Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:20x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2012
445 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2123-6 (váz.)
Česko-řecký a řecko-český slovník
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000240698
Obsah // Předmluva ... n // Seznam značek a zkratek ... i6 // Řecký jazyk, pismo a texty... 17 // Lekce 1 Řecká alfabeta: čtení a výslovnost... 28 // Ukce 2 Přízvuk ... 32 // Lekce 3 Přehled skloňování jmen... 34 // Druhá deklinace... 35 // Člen ... 36 // Přívlastkové a doplňkové postavení adjektiv... 36 // Reálie: Základní nástin řeckých dějin ... 39 // Lekce 4 První deklinace ... 41 // Adjektiva i. a 2. deklinace ...42 // Osobní zájmena a zájmeno oútós, -řj, -ó... 43 // Tvorba slov: 1) Alfa privativum ...46 // 2) Abstraktní substantiva feminina na -ía... 46 // Reálie: Řecká polis... 47 // Lekce 5 Přehled časování sloves ...49 // Prézens a futurum aktiva thematických sloves // (indikativ, infinitiv a imperativ) ... 50 // Zvratná zájmena... 52 // Základní postup při překladu řeckých vět... 53 // Tvorba slov: Adjektivní sufixy... 56 // Reálie: Řecké náboženství... 57 // Lekce 6 Indikativ imperfekta a aoristu aktiva...60 // Lekce 7 Vztažná zájmena ...66 // Infinitivní vazby...66 // Věta účinková...68 // Elize a krásis ...69 // Exkurs: jambický trimetr...69 // Reálie: Řecké divadlo... 73 // 7 // Obsah // Lekce 8 Medium: indikativ prézentu, futura, imperfekta a aoristu... 77 // Slovesa s předložkovou předponou ... 80 // Přehled předložek... 84 // Lekce 9 Třetí deklinace: souhláskové kmeny... 86 // Tázací a neurčitá zájmena... 88 // Príklonky ... 88 // Tvorba slov: 1) Substantiva neutra na
-?? ... 92 // 2) Substantiva na -tos... 93 // Reálie: Řekové a ženy... 93 // Lekce ? Participium aktiva... 96 // Syntax participia I: přívlastkové a příslovečné... 98 // Tvorba slov: Alternace ve kmeni ... 102 // Reálie: Dionysos a mainadismus... 103 // Lekce li Participium media ... 106 // Syntax participia II: doplňkové participium; // genitiv a akuzativ absolutní... 106 // Reálie: Sparta a její instituce... ”2 // Lekce 12 Stupňování adjektiv a adverbii... 115 // Tvorba slov: Adverbia místa tvořená příponami ... 120 // Lekce 13 Zájmena ukazovací a přivlastňovací... 122 // Adjektiva rräs, uéyas ? ???*... »24 // Tvorba slov: Složeniny... 127 // Reálie: Duše a smrt... 129 // Přehled zájmen... ’?2 // Lekce 14 Stažená slovesa -áco a -eco ... >34 // Stažené futurum... >36 // Tvorba slov: Slovesa na -eco a -i coZ-áCa)... 40 // Lekce 15 Stažená slovesa -óco... ?2 // Pádová syntax I: pády závislé na vazbě sloves ... >43 // Tvorba slov: Slovesa na -óco ... 48 // Reálie: Řecká mudrcká etika ... >49 // Lekce 16 Třetí deklinace: o-kmeny ... >52 // Pádová syntax II: příslovečná určení... >53 // Tvorba slov: 1) Adjektiva na -eiBns, ... >57 // 2) Předpony ???- a eú-... >57 // 8 // Obsah // Lekce 17 Tretí deklinace: samohláskové kmeny ... i6o // Stažená jména první a druhé deklinace... 161 // Pádová syntax III: genitiv u jmen... 161 // Tvorba slov: 1) Substantiva na -eús a slovesa na -???... 165 // 2) Substantiva
na -ois... 165 // Reálie: Řecké válčení a soupeření... 167 // Přehled skloňování substantiv a adjektiv ... 170 // Lekce 18 Konjunktiv: tvary prézentu a aoristu aktiva a media ... 172 // Konjunktiv v hlavní větě ... 174 // Konjunktiv v podmínkových větách... 174 // Lekce 19 Optativ: tvary prézentu, futura a aoristu aktiva a media... 182 // Optativ v hlavní větě: přací a potenciální ... 184 // Podmínkové souvětí potenciální a ireálné... 184 // Reálie: Řecká pederastie... 190 // Lekce 20 Konjunktiv ve vedlejší větě účelové, snahové, // obavné a časové ... 192 // Reálie: Řekové a otroci... 198 // Lekce 21 Optativ zástupný ... 201 // Participium a infinitiv s äv... 203 // Reálie: Bozi a lidé...208 // Souhrnný algoritmus pro rozpoznání významu optativu... 210 // Přehled podmínkových vět... 211 // Přehled užití modálni částice áv ... 212 // Lekce 22 Aorist a futurum pasiva... 213 // Slovesná adjektiva... 215 // Reálie: Pýthagoreismus ...220 // Přehled hlavních rozdílu mezi iónským a attickým nářečím... 223 // Lekce 23 Perfektum aktiva a media... 224 // Reálie: Řekové a věštění... 232 // Lekce 24 Plusquamperfektum... 234 // Perfektum media u sloves ražených ... 234 // Futurum perfektní... 233 // Tvorba slov: Styk souhlásek při tvoření jmen ...240 // Reálie: Řecký model vzdělání... 243 // 9 // Obsah // Přehled časování thematických sloves ...246 // Přehled časování stažených
sloves... 232 // Lekce 25 Athematická slovesa: obecná charakteristika... 254 // Tvary prézentu aktiva... 254 // Reálie: Filosofická kritika mýtů a její překonáni...260 // Lekce 26 Athematická slovesa: imperfektum a aorist aktiva... 262 // Reálie: Sttepinový soud... 268 // Lekce 27 Athematická slovesa: mediopasivum ... 270 // Reálie: Athénská demokracie ... 276 // Lekce 28 Athematická slovesa: konjunktiv a oplativ, // futurum, (plusquam)perfektum a pasivní aorist... 279 // Reálie: Mýtus o Oidipovi a jeho interpretace... 286 // Přehled časování athematických sloves s iótovou zdvojkou ... 288 // Lekce 29 Athematická slovesa prostokmenná dpi, elpi a <pnpi... 292 // Lekce 30 Athematické aoristy eßnv, e’yvcov a L<puv...299 // Reálie: Řecké manželství... 3°4 // Lekce 31 Prostokmenné sloveso oí5a ... 3°7 // Duál... 307 // Lekce 32 Záporky a jejich užití ... 3’5 // Reálie: Pozdně antický klasicismus... 32’ // Lekce 33 Číslovky... 324 // Příloha i: Pravidla pro psaní přízvuku u substantiv... 332 // Příloha 2: Přehled souvztažných zájmen a příslovcí ... 334 // Příloha 3: Přehled nepravidelných sloves ... 336 // Příloha 4: Přehled částic... 34 // Příloha 5: Přehled slovníků, mluvnic a příruček... 360 // Příloha 6: Přepis a skloňování řeckých vlastních jmen... 370 // Příloha 7: Epický jazyk a metrum... 373 // Edice a zkratky citovaných antických spisů ... 393 // Glosář antických autorů ...
398 // Česko-řecký slovníček... 4’0 // Řecko-český slovníček ... 4’7 // Rejstřík gramatických jevů... 433 // 10
(OCoLC)820693838
cnb002391425

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC