 Skupinová dynam ika ...262 E lem enty skupinové stru ktu ry ...263 K om unikace ... 264 O konfliktu ...265 R ole, pozice, status ... 265 P řejím áni ro lí ... 266 H ráni role ... 266 // // 13 // // \fO B SA H // // Postoje a je jic h zm ě n a ... 266 Z m ěn í p o sto j chováni, n eb o c h o vá n í zm ě n í p o s to j? ... 266 M oc a m anipula ce ... 266 M oc a m anipula ce n a p řik la d u m a sm éd ii ... 266 M ediálni konzu m ... 266 O rganizace ... 267 Im plicitní m odely oso b n o sti v různých teoriích organizace ... 267 Ř ízen í o ig a n i z a c e ...267 L ite r a tu r a ... 268 // // 9 Z á k l a d n í p o j m y a m e to d y p s y c h o lo g ie ...269 // P ře d m ě t p sy ch o lo g ie a v z ta h p sy ch o lo g ie k filozofii ...269 V ztah duše a těla ... 269 P sy ch o lo g ie ja k o v ě d a a je jí h ra n ic e ...271 Dva sm ěry v psychologii ... 271 H um anistická p sy ch o lo g ie ...271 B ehaviorism us ...272 P sychologie a p o m o c n é v ě d y ... 273 M etody psychologie ja k o em pirické v ěd y ...275 Sebepozorování a p ozorování d ruhých ...275 P říklady pozorování ... 276 E xp erim en t ...276
J a k p ro b íh á experim en t v p ra x i? ... 277 Test ... 278 R ozhovor ... 279 Form ulování hypotéz (indukce) ...279 Statistické vyhodnocení pozorovaných dat ... 280 P ře c h o d k filozofii ... 282 O vědeckých poznatcích ...282 Tem atické om ezen í ... 282 M etodická a b stra kce ...283 K auzalita v psychologii ... 283 K o m p e n d iu m ... 285 Pozorování druhých (p o zorováni chování) ... 285 Sebepozorování (introspekce) ... 286 M etodické postupy v psychologii ...286 L iteratura ...287 // // 14 // // \f

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC