Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Brno : Paido, 2011
203 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-7315-222-2 (brož.)
Pedagogický výzkum v teorii a praxi ; sv. 24
250 výt.
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000239055
Obsah // Úvodem 9 // I. Teoreticko-metodologická část: výzkum založený na videu 13 // 1 Vývoj výzkumu založeného na videu 15 // 1.1 Od filmových studií k pedagogické videografii 17 // 1.1.1 Etnografie školy a školní třídy, mikroetnografie 17 // 1.1.2 Videografie, pedagogická videografie 19 // 1.2 Od etnografického výzkumu // k mezikultumě a mezinárodně srovnávacím (video)studiím 21 // 1.2.1 Videostudie TIMSS 1995/1999 22 // 1.2.2 Kritika výzkumů TIMSS: // potřeba pohledu zevnitř - videostudie LPS 23 // 1.2.3 Využívání videa v mezinárodně srovnávacím výzkumu: doporučení pro komunitu 24 // 1.3 Od mezinárodně srovnávacích videoštúdií // k výzkumu (kvality) vyučování a učení 25 // 1.3.1 Výzku my vyučo vání a u čení 2 5 // 1.3.2 Videostudie ve výzkumech vyučování a učení 26 // 1.3.3 Využití videa v akčním výzkumu 27 // 2 Specifika výzkumu založeného na videu 29 // 2.1 Fenomény - (video)data - fakty 29 // 2.2 Specifické výhody videodat 31 // 2.3 Metodologické problémy řešené v souvislosti s videodaty 36 // 3 Postup realizace videostudie 39 // 3.1 Přípravná fáze 39 // 3.2 Fáze pořízení videozáznamu 41 // 3.3 Fáze kódování (sběru) dat 42 // 3.4 Fáze analýzy a vyhodnocení dat 43 // 3.5 Dokumentace k videostudiím 44 // II. Přehledová část: videostudie realizované v letech 1995-2010 // 47 // 4 Videostudie většího rozsahu (large-scale) 49 // 4.1 Videostudie výuky matematiky TIMSS
1995 53 // 4.2 Videostudie výuky matematiky TIMSS 1999 56 // 4.3 Videostudie výuky přírodovědných předmětů TIMSS 1999 60 // 4.4 Videostudie výuky matematiky LPS 63 // 4.5 Videostudie výuky fyziky IPN 66 // 4.6 Švýcarsko-německá videostudie výuky matematiky Pythagoras 71 // 4.7 Švýcarská videostudie výuky dějepisu 72 // 4.8 Videostudie DESI 74 // 4.9 Videostudie PISA+ 77 // 5 Další vybrané videostudie 79 // 5.1 Videostudie z oblasti matematického a přírodovědného vzdělávání 79 // 5.1.1 Videostudie matematiky - učení se formou řešení úloh 79 // 5.1.2 Videostudie výuky geometrie - práce s chybou 80 // 5.1.3 Videostudie výuky fyziky - povrchové a hloubkové struktury 80 // 5.1.4 Videostudie výuky fyziky - výukové fáze a cíle 81 // 5.1.5 Videostudie výuky fyziky - skupinová práce 81 // 5.1.6 Videostudie výuky biologie - propojení učiva 81 // 5.2 Videostudie z dalších oblastí vzdělávání 82 // 5.2.1 Videostudie zaměřená na komunikaci ve školních třídách 82 // 5.2.2 Videostudie zaměřená na osobnostní a učební rozvoj žáků 84 // 5.2.3 Videostudie zaměřená na využívání ICT 84 // 5.2.4 Videostudie zaměřená na učební úlohy a práci s nimi 84 // 5.2.5 Videostudie zaměřená na výuku náboženské výchovy 85 // KK. Empiricko-výzkumná část: // metodologický postup a výsledky IVŠV videostudie 87 // 6 Teoreticko-metodologická východiska IVŠV videoštúdií 89 // 6.1 Hledání teoretických
a metodologických východisek 90 // 6.1.1 Vyučování jako vytváření příležitostí k učení 90 // 6.1.2 Kvalita výuky jako zastřešující koncept 91 // 6.2 Cíle a výzkumné otázky 92 // 6.3 Metodologický postup 94 // 6.3.1 Výzkumný design 94 // 6.3.2 Zkoumaný soubor 95 // 6.3.3 Příprava videodat a kódování 99 // 6.3.4 Analýza dat 100 // 7 Výsledky IVŠV videoštúdií 101 // 7.1 Oborově neutrální analýzy 101 // 7.1.1 Příležitosti k mluvení 101 // 7.1.2 Organizační formy výuky 103 // 7.1.3 Fáze výuky 109 // 7.1.4 Didaktické prostředky a média 115 // 7.1.5 Relační analýzy 120 // 7.2 Oborově specifické analýzy 128 // 7.2.1 Učební úlohy ve výuce fyziky na 2. stupni 128 // 7.2.2 Experiment ve výuce fyziky na 2. stupni 132 // 7.2.3 Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností // ve výuce anglického jazyka na 2. stupni 134 // 7.2.4 Rozvíjení interkultumí komunikační kompetence // ve výuce anglického jazyka na 2. stupni 138 // 7.2.5 Používání mateřského jazyka // ve výuce anglického jazyka na 2. stupni 141 // 7.2.6 Povaha žákovských promluv // ve výuce anglického jazyka na 2. stupni 145 // 7.2.7 Řetězení interakcí ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni 149 // 7.2.8 Formy chování učitele tělesné výchovy na 2. stupni 151 // 7.2.9 Příležitosti k rozvíjení čtenářské gramotnosti // ve výuce přírodovědy na 1. stupni 153 // 7.3 Shrnující závěry a diskuse 157 // Závěrečná
rozvaha aneb perspektivy výzkumu založeného na videu 161 // Literatura 167 // Summary 183 // Seznam vyobrazení 187 // Rejstřík jmenný 189 // Rejstřík věcný 193 // Příloha 1: Publikace k IVŠV videostudiím 195 // Příloha 2: Vystoupení pracovníků IVŠV k videostudiím na konferencích 199 // Příloha 3: Konference a vvorkshopy uspořádané k IVŠV videostudiím 203
cnb002361370

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC