Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
Praha : European Science and Art Publishing, 2012
133 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87504-18-5 (brož.)
Vědecká monografie
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000241894
OBSAH // P Ř E D M L U V A ...4 Ú V O D ... 6 Poznám ka o p o u žitý ch zd ro jích a relevantní lite ra tu ře ... 7 Poznám ka o překladech a transkripci j m e n ...9 1 D E M O K R A T IC K É A N E D E M O K R A T I C K É R E Ž I M Y ...12 1.1 T otalitarism us a p o stto talitarism u s...13 1.2 D em okracie a je jí m ě ř e n í...15 1.3 A u to ritarism u s...21 1.4 Přes tranzito lo g ii a d em o k ratizaci k h y b rid n ím re ž im ů m ...24 2 J I Ž N Í K A V K A Z : P Ř E D S T A V E N Í R E G I O N U ...34 2 .1 Z ák lad n í ch arak teristika re g io n u ...34 2 .2 U tváření m oderní p o litick é sp o le čn o sti n a Již n ím K a v k a z e ...4 0 2.3 Sovětská v lád a a j e jí k o la p s ... 43 3 P O L IT IC K Ý R E Ž IM V G R U Z I I 1 9 9 5 -2 0 1 2 ...51 3.1 Eduard Š evardnadze: n o v o d o b ý fe u d á l...51 3.2 R evoluce rúží n eb o rů ž o v ý coup ď ě ta t ?...55 3.3 G ruzie po roce 2003: c e sto u k m o d ern itě n e b o d e m o k ra c ii? ... 59 4 P O L IT IC K Ý R E Ž IM V A R M É N II 1 9 9 1 - 2 0 1 2 ... 72 4.1 Levon T er-P etrosjan: u m írn ě n ý a u to ritá ř...72 4 .2 H ledání nové rovnováhy: 19 9 8 - 2 0 0 0 ...78 4.3 Robert K očarjan a S erž S argsjan: k o alice k la n ů ... 81 5 P O L IT IC K Ý R E Ž IM V Á Z E R B Á J D Ž Á N U 1 9 9 5 -2 0 1 2 ... 88 5 .1 H ejdär Ä lijev - p rezid en t o t e c ...88 5.2 Předáváni t r ů n u ... 93 5.3 Ilham A lijev - p rezid en t s y n ... 97 Z Á
V Ě R ... 103 Politické režim y zem í Již n íh o K a v k a z u ...103 H ybridní (defektní) režim y a d v o u k o řen o v ý p řístu p M . B o g a a rd s e ... 107 L IT E R A T U R A ... 109 P R A M E N Y ... 119 S E Z N A M Z K R A T E K P O L I T IC K Ý C H S T R A N ... 131 S E Z N A M O B R Á Z K Ů A T A B U L E K ...132 A B S T R A C T ... 133 P Ř Í L O H Y ...134 // //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC