Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2010
504 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-251-2358-4 (brož.)
Na obálce nad názvem: pro verze 2007, 2010
Obsahuje rejstřík
Dotisk 2012
000241058
Obsah -- ÚVOD 11 -- Komu je kniha určena 11 -- Co je to VBA a jak se liší od VB 12 -- VBA pomáhá šetřit čas 14 -- Jak používat tuto knihu a vůbec, jak se učit VBA 16 -- Otázky k částem lekcí 17 -- Kód není vždy nejefektivnější řešení 17 -- Shrnutí 20 -- Lekce 1 -- Základy jazyka VBA 21 -- Proměnné 22 -- Nejdůležitější typy proměnných a kdy je použít 23 -- Proměnná typu Boolean 23 -- Proměnná typu Long 23 -- Proměnná typu String 24 -- Proměnná typu Double a Currency 25 -- Proměnná typu Object 27 -- Proměnná typu Variant 28 -- Pole a jejich využití 29 -- Vlastní kolekce a jejich využití 34 -- Deklarace, rozsah a platnost proměnných 35 -- Otázky : 37 -- Důležité konstrukce VBA použité v knize 38 -- With End With 38 -- Blok If Else End If 39 -- Blok Select Case 41 -- For Next 44 -- For Each Next 47 -- Do Loop 49 -- Ošetření chyb 52 -- Objekt Err 60 -- Rozsah platnosti ovladače chyb 60 -- On Error Goto <návěští> 61 -- On Error Resumé Next 61 -- Výraz Resumé 63 -- Výraz Resumé Next 65 -- Shrnutí 66 -- Otázky 66 -- Text ve VBA 67 -- JakVBA ukládá text 67 -- Funkce porovnávající text 75 -- Velká a malá písmena 81 -- Formátování textu 89 -- Funkce Space 89 -- Funkce String 90 -- Funkce Formát 91 -- Hledání znaků v řetězci 94 -- Nalezení délky řetězce Funkce Len 94 -- Hledání znaků v řetězci Funkce InStr a InStrRev 95 -- Funkce, vracející upravený řetězec 98 -- Funkce Left a Right 98 --
Funkce Mid 99 -- Funkce Trim, LTrim a RTrim 102 -- Funkce Replace 104 -- Výrazy Mid, LSetaRSet 105 -- Funkce Split, Join a Filter 108 -- Export dat z listu do textového souboru 113 -- Načtení textového souboru do listu 119 -- Otázky 123 -- Čísla ve VBA 124 -- JakVBA ukládá čísla 124 -- Formátování čísel ve VBA 127 -- Základní matematické funkce ve VBA 132 -- Vlastní funkce ve VBA 136 -- Otázky 138 -- Datum ve VBA 139 -- Jak Excel a VBA ukládá datum a čas 139 -- Formátování data a času 142 -- Získání informace z data 145 -- Stanovení určitého data 146 -- Datové výpočty 148 -- Otázky 153 -- Lekce 2 -- Základy objektového modelu Microsoft Excel 155 -- Objekt Application 157 -- Application.ScreenUpdating 159 -- Application.DisplayAlerts 160 -- Application.EnableEvents 160 -- Application.StatusBar 162 -- Application.lnputBox 162 -- Application.GoTo 164 -- Application.OnTime 165 -- Application.OnKey 167 -- Application.Run 168 -- Application.WorksheetFunction 168 -- Application.Evaluate 169 -- Application.SendKeys 171 -- Application.Caller 172 -- Application.Volatile 172 -- Otázky 173 -- Objekty Workbook a Worksheet 174 -- Kolekce Workbooks 174 -- Otevírání a ukládání sešitů 176 -- Kolekce Sheets a Worksheets 180 -- Kopírování a přesunování listů 183 -- Objekt Window 185 -- Otázky 186 -- Objekt Range 187 -- Definice objektu Range pomocí vlastnosti Range 187 -- Metody Union a Intersect 188 -- Definice objektu Range pomocí vlastnosti Cells 191 --
Vlastnosti Offset a Resize 193 -- Otázky 195 -- Grafy 196 -- Objekt Chart 197 -- Využití záznamníku maker pro tvorbu grafu 199 -- Vytvoření listu s grafem ve VBA 202 -- Vytvoření grafu na listu ve VBA 203 -- Editace datové řady ve VBA 205 -- Úpravy vzhledu grafu ve VBA 206 -- Skupina Typ 207 -- Skupina Data 208 -- Skupina Rozložení grafu 208 -- Skupina Umístění 210 -- Karta Rozložení 210 -- Objekt ChartFormat 216 -- Přidání vlastních popisků dat 217 -- Otázky 219 -- Kontingenční tabulky 220 -- Vytvoření kontingenční tabulky přes uživatelské rozhraní 220 -- Vytvoření kontingenční tabulky v kódu VBA 222 -- Přístup k prvkům kontingenční tabulky 225 -- Otázky 227 -- Lekce 3 -- Uživatelské funkce (UDF) 229 -- Procedury a funkce 230 -- Použití vlastních funkcí jako vzorců v listu 236 -- Příklady uživatelských funkcí 239 -- Funkce vracející výši progresivní daně 239 -- Funkce sčítající barvy 240 -- Funkce vracející údaje o souboru a uživateli 241 -- Funkce vracející některá nastavení Windows 245 -- Použití vlastností Application.Volatile a Application.Caller 247 -- Otázky 248 -- Lekce 4 -- Programování ovládacích prvků 251 -- Rozdíl mezi ovládacími prvky typu ActiveX a Forms 252 -- Otázky 255 -- Nejpoužívanější ovládací prvky 256 -- Příkazové tlačítko (Commandbutton) 256 -- Pole se seznamem (ComboBox) 257 -- Zaškrtávací políčko (CheckBox) 259 --
Přepínač (OptionButton, Rádio Button) 260 -- Seznam (ListBox) 261 -- Posuvník (Scrollbar) 263 -- Číselník (Spin Button) 264 -- Otázky 265 -- Jak přistupovat k ovládacím prvkům na listu přes VBA 266 -- Otázky 274 -- Lekce 5 -- Programování událostních procedur a vlastních tříd 275 -- Události listu 276 -- Událost Worksheet_Change 276 -- Událost Worksheet_Calculate 277 -- Událost Worksheet_BeforeRightClick 278 -- Událost Worksheet_BeforeDoubleClick 278 -- Události sešitu 278 -- Událost Workbook_Open 279 -- Událost Workbook_BeforeClose 279 -- Událost Workbook_BeforeSave 280 -- Událost Workbook_BeforePrint 280 -- Události listu na úrovni sešitu 282 -- Otázky 282 -- Vytváření vlastních tříd objektů 283 -- Terminologie tříd 283 -- Vytvoření vlastní třídy pro výpočet hypotéky 284 -- Využití tříd k zapouzdření komplexních API funkcí 287 -- Jediná procedura pro více ovládacích prvků 288 -- Otázky 290 -- Využití tříd k zachycování událostí aplikace 290 -- Využití tříd k zachycování událostí vloženého grafu 292 -- Využití tříd k zachycování událostí objektu QueryTable 294 -- Otázky 295 -- Lekce 6 -- Úpravy a psaní kódu • 297 -- Základní pravidla navrhování aplikací v Excelu 298 -- Struktura sešitu 298 -- Návrh listu 299 -- Jak psát robustní kód 302 -- Otázky 307 -- Práce s editorem VBA 307 -- Prostředí editoru VBA 308 -- Pomoc při psaní kódu 309 -- Nástroje pro ladění kódu 311 --
Úprava nahraného kódu 315 -- Otázky 318 -- Notace R1 Cl 319 -- Otázky 322 -- Psaní rychlého kódu 323 -- Co zpomaluje vaši aplikaci 323 -- Optimalizace příkazů VBA 325 -- Objektové proměnné 325 -- Funkce Len() 327 -- Konstanta vbNullString 327 -- Spojování řetězců 328 -- Výraz Mid$ 328 -- IsCharAlphaNumeric 328 -- Funkce StrComp 329 -- Použití operátoru Like 329 -- Správný typ proměnné 329 -- Celočíselné dělení 330 -- Logické přiřazení 330 -- Použití Not jako přepínače 330 -- For Next má přednost před Do Loop 331 -- Funkce llf 331 -- Volání DoEvents 332 -- Vhodné použití For Each Next a For Next 332 -- Vymazání prvků kolekce 332 -- Otázky 333 -- Efektivní kontrola jiných aplikací 333 -- Definice odkazů na jiné aplikace 334 -- Vytváření nové instance objektu 334 -- Odkaz na existující instanci 337 -- Časná a pozdní vazba 339 -- Otázky 342 -- Lekce 7 -- Práce s daty na listu 343 -- Odkaz na oblast v listu 344 -- Poslední řádek sloupce 344 -- Poslední sloupec v řádku 346 -- První zaplněná buňka v řádku 346 -- Použitá oblast 348 -- Prázdné buňky 351 -- Buňky s určitým obsahem 353 -- Shrnutí 353 -- Otázky 354 -- Práce s vybranými řádky 354 -- Cykly jsou neefektivní 354 -- Vymazání prázdných řádků 355 -- Práce s řádky splňujícími podmínku 356 -- Kopírování řádků podle seznamu podmínek 365 -- Shrnutí 374 -- Otázky 374 -- Transformace dat 375 -- Převod dat do databázové podoby 375 --
Hromadné zpracování dat 382 -- Řazení dat 390 -- Otázky 394 -- Konsolidace dat z několika sešitů 394 -- Obecný algoritmus konsolidace 395 -- Kopírování dat do jednoho sešitu 398 -- Otázky 409 -- Názvy ve VBA 409 -- Použití pojmenovaných vzorců ve VBA 410 -- Otázky 414 -- Lekce 8 -- Formulář pro zadávání dat 415 -- Základní pravidla návrhu formuláře 416 -- Přidání formuláře do projektu 417 -- Zobrazení a uzavření formuláře ; 418 -- Přidání ovládacích prvků pro datová pole 419 -- Inicializace formuláře ve VBA 421 -- Nahrání záznamu do formuláře a uložení změn 423 -- Zadávání data pomocí Calendar ActiveX kontrol 425 -- Doplnění dalších navigačních prvků 428 -- Otázky 435 -- ZÁVĚR 437 -- Co jste se v knize naučili 438 -- Co v knize naopak nebylo 438 -- Příloha -- Řešení k otázkám 441 -- Proměnné 442 -- Konstrukce jazyka VBA 444 -- Text ve VBA 445 -- Čísla ve VBA 448 -- Datum ve VBA 449 -- Objekt Application 450 -- Kolekce Workbooks a Sheets 453 -- Objekt Range 456 -- Grafy 458 -- Kontingenční tabulky 460 -- Uživatelské funkce (UDF) 463 -- Ovládací prvky na listu 465 -- Ovládací prvky ActiveX 466 -- Přístup k prvkům na listu přes VBA 469 -- Události objektů Excelu 470 -- Vytváření vlastních tříd 472 -- Události objektů Application a Chart 473 -- Návrh aplikace 474 -- Úpravy nahraného kódu 476 -- Notace R1C1 477 -- Optimalizace kódu VBA 478 -- Automatizace jiných aplikací 480 --
Vyhledávání oblastí na listu 482 -- Vyhledání řádků podle podmínky 484 -- Transformace dat 487 -- Konsolidace dat z více sešitů 488 -- Názvy ve VBA 490 -- Uživatelský formulář 492 -- Rejstřík 495
(OCoLC)664091471
cnb002106936

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC