Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2011
283 s., 16 s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1927-9 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000237233
OBSAH // ÚVOD 11 // 1. PRINCIPY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ A ZDRAVÍ (A. Poláškooá, J. Stonawski) 15 // 1.1 Udržitelný rozvoj 15 // 1.1.1 Historie udržitelného rozvoje 16 // 1.1.2 Udržitelný rozvoj a ochrana zdraví 17 // 1.1.3 Rozvojové cíle tisíciletí 18 // 1.2 Ekonomické nástroje k ochraně životního prostředí 21 // 1.2.1 Ekologické základy udržitelnosti 21 // 1.2.2 Ekonomické regulační systémy a principy 22 // 1.2.3 Cena životního prostředí 23 // 1.2.4 Dobrovolné nástroje v oblasti životního prostředí 24 // 1.2.5 Sociálni aspekty udržitelného rozvoje 26 // 1.2.6 Strategie udržitelného rozvoje ČR 27 // 2. ZÁKLADY EKOLOGIE Q. Stonawski) 29 // 2.1 Organismy a prostredí 29 // 2.2 Ekologie v systému věd 30 // 2.3 Autekologie 32 // 2.3.1 Ekologické faktory a jejich členění 32 // 2.3.2 Odpovědi organismů 33 // 2.3.3 Klimatické faktory 38 // 2.3.4 Hydrické faktory 42 // 2.3.5 Edafické faktory 43 // 2.3.6 Potravní faktory 45 // 2.4 Demekologie  47 // 2.4.1 Populace a její vlastnosti 47 // 2.4.2 Růst populace 50 // 2.4.3 Kolísání populační hustoty 52 // 2.4.4 Vztahy mezi populacemi 53 // 2.4.5 Ekologická nika 57 // 2.5 Synekologie 57 // 2.5.1 Společenstvo a proslŕed i 57 // 2.5.2 Ekosystém 57 // 2.5.3 Vnitřní členění společenstva 5g // 2.5.4 Ekotony a okrajový účinek 60 // 2.5.5 Časové proměny společenstev 6j // 2.5.6 Zonálnost a stupňovitost společenstev na Zemi 52 // 2.5.7 Metabolismus společenstev 54
// 3. BIODIVERZITA A OCHRANA PŘÍRODY (/. StonawskíJ 67 // 3.1 Definice a význam biodiverzity 67 // 3.2 Ohrožení biodiverzity 69 // 3.2.1 Vymirání a vznik nových druhů 69 // 3.2.2 Rozmístění druhového bohatství 70 // 3.2.3 Horká místa biodiverzity 71 // 3.2.4 Invázni druhy 7Í // 3.3 Ochrana biodiverzity 74 // 3.3.1 Červené seznamy a knihy 75 // 3.3.2 Genetické zdroje hospodářsky využívaných organismů v České republice 77 // 3.3.3 Úmluva o biologické rozmanitosti 78 // 3.3.4 Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 79 // 3.4 Ochrana přírody 80 // 3.4.1 Historie ochrany přírody 80 // 3.4.2 Současná ochrana přírody v české republice 82 // 3.4.3 Územní ochrana přírody v ČR 82 // 3.4.4 Natura 2000 84 // 3.4.5 Druhová ochrana 84 // 3.4.6 Pozemkové spolky 88 // 3.4.7 Mezinárodni ochrana přírody 88 // 3.5 Informační zdroje o ochraně biodiverzity 94 // 3.6 Literatura a prameny ke kapitolám 1-3 95 // 4. BIOTECHNOLOGIE (A. Poláškooá. T. Siatka) 99 // 4.1 Význam biotechnologie gg // 4.2 Aplikace a metody , 00 // 4.2.1 Výhody biotechnologických postupů 10o // 4.2.2 Biotechnologie ve farmacii 101 // 4.2.3 Principy rekombinantních technologií 102 // 4.2.4 Bunéčné kultury 104 // 4.2.5 Genetické modifikace vícebuněčných organismů 105 // 4.2.6 Identifikace genů 106 // 4.3 Biologická bezpečnost 106 // 4.3.1 Rizika genových manipulací 106 // 4.3.2 Princip předbéžné opatrnosti v genovém inženýrství 1
os // 4.3.3 Legislativa a geneticky modifikované organismy 109 // 4.4 Biotechnologie v zemědělství a průmyslu 111 // 4.4.1 Geneticky modifikované rostliny ve svété a v Evropě 111 // 4.4.2 Genetické modifikace živočichů 115 // 4.4.3 Biodegradace škodlivin 115 // 4.4.4 Genové inženýrství v potravinářství a jiných odvětvích 117 // 4.5 Literatura a prameny ke kapitole 4 119 // 5. BEZPEČNOST POTRAVIN (A. Poláškooá, V. Kraják) 123 // 5.1 Potravinový a krmivový řetězec 123 // 5.1.1 Kontaminanty v potravních řetězcích 123 // 5.1.2 Půda jako základ zdravé produkce 124 // 5.1.3 Bioremediace 124 // 5.1.4 Kontaminace krmív 125 // 5.1.5 Mikromycety a jejich metabolity 126 // 5.2 Cizorodé látky v potravinách 129 // 5.2.1 Instituce a legislativa 129 // 5.2.2 Limity v potravinářství 130 // 5.2.3 Problematika potravinových aditiv 131 // 5.2.4 Alergeny v potravinách 133 // 5.2.5 Kontaminace potravin 134 // 5.3 Ekologické zemědělství 138 // 5.3.1 Rozvoj ekologického zemědělství 138 // 5.3.2 Produkty a pravidla 140 // 5.3.3 Biologická ochrana rostlin 142 // 5.4 Literatura a prameny ke kapitole 5 144 // 6. PROBLEMATIKA VODY (A. Poláškooá, V Kraják) 147 // 6.1 Význam a legislativa 147 // 6.1.1 Spotřeba vody 148 // 6.1.2 Voda jako celosvětový problém 149 // 6.1.3 Evropská legislativa 149 // 6.1.4 Zdravotní problémy 150 // 6.2 Pitná voda 152 // 6.2.1 Získávání pitné vody 152 // 6.2.2 Indikátory kvality pitné vody 152 // 6.2.3 Úpravárenské
technologie 156 // 6.2.4 Nežádoucí produkty dezinfekce (DBF) 156 // 6.2.5 Minerální složky pitné vody 158 // 6.3 Povrchová voda 160 // 6.3.1 Klasifikace 160 // 6.3.2 Eutrofizace vod 161 // 6.3.3 Problematika sinie 162 // 6.3.4 Management povodí • 166 // 6.4 Silně znečištěná voda 166 // 6.4.1 Zdroje znečišťováni 166 // 6.4.2 Komunálni čistírny odpadních vod 167 // 6.4.3 Odpadní vody z průmyslu a zdravotnických zařízení 169 // 6.5 Literatura a prameny ke kapitole 6 170 // 7. PROBLEMATIKA OVZDUŠÍ (A. Poláškooá, V. Kraják) 173 // 7.1 Složení a funkce atmosféry 173 // 7.2 Znečištění venkovního ovzduší a legislativa 174 // 7.3 Hodnoceni expozice vybraným škodlivinám z venkovního ovzduší 175 // 7.3.1 Imisni limity 175 // 7.3.2 Měřicí stanice 177 // 7.3.3 Zdravotní problémy 177 // 7.3.4 Prachové částice 177 // 7.3.5 Oxidy dusíku 178 // 7.3.6 Souhrny a hodnocení 179 // 7.4 Mimořádné Imisní situace 180 // 7.4.1 Zimní smog ISO // 7.4.2 Kyselé dešté I8i // 7.4.3 Letní smog 181 // 7.4.4 Účinky přízemního ozonu 183 // 7.4.5 Těkavé organické látky 134 // 7.5 Emise 185 // 7.5.1 Kategorie a kontrola zdrojů znečišťování 185 // 7.5.2 Ochrana klimatického systému Země 185 // 7.6 Ovzduší vnitřního prostředí budov 188 // 7.6.1 Obytné prostory 188 // 7.6.2 Ovzduší pracovního prostředí 189 // 7.6.3 Pachové látky 191 // 7.7 Fyzikální podmínky a vlivy 192 // 7.7.1 Mikroklimatické podmínky 192
7.7.2 Hluk ,93 // 7.7.3 Vibrace 195 // 7.8 Neionizující záření 196 // 7.8.1 Elektromagnetická pole 196 // 7.8.2 Elektrosmog 197 // 7.9 Ionizující záření 198 // 7.9.1 Veličiny a jednotky 198 // 7.9.2 Mechanismus účinků a ochrana před zářením 199 // 7.9.3 Ionizující zářeni v životním prostředí 202 // 7.9.4 Využití ionizujícího záření v medicíně 207 // 7.10 Ochrana ozonové vrstvy Žerné (A. Poláškooá. K. Eitler) 208 // 7.10.1 UV záření a dvojí role ozonu 208 // 7.10.2 Koncentrace stratosférického ozonu 209 // 7.10.3 Ohrožení ozonové vrstvy 210 // 7.10.4 Negativní účinky UV zářeni 213 // 7.10.5 Ochrana před UV zářením *215 // 7.10.6 U V index a stav ozónosféry 217 // 7.10.7 Pozitivní účinky U V záření 218 // 7.10.8 Odhad rizika (risk assessment) 219 // 7.11 Literatura a prameny ke kapitole 7 220 // 8. CHEMICKÉ LÁTKY V ŽIVOTNÍM PROSTREDÍ (A. Polášková, V. Kraják) 225 // 8.1 Chemická kontaminace životního prostredí 226 // 8.1.1 Důsledky selháni kontrolních mechanismů 226 // 8.1.2 Kumulativní následky znečišťováni životního prostředí 227 // 8.1.3 Persistentní organické znečištění, Stockholmská úmluva 228 // 8.1.4 Příklady POPs, endokrinní poruchy, reprotoxicita 229 // 8.1.5 Pesticidy 234 // 8.1.6 Toxické kovy 235 // 8.1.7 Nanočástice 238 // 8.2 Výroba chemických látek a životní prostředí 240 // 8.2.1 Nová chemická legislativa REACH 240 // 8.2.2 Harmonogram registraci 242
// 8.2.3 Látky vzbuzující mimořádné obavy, SVHC a SIN-list 243 // 8.2.4 Integrovaná prevence chemického znečišťování 245 // 8.3 Problematika odpadů 247 // 8.3.1 Kategorie odpadů 247 // 8.3.2 Odpad ze zdravotnických zařízení a lékáren 249 // 8.3.3 Chemické a radioaktivní odpady 250 // 8.4 Hodnocení škodlivin 251 // 8.4.1 Odhad rizika 251 // 8.4.2 Testy toxicity 251 // 8.4.3 Limity škodlivin 253 // 8.4.4 Klasifikace toxických látek 253 // 8.4.5 Harmonizace a humanizace testováni 254 // 8.4.6 Předpověď toxicity 255 // 8.4.7 Informace o chemickém riziku 256 // 8.5 Bezpečnost léčivých přípravků 259 // 8.5.1 Limity ve farmacii 259 // 8.5.2 Analýza reziduí 260 // 8.5.3 Zásady správné praxe 262 // 8.6 Životní prostředí a zdraví 263 // 8.6.1 Civilizační choroby 263 // 8.6.2 Pozdní účinky xenobiotik 264 // 8.6.3 Monitorování zdravotního stavu populace 265 // 8.6.4 Biologické expoziční testy 265 // 8.7 Osud xenobiotik v organismu 268 // 8.7.1 Metodika hodnocení 268 // 8.7.2 Biotransformace xenobiotik 268 // 8.7.3 Individuální odezva na xenobiotika 270 // 8.8 Literatura a prameny ke kapitole 8 272 // 8.9 Příklady předpisů EU a ČR 276 // ZÁVĚR 279 // SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A VZORCŮ // 281
(OCoLC)780138401
cnb002256589

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC