Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Brno : Paido, 2011
154 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-7315-208-6 (brož.)
Pedagogický výzkum v teorii a praxi ; sv. 22
220 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 143-150 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000238287
OBSAH // Úvodem 9 // L TEORETICKÁ ČÁST: UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY 11 // 1. Interakce a komunikace ve výuce: vymezení pojmů 13 // 1.1 Interakce a komunikace ve výuce: teoretické přístupy 13 // 1.2 Interakce ve výuce 14 // 1.3 Komunikace ve výuce 19 // 1.4 Interakce a komunikace ve výuce tělesné výchovy 30 // 2. Interakce a komunikace ve výuce: výzkumné oblasti, metody a techniky 35 // 2.1 Vývoj výzkumů interakce a komunikace ve výuce 36 // 2.2 Výzkumné oblasti 38 // 2.3 Výzkumné metody a techniky 40 // 2.3.1 Model observačního zkoumání sociální interakce F. Balese 41 // 2.3.2 Flandersův pozorovací systém - FIAS • 42 // 2.3.3 Bellackova metoda mikroanalýzy 44 // 2.3.4 Analýza didaktické interakce v tělesné výchově 45 // 2.3.5 Metoda didaktické informační analýzy pro výtvarnou výchovu 46 // 2.4 Výzkumy interakce a komunikace ve výuce tělesné výchovy 47 // 2.5 Vybrané výsledky výzkumů 50 // II. EMPIRICKÁ ČÁST: VÝZKUMY A ZJIŠTĚNÍ 53 // 3. Interakční styl učitelů tělesné výchovy: výsledky z dotazníku QTI 55 // 3.1 Teoretická východiska: Learyho teorie a její modifikace 56 // 3.1.1 Learyho teorie interpersonálního chování 56 // 3.1.2 Modifikace Learyho modelu pro pedagogické prostředí 57 // 3.2 Stav poznání: zahraniční a domácí výzkumy učitelova interpersonálního stylu 60 // 3.2.1 Zahraniční.výzkumy učitelova interpersonálního stylu 60 // 3.2.2 Výzkumy interakce a komunikace ve výuce
tělesné výchovy 61 // 3.3 Cíle a postup výzkumné studie: odlišnosti ve vnímání interakčního stylu 62 // 3.3.1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 62 // 3.3.2 Zkoumaný soubor 62 // 3.3.3 Výzkumný nástroj, administrace a zpracování dat 63 // 3.4 Výsledky výzkumné studie 65 // 3.4.1 Odlišnosti ve vnímání učitelů sebou samými a jejich žáky 65 // 3.4.2 Odlišnosti dané délkou praxe 69 // 3.4.3 Genderové odlišnosti 69 // 3.5 Shrnutí, diskuse, závěry 70 // 4. Interakce a komunikace ve výuce tělesné výchovy: videostudie 73 // 4.1 Teoreticko-metodologická východiska 73 // 4.2 Cíle, otázky a metodický postup videostudie 74 // 4.3 Výsledky videostudie tělesné výchovy 77 // 4.3.1 Organizační formy: kategoriální systém a výsledky 77 // 4.3.2 Fáze výuky: kategoriální systém a výsledky 79 // 4.3.3 Sociálně-interakční formy: kategoriální systém a výsledky 81 // 4.3.4 Řetězení iniciativa-příjem: kategoriální systém a výsledky 83 // 4.3.5 Formy chování učitele: kategoriální systém a výsledky 86 // 4.3.6 Typy projevu učitele: kategoriální systém a výsledky 88 // 4.3.7 Způsob řečového projevu učitele: kategoriální systém a výsledky 90 // 4.3.8 Podoba řečového projevu učitele: kategoriální systém a výsledky 92 // 4.3.9 Formy chování třídy: kategoriální systém a výsledky 94 // 4.3.10 Typy projevu třídy: kategoriální systém a výsledky 96 // 4.4 Shrnutí, diskuse, závěry 99 // 5.
Pojetí interakce a komunikace u učitelů tělesné výchovy: // obsahová analýza rozhovorů 101 // 5.1 Teoretická východiska - učitelovo pojetí výuky, pojetí komunikace a interakce 101 // 5.2 Cíle a postup výzkumné studie 102 // 5.3 Zkoumaný soubor 102 // 5.4 Výzkumný nástroj a analýza dat 102 // 5.5 Výsledky 103 // 5.5.1 Interakční styl učitele tělesné výchovy z pohledu učitelů a jejich žáků 104 // 5.5.2 Představa ideálního učitele tělesné výchovy 121 // 5.5.3 Specifika předmětu tělesná výchova a jejich vliv na komunikaci 122 // 5.5.4 Komunikace v různých fázích výuky tělesné výchovy 123 // 5.5.5 Plnění/neplnění instrukce žáky, neporozumění výkladu, // uznání chyby učitele 125 // 5.5.6 Motivace, pochvala, zpětná vazba, korekce chyby, zesměšnění, ironie 127 // 5.5.7 Vlastní iniciativa žáků, nesouhlas žáků s učitelem 129 // 5.5.8 Kázeň a nekázeň při výuce tělesné výchovy 130 // 5.5.9 Cílená komunikace o tělesné výchově a komunikace o něčem jiném 131 // 5.6 Shrnutí, diskuse, závěry 133 // 6. Typologie učitelů tělesné výchovy podle interakčního stylu 135 // 6.1 Typologie uvedení do problematiky 135 // 6.2 Typologie učitelů tělesné výchovy dle jejich interakčního stylu (sebeposouzení) 137 // 6.3 Typologie učitelů tělesné výchovy dle jejich interakčního stylu // (posouzení žáky) 139 // 6.4 Shrnutí, diskuse a závěry 141 // Literatura 143 // Summary 151 // Seznam
obrázků a tabulek // 153
(OCoLC)768557675
cnb002226050

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC