Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., rozš. vyd.
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012
421 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-7380-366-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 386-416, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000240380
Předmluva k prvnímu vydání...11 // Předmluva k druhému vydání aneb hledání kontextu...14 // Část 1 - Pojem a struktura // Pozitivismus v. iusnaturalismus: nekončící příběh...19 // 1. kapitola - Vymezení pojmu práva jako východisko řešení // netriviálních případů...19 // 2. kapitola - Impulsy k diskusi z doby nedávné...21 // 2.1 Východisko přirozcnoprávní // (G. Radbruch, M. Kriele a L. L. Fuller) ...21 // 2.2 Východisko pozitivnéprávní (H. L. A. Hart a O. Weinberger)...24 // 2.3 „Pohartovské" období...27 // 3. kapitola - Distinkce a argumenty: dějství první...35 // 3.1 Stručné repetitorium...35 // 3.1.1 Iusnaturalismus: dualita práva ve spojení // s prioritou práva přirozeného...38 // 3.1.2 Hume-Jörgcnscnovo dilema...41 // 3.1.3 Tomáš Hobbes: zrod právního pozitivismu // (na iusnaturalistickém základu) ...48 // 3.2 Relativizování rozdílu mezi pozitivismem a lusnaturalismem...50 // 4. kapitola - Éra pozitivního práva v. návraty práva přirozeného: // Osvětim aneb Radbruchova formule, dějiny Francie aneb klauzule věčnosti...53 // 4.1 Imperativ nezměnitelnosti materiálního jádra ústavy // aneb klauzule věčnosti: evropské poohlédnuti...53 // 4.2 Judikatura Ústavního soudu České republiky // před kauzou protiústavnosti ústavního zákona ad hoc...65 // 4.3 Kauza ústavního zákona ad hoc - prolog: ústavní zákon č. 69/1998 Sb. o zkrácení volebního období
Poslanecké sněmovny...68 // 4.4 Nález PI. ÚS 27/Ü9 aneb „velký třesk"...71 // 4.5 Weyrův argument per petitionem principii a čl. 9 odst. 2 Ústavy ... 78 // 4.6 Diskrece ústavodárce a soudní přezkum // „jednoduchého ústavního práva“ ...80 // Filosofie práva // 5. kapitola - Třídění případů obsahového napětí mezi právem // a morálkou...86 // 5.1 Konflikt demokratického a totalitního systému...87 // 5.1.1 Překonání totalitního systému v kontextu vztahu morálky a práva (neboli exkurz o československém a následné českém řešení vyrovnání se s totalitní minulosti)...87 // 5.1.2 Občanská neposlušnost...89 // 5.2 Konflikt nikoli systémový neboli akceptace nepsaného práva v evropském kontinentálním právu a soudcovské rozhodování contra, resp. praeter legem jako způsob řešení // napětí mezi morálkou a právem...91 // 6. kapitola - Distinkce a argumenty: dějství druhé...96 // 6.1 Kontexty a významy ...96 // 6.2 Iusnaturalismus v. iuspozitivismus: důsledek konceptu // legitimity moci...103 // 6.3 Eudaimonistická životní očekávání nebo obrácení sv. Pavla...114 // 6.4 Soudce a napětí mezi morálkou a právem: // iuspozitivistický paradox ...119 // B. Účel práva a účel v právu...124 // 1. kapitola - Textualismus v. právní teleologie...124 // 2. kapitola - Smysl a účel - pojmy a úhly pohledu...131 // 3. kapitola - Účel a norma...136 // 4. kapitola - Kolize a hierarchie účelů...140
C. Právní normy: kontexty filosofické...148 // 1. kapitola - Pojem právní normy...148 // 1.1 Hledisko noetické aneb kognitivismus v. nonkognitivismus...148 // 1.2 I Iledisko ontologické aneb platnost jako bytí // právních norem (problém kolize platností)...152 // 1.3 Exkurz: platnost a účinnost zákona...157 // 1.4 Reprodukce života, svoboda a moc - pojmová východiska // vnějšího pozorovatele...159 // 2. kapitola - Znaky právních norem...163 // 2.1 Regulativnost...163 // 2.2 Obecnost...165 // 2.3 Differentia specifica...168 // Obsah // 3. kapitola - Regulativ a regulativní věta // (norma a normativní věta), preskriptivní a deskriptívni věta...170 // 4. kapitola - Regulativ (norma) a imperativ...172 // 5. kapitola - Exkurz o logické struktuře právních norem...174 // 5.1 Skutková podstata aneb podmínka nastoupení // normativního tlaku...174 // 5.2 Normativní následek...177 // 5.3 Vztah podmínky a normativního následku...178 // 6. kapitola - Modality normativnosti (příkaz, zákaz a dovoleni) .. 182 // 7. kapitola - Impossibilium nulla obligatio aneb vztah aletických // a právně normativních modalit...187 // D. Právní principy...197 // 1. kapitola - Právní formalismus, praktický důvod aktuálnosti // problematiky právních principů...197 // 2. kapitola - Terminologická poznámka (termíny normy, // pravidla, zásady, maximy, principy, hodnoty) 200 // 3. kapitola - Logické vymezení právních principů...203 //
3.1 Dworkinova teorie právních principů // jako kritika právního pozitivismu...203 // 3.2 Alcxyho kritika a rozšířeni Dworkinovy koncepce...204 // 3.3 Otazníky obou koncepcí...207 // 4. kapitola - Spor nebo kolize?...208 // 4.1 Srovnání nesrovnatelného (konfliktu dispozic dvou norem s kolizí subsumpčních podmínek obsažených // v hypotéze normy jedné)...208 // 4.2 Kolize principů a metoda specifikace...212 // 5. kapitola - „Axiomatická“ povaha právních principů // aneb prostupování právního řádu principy...214 // 6. kapitola - Poznámka k otázce nepsaných principů // v systému psaného práva ...217 // 7. kapitola - Zásada proporcionality: variabilita její struktury? ... 219 // 7.1 Od Forsthoffa po Böckenlörde: identita anebo rozdílnost // ústavy a zákona jako předmětu interpretace...219 // Filosofie práva // 7.2 Zásada proporcionalily jako výsledek judiciálniho úsilí // při aplikaci ústavy...221 // 7.3 Zásada proporcionality - utváření doktrinální...226 // 7.4 Proporcionalita a optimalizace: identita anebo nikoli?...230 // 7.4.1 Může Ústavní soud přezkoumávat procenta?...230 // 7.4.2 Evropské poohlédnutí...233 // 7.4.3 Problém s fungováním teorie: vede výjimka // k modifikaci teorie?...235 // 8. kapitola - Zásada proporcionality: hermeneutická struktura // anebo kognitivní vzorec?...240 // Část 2 - Noetická východiska právního myšlení // A. Kategorie pravdy v normativním myšlení...245 // 1. kapitola -
Humova teze a Jörgensenovo dilema: dějství druhé .. 245 // 2. kapitola - Výrok a pravdivost...248 // 2.1 Pojem výroku a Fregeho koncepce logické sémantiky...248 // 2.2 Krátký exkurz o teoriích pravdivosti...250 // 3. kapitola - Pravdivost norem...254 // 4. kapitola - Deonticko-právní ideální svět a normativní spor ... 260 // 5. kapitola - Dokazování...263 // 6. kapitola - Aplikace práva: subsumpční sylogismus // anebo kaskáda korelací?...275 // B. Právní jazyk a právní hermeneutika...283 // 1. kapitola - Právní jazyk...283 // 2. kapitola - Právní hermeneutika aneb filosofické // otázky interpretace práva...289 // 2.1 Předmět právní interpretace...289 // 2.2 Savignyho valčík...290 // 2.3 Smysl interpretace práva...294 // 2.4 Otevřená textura práva a tvorba práva soudcem plynoucí // z neurčitosti normativních premis...296 // 2.5 Role předporozuměni, aneb může interpret rozumět zákonu // lépe než jeho tvůrce?...310 // Obsah // K. l ogicismus v právním myšlení...318 // 1. kapitola - Ambice nového logicismu...318 // 2. kapitola - Logická formalizace a předporozumění aneb vedlejší // produkty jako vědecký přínos...323 // 3. kapitola - Hermeneutická kompetence adresáta a použití // enthymématu v rozhodnutích Ústavního soudu 326 // Část 3 - Problém spravedlnosti // A. Antinomie spravedlnosti...333 // 1. kapitola - Spravedlnost formální a materiální...333 // 2. kapitola - Spravedlnost a rovnost...335
// 3. kapitola - Spravedlnost a relativita morálky...337 // 4. kapitola - Zákonná a nadzákonná spravedlnost...338 // 5. kapitola - Rawls v. Nozick aneb společenská smlouva // v. neviditelná ruka...341 // 6. kapitola - Napětí mezi spravedlností a efektivností...344 // 7. kapitola - Spravedlnost obecná a individuální...346 // B. Spravedlnost jako kontcxtuální a obecné hodnocení přiřazování a odnímání dober...347 // 1. kapitola - Definiční hypotéza...347 // 2. kapitola - Exkurz o utilitarismu...351 // 2.1 Dostojevskij a Dürrenmatt: může obecné blaho ospravedlnit utrpení či křivdu, existuje spravedlnost bez ctnosti?...351 // 2.2 Zrušení Specnhamlandu aneb zánik staré // a zrod nové civilizace...353 // 3. kapitola - Rovnost ve spravedlnostním úsudku...361 // 3.1 Překvapivost paradigmatu rovnosti...361 // 3.2 Spravedlnost jako dvojí rovnost (rovnost kontextu a rovnost obecností)...363 // 3.3 Spravedlnost a akceptovatelnost hledisek odlišováni // (hledání ústavněprávní) ...364 // 3.4 Hierarchie dober a břemen a míra jejich kongruence...367 // Filosofie práva // 4. kapitola - Spravedlnost jako předmět institucionální aktivity... 370 // 4.1 Spravedlnost, změna a instituce...370 // 4.2 Inštitucionálni past moderní doby...372 // 4.3 Implikace nedosažitelnosti Paretova optima...374 // 4.3.1 Funkce institucí...374 // 4.3.2 Legitimita institucí...376 // 5. kapitola - Spravedlnost jako výsledek nebo procedura (přiřazování
dober a břemen)?...378 // 5.1 Affirmative action...378 // 5.2 Ekvivalence výměnných vztahů v. jejich férovost...379 // 5.3 Priorita procedurální spravedlnosti...380 // C. Úloha védy...381 // Resumé...384 // Summary...385 // Literatura...386 // O autorovi...417 // Rejstřík...418
(OCoLC)798993802
cnb002359006

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC