Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:11x 
BK
3., přeprac. a rozš. vyd.
Praha : Galén, c2011
x, 235 s. : il. ; 28 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7262-618-2 (brož.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000239861
Část A Fyziologie smyslů -- 1. Úvod do fyziologie smyslů -- 2. Zrak -- 2.1. Úvod -- 2.2. Stavba oka -- 2.3. Funkce komorové vody -- 2.4. Mechanismus vzniku obrazu na sítnici -- 2.4.1. Fyzikální úvod -- 2.4.2. Optický systém oka a jeho fungování -- 2.4.3. Optické vady zraku -- 2.4.4. Visus ostrost zraková -- 2.4.5. Funkce zornice -- 2.5. Sítnice a transformace světelného signálu v elektrický -- 2.5.1. Úvod -- 2.5.2. Funkční morfologie sítnice -- 2.5.3. Mechanismus transformace světelného signálu v elektrický -- 2.5.4. Funkce buněk vnitřní nukleární vrstvy sítnice -- 2.5.5. Adaptace na tmu a světlo -- 2.6. Zraková dráha a korové projekční oblasti zraku -- 2.6.1. Zorné pole -- 2.6.2. Zraková dráha -- 2.6.3. Následky poškození zrakové dráhy -- a primární zrakové korové oblasti -- 2.6.4. Sekundární zrakové korové oblasti -- 2.7. Mechanismy zpracování vizuální informace -- 2.7.1. Úvod -- 2.7.2. Mechanismy vnímání tvaru nazíraného objektu -- 2.7.3. Barevné vidění -- ■ Psychofyzika barevného vidění -- ■ Mechanismy kódování barvy -- ■ Mechanismy percepce barvy -- a barevného kontrastu -- ■ Poruchy barvocitu -- 2.7.4. Mechanismy vnímání pohybové složky zrakové informace -- 2.7.5. Prostorové vidění -- 2.8. Pohyby očí -- 2.8.1. Funkce očnicových svalů -- 2.8.2. Mimovolní oční pohyby -- 2.8.3. Řízení očních pohybů -- ■ Funkční morfologie -- ■ Řízení mimovolních očních pohybů
-- ■ Řízení volních očních pohybů (pohledu) -- ■ Následky léze frontálního očního pole, pontinního centra pohledu a fasciculus longitudinalis medialis -- 3. Vestibulární systém -- 3.1. Úvod -- 3.2. Struktura vestibulárního aparátu -- 3.3. Funkce polokruhovitých kanálků -- 3.4. Funkce utrikulu a sakulu -- 3.5. Centrální spoje vestibulárního aparátu -- 3.6. Následky jednostranné léze vestibulárního aparátu -- 4. Sluch -- 4.1. Fyzikální podstata zvuku -- 4.2. Struktura a funkce periferní části sluchového systému -- 4.2.1. Zevní ucho -- 4.2.2. Střední ucho -- 4.2.3. Vnitřní ucho -- ■ Struktura vnitřního ucha -- ■ Mechanismus transformace zvukového signálu v elektrický -- ■ Kódování frekvence a intenzity zvuku -- 4.3. Struktura a funkce centrální části sluchového systému -- 4.3.1. Sluchová dráha -- 4.3.2. Sluchová kůra -- 4.4. Prostorové slyšení -- 4.5. Poruchy sluchu -- 5. Chemorecepční čidla chuť a čich < -- 5.1. Chuť < -- 5.1.1. Chuťové podněty a elementární chuťové počitky < -- 5.1.2. Chuťové receptory ( -- 5.1.3. Mechanismus transformace chemického signálu v elektrický —i -- 5.1.4. Chuťová dráha a korové projekční oblasti pro chuť i -- 5.1.5. Poruchy chuti < -- 5.2. Čich i -- 5.2.1. Čichové podněty a elementární čichové počitky i -- 5.2.2. Receptory čichu i -- 5.2.3. Mechanismus transformace chemického signálu v elektrický —i -- 5.2.4. Centrální čichové
cesty < -- 5.2.5. Poruchy čichu -- 6. Somatosenzorický systém ’ -- 6.1. Úvod -- 6.2. Receptory somatosenzorického systému -- 6.2.1. Kožní mechanoreceptory -- 6.2.2. Kožní termoreceptory -- 6.2.3. Kožní nociceptory -- 6.2.4. Proprioreceptory -- 6.3. Mechanismy kódování somatosenzorických informací -- 6.4. Centrální spoje somatosenzorického systému -- 6.4.1. Úvod -- 6.4.2. Lemniskální systém -- ■ Přenos taktilních informací -- v lemniskálním systému -- ■ Přenos proprioceptivních informací -- v lemniskálním systému -- 6.4.3. Anterolaterální systém -- 6.4.4. Trigeminový systém -- 6.5. Somatosenzorická kůra -- 6.6. Bolest -- Část B Fyziologie somatomotorického systému -- 7. Somatomotorický systém -- 8. Motoneurony a jejich aferentace -- 8.1. Motoneurony spinální míchy -- 8.2. Motorické spinální dráhy -- 8.3. Motoneurony mozkového kmene -- 9. Svalový tonus -- 9.1. Svalový tonus, decerebrační a dekortikační rigidita -- 9.2. Reflexy proprioceptivní (vlastní) -- 9.2.1. Myotatický reflex -- 9.2.2. Reciproční inhibice a reciproční inervace 1 -- 9.2.3. Obrácený myotatický reflex 1 -- 9.2.4. Proprioceptivní reflexy pro svalstvo inervované z motorických jader mozkových nervů -- 9.2.5. Fyziologický význam proprioceptivních reflexů řízení svalového tonu -- 10. Postojová motorika -- 10.1. Úvod -- 10.2. Postojové reflexy -- 10.3. Vzpřimovací reflexy -- 10.4. Umísťovací reakce -- 11. Cílená mimovolní
motorika -- 11.1. Úvod -- 11.2. Řízení lokomoce -- 11.3. Obranné spinální reflexy -- 11.3.1. Exteroceptivní reflexy -- 11.3.2. Spinální reflexy způsobující svalový spasmus -- 12. Fyziologie mozečku -- 12.1. Úvod -- 12.2. Funkční jednotka mozečku -- 12.3. Funkce mozečku při kontrole pohybu -- 12.3.1. Vestibulární mozeček -- 12.3.2. Spinální mozeček -- 12.3.3. Cerebrální mozeček -- 12.4. Funkce mozečku v procesu učení -- 12.5. Klinické příznaky mozečkových lézí -- 13. Fyziologie bazálních ganglií -- 13.1. Funkční morfologie -- 13.2. Funkce bazálních ganglií -- 13.3. Klinické syndromy vyplývající z poškození bazálních ganglií -- 14. Volní motorika -- 14.1. Úvod -- 14.2. Přípravná fáze úmyslného pohybu -- 14.3. Provedení úmyslného pohybu -- Část C Fyziologie autonomního nervového systému -- 15. Autonomní nervový systém -- 16. Centrální část autonomního nervového systému -- 17. Periferní část autonomního nervového systému -- 17.1. Aferentní oddíl -- 17.2. Eferentní oddíl -- 17.2.1. Funkční morfologie sympatického oddílu autonomního nervstva — -- 17.2.2. Funkční morfologie parasympatického oddílu autonomního nervstva -- 17.2.3. Klasické mediátory eferentního oddílu autonomního nervstva -- 17.2.4. Receptory cílových orgánů -- 17.2.5. Neadrenergní a necholinergní neurony eferentního oddílu autonomního nervstva -- 17.2.6. Součinnost klasických mediátorů a neuroaktivních
peptidů -- 18. Enterický nervový systém -- 19. Zvláštní rysy funkce autonomního nervstva -- 20. Funkce hypothalamu -- 20.1. Funkční morfologie -- 20.2. Fyziologie hypothalamu -- Část D Psychofyziologie -- 21. Základní psychické procesy -- 22. Poznávací procesy -- 22.1. Asociační korové oblasti -- 22.1.1. Parasenzorické asociační korové oblasti -- Unimodální asociační korové oblasti -- Polymodální asociační korová oblast -- 22.1.2. Prefrontální asociační korová oblast -- 22.1.3. Paralimbická asociační korová oblast -- 22.2. Řeč a funkční asymetrie mozkových hemisfér -- 22.2.1. Úvod -- 22.2.2. Model řízení řečových funkcí -- 22.2.3. Funkční specializace mozkových hemisfér -- 22.3. Poruchy symbolických funkcí -- 22.3.1. Úvod -- 22.3.2. Afázie -- 22.3.3. Aprozódie -- 22.3.4. Alexie a agrafie -- 22.3.5. Čistá alexie bez agrafie -- 22.3.6. Dyslexie -- 22.3.7. Apraxie -- 23. Emoční a motivační procesy -- 23.1. Funkční morfologie limbického systému -- 23.2. Emoce -- 23.3. Motivace -- 23.4. Kluverův-Bucyho syndrom -- 24. Bdělý stav a spánek -- 24.1. Vědomí -- 24.2. Spánek -- 24.2.1. Typy spánku -- 24.2.2. Ontogenetické rozdíly v trvání -- a struktuře spánku u člověka -- 24.2.3. Následky deprivace REM spánku -- 24.2.4. Neurofyziologické mechanismy vzniku spánku -- 24.2.5. Cyklické střídání spánku a bdění -- 25. Pozornost -- 25.1. Úvod -- 25.2. Anatomický substrát vizuální pozornosti
-- 26. Neurofyziologické principy chování -- 26.1. Úvod -- 26.2. Vrozené formy chování -- 26.2.1. Mechanismy determinující vrozené formy chování -- 26.2.2. Instinktivní chování -- 26.2.3. Podíl vrozených determinant na lidském chování -- 26.3. Získané formy chování -- 26.3.1. Učení -- 26.3.2. Paměť -- 26.4. Mechanismy učení a paměti -- 26.4.1. Mechanismy formování krátkodobé paměťové stopy -- ■ Mechanismy krátkodobé habituace a senzibilizace -- ■ Mechanismy asociativního učení -- 26.4.2. Mechanismy formování dlouhodobé paměťové stopy -- Část E Fyziologické základy -- elektroencefalografie a úvod do epileptogeneze -- 27. Funkční anatomie mozkového kortexu -- 28. Elektroencefalografie -- 28.1. Úvod -- 28.2. EEG přístroj a technika záznamu -- 28.2.1. Elektrody -- 28.2.2. Zesilovače -- 28.2.3. Filtry -- 28.2.4. Registrační zařízení -- 28.3. Elektrogeneze EEG signálu -- 28.4. Normální elektroencefalogram -- 28.4.1. Elektroencefalogram a jeho popis -- 28.4.2. Normální elektroencefalogram u dospělého člověka v relaxovaném stavu se zavřenýma očima -- 28.4.3. Normální elektroencefalogram u dospělého člověka ve spánku -- 28.5. Využití EEG v praktické medicíně -- 29. Epileptogeneze -- 29.1. Epileptický záchvat a epilepsie -- 29.2. EEG projevy epileptického ohniska -- 29.3. Epileptické ohnisko -- 29.4. Mechanismy epileptogeneze -- 29.4.1. Mechanismy hyperexcitability mozkového kortexu -- 29.4.2.
Mechanismy hypersynchronie
(OCoLC)746836243
cnb002184060

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC