Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.7) Půjčeno:46x 
BK
3., přeprac. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 2011
512 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-3770-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 487-489 a rejstřík
Anglické resumé
000239860
1 Úvod do chirurgie (Miroslav Zeman) -- 1.1 O podstatě a koncepci chirurgie -- 1.2 Dějinný vývoj chirurgie -- 1.3 Česká chirurgie -- 1.4 Etika v chirurgii -- 1.4.1 Definice -- 1.4.2 Chirurg a mezioborová spolupráce -- 1.4.3 Etické principy v léčení nemocných se zhoubnými nádory -- 1.4.4 Etické a morální problémy umírajících -- 1.4.5 Etika zavádění nových metod -- 1.4.6 Zdravotní etika -- 2 Asepse a antisepse (Miroslav Zeman, Anna Jedličková) -- 2.1 Základní pojmy -- 2.1.1 Asepse -- 2.1.2 Antisepse -- 2.1.3 Dezinfekce -- 2.1.4 Sterilizace -- 2.2 Hygiena rukou -- 2.2.1 Mechanické mytí rukou -- 2.2.2 Hygienická dezinfekce rukou -- 2.2.3 Mechanické mytí rukou před chirurgickou dezinfekcí -- 2.2.4 Chirurgická dezinfekce rukou -- 2.3 Používání rukavic -- 3 Nauka o ranách (Jan Šváb) -- 3.1 Dělení jednotlivých druhů ran -- 3.1.1 Rána řezná (vulnus scissum) -- 3.1.2 Rána sečná (vulnus sectum) -- 3.1.3 Rána bodná (vulnus punctum) -- 3.1.4 Rána střelná (vulnus sclopetarium) -- 3.1.5 Rána kousnutím (vulnus morsum) -- 3.1.6 Rána tržná (vulnus lacerum) -- 3.1.7 Rána zhmožděná (vulnus contusum) -- 3.2 Hojení ran -- 3.2.1 Primární hojení rány (sanatio perprimam intentionem) -- 3.2.2 Sekundární hojení rány (sanatio per secundam intentionem) -- 3.3 Prozatímní ošetření ran -- 3.3.1 Prozatímní stavění krvácení z rány -- 3.4 První pomoc při velkých ztrátách krve -- 3.5 Definitivní ošetření ran -- 3.5.1
Rány hluboké a pronikající -- 3.5.2 Ošetření ran zvláštního původu -- 3.5.3 Prevence ranné infekce -- Infekce v chirurgii (František Antoš) -- 4.1 Definice -- 4.2 Patogeneze průběhu infekce -- 4.2.1 Infekční agens -- 4.2.2 Vnímavý organizmus -- 4.2.3 Uzavřený prostor, tkáň se zhoršenou vitalitou -- 4.3 Šíření chirurgických infekcí -- 4.3.1 Šíření infekce per continuitatem -- 4.3.2 Šíření infekce cestou lymfatickou -- 4.3.3 Šíření infekce cestou krevní -- 4.4 Sepse -- 4.4.1 Syndrom systémové zánětlivé odpovědi a multiorgánové selhání -- 4.5 Diagnostika chirurgických infekcí a sepse -- 4.5.1 Klinické příznaky -- 4.5.2 Laboratorní vyšetření -- 4.5.3 Zobrazovací metody -- 4.5.4 Diagnostické operace -- 4.5.5 Histologie a patologicko-anatomické vyšetření -- 4.6 Léčba chirurgických infekcí a sepse -- 4.6.1 Chirurgická léčba -- 4.6.2 Antimikrobiální chemoterapie -- 4.6.3 Imunoterapie, imunomodulace -- 4.6.4 Farmakoterapie chirurgických infekcí -- 4.6.5 Ostatní léčebné možnosti -- 4.7 Nozokomiální infekce v chirurgii -- 4.7.1 Chirurgický tým jako zdroj infekce -- 4.7.2 Operační sál jako zdroj infekce -- 4.7.3 Pacient jako zdroj infekce -- 4.7.4 Antibiotická profylaxe a nozokomiální infekce -- 4.7.5 Izolace nemocných s nozokomiálními infekcemi -- 4.7.6 Protiinfekční opatření na úrovni nemocnice -- 4.8 Vybrané typy chirurgických infekcí -- 4.8.1 Infekce pooperační -- 4.8.2 Nejčastější
infekce kůže a podkoží -- 4.8.3 Další grampozitivní infekce -- 4.8.4 Infekce klostridiové -- 4.8.5 Gramnegativní bakteriální a další infekce -- 4.9 Panaricia a hnisavá onemocnění ruky -- 4.9.1 Panaricium -- 4.9.2 Dlaňová flegmona a flegmona Paronova prostoru -- 4.9.3 Společné základní principy -- 5 Patologická fyziologie v chirurgii (Josef Dvořák) -- 5.1 Metabolické a neuroendokrinní reakce na zátěž -- 5.2 Časná fáze poškození (fáze I) -- 5.2.1 Metabolické procesy a změny vnitřního prostředí -- 5.3 Fáze zvratu (fáze II) -- 5.4 Anabolická fáze (fáze III) -- 5.5 Fáze pozdního anabolizmu (fáze IV) -- 5.6 Reakce organizmu na inzulty vysoké intenzity či delšího -- trvání SIRS, MODS -- 5.7 Acidobazická rovnováha -- 5.7.1 Metabolická acidóza -- 5.7.2 Metabolická alkalóza -- 5.7.3 Respirační acidóza -- 5.7.4 Respirační alkalóza -- 5.7.5 Smíšená porucha acidobazické rovnováhy -- 5.7.6 Základní hodnoty acidobazické rovnováhy -- 5.8 Úprava poruch metabolizmu a výživy u chirurgických nemocných -- 5.8.1 Klinické vyšetření -- 5.8.2 Laboratorní vyšetření a měření -- 5.8.3 Zásady infuzní terapie a parenterální výživy -- 5.8.4 Zásady enterální výživy -- 6 Vyšetření chirurgického nemocného a příprava k operaci (Zdeněk Krška) -- 6.1 Anamnéza -- 6.1.1 Rodinná anamnéza -- 6.1.2 Pracovní anamnéza -- 6.1.3 Anamnéza u náhlých příhod břišních (NPB) -- 6.1.4 Anamnéza u traumat
-- 6.2 Fyzikální vyšetření -- 6.2.1 Urgentní a akutní stavy -- 6.2.2 Náhlé příhody břišní (NPB) -- 6.3 Paraklinická vyšetření -- 6.3.1 Laboratorní vyšetření -- 6.3.2 Zobrazovací metody -- 6.3.3 Speciální vyšetření -- 6.4 Stanovení diagnózy základního onemocnění a vedlejších onemocnění -- 6.4.1 Konzervativní léčení -- 6.4.2 Operační léčení -- 6.5 Příprava k operaci -- 6.5.1 Celková obecná příprava -- 6.5.2 Celková speciální příprava -- 6.5.3 Místní příprava -- 7 Anesteziologie a intenzivní medicína (Karel Cvachovec) -- 7.1 Anesteziolog a péče o chirurgického nemocného -- 7.2 Perioperační období -- 7.2.1 Předoperační období -- 7.2.2 Operační výkon -- 7.2.3 Peroperační péče -- 7.2.4 Volba anestézie -- 7.2.5 Vybavení anesteziologického pracoviště -- 7.3 Anestézie a analgezie -- 7.3.1 Celková anestézie -- 7.3.2 Místní anestézie -- 7.4 Kritické stavy -- 7.5 Léčba bolesti -- 7.6 Mimořádné podmínky a situace -- Chirurgický výkon (Miloslav Duda) -- 8.1 Definice a klasifikace -- 8.2 Druhy indikací -- 8.3 Operační trakt -- 8.3.1 Centralizace operačních sálů -- 8.3.2 Prostorové uspořádání -- 8.3.3 Ambulantní operační sál -- 8.4 Přístrojové vybavení -- 8.4.1 Operační stůl -- 8.4.2 Operační lampa -- 8.4.3 Přístroje pro řezání, koagulaci a rozrušení měkkých tkání 8 44 Vybavení pro endoskopickou chirurgii -- 8.4.5 Rentgen -- 8.4.6 Ostatní přístroje -- 8.5
Klasické operační nástroje -- 8.5.1 Endoskopické nástroje -- 8.5.2 Staplery -- 8.5.3 Šicí materiál -- 8.5.4 Ne vstřebatelný šicí materiál -- 8.5.5 Vstřebatelný šicí materiál -- 8.5.6 Jehly -- 8.5.7 Ostatní operační potřeby -- 8.6 Personál a organizace práce na operačním sále -- 8.6.1 Pracovníci operačního oddělení a jejich pracovní náplň -- 8.6.2 Organizace práce na operačním oddělení -- 8.7 Hygiena a bezpečnost práce -- 8.8 Dokumentace -- Taktika a technika operací -- (Miloslav Duda, Miroslav Zeman, Miroslav Fára, Bohumil Zálesák)., -- 9.1 Definice -- 9.2 Průběh operace -- 9.3 Základy operační techniky -- 9.3.1 Kožní řez a operační přístup -- 9.3.2 Stavění krvácení -- 9.3.3 Preparace -- 9.3.4 Technika uzlení -- 9.3.5 Technika šití -- 9.3.6 Mikrochirurgie -- 9.3.7 Zásady drenáže -- 9.3.8 Fyziologické operování -- 9.4 Důležité krvavé chirurgické výkony obecné povahy -- 9.4.1 Injekce -- 9.4.2 Venesekce -- 9.4.3 Punkce -- 9.4.4 Koniotomie a tracheostomie -- 9.4.5 Obstřiky a sklerotizace -- 9.4.6 Amputace, exartikulace a replantace -- 9.5 Důležité nekrvavé chirurgické výkony obecné povahy -- 9.6 Obecné principy, výkony a tkáňové přenosy v plastické chirurgii -- 9.6.1 Transplantace -- 9.6.2 Lalokové plastiky -- 10 Pooperační péče (Zdeněk Krška) -- 10.1 Bezprostředně po operaci -- 10.2 Následná pooperační péče -- 10.3 Obecné zásady pooperační péče -- 10.3.1 Poloha nemocného
-- 10.3.2 Bolest a poruchy spánku -- 10.3.3 Hygiena operovaného nemocného -- 10.3.4 Nauzea a zvracení -- 10.3.5 Močení -- 10.3.6 Odchod plynů a stolice -- 10.3.7 Vodní a elektrolytová rovnováha -- 10.3.8 Prevence proleženin -- 10.3.9 Prevence tromboembolické nemoci -- 10.3.10 Prevence infekčních komplikací -- 10.3.11 Péče o operační ránu -- 10.3.12 Rehabilitace po operaci -- 11 Pooperační komplikace (Zdeněk Krška) -- 11.1 Pooperační nemoc -- 11.2 Pooperační komplikace respirační -- 11.2.1 Obstrukce dýchacích cest -- 11.2.2 Laryngotracheitida -- 11.2.3 Atelektáza -- 11.2.4 Aspirace -- 11.2.5 Plicní edém -- 11.2.6 Apnoe -- 11.2.7 Šoková plíce -- 11.2.8 Záněty plic -- 11.3 Pooperační komplikace kardiální -- 11.4 Pooperační komplikace tromboembolické -- 11.4.1 Tromboflebitida -- 11.4.2 Flebotrombóza -- 11.4.3 Embolie plicnice -- 11.5 Vzduchová (plynová) a tuková embolie -- 11.6 Poruchy hemostázy -- 11.6.1 Koagulopatické krvácení -- 11.6.2 Anémie z náhlé krevní ztráty -- 11.7 Teplota po operaci -- 11.8 Alergické komplikace -- 11.9 Poruchy funkce močového systému -- 11.9.1 Retencemoči -- 11.9.2 Poruchy funkce ledvin -- 11.9.3 Záněty močových cest -- 11.10 Poruchy funkce jater -- 11.11 Poruchy funkce trávicího ústrojí -- 11.11.1 Prudké ochrnutí žaludku -- 11.11.2 Stresové eroze a vředy -- 11.11.3 Ileus -- 11.11.4 Zánět příušní žlázy -- 11.12 Škytavka (singultus) -- 11.13 Komplikace v operační ráně
-- 11.13.1 Infekce v ráně -- 11.13.2 Krvácení z operační rány -- 11.13.3 Rozestup operační rány -- 11.13.4 Nekróza rány -- 11.13.5 Záněty kůže v okolí operační rány -- 11.14 Nervové poruchy -- 11.15 Duševní poruchy -- 12 Transfuze krve (Miroslav Zeman, Jan Kvas nicka) -- 12.1 Odběr krve -- 12.1.1 Odběr jednotlivých složek krve hemaferézy -- 12.1.2 Konzervace krve pro mimotělní oběh -- 12.2 Transfuzní přípravky -- 12.2.1 Celulární krevní preparáty -- 12.2.2 Deriváty krevní plazmy -- 12.2.3 Frakce krevní plazmy -- 12.2.4 Skladování a exspirace krevních přípravků -- 12.3 Krevní skupiny -- 12.3.1 Skupinový systém ABO -- 12.3.2 Skupinový systém Rh -- 12.3.3 Ostatní skupinové systémy -- 12.4 Indikace transfuze -- 12.5 Kontraindikace transfuze -- 12.6 Technika provedení transfuze -- 12.6.1 Zahájení transfuze -- 12.6.2 Ukončení transfuze -- 12.6.3 Metodický postup při urgentní potřebě transfuzního léku -- 12.6.4 Přetlaková transfuze -- 12.6.5 Chyby při provádění transfuze -- 12.7 Transfuzní reakce a komplikace -- 12.7.1 Akutní reakce -- 12.7.2 Opožděné reakce -- 12.8 Postup při transfuzní reakci -- Nauka o poraněních (Miroslav Zeman, Miroslav Fára) -- 13.1 Úraz -- 13.1.1 Příčiny úrazů -- 13.1.2 Epidemiologie a sociální důsledky úrazů -- 13.1.3 Prevence úrazů -- 13.1.4 Úrazovost v dětském věku -- 13.1.5 Prevence úrazovosti -- 13.2 Organizace péče o nemocné -- 13.2.1 První pomoc -- 13.3
Hromadné úrazy -- 13.3.1 Základní problémy u hromadných úrazů -- 13.3.2 Příčiny vzniku katastrof a hromadných úrazů -- 13.4 Traumatologický plán -- 13.4.1 Hlášení hromadného úrazu -- 13.5 Doprava raněných -- 13.5.1 Způsob dopravy -- 13.5.2 Transportní polohy raněných -- 13.6 Služba rychlé zdravotnické pomoci -- 13.7 Klinické vyšetření poraněných -- 13.7.1 Objektivní vyšetření -- 13.8 Bezprostřední úrazové změny -- 13.8.1 Poranění měkkých tkání -- 13.8.2 Poraněn í skeletu -- 13.8.3 Bolest -- 13.8.4 Krvácení -- 13.9 Časné komplikace úrazů -- 13.9.1 Poruchy vitálních funkcí -- 13.9.2 Traumatický šok -- 13.9.3 Tuková embolie -- 13.9.4 Vzduchová embolie -- 13.9.5 Tromboembolická nemoc -- 13.10 Pozdní komplikace úrazů -- 13.10.1 Dekubity -- 13.10.2 Hypostatická pneumonie -- 13.10.3 Paralytický ileus -- 13.11 Komplikující onemocnění komorbidity -- 13.11.1 Diabetes mellitus -- 13.11.2 Hypertenzní choroba -- 13.11.3 Ischemická choroba srdeční -- 13.11.4 Chronická žilní insuficience -- 13.11.5 Chronická bronchopulmonální onemocnění -- 13.12 Otevřená poranění měkkých tkání -- 13.13 Zavřená poranění měkkých tkání -- 13.13.1 Otřesy -- 13.13.2 Pohmoždění (kontuze) -- 13.13.3 Poranění šlach -- 13.13.4 Poranění periferních nervů -- 13.13.5 Poranění cév -- 13.13.6 Poranění kloubů -- 13.14 Poranění kostí -- 13.14.1 Spontánní zlomeniny -- 13.14.2 Úrazové zlomeniny -- 13.14.3
Dělení zlomenin -- 13.14.4 Diagnostika zlomenin -- 13.14.5 Průvodní poranění při zlomeninách -- 13.14.6 Léčení zlomenin -- 13.14.7 Indikace pro primární osteosyntézu -- 13.14.8 Otevřené zlomeniny -- 13.14.9 Rehabilitační léčení -- 13.14.10 Hojení zlomenin -- 13.14.11 Pozdní komplikace zlomenin -- 13.14.12 Orgánová poranění -- 13.15 Obvazy -- 13.15.1 Obvazy šátkové -- 13.15.2 Obvazy obinadlové -- 13.15.3 Obvazy z hadicových obinadel -- 13.15.4 Dlahy a dlahové obvazy -- 13.15.5 Obvazy z tuhnoucích hmot -- 13.16 Tepelná poranění -- 13.16.1 Popáleniny {combustiones) -- 13.16.2 Přehřátí -- 13.16.3 Sluneční úžeh -- 13.16.4 Vychladnutí a omrznutí -- 13.16.5 Poranění elektrickým proudem -- 13.16.6 Chemická poranění -- 13.16.7 Poranění zářivou energií -- Šok (Miroslav Zeman) -- 14.1 Dělení šoku -- 14.1.1 Šok hypovolemický -- 14.1.2 Šok distribuční -- 14.1.3 Šok obstrukční -- 14.1.4 Šok kardiogenní -- 14.2 Patofyziologie šoku -- 14.2.1 Hemodynamické změny při šoku -- 14.2.2 Vliv šoku na funkci orgánů -- 14.3 Klinika šoku -- 14.3.1 Anamnéza -- 14.3.2 Klinický obraz -- 14.3.3 Pulz a krevní tlak -- 14.3.4 Vylučování moči -- 14.3.5 Centrální venózní tlak (CVT) -- 14.4 Léčení šoku -- 14.4.1 První pomoc při šokových stavech -- 14.4.2 Náhrada obíhající tekutiny při první pomoci -- 14.4.3 Klinické léčení šoku -- 14.4.4 Infuzní léčení šoku -- 14.4.5 Medikamentózní léčení šoku
-- 15 Válečná chirurgie (Miroslav Zeman, Leo Klein, Alexander Ferko) -- 15.1 Rozsah pomoci na zdravotnických etapách -- 15.1.1 Polní zdravotnická zařízení (PZZ) -- 15.1.2 Stupně zdravotnické pomoci -- 15.1.3 Třídění raněných na zdravotnických etapách -- 15.2 Obecné principy léčby válečných poranění -- 15.2.1 Specifika ošetřování v poli -- 15.3 Soudobá válečná poranění -- 15.4 Střelná poranění -- 15.4.1 Ošetření střelných poranění -- 15.5 Válečné popáleniny -- 15.5.1 Dělení válečných popálenin -- 15.5.2 Lokalizace a klasifikace popálenin -- 15.5.3 Třídění a ošetření popálených -- 15.6 Omrzliny ve válce -- 15.7 Kombinovaná poškození při použití jaderných zbraní -- 15.7.1 Poranění a celkové ozáření -- 15.7.2 Rána zamořená radioaktivními látkami -- 15.8 Kombinovaná poškození při použití chemických zbraní -- 15.9 Crush-syndrom (syndrom zhmoždění, syndrom zasypání, traumatická toxikóza) -- 15.9.1 Klinický obraz -- 15.9.2 Léčení -- 15.10 Blast-syndrom (poranění tlakovou vlnou) -- 15.10.1 Ošetření -- 15.11 Válečný traumatický šok -- 15.12 Ranné krvácení -- 15.13 Ranná infekce u válečných poranění -- 15.13.1 Hnisavá infekce -- 15.13.2 Tetanus -- 15.13.3 Anaerobní infekce (plynatá sněť, maligní edém, klostridiová myonekróza) -- 15.14 Válečné amputace -- 15.15 Neodkladné výkony v rámci první lékařské pomoci -- 15.16 Odsunové třídění -- 16
Základy chirurgické onkologie (Miloslav Duda) -- 16.1 Vznik nádorového onemocnění -- 16.1.1 Definice a základní členění -- 16.1.2 Etiologie -- 16.2 Epidemiologie -- 16.3 Stupeň rozvoje, šíření a klasifikace nádorů -- 16.3.1 Prekancerózy a časná stadia zhoubných nádorů -- 16.3.2 Místní šíření nádoru -- 16.3.3 Nádorové metastázy a minimální reziduální nádorová choroba -- 16.3.4 Klasifikace -- 16.4 Onkologie a onkochirurgie -- 16.5 Diagnostika -- 16.5.1 Včasná prvotní diagnostika -- 16.5.2 Stanovení definitivní diagnózy -- 16.5.3 Chirurgické metody v diagnostice a stagingu -- 16.6 Prevence a léčení -- 16.6.1 Prevence -- 16.6.2 Kurativní chirurgická terapie -- 16.6.3 Paliativní chirurgická terapie -- 16.6.4 Lymfadenektomie -- 16.6.5 Optimalizace onkochirurgického výkonu, faktory ovlivňující indikaci k chirurgické léčbě, rekonstrukční operace -- a preventivní chirurgie -- 16.6.6 Chirurgická léčba metastáz -- 16.6.7 Naléhavé stavy v onkologii -- 16.6.8 Neoadjuvantní a adjuvantní terapie -- 16.6.9 Hodnocení kvality v onkochirurgii -- 16.7 Psychologické a sociální problémy -- 16.8 Výsledky léčení a prognóza -- 17 Imunologie v chirurgii a transplantace orgánů -- (Jiří Valenta, Miroslav Zeman) -- 17.1 Imunologie -- 17.2 Transplantace -- 17.2.1 Historie transplantací a obecné pojmy -- 17.2.2 Transplantace ledvin -- 17.2.3 Transplantace jater -- 17.2.4 Transplantace srdce -- 17.2.5 Transplantace plic
-- 17.2.6 Transplantace pankreatu -- 17.2.7 Transplantace tenkého střeva -- 18 Chirurgická posudková činnost (Miroslav Zeman) -- 18.1 Chirurgický posudek -- 18.1.1 Odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění -- 18.1.2 Posudky pro účely pojišťoven -- 18.1.3 Znalecký posudek v trestním řízení -- 18.2 Příčinná souvislost úrazu a chorobných změn -- 18.3 Lázeňská péče -- 18.3.1 Obecné zásady poskytování lázeňské péče -- 18.3.2 Navrhování lázeňské péče -- 19 Právní odpovědnost v chirurgii (Milada Džupinková, Miroslav Zeman) -- 19.1 Lex artis -- 19.2 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků -- 19.3 Podávání informací osobám blízkým -- 19.4 Chirurg a trestní právo -- 19.5 Právní aspekty provádění chirurgických výkonů -- 20 Vědecké informace v lékařství -- (Jitka Krajíčková, Hana Skálová, Jitka Stejskalová) -- 20.1 Základní terminologie při práci s informacemi -- 20.2 Informační instituce a jejich služby -- 20.3 Elektronické informační zdroje -- 20.3.1 Základní elektronické informační zdroje pro medicínu -- 20.3.2 Základní vyhledávací techniky -- 20.4 Příklady vyhledávání -- 20.4.1 Vyhledávání v katalogu knihovny -- 20.4.2 Jednoduchá rešerše s následným vyhledáním plného textu -- 20.5 Referenční manažery -- 20.6 Bibliografická citace a metody citování -- 20.7 Bibliografie evidence publikační činnosti -- 20.7.1 Význam a smysl evidence publikační
činnosti -- 20.7.2 Evidence publikačních aktivit -- 20.7.3 Základní etapy evidenčního a evaluačního procesu -- 20.7.4 Sběr bibliografických dat webovou aplikací -- 20.7.5 Journal Impact Factor -- 20.7.6 Citační ohlasy -- 20.7.7 Hirschův index -- 20.7.8 Evaluace
(OCoLC)746836654
cnb002190239

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC