Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2012
253 s. : il., mapy, plány ; 24 cm

ISBN 978-80-247-4198-7 (brož.)
Část. text tištěn napříč
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000241396
Obsah // Předmluva...9 // 1 Úvod...11 // 1.1 Udržitelný rozvoj: udržitelné společenství, udržitelné hospodářství a udržitelné // změny životního prostředí...12 // 1.1.1 Princip udržitelného rozvoje a jeho průmět do území...12 // 1.1.2 Pilíře udržitelného rozvoje...14 // 1.1.3 Diverzita, vyvážený rozvoj a disparity...17 // 1.1.4 Změny poškozující udržitelný rozvoj území...19 // 1.2 Veřejné orgány a udržitelný rozvoj...22 // 1.2.1 Role veřejné správy a veřejného sektoru...22 // 1.2.2 Pravomoci a principy rozhodování o udržitelném rozvoji...22 // 1.2.3 Institucionální kapacita veřejné správy...24 // 1.3 Udržitelné plánování a management rozvoje území...25 // 1.3.1 Analýza, vize a koncepce rozvoje...25 // 1.3.2 Formy plánování rozvoje území...26 // 1.3.3 Změny podmínek a agend pro plánování rozvoje území...28 // 2 Institucionální prostředí pro prosazování udržitelného rozvoje...35 // 2.1 Koncepce udržitelného rozvoje a její prosazování v předpisech a strategických // dokumentech...35 // 2.1.1 Udržitelný rozvoj území v dokumentech a nástrojích Evropské unie...35 // 2.1.2 Vývoj konceptu udržitelného rozvoje a životního prostředí u nás...37 // 2.2 Programy rozvoje územních samosprávných celků...38 // 2.2.1 Program rozvoje kraje...38 // 2.2.2 Program rozvoje obce...39 // 2.3 Prosazování udržitelného rozvoje „zdola“ - Místní Agenda 21 ...39 // 2.4 Strategické plánování...41
// 2.5 Územní plánování...44 // 2.5.1 Cíle, koncepce a výstupy územního plánování...44 // 2.5.2 Obecné možnosti územního plánování podporovat udržitelný územní rozvoj . 46 // 2.5.3 Územně analytické podklady a rozbor udržitelného rozvoje území...48 // 2.5.4 Politika územního rozvoje a zásady územního rozvoje...51 // 2.5.5 Územní plán ...53 // 2.5.6 Regulační plán...60 // 2.5.7 Územní studie...61 // 2.6 Regulace rozvoje území...61 // 2.6.1 Regulace jako dohoda...61 // 2.6.2 Optimální míra regulace...62 // 2.6.3 Regulace a vyvážený rozvoj území...66 // 2.7 Posuzování a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území...67 // 3 Hodnoty území...70 // 3.1 Pojem hodnota v kontextu udržitelného rozvoje...70 // 3.1.1 Vlastní a účelové hodnoty...70 // 6 Udržitelný rozvoj území // 3.1.2 Ekonomické a sociologické pojetí hodnoty...72 // 3.2 Hodnoty v území ...74 // 3.2.1 Udržitelnost a vzájemné vazby hodnot v území...74 // 3.2.2 Zjišťování hodnot území...77 // 3.2.3 Ochrana hodnot v území...77 // 3.3 Hodnoty území v územním plánování...86 // 3.3.1 Zjišťování hodnot v územně analytických podkladech ...87 // 3.3.2 Ochrana a rozvoj hodnot v území prostřednictvím územně plánovací // dokumentace...88 // 3.3.3 Návrh standardu hodnot sledovaných v územně plánovacích podkladech // a dokumentaci...89 // 4 Únosnost prostředí...97 // 4.1 Únosnost a únosná kapacita...97 // 4.1.1 Únosnost
a únosná kapacita v území...97 // 4.1.2 Překročení únosné kapacity území...99 // 4.2 Prahy rozvoje území...?0 // 4.3 Hygienická únosnost prostředí...106 // 4.3.1 Hygiena životního prostředí...106 // 4.3.2 Identifikace problematických oblastí...106 // 4.3.3 Identifikace zdrojů znečišťování...109 // 4.3.4 Možnosti prosazovat zlepšení hygieny prostředí v územním plánování . . . . 110 // 5 Krajina... // 5.1 Evropská krajina, vnímání krajiny a vztah ? ní...112 // 5.1.1 Vymezení pojmu krajina...112 // 5.1.2 Proměny evropské krajiny...113 // 5.1.3 Vnímání krajiny a vztah ? ní...114 // 5.2 Vlastnosti krajiny...116 // 5.2.1 Ekologická stabilita...116 // 5.2.2 Diverzita v krajiné...119 // 5.2.3 Krajinný ráz...125 // 5.3 Koncepce a nástroje plánování krajiny...128 // 5.3.1 Přístupy ? plánování krajiny...128 // 5.3.2 Územní systém ekologické stability...129 // 5.3.3 Krajina v územním plánování...I33 // 5.3.4 Komplexní pozemkové úpravy...141 // 5.3.5 Dotační programy pro péči o krajinu...142 // 6 Sociální rozměr udržitelného rozvoje v území...146 // 6.1 Sociální soudržnost a územní předpoklady pro ni...146 // 6.1.1 Koncept sociální soudržnosti...146 // 6.1.2 Podmínky prostorového uspořádání pro sociální soudržnost...I49 // 6.1.3 Možnosti vytvářet podmínky pro sociální soudržnost v území...151 // 6.2 Možné formy sociálně udržitelného uspořádání měst a venkovského území...152
// 6.2.1 Kompaktní město...152 // 6.2.2 Zelené a zahradní město...I53 // 6.2.3 Město krátkých vzdáleností...155 // Obsah 7 // 6.2.4 Venkovský mikroregion...156 // 7 Ekonomický rozměr udržitelného rozvoje...158 // 7.1 Udržitelný hospodářský rozvoj regionů...158 // 7.1.1 Hospodářský rozvoj území ...158 // 7.1.2 Podmínky a faktory udržitelného hospodářského rozvoje...159 // 7.1.3 Současné globální podmínky pro hospodářský rozvoj ...161 // 7.2 Udržitelné hospodaření veřejného sektoru...162 // 7.2.1 Role veřejných rozpočtů ...162 // 7.2.2 Udržitelnost hospodaření obcí a regionů...163 // 7.3 Územní pohled na udržitelné hospodářství...165 // 7.3.1 Vyváženost pracovištní a obytné kapacity území...165 // 7.3.2 Přiměřená intenzita využití obytného území (obytná hustota)...167 // 8 Regionální rozvoj a koordinace udržitelného rozvoje...170 // 8.1 Rozvoj regionů ...170 // 8.1.1 Region, regionální rozvoj a regionální politika...170 // 8.1.2 Regionální rozvoj jako činnost aktérů rozvoje...172 // 8.1.3 Rozvoj prostřednictvím vnějších investic a endogenní rozvoj...173 // 8.1.4 Rozvoj regionů a jejich velikost...174 // 8.1.5 Faktory rozvoje regionů...177 // 8.1.6 Rozvoj regionů v globálním prostředí...180 // 8.2 Koordinace rozvoje...181 // 8.2.1 Koordinace regionálního rozvoje...181 // 8.2.2 Koordinace rozvoje v územním plánování...183 // 9 Sledování a hodnocení udržitelného rozvoje
území...186 // 9.1 Metody a systémy měření udržitelného rozvoje...186 // 9.1.1 Kvalitativní a kvantitativní hodnocení udržitelného rozvoje...186 // 9.1.2 Indikátorové systémy...188 // 9.1.3 Indikátory a jejich výběr...189 // 9.1.4 Systémy sledování příčin a následků...190 // 9.2 Indikátorová podpora územního plánování...191 // 9.2.1 Možnosti začlenění indikátorových systémů do procesu územního plánování 191 // 9.2.2 Doporučení pro tvorbu indikátorového systému v územním plánování...193 // 9.3 Příklady indikátorového hodnocení udržitelného rozvoje území...195 // 9.3.1 Indikátory Územně analytických podkladů // ORP Frýdek-Místek...196 // 9.3.2 Indikátory udržitelného rozvoje hlavního města Prahy...197 // 9.3.3 Ukazatele pro hodnocení a srovnání udržitelného rozvoje území v územně // analytických podkladech obcí...199 // 10 Modelování v procesu plánování územního rozvoje...207 // 10.1 Komplexní simulační modely...207 // 10.1.1 Vzestup a pád první generace simulačních modelů...207 // 10.1.2 Komplexní simulační modely druhé generace...209 // 10.2 Systémy podpory plánování (Planning Support Systems)...212 // 10.2.1 Nástroj INDEX...214 // 8 Udržitelný rozvoj území // 10.2.2 What-lf?...217 // 10.3 Využití simulačních modelů v našich podmínkách...218 // 10.3.1 Využití simulačních modelů při vytváření koncepcí územního rozvoje . . . .218 // 10.3.2 Projekt
experimentální aplikace modelu pro simulaci rozvoje mikroregionu 219 // 11 Participace jako nástroj udržitelného plánování a odstraňování disparít v území . .224 // 11.1 Definice a kontext participace...224 // 11.1.1 Východiska participace...225 // 11.1.2 Proměny procesu plánování...226 // 11.2 Účastníci procesu participace a jejich role v rozhodování o území...226 // 11.3 Přínosy participace...228 // 11.4 Možnosti a vhodná míra participace...232 // 11.4.1 Hledání vhodné míry participace...232 // 11.5 Rizika a obavy z participace...237 // 11.6 Příprava participace...239 // 11.6.1 Modely vztahu objednatel - (pořizovatel) - projektant - konzultant...239 // 11.6.2 Plán participace...240 // 11.7 Specifika participace podle typů projektu...245 // Rejstřík...250 // Autoři...253
(OCoLC)794207750
cnb002276607

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC