Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : KANT, 2009
375 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 29 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-86970-92-9 (váz.)
Moderní česká kniha ; 2
čeština
Obsahuje bibliografii na s. 365-375, bibliografické odkazy a rejstříky
Souběžný anglický text
000237352
1 Kroky, krůčky, paradoxy [ 16 ] -- 1.1 Fotografie [17] -- 1.2 Fotomontáž [32] -- 2 Lirpa, Adnuj, Ecargel a Mrkvičkova rudá hvězda [ 55 ] -- 2.1 Přítomnost minulosti [56] -- 2.2 Pohlednice z budoucnosti [58] -- 2.3 Svět zvířat pana Lirpy [ 63 ] -- 2.4 Krok přes práh [ 71 ] -- 3 Poetismus tiskem [ 78 ] -- 3.1 Na začátku byla fotomontáž [ 79 ] -- 3.2 Obrazové básně jako umění tiskem [ 83 ] -- 3.3 Po obrazových básních knihy, knihy, knihy [ 95 ] -- 4 Politiky rohu hojnosti [116] -- 4.1 Vše je dovoleno, jen když je to fotografie [ 117 ] -- 4.2 Sousedství s filmem [124] -- 4.3 Chybí něco? [130] -- 4.4 Katalogy a jejich hranice [ 157 ] -- 5 Avantgarda ve standardním formátu [ 160 ] -- 5.1 Standardní otázky [ 161 ] -- 5.2 Jindřich Štýrský [164] -- 5.3 Toyen [178] -- 5.4 Vojtěch Tittelbach [ 190 ] -- 5.5 František Muzika [196] -- 1 Steps, Loops, Entanglements [ 16 ] -- 1.1 Photography [17] -- 1.2 Photomontage [ 32 ] -- 2 Lirpa, Anduj, Ecargel and Mrkvicka’s Red Star [ 55 ] -- 2.1 Admitting the Presence of the Past [ 56 ] -- 2.2 Postcards from Not Too Distant a Future [ 58 ] -- 2.3 Mr. Lirpa’s Animal World [ 63 ] -- 2.4 Arguing for a Threshold [ 71 ] -- 3 Poetism for Print [ 78 ] -- 3.1 In the Beginning was Photomontage [ 79 ] -- 3.2 Picture Poems as Art for Print [ 83 ] -- 3.3 After Picture Poems Books, Books, Books [ 95 ] -- 4 The Politics of Cornucopia [ 116 ] -- 4.1 Anything Goes, as Long as It’s a Photograph [ 117 ] -- 4.2 The New Neighbor
[124] -- 4.3 Anything Missing? [130] -- 4.4 Catalogues and Their Limits [ 157 ] -- 5 The Avant-garde in Standard Format [ 160 ] -- 5.1 Standard Questions [ 161 ] -- 5.2 Jindřich Štýrský [164] -- 5.3 Toyen [178] -- 5.4 Vojtěch Tittelbach [ 190 ] -- 5.5 František Muzika [ 196 ] -- 5.6 The Necessary Border [206] -- 6 Na levici [ 208 ] -- 6.1 Časopisy [209] -- 6.2 SSSR na papíře [220] -- 6.3 Chybí něco? [227 ] -- 6.4 John Heartfield v Praze [ 232 ] -- 7 Magazíny a jejich obrázky [ 252 ] -- 7.1 Nová obálka [253] -- 7.2 Nový layout [264] -- 7.3 Nové vyprávění [ 272 ] -- 7.4 Sebereflexe, nebo instruktáž? [ 278 ] -- 8 Fotopoezie [ 284 ] -- 8.1 Literatura a fotografie [ 285 ] -- 8.2 Patologické začátky: Paroubkova Safra [ 290 ] -- 8.3 Typofoto v praxi: Abeceda [293] -- 8.4 Fotosyntézy: Vilém Szpyk [297 ] -- 8.5 Fotopoezie v časopisech a jinde [ 304 ] -- 8.6 (Foto)realizované básně: Heisler a Toyen [ 308 ] -- 9 Ještě Karel Teige [ 312 ] -- 9.1 Knižní design třicátých let [ 313 ] -- 9.2 Ve službách teorie [319] -- 9.3 Podivuhodné nezbytnosti: cesta do surrealistického soukromí [ 324 ] -- 10 Věk oka [328] -- Ediční poznámka [ 348 ] Rejstříky [ 350 ] Citovaná literatura [ 365 ] -- 6 On the Left [ 208 ] -- 6.1 Magazines [209] -- 6.2 USSR on Paper [220] -- 6.3 Anything Missing? [227 ] -- 6.4 John Heartfield in Prague [ 232 ] -- 7 Photo-Cover Magazines [ 252 ] -- 7.1 The New Cover [ 253] -- 7.2 The New Layout [264] -- 7.3 New Narration [272] --
7.4 Self-Reflection or Instructionalism? [ 278 ] -- 8 Photopoetry [ 284 ] -- 8.1 Literature and Photography [ 285 ] -- 8.2 Pathologic Beginnings: Paroubek’s Safra [ 290 ] -- 8.3 The typophoto in Practice: Alphabet [ 293 ] -- 8.4 Photosyntheses: Vilém Szpyk [ 297 ] -- 8.5 Photopoetry in Magazines and Elsewhere [ 304 ] -- 8.6 (Photo)Realized Poems: Heisler and Toyen [ 308 ] -- 9 Finally, Karel Teige [ 312 ] -- 9.1 Book Design of the 1930s [313] -- 9.2 In the Service of Theory [319] -- 9.3 Wonderful Necessities: A Road to Surrealist Privacy [ 324 ] -- 10 An Age of the Eye [ 328 ] -- Editorial Note [ 348 ] Indices [ 350 ] References [ 365 ]
(OCoLC)432998981
cnb001867481

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC