Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:84x 
BK
Příručka
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2012
151 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-262-0220-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 149-151 a bibliografické odkazy
000240465
Obsah // // Ú v o d ... 7 1 Hodnocení p ro učení... 13 1.1 1.2 Co je autentické hodnocení a autentické u č e n í... 14 Hodnocení bezpodmínečně slouží žákovu u č e n í...15 // // 2 Obraz o sobě a je h o odraz ve výu ce... 25 2.1 Jak osobnostní dispozice o vlivň u jí vytváření a pochopení školních ú lo h ? ...27 2.2 Co je sebepojetí a ja k souvisí se sebehodnocením ?... 29 3 Jak obsah a fo rm a našeho sdělení o vlivň uje chování dítěte a je h o sebeobraz... 37 4 Posuzující a popisný ja z y k - ja k n a p lň u jí to, co od hodnocení očekáváme?... 45 4.1 4.2 4.3 4.4 Funkce h o d n o c e n í... 45 Posuzující ja zyk (tzv. nálepkující hodnocení) a jeho r i z i k a 46 Popisný jazyk ja ko nástroj kva litn í zpětné vazby...48 Využití popisného jazyka v rám ci školního h o d n o c e n í... 52 // // 5 Zvládací učen í...53 5.1 5.2 5.3 Co je zvládací u č e n í... 53 Jak postupovat p ři plánování zvládacího učen í? ...56 M o d e lo v á n í...58 // // 6 Postupný rozvoj dovednosti h o d n o tit a s e b e h o d n o tit...61 6.1 Předpoklady pro rozvoj sebehodnocení ve škole ... 62 6.2 Rozvoj sebehodnocení a m etakognitivních dovedností v závislosti na vývojové ú ro v n i...63 6.3 Jak postupovat p ři rozvíjení sebehodnocení... 67 7 K r it é r ia ... 79 7.1 7.2 Popis očekávaného výkonu, popis odvedené p rá c e ... 80 Jak získat k rité ria a in d ik á to ry ... 80 // // \fŠKOLNÍ HODNOCENI
2 Á K Ů A STUDENTŮ // // Jak naložit s dlouhým i seznamy k rité rií a in d ik á to rů ...86 K rité ria pro různé typy činností a cílů ...87 K rité ria p ro věcný o b sa h ? ... 90 Jak vyhodnocovat práci žáků pomocí k r i t é r i í ... 91 Sady k rité rií ... 93 Jak vysoko stavět žákům laťku p ři form ulování k rité rií a in d ik á to rů ... 102 7.9 Jak učit žáky vytvářet sady k rité rií k z a d á n ím ...106 7.10 Úrovně zvládání a klíčové kompetence - zkušenost z reform y . . 107 7.11 Úrovně zvládání a očekávané výstupy o b o rů ... 109 8 Žákovské p o rtfo lio a hodnocení...111 8.1 Co tedy je žákovské p o rtfo lio ? ...112 8.2 Druhy p o r tfo lií...114 9 Sběr inform ací ja k o součást hodnocení... 123 9.1 Sběr in fo rm a cí o žákově učení - podklad pro průběžnou korekci u č e n í... 123 9.2 Cíle učení a cíle m o n ito ro v á n í... 124 9.3 Nároky na učitele ...125 9.4 S m y s ly ...125 9.5 Záznamy z pozorování a n a slo u ch á n í...126 9.6 Papír, t u ž k a ... 127 9.7 Technicky náročnější form y zá z n a m u ...132 9.8 Dětské práce ja k o zdroj inform ací o průběhu žákova učení . . . . 136 10 Konzultace žáka s učitelem jako součást hodnocení... 137 10.1 Postup vedení konzultací žáka s u č ite le m ... 138 10.2 Základní typy konzultací žáka s u č ite le m ... 139 Přílohy... 143 Básnička o zájmech - popis vyučovací je d n o tk y ...143
Klíčové kompetence - sebehodnocení... 145 L ite ra tu ra ... 149 // // 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 // // \f

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC