Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:24x 
BK
Vyd. 3.
Praha : Portál, 2012
207 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-262-0218-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 203-207
000240442
Obsah // // 0 k n i z e ... 1 P o litik a - p o litic k á v ě d a ... 1.1 Zrod politické v ě d y ... 1.2 M oderní analýza politiky ... 1.3 Politická k u l t u r a ... S h r n u t í ... D e m o k ra c ie a j e j í f o r m y ... 2.1 Pojem lid, definice dem okracie a její formy ... 2.2 Přím á dem okracie ... 2.3 R eprezentativní d e m o k ra c ie ... 2.4 Občanská práva a r o v n o s t... S h r n u t í ... V lá d n í s y s té m y v d e m o k r a c i i ... 3.1 P arlam en tn í sy s té m y ... 3.2 Prezidentské systém y ... 3.3 Poloprezidentské s y s té m y ... 3.4 Form a vlády v postkom unistických z e m í c h ... S h r n u t í ... P o litic k é s t r a n y a s tr a n ic k é s y s t é m y ... 4.1 Politická stran a: d efin ice ... 4.2 Typologie stranických s y s t é m ů ... S h r n u t í ... // // 11 15 16 22 29 32 33 33 39 43 50 55 57 60 68 79 83 85 87 87 97 113 // // 2 // // 3 // // 4 // // \f5 // // Z á jm o v é s k u p in y ... 115 5.1 Zájmová skupina v ersus politická s tra n a ... 115 5.2 Vymezení role a působení zájmových a nátlakových s k u p i n ... 117 5.3 Typy zájmových skupin ... 121 5.4 Form a zprostředkování zájm ů: p lu ralitn í versus neokorporativní m o d e l... 123 S h r n u t í ... 130 V olby a v o le b n í s y s t é m y ... 6.1 Volby a volební p r á v o ... 6.2 Rovné volební p r á v o ... 6.3 Volební techniky ... S h r n u t í ... P o litic k á k o m u n i k a c e ... 7.1 Kom unikace jako politický
f e n o m é n ... 7.2 Modely toku kom unikace... S h r n u t í ... 131 133 140 144 159 161 161 164 177 // // 6 // // 7 // // 8 // // S tá t n í s p r á v a a p o litic k ý p r o c e s ... 179 8.1 S tá tn í s p r á v a ... 179 S h r n u t í ... 186 V e r tik á ln í s t r u k t u r a m o ci: u n i t á r n í s t á ty a f e d e ra c e . 187 9.1 U n itárn í s t á t ... 188 9.2 F e d e r a c e ... 193 S h r n u t í ... 200 // // 9 // // Z á v ě r ... 201 L i t e r a t u r a ...203 // // \f

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC