Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:21x 
BK
České rozš. vyd.
Brno : Paido, 2009
302 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7315-192-8 (brož.)
slovenština
Přeloženo ze slovenštiny
500 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 279-300
000237125
I. ČÁST: ZÁKLADY METODOLOGIE VĚD O VÝCHOVĚ -- 1 VĚDY O VÝCHOVĚ Štefan Švec -- 1.1 Pojem vědy -- 1.2 Hierarchická soustava věd o výchově -- 1.3 Vztahy mezi převážně teoretickými -- a převážně praktickými obory věd o výchově -- 1.3.1 Souvztažný model členění věd o výchově -- 1.3.2 Stírání rozdílů mezi soustavami věd -- 1.3.3 Spektrum pojetí pedagogické a andragogické vědy -- 1.4 Úrovně obecnosti-specifičnosti věd o výchově -- 1.5 Metodologická diferenciace a integrace věd o výchově -- 2 KONCEPCE METODOLOGIE VĚD O VÝCHOVĚ Štefan Švec -- 2.1 Širší a užší pojetí metodologie věd o výchově -- 2.1.1 Nejužší pojetí metodologie -- 2.1.2 Poměrně úzká pojetí -- 2.1.3 Střední srovnávací pojetí -- 2.1.4 Relativně širší pojetí -- 2.1.5 Nejširší pojetí a výklad metodologických otázek -- 2.2 Definice metodologie vědy -- 2.3 Metodologie věd = metodologie výzkumu, vývoje a vyhodnocování -- 2.4 Aplikace pojetí metodologie věd o výchově -- 2.4.1 Teoretická oblast aplikace -- 2.4.1.1 Vztahy mezi výzkumem a vědou -- 2.4.1.2 Vztahy mezi základním a aplikovaným výzkumem -- 2.4.2 Praktická oblast aplikace -- 3 KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ METODOLOGIE VĚD O VÝCHOVĚ Štefan Švec -- 4 DRUHY VÝZKUMU Štefan Švec -- 4.1 Vymezení výzkumu v kontextu inovačního cyklu -- 4.2 Zkoumání závislostí v systémovém přístupu k výchově -- 4.3 Členění a charakteristika edukačních výzkumů
-- 5 FÁZE VÝZKUMNÉHO PROCESU Peter Gavora -- 5.1 Plánování výzkumu -- 5.1.1 Výzkumný projekt -- 5.1.2 Předvýzkum a hlavní výzkum -- 5.2 Proces kvantitativního výzkumu -- 5.2.1 Vymezení výzkumného tématu -- 5.2.2 Formulace výzkumných otázek -- 5.2.3 Formulace výzkumných hypotéz -- 5.2.4 Stanovení výzkumných metod -- 5.2.5 Stanovení výzkumného vzorku -- 5.2.5.1 Náhodný výběr -- 5.2.5.2 Stratifikovaný výběr -- 5.2.5.3 Mechanický výběr -- 5.2.5.4 Záměrný výběr -- 5.2.6 Sběr výzkumných údajů a jejich zpracování -- 5.2.7 Interpretace zjištění -- 5.3 Proces kvalitativního výzkumu -- 5.3.1 Proces analytické indukce -- 5.3.2 Proces konstantní komparace -- 5.3.3 Výběr případů (osob, lokalit) -- 5.4 Tvorba výzkumného výstupu Štefan Švec -- 5.4.1 Struktura kvalifikační práce -- 5.4.2 Nejčastější nedostatky kvalifikačních prací -- 5.4.3 Kritéria na posuzování kvality a hodnoty vědecké práce -- II. ČÁST: PŘEVÁŽNĚ KVANTITATIVNÍ METODY V EDUKAČNÍM VÝZKUMU -- 6 MĚŘENÍ A ŠKÁLY VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ Marián Lapitka -- 6.1 Edukační jev jako objekt měření -- 6.2 Měření jako metodologicky problém -- 6.3 Druhy stupnic měření -- 6.3.1 Nominální stupnice -- 6.3.2 Pořadová stupnice -- 6.3.3 Intervalová stupnice -- 6.3.4 Podílová stupnice -- 6.4 Operacionalizace pojmů -- 6.5 Závěr -- 7 OBJEKTIVITA, VALIDITA A RELIABILITA VÝZKUMU-Peter Gavara a Marián Lapitka -- 7.1 Objektivita --
7.2 Validita -- 7.2.1 Obsahová validita -- 7.2.2 Kriteriální validita -- 7.2.3 Konstruktová validita -- 7.2.4 Interní a externí validita -- 7.3 Reliabilita -- 7.3.1 Reliabilita výzkumného nástroje -- 7.3.2 Reliabilita procesu měření -- 7.4 Validita a reliabilita kvalitativního výzkumu -- 8 METODA POZOROVÁNÍ V EDUKAČNÍM VÝZKUMU Peter Gavara -- 8.1 Etapy pozorování -- 8.2 Druhy pozorování -- 8.2.1 Nestrukturované pozorování -- 8.2.2 Strukturované pozorování -- 8.2.2.1 Pozorovací systémy -- 8.2.2.2 Posuzovací škály -- 8.3 Záznam pozorování -- 8.4 Vyhodnocování získaných údajů -- 8.5 Zácvik pozorovatele -- 8.6 Validita a reliabilita pozorování -- 8.7 Vliv pozorovatele na pozorované osoby -- 8.8 Zhodnocení metody pozorování -- 9 VIDEOSTUDIE V EDUKAČNÍM VÝZKUMU-Marcela Jamková a Tomáš Janík -- 9.1 Od pozorování k videostudii historický exkurz -- 9.2 Videostudie jako komplexní výzkumná metoda -- 9.3 Kde a za jakým účelem se videostudie uplatňují -- 9.4 Realizace videostudie -- 9.4.1 Příprava videostudie -- 9.4.2 Pořízení videozáznamu -- 9.4.3 Jak se zpracovává videozáznam -- 9.4.4 Jak se transkribuje videozáznam -- 9.4.5 Jak se kóduje videozáznam -- 9.4.6 Jak se získaná data vyhodnocují -- 9.5 Závěrem zhodnocení videostudie -- 10 INTERVIEW V EDUKAČNÍM VÝZKUMU Miklan Zelina -- 10.1 Úvod -- 10.2 Fáze interview -- 10.3 Otázky v interview -- 10.4 Typy interview -- 10.5 Zhodnocení metody interview
-- 11 METODA VERBÁLNÍCH VÝPOVĚDÍ V EDUKAČNÍM VÝZKUMU-Peter Gavora -- 11.1 Průběžné verbální výpovědi -- 11.2 Retrospektivní verbální výpovědi -- 11.3 Zpracování protokolů verbálních vypovědí -- 11.4 Další podněty vyvolávající verbální výpovědi -- 11.5 Zhodnocení metody verbálních vypovědí -- 12 METODA DOTAZNÍKU V EDUKAČNÍM VÝZKUMU Štefan Švec -- 12.1 Vymezení základních pojmů -- 12.2 Účel dotazníku -- 12.3 Struktura dotazníku -- 12.4 Formy dotazníkových položek -- 12.4.1 Druhy dotazníkových otázek -- 12.4.1.1 Přímé a nepřímé otázky -- 12.4.1.2 Specifické versus nespecifické otázky -- 12.4.1.3 Faktuální versus názorové položky -- 12.4.1.4 Otázky versus podnětová tvrzení -- 12.4.1.5 Uzavřené, polozavřené a otevřené položky -- 12.4.2 Druhy dotazníkových odpovědí -- 12.4.2.1 Nestrukturovaná odpověď -- 12.4.2.2 Doplňovaná odpověď -- 12.4.2.3 Tabelární odpověď -- 12.4.2.4 Škálovaná odpověď -- 12.4.2.5 Pořadová odpověď -- 12.4.2.6 Seznamová odpověď -- 12.4.2.7 Kategorická odpověď -- 12.5 Sestavování dotazníku -- 12.5.1 Specifikování proměnných -- 12.5.2 Výběr formy podnětové části dotazníkových položek -- 12.5.3 Výběr formy odpověďové části dotazníkových položek -- 12.5.4 Příprava dotazníkových položek -- 12.5.5 Pilotní odzkoušení dotazníku a jeho vyhodnocování -- 12.5.6 Stanovení výzkumného vzorku -- 12.5.7 Administrování dotazníku
-- 12.5.7.1 Průvodní dopis -- 12.5.7.2 Procedury ke zvýšení návratnosti dotazníku -- 12.5.8 Příprava dotazníkových dat na zpracování 12.6 Zhodnocení metody dotazníku -- 13 OBSAHOVÁ ANALÝZA TEXTOVÝCH DOKUMENTŮ Štefan Švec -- 13.1 Definice obsahové analýzy -- 13.2 Druhy textových dokumentů -- 13.2.1 Z hlediska účelu -- 13.2.2 Z hlediska povahy nosičů informací -- 13.2.3 Z hlediska druhu obsahu -- 13.2.4 Z hlediska disponibility a možnosti zpracování textů -- 13.3 Metodika obsahové analýzy -- 13.3.1 Specifikace výzkumného problému a příslušné hypotézy -- 13.3.2 Stanovení výzkumného vzorku -- 13.3.3 Volba analytické jednotky obsahu -- 13.3.4 Stanovení kódovacích kategorií obsahu -- 13.3.5 Kvantifikace analytických kategorií obsahu -- 13.3.6 Interpretace tabelovaných údajů analýzy obsahu -- 13.4 Obsahová analýza pomocí počítače -- 13.5 Aplikace obsahové analýzy -- 13.6 Objektivita, validita a reliabilita obsahové analýzy -- 14 PROJEKTIVNÍ METODA V EDUKAČNÍM VÝZKUMU Teodor Kollárik -- 14.1 Kresbové projektivní procedury -- 14.2 Dotazníkové projektivní procedury -- 14.3 Projektivní interview -- 14.4 Projektivní postupy ve skupinové práci -- 14.5 Procedura volby barev -- 14.6 Zhodnocení metody -- 15 SOCIOMETRIE V EDUKAČNÍM VÝZKUMU Teodor Kollárik -- 15.1 Začátky sociometrie -- 15.2 Základní charakteristika sociometrie -- 15.3 Varianty sociometrie ve školní praxi -- 15.4 Zhodnocení sociometrické
metody -- 16 EXPERIMENT Libuša Maršálová -- 16.1 Potřeba experimentu v pedagogice a andragogice -- 16.2 Hlavní kritéria experimentu -- 16.3 Terénní experiment v pedagogice a andragogice -- 16.3.1 Pravý terénní experiment -- 16.3.2 Kvaziexperimenty -- 16.4 Využití experimentální metody v edukačním výzkumu -- 17 ZÁKLADNÍ METODY STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT V EDUKAČNÍM VÝZKUMU Aloiz Ritomský -- 17.1 Základy statistické analýzy kvantitativních znaků (proměnných) -- 17.1.1 Jeden kvantitativní znak (proměnná) v jednom souboru -- 17.1.2 Jeden kvantitativní znak (proměnná) ve dvou souborech -- 17.1.3 Vztah mezi dvěma kvantitativními znaky (proměnnými) v jednom souboru -- 17.2 Základy statistické analýzy kvalitativních znaků (proměnnách) -- 17.2.1 Jeden kvalitativní znak (proměnná) v jednom souboru -- 17.2.2 Dva kvalitativní znaky (proměnné) v jednom souboru -- 18 PROGNOSTICKÉ METODY V EDUKAČNÍM VÝZKUMU-Josef Benčo -- 18.1 Vymezení základních pojmů -- 18.2 Klasifikace prognostických metod -- 18.3 Charakteristika základních prognostických metod -- 18.3.1 Heuristické metody prognózování -- 18.3.2 Delfská metoda prognózování -- 18.3.3 Morfologická prognostická analýza -- 18.3.4 Burza nápadů jako prognostická metoda -- 18.3.5 Synektická metoda prognózování -- 18.4 Expertizní metody prognózování -- III. ČÁST: PŘEVÁŽNĚ KVALITATIVNÍ METODY V EDUKAČNÍM VÝZKUMU -- 19 METODY KAZUISTIKY ŽÁKA A
UČITELE Ivan Bajo -- 19.1 Vymezení základních pojmů -- 19.1.1 Kazuistika -- 19.1.2 Anamnéza -- 19.1.3 Katamnéza -- 19.1.4 Diagnostikování a diagnóza -- 19.1.5 Prognostiko vání a prognóza -- 19.1.6 Diagnostická dokumentace -- 19.2 Druhy kazuistik -- 19.3 Prameny informací ke kazuistice -- 19.4 Kazuistická metoda v edukačním výzkumu -- 19.5 Ukázky kazuistik -- 19.5.1 Ukázka kazuistiky žáka základní školy pro tělesně postižené (klinická kazuistika) -- 19.5.2 Ukázka kazuistiky učitelky základní školy -- 20 METODY PEDAGOGICKÉ KAZUISTIKY TŘÍDY A ŠKOLY-Věra Semerádová -- 20.1 Etnografická kazuistika -- 20.2 Základní metody -- 20.2.1 Zúčastněné pozorování -- 20.2.2 Rozhovor -- 20.2.3 Pasportizace -- 20.2.4 Analýza textových dokumentů -- 20.3 Vybrané ukázky využití etnografické kazuistiky -- 20.3.1 Přehled studií -- 20.3.2 Etnografická studie o stylech vedení škol: školský manažer a pedocentricky orientovaný ředitel -- 20.4 Zhodnocení metody případové studie -- 21 METODY ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE Miloš Kučera -- 21.1 Ukázka záznamu etnografického pozorování -- 21.2 Školní etnografie jako obor -- 21.3 Fáze a metody etnografického výzkumu -- 21.3.1 Začátek výzkumu -- 21.3.2 Sběr empirických údajů -- 21.3.2.1 Zúčastněné pozorování -- 21.3.2.2 Rozhovory -- 21.3.2.3 Obsahová analýza dokumentů -- 21.3.3 Etnografická analýza a syntéza -- 21.3.4 Psaní etnografických textů -- 21.4 Shrnutí a zhodnocení
metod -- 22 METODY HISTORICKÉ ETNOGRAFIE VÝCHOVY-Jan Michálek -- 22.1 Možnosti uplatnění metod historické etnografie -- 22.2 Kategorie vzpomínkového vyprávění ze života -- 22.3 Metoda studia životních memorátů -- 22.4 Metoda biografie historické osobnosti -- 22.5 Zhodnocení metod historické etnografie výchovy -- 23 METODY EDUKAČNÍ HISTORIOGRAFIE Marián Skládaný -- 23.1 Předmět historické vědy -- 23.2 Historický pramen -- 23.3 Historická heuristika a heuristické pomůcky -- 23.4 Kritika historických pramenů -- 23.5 Historik jako subjekt historického poznání -- 23.6 Poslání historiografie -- 23.7 Historický a historiografický fakt -- 23.8 Metody používané v práci historika -- 24 METODY FILOZOFOVÁNÍ O VÝCHOVĚ-Jozef Piaček -- 24.1 Specifika edukačního filozofování a jeho metod -- 24.2 Diachronní vývoj vztahu scientismu a antiscientismu v edukačním filozofování -- 24.3 Metoda scientistického filozofování o výchově -- 24.4 Metoda antiscientistického filozofování o výchově -- 24.5 Integrativní tendence ve vývoji metod filozofování o výchově -- 24.6 Obrat ke každodennosti v edukačním filozofování -- 24.7 Alternativismus a polylog edukačního filozofování -- 24.8 Namísto závěru -- 25 METODY SROVNÁVACÍ PEDAGOGIKY A ANDRAGOGIKY-Julius Matulčík -- 25.1 Popisná metoda -- 25.2 Historická metoda -- 25.3 Sociologická metoda -- 25.4 Metoda modelování -- 25.5 Statistické metody -- 25.6 Charakteristika
a zhodnocení komparativního výzkumu -- IV. ČÁST: AKČNÍ VÝZKUM VE ŠKOLSKÉ INOVACI -- 26 AKČNÍ VÝZKUM-VÝZKUM PROVÁDĚNÝ UČITELEM-TomášJaník a Marcela Janíkova -- 26.1 Akční výzkum původ a vývoj -- 26.2 Akční výzkum vymezení pojmu, cíle, funkce a charakteristicky -- 26.2.1 Akční výzkum jako pramen poznání -- 26.2.2 Akční výzkum a pedagogické jednání učitele -- 26.3 Fáze akčního výzkumu -- 26.4 Ukázka akčního výzkumu -- 26.5 Přehled vybraných metod akčního výzkumu -- 26.6 Zhodnocení ideje akčního výzkumu -- 27 EDUKAČNÍ TESTOVÁNÍ A DIAGNOSTIKOVÁNÍ Pavol Kompolt -- 27.1 Vymezení pojmů -- 27.2 Diagnostikování, evaluace a výzkum -- 27.3 Didaktické testy a kontrola kvality vzdělávání -- 28 DIAGNOSTIKOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO KLIMATU VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ-Teodor Kollárik -- 28.1 Teoretická východiska -- 28.2 Sociální klima školní třídy -- 28.3 Struktura a složky klimatu třídy -- 28.4 Zhodnocení měření klimatu školní třídy
(OCoLC)670479300
cnb002108690

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC