Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
1st ed.
Bratislava : Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 2010
234 s. ; 25 cm

ISBN 978-80-7160-304-7 (brož.)
Symposia, colloquia, conferences
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000241736
SPRÁVNÉ UVÁŽENIE A JEHO PRESKUMAVANIE SPRÁVNÝM SÚDOM -- Eva Babiaková 6 -- ZASTAVENIE SPRÁVNÉHO KONANIA DE LEGE FERENDA -- Branislav Čepek 16 -- AKTUÁLNĚ PRIESEČNÍKY ÚSTAVNÉHO A SPRÁVNÉHO SÚDNICTVA -- Ludmila Gajdošíkové 19 -- AKTUÁLNĚ OTÁZKY KONANIA O REGISTRÁCII CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE -- Robert Gyuri 25 -- ZÁKON O SLOBODĚ INFORMÁCIÍ A SPRÁVNÝ PORIADOK VO SVETLE ROZSUDKOV NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY -- Matěj Horvat 32 -- ATRAKCIA PROSTRIEDOK OCHRANY PRED NEČINNOSŤOU V SPRÁVNOM KONANÍ -- Radomír Jakab 40 -- SPOROVÉ KONÁN IE AKO SPECIFICKÝ TYP SPRÁVNÉHO KONANIA -- Tomáš Klinka 49 -- SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOUKROMÉHO PRÁVA -- Martin Kopecký , 58 -- SPRÁVNÉ KONANIE S VELKÝM KKKKKK ÚČASTNÍKOV A DORUČOVANIE ROZHODNUTÍ -- Soňa Košičiarová 68 -- PRIESTUPKOVÉ KONANIE A POŽIADAVKY ČL. 6 EURÓPSKEHO DOHOVORU O OCHRANĚ LUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBOD -- Michal Maslen 76 -- SPRÁVNÍ ŘÁD OBECNÁ NEBO PODROBNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA? -- Pavel Mates 84 -- PROBLEMATIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ -- Petra Melotíková 90 -- PRESKUMAVANIE ROZHODNUTÍ OBCE PRI VÝKONE SPRÁVY MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV -- Peter Molitoris 97 -- SPRÁVNÁ EXEKÚCIA VO SVĚTLE NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY -- Bernard Pekar 102 -- NIEKTORÉ ÚVAHY O ODKLADE VYKONATELNOSTI V KONANÍ -- O ŽALOBÁCH PROTI ROZHODNUTIAM SPRÁVNÝCH ORGÁNOV -- Anna Peťovská
105 -- POSTAVENÍ OBVINĚNÉHO V ŘÍZENÍ O SPRÁVNÍCH DELIKTECH (VYBRANÉ PROBLÉMY) -- Helena Prášková 108 -- K NEFORMALIZOVANÝM SPRÁVNÍM AKTŮM V REŽIMU ČESKÉHO SPRÁVNÍHO ŘÁDU -- Petr Průcha 116 -- PERSPEKTIVY SÚDNEHO PRECEDENSU V SLOVENSKŮM SPRÁVNOM SÚDNICTVE -- Ivan Rumana 126 -- POSTUP ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY PŘI ROZHODOVÁNÍ O PRÁVECH -- A POVINNOSTECH SUBJEKTŮ -- Marie Sciskalová 128 -- K OTÁZCE ARGUMENTACE PRINCIPY DOBRÉ SPRÁVY V ROZHODOVÁNÍ SPRÁVNÍCH ORGÁNU -- Soňa Skulová 138 -- K ROZSAHU PŮSOBNOSTI SPRÁVNÍHO ŘÁDU -- Vladimír Stádeček 147 -- UDRŽITELNÝ ROZVOJ V PRÁVU JAKO JEDNOTÍCÍ FAKTOR EVROPY -- Veronika Solisová 156 -- SPRÁVNÉ PRÁVO V PRAXI SPRÁVNÝCH ORGÁNOV A SÚDOV PRI PRESKÚMAVANÍ ROZHODNUTÍ SPRÁVNÝCH ORGÁNOV -- Maria Srebalová 162 -- DIVERGENCE ČESKÉ A SLOVENSKÉ ÚPRAVY -- Josef Stasa 167 -- ROZHODOVACIE PROCESY VO VEREJNEJ SPRÁVĚ A POSOBNOST SPRÁVNÉHO PORIADKU -- Ján Škrobák 182 -- VYKONATELNOST ROZHODNUTÍ EURÓPSKEJ KOMISIE VO VECIACH ŠTÁTNEJ POMOCI Z POHĹADU SLOVENSKÉHO SPRÁVNÉHO PRÁVA -- Ladislav Tichý 191 -- MOŽNÉ ZMĚNY VŠEOBECNEJ ÚPRAVY ODVOLANIA A ODVOLACIEHO KONANIA V SPRÁVNOM KONANÍ -- Juraj Vačok 198 -- NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA DAŇOVÉHO KONANIA -- Martin Vernarský 205
(OCoLC)813921775

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC