Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Brno : Paido, 2011
246 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7315-228-4 (brož.)
Kultura a edukace ; sv. 2
Terminologický slovník
V prelimináriích: Česko-německý fond budoucnosti/Deutsch-tschechischer Zukunftsfonds
Obsahuje bibliografii na s. 209-215 a rejstříky
Část. německý text, anglické a německé resumé
000239052
OBSAH // Úvod ...9 // Části // Srovnávací česko-německá pedagogika umění...11 // 1. Současná situace v oblasti srovnávací pedagogiky...II // 1.1 Soudobé pojetí srovnávací pedagogiky...11 // 1.2 ČR a Bavorsko jako historicky spjaté kulturní centrum Evropy...14 // 1.3 Srovnávací pedagogika umění v ČR a Německu...15 // 2. Nové pojetí vzdělávacích cílů...17 // 2.1 Aktuální tendence v evropském pojetí vzdělávání // aneb pojem „kompetence“ jako společný nástroj srovnání...17 // 2.2 Obsahová přesycenost a neostrost pojmu „kompetence“...18 // 2.3 Učitelovo pojetí výuky a jeho vliv na volbu vzdělávacích obsahů a cílů . 19 // 3. Znalost kontextu jako podmínka pro tvorbu komparace // aneb proměny umělecko-pedagogických konceptů v Německu...21 // 3.1 Hledání návazností v oblasti česko-německých překladů // pedagogiky umění ...22 // 3.2 Německá pedagogika umění od 50. let po 80. léta 20. stol...23 // 3.3 Současné koncepty německé pedagogiky umění // v kontextu pluralitního pojetí oboru...25 // 3.4 Významné vlivy v rámci současných konceptů // německé pedagogiky umění...27 // Část II // Nové pojetí vzdělávacích cflů oboru Výtvarná výchova/Umění v ČR a Německu aneb komparace vzdělávacích obsahů // českých a bavorských gymnázií...31 // Etapa (A) // Vstup do problematiky německých kurikulárních dokumentů v kontextu soudobých vzdělávacích tendencí...31 // 4. Deskripce
a komparace různých vzdělávacích systémů Německa...31 // 4.1 Suverenita a svrchovanost jednotlivých spolkových zemí Německa // v oblasti školství...31 // 4.1.1 Základní struktura vzdělávacích systémů...32 // 4.1.2 Oblast uměleckého vzdělávání...34 // 5 // 4.2 Základní tendence a pojmy evropských kurikulárních dokumentů. . . 35 // 4.2.1 Pojem „klíčové kompetence“ jako cílové kategorie // všeobecného vzdělávání...35 // 4.2.2 Schválené celončmecké vzdělávací standardy // pro vybrané předměty...36 // 4.2.3 Návrhy vzdělávacího standardu předmětu Umění...37 // 4.3 Deskripce a komparace učebních plánů pro předmět // Umění na osmiletých gymnáziích ...38 // 4.3.1 Spolková země Berlín...38 // 4.3.2 Spolková země Sasko...46 // 4.3.3 Spolková země Bavorsko...48 // 4.4 Komparace základních rysů učebních plánů pro umělecké předměty . 50 // 4.4.1 Komparace cílových kategorií vzdělávání...51 // 4.4.2 Možnosti a meze posuzování dosažených kompetencí...53 // 4.4.3 Odlišnosti v použité terminologii // a významové pole její interpretace...54 // Etapa (B) // Komparace kurikulárních dokumentů a cílových kategorií vzdělávám // pro gymnázia v České republice a v Bavorsku...55 // 5. Deskripce a komparace kurikulárních dokumentů...55 // 5.1 Celistvé studium dokumentů jako podmínka komparace...55 // 5.1.1 Odlišnost pojetí kurikulárních dokumentů různých zemí // a obtíže
s tím spojené ...56 // 5.1.2 Volba kategorií komparace...56 // 5.1.3 Srovnávací tabidka kurikulárních dokumentů gymnázií...57 // 5.2 Komparace obsahů v podobě očekávaných výstupů // oborového vzdělávání...66 // 5.2.1 Směřování oborového vzdělávání ? utváření a rozvíjení // klíčových kompetencí žáků...66 // 5.2.2 Deskripce a utřídění očekávaných výstupů ČR a Bavorska ... 68 // 5.2.3 Způsoby operacionalizace očekávaných výstupů...71 // 5.3 Návrh transformace obsahu očekávaných výstupů // v dílčí oborové kompetence...72 // 5.3.1 Analýza očekávaných výstupů kurikulárních dokumentů // ČR a Bavorska...73 // 5.3.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání // České republiky, obor Výtvarná výchova...73 // 5.3.3 Učební plány osmiletého gymnázia v Bavorsku, obor Umění. . . 76 // 5.3.4 Analýza, vymezení a systém dílčích oborových kompetencí... 80 // 5.3.5 Dílčí závěry - shody a rozdíly v oblasti dílčích // oborových kompetencí dokumentů...85 // 6 // Etapa (C) // Umělecko-pedagogická interpretace cílů oborového vzdělávání // 87 // 6 Možnosti naplňování očekávaných výstupů v průběhu vyučovacího procesu . 87 // 6.1 Předvýzkum na bavorských gymnáziích aneb možnosti naplňování // dílčích kvalit „obrazové kompetence“ ve vyučování umění...87 // 6.1.1 Charakteristika předvýzkumu...88 // 6.1.2 „Obrazová kompetence“ a
její dílčí kvality...88 // 6.1.3 Dílčí závěry - ilustrace naplňování kvalit „obrazové kompetence“ . 89 // 7. Terénní výzkum ve vyučování na českých a bavorských gymnáziích ... 103 // 7.1 Kvalitativní analýza obsahu P. Mayringa...103 // 7.2 Charakteristika nasbíraného materiálu...104 // 7.2.1 Odůvodnění výběru výzkumného vzorku...106 // 7.2.2 Selekce materiálu a deskripce zkoumaného vzorku...106 // 7.3 Deskripce podmínek výzkumu a výchozí situace...107 // 7.4 Směr analýzy...108 // 7.4.1 Konkretizovaný a rozšířený model směru analýzy // pro potřeby výzkumu...108 // 7.4.2 Všeobecný model průběhu kvalitativní obsahové analýzy ... 109 // 7.5 Teoretická diferenciace výzkumných otázek...110 // 7.6 Konkrétní průběh analýzy a její techniky...110 // 7.6.1 Definice jednotek analýzy...110 // 7.6.2 Speciální kvalitativní techniky - formy interpretace textu . ... lil // 7.7 Kvalitativní analýza obsahu textů hospitačních protokolů...112 // 7.8 Identifikovatelné vzdělávací obsahy realizovaných hodin // jako jádro kvalitativní analýzy...115 // 7.8.1 Komparace výzkumných nálezů...117 // 7.8.2 Dílčí závěry - interpretace komparovaných výsledků analýzy. . . 120 // 8. Usouvztažněné vyhodnocení realizovaných výstupů vyučování českých // a bavorských gymnázií a dalších podpůrných dat terénního výzkumu . . . 124 // 8.1 Rozdíly ve vysokoškolské přípravě bavorských gymnaziálních
učitelů předmětu Umění aneb činitele formující jejich postoje // ? výchově a vzdělávání...124 // 8.2 Umělecké inklinace a pojetí vyučování českých a bavorských učitelů . 126 // 8.2.1 Koncepce vyučování zvolených pedagogů umění...128 // 8.2.2 Dotazníkové šetření - učitelova umělecká inklinace...158 // 8.2.3 Dílčí závěry - umělecké inklinace českých a bavorských pedagogů. 159 // 8-3 Typologie výtvarných úkolů - ilustrace vzdělávacích cílů...161 // 8.3.1 Výtvarný produkt jako jeden ze zdrojů informací // o realizovaných výstupech vyučování...161 // 8.3.2 Dílčí závěry - interpretace výsledných výtvarných prací // na základě fotografií...163 // 7 // 8.4 Triangulace výzkumných metod...164 // 8.4.1 Terminologie a systém dílčích oborových kompetencí // jako společný jazyk komparace...164 // 8.4.2 Dílčí závěry - souhrn a interpretace realizovaných výstupů vyučovacích jednotek v souvztažnosti s podpůrnými daty ... 164 // Etapa (D) // Výzkumné závěry - komparace a interpretace výstupů vyučování...171 // 9. Souvztažnost vzorků realizovaných výstupů vyučování a očekávaných výstupů kurikulárních dokumentů pro gymnázia České republiky a Bavorska . . . 171 // 9.1 Závěry výzkumu a jejich interpretace...171 // 9.1.1 Kategorie kompetencí recepce a reflexe...172 // 9.1.2 Kategorie kompetencí tvůrčí produkce...174 // 9.2 Nástroje komparace vzdělávacích obsahů
a cílů // odlišných školských dokumentů...176 // 9.3 Česko-bavorská báze spolupráce a porozumění: // přínosy výzkumné práce...179 // 9.4 Diskuze a další možnosti zkoumání...180 // 10. Kompetenzorientierung im tschechischen // und deutschen Kunstunterricht...181 // 10.1 Komparation der Bildungsinhalte...181 // 10.2 Kompetenzzuwachs im Bildumgang: das Fach Kunst an den bayerischen Gymnasien durch die Augen // einer tschechischen Kunstpädagogin...187 // Resumé...195 // Resümee...198 // Summary...202 // Česko-německý slovníček pojmů...205 // Literatura...209 // Seznam tabulek...217 // Seznam obrázků...218 // Jmenný rejstřík...222 // Věcný rejsďík...223 // Příloha I: Obrazová příloha...225 // Příloha II: Příloha kopií oficiálních dokladů...241 // 8
cnb002372781

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC