Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2009
636 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7367-638-4 (váz.)
angličtina
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstříky
000240596
1 Úvod do kognitivní psychologie -- 1.1 Vymezení kognitivní psychologie -- 1.2 Filozofické základy psychologie: racionalismus versus empirismus -- 1.3 Psychologičtí předchůdci kognitivní psychologie -- Raná dialektika v psychologii poznáni -- Od asocianismu k behaviorismu -- Gestalt psychologie -- 1.4 Vznik kognitivní psychologie -- Role psychobiologie -- Nádech technologie: inženýrství a výpočetní technika -- 1.5 Výzkumné metody kognitivní psychologie -- Cíle výzkumu -- Jednotlivé výzkumné metody -- 1.6 Klíčové otázky a oblasti kognitivní psychologie -- Témata studia kognitivní psychologie -- Přehled kapitol -- Shrnutí -- Přemýšlení o myšlení -- Klíčová slova -- Doporučená literatura -- 2 Kognitivní neurověda -- 2.1 Organizace nervového systému: od neuronu k mozku -- Stavba a činnost neuronu -- Komunikace mezi neurony -- Úrovně organizace nervového systému -- 2.2 Pohled na stavbu a funkci mozku -- Postmortální studie -- Pokusy na zvířatech -- Záznam elektrické činnosti mozku -- Statické zobrazovací metody -- Metabolické zobrazování -- 2.3 Mozek a kognitivní procesy: mozková kůra a další struktury Makroskopická anatomie mozku: koncový, střední a zadní mozek Mozková kůra a lokalizace funkcí -- Shrnutí -- Přemýšlení o myšlení -- Klíčová slova -- Doporučená literatura -- 3 Pozornost a vědomí -- 3.1 Pozornost a vědomí -- Předvědomé zpracování informací -- Porovnání řízených
(kontrolovaných) a automatických procesů. Habituace -- 3.2 Pozornost -- Detekce signálů -- Jak detekujeme signály? -- Bdělost -- Vyhledávání -- 3.3 Výběrová a rozdělená pozornost -- Základní vzory pro zkoumání výběrové pozornosti -- Výběrová pozornost teorie filtru a teorie zúženého profilu -- Teorie výběrové pozornosti založené na jejích zdrojích -- Dodatečné úvahy o výběrové pozornosti -- Rozdělená pozornost -- 3.4 Jak se na pozornost a vědomí dívá kognitivní neurověda? -- Posnerova teorie -- Náátánenova práce s evokovanými potenciály -- Psychofarmakologický přístup -- Marcelův model vztahů mezi percepcí, pozorností a vědomím -- Shrnutí -- Přemýšlení o myšlení -- Klíčová slova -- Doporučená literatura t -- Vnímání (percepce) -- 4.1 Od čití k reprezentaci -- Některé základní pojmy -- Percepční stálost (konstantnost vnímání) -- Vnímání prostorové hloubky -- Gestalt jako výklad percepce tvarů -- 4.2 Teorie percepce ’ -- Pohled odspodu vzhůru: přímá percepce -- Teorie „shora dolůu: vnímání jako konstrukce -- Sloučení obou teoretických přístupů -- Výpočetní teorie percepce -- Teorie tvorby časoprostorové hranice -- 4.3 Čtení jako zpracování informace „odspodu vzhůru" i „shora dolů" -- Čtení a percepce -- Lexikální stránka čtení -- 4.4 Poruchy percepce -- Shrnutí -- Přemýšlení o myšlení -- Klíčová slova -- Doporučená literatura -- Paměť:
modely a výzkumné metody -- 5.1 Jak se měří paměť? -- Reprodukce dat z paměti v porovnání s jejich znovupoznáváním Vyšetřování implicitní a explicitní paměti -- 5.2 Tradiční modely paměti -- Senzorická paměť -- Sperlingův objev -- Další rozpracování teorie -- Krátkodobá paměť -- Dlouhodobá paměť -- 5.3 Alternativní perspektivy, alternativní metafory -- Úrovně zpracování informace -- Pracovní paměť -- Model paměti jako většího počtu systémů -- Konekcionistický pohled -- Paměť v reálném světě -- 5.4 Neuropsychologie a neobyčejná paměť -- Mimořádná paměť: mnemonici -- Porušená paměť: amnézie -- Role hipokampu a dalších struktur -- Shrnutí -- Přemýšlení o myšlení -- Klíčová slova -- Doporučená literatura -- 6 Paměťové procesy -- 6.1 Kódování a přesun informace -- Formy kódování -- Přesun informace z krátkodobé do dlouhodobé paměti -- 6.2 Vybavování -- Vybavování z krátkodobé paměti -- Vybavování z dlouhodobé paměti -- 6.3 Zkreslení paměti a procesy zapomínání -- Porovnání teorie interference a teorie vyhasínání -- Konstruktivní povaha paměti -- Vliv kontextu na kódování a vybavování -- Shrnutí -- Přemýšlení o myšlení -- Klíčová slova -- Doporučená literatura -- 7 Reprezentace poznatků: obrazy a výroky -- 7.1 Mentální reprezentace poznatků -- Vnější (externí) reprezentace: vztah obrázků a slov -- Představivost -- Hypotéza dvojího
kódu: analogické obrazy versus symboly. Výroková hypotéza -- 7.2 Mentální manipulace s představami -- Mentální rotace -- Vzájemné porovnávání představ -- Prohlížení představ -- 7.3 Syntéza představ a výroků -- Epifenomeny a požadované charakteristiky -- Mentální modely Johnson-Lairda -- Neuropsyekologické doklady více druhů kódování -- 7.4 Orientace v prostoru a kognitivní mapy -- Krysy, včely a lidé -- Mentální zkratky -- Textové mapy -- Shrnutí -- Přemýšlení o myšlení -- Klíčová slova -- Doporučená literatura -- 8 Reprezentace a organizace poznatků -- 8.1 Organizace obsahů deklarativní paměti -- Pojmy a kategorie -- Modely založené na sémantických sítích -- Reprezentace prostřednictvím schémat -- 8.2 Reprezentace obsahů v procedurální paměti -- Produkce a produkční systém -- 8.3 Integrativní modely reprezentace obsahů deklarativní -- a nedeklarativní paměti -- Kombinovaná reprezentace: ACT a ACT* -- Modely založené na lidském mozku -- Paralelní zpracování informace: konekcionistický model -- Do jaké míry jsou kognitivní procesy -- doménově obecné nebo doménově specifické1? -- Shrnutí -- Přemýšlení o myšlení -- Klíčová slova -- Doporučená literatura -- 9 Povaha a osvojování jazyka -- 9.1 Vlastnosti jazyka -- Obecný popis -- Základní aspekty jazyka -- 9.2 Procesy, které jsou podkladem pochopení jazyka -- Percepce řeči -- Sémantika a syntax -- 9.3 Osvojování jazyka
-- Stupně osvojování jazyka -- Dědičnost a prostředí -- Jazykový vývoj po prvních letech života , -- Shrnutí -- Přemýšlení o myšlení -- Klíčová slova -- Doporučená literatura -- 10 Jazyk a jeho souvislosti -- 10.1 Jazyk a myšlení -- Rozdíly mezi jazyky -- Dvojjazyčnost a dialekty -- Přeřeknutí -- Metaforický jazyk -- 10.2 Jazyk v sociálních souvislostech -- Řečové akty -- Předpoklady konverzace -- Jazyk a pohlaví -- Diskurz a porozumění čtenému textu -- 10.3 Neuropsychologie jazyka -- Studium ložiskových poškození mozku -- a výzkum evokovaných potenciálů -- Další metody -- Shrnutí -- Přemýšlení o myšlení -- Klíčová slova -- Doporučená literatura -- 11 Řešení problémů a tvořivost -- 11.1 Cyklus řešení problémů -- 11.2 Typy problémů -- Dobře strukturované problémy -- Špatně strukturované problémy a úloha vhledu -- 11.3 Překážky a pomůcky při řešení problému -- Mentální nastavení, zablokování a fixace -- Negativní a pozitivní přenos -- Inkubace -- 11.4 Znalosti a řešení problémů -- Organizace znalostí -- Vrozené nadání a získané dovednosti -- 11.5 Tvořivost -- Rozsah tvorby -- Vědomosti -- Osobnost -- Prostředí -- Integrované pojetí -- Shrnutí -- Přemýšlení o myšlení -- Klíčová slova -- Doporučená literatura -- 12 Usuzování a rozhodování -- 12.1 Posuzování alternativ a rozhodování -- Klasická teorie rozhodování -- Metoda uspokojování , --
Vylučovací metoda -- Heuristiky a předsudky -- 12.2 Deduktivní usuzování -- Podmíněné usuzování -- Sylogistické usuzování -- Další pomůcky a překážky deduktivního usuzování -- 12.3 Induktivní usuzování -- Vyvozování závěrů o příčinných vztazích -- Vyvozování kategorií -- Analogie -- 12.4 Alternativní pohled na usuzování -- Shrnutí -- Přemýšlení o myšlení ’ -- Klíčová slova -- Doporučená literatura -- 13 Kognitivní vývoj -- 13.1 Hlavní přístupy ke kognitivnímu vývoji -- Všeobecné principy kognitivního vývoje -- Zrání myšlenkových procesů -- Sociokulturní vlivy na myšlenkové procesy -- 13.2 Vývoj schopností zpracovávat informace -- Metakognitivní schopnosti a vývoj paměti -- Kvantitativní schopnosti -- Vizuospaciální dovednosti -- Induktivní usuzování -- 13.3 Vývojové neurofyziologické změny -- Zvyšování neuronální složitosti -- Zrání struktur centrální nervové soustavy -- 13.4 Kognitivní vývoj v dospělosti -- Zákonitosti růstu a poklesu -- Moudrost a stárnutí -- Shrnutí -- Přemýšlení o myšlení -- Klíčová slova -- Doporučená literatura -- 14 Lidská a umělá inteligence -- 14.1 Měřítka a struktury inteligence -- Dějiny testování a skórování inteligence -- Testy inteligence -- Faktorová analýza inteligence -- 14.2 Zpracovávání informace a inteligence -- Teorie zaměřené na časový průběh zpracovávání informace Teorie složek a řešení složitých
problémů. Biologické základy inteligence -- 14.3 Alternativní pohledy na inteligenci -- Kulturní kontext a inteligence -- Gardner: multidimenzionální inteligence Sternberg: triarchická teorie -- 14.4 Umělá inteligence: počítačové simulace -- Může být počítačový program „inteligentní"? -- Otázky zabývající se inteligencí inteligentních programů -- 14.5 Zdokonalení inteligence -- Shrnutí -- Přemýšlení o myšlení -- Klíčová slova -- Doporučená literatura
(OCoLC)505914113
cnb001991641

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC