Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Příručka
3., nezmenené vyd.
Nitra : Enigma, 2011
216 s. : il., formuláře ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-89132-91-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 210-216
000242122
ÚVOD 8 // 1 ZÁKLADNÉ OTÁZKY PEDAGOGICKEJ DIAGNOSTIKY 9 // 1.1 Pedagogická diagnostika 10 // 1.2 Súčasné trendy pri diagnostikovaní žiaka 15 // 2 PROCES DIAGNOSTIKOVANIA 17 // 2.1 Metodologické pravidlá diagnostikovania 20 // 2.2 Implicitné a explicitné diagnostikovanie 21 // 2.3 Edumetrický a kazuistický prístup pri diagnostikovaní.21 // 2.4 Diagnostická kompetencia 22 // 2.5 Edukometria, diagnostikovanie, výskum a evalvácia.24 // 3 DIAGNOSTIKOVANIE ŽIAKOV V JEDNOTLIVÝCH // ETAPÁCH ŠTÚDIA 31 // 3.1 Činnosť učiteľa pri formatívnom diagnostikovaní 33 // 4 DIAGNOSTIKOVANIE KOGNITÍVNYCH VLASTNOSTÍ // ŽIAKA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY 40 // 5 OTÁZKY AKO DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ 42 // 5.1 Prevod otázok z nižších na vyššie kognitivně procesy..45 // 5.2 Podmienky kladenia otázok 48 // 6 VOĽNÉ PÍSOMNÉ PRÁCE 51 // 7 POJMOVÁ MAPA 56 // 8 SLOVNÉ ASOCIÁCIE 61 // 9 DIAGNOSTIKOVANIE TVORIVOSTI 65 // 9.1 Neformálne spôsoby diagnostikovania tvorivosti 66 // 9.2 Formálne spôsoby diagnostikovania tvorivosti 67 // 9.3 „Všeobecná“ verzus „odborná“ tvorivosť 72 // 9.4 Autentické diagnostické úlohy 73 // 10 TESTY VEDOMOSTÍ A ZRUČNOSTÍ 76 // 10.1 Druhy testových úloh 84 // 10.2 Testy absolútneho a relatívneho výkonu 94 // 10.3 Položková analýza testu 98 // 10.4 Validita testu 104 // 10.5 Reliabilita testu 107 // 10.5.1 Korelačný koeficient 113 // 10.6 Nedostatky testovania 115 //
11 DIAGNOSTIKOVANIE AFEKTÍVNYCH VLASTNOSTÍ ŽIAKA 117 // 11.1 Metódy diagnostikovania afektívnych vlastností žiaka . 121 // 12 DIAGNOSTIKOVANIE VZŤAHOV MEDZI ŽIAKMI 132 // 12.1 Metódy diagnostikovania sociálnych vzťahov 134 // 12.2 Sociometria 137 // 12.3 Opatrenia učiteľa po zistení vzťahov medzi žiakmi 144 // 13 DIAGNOSTIKOVANIE UČEBNÝCH STRATÉGIÍ 145 // 14 ZNÁMKOVANIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV 152 // 14.1 Klasifikačné systémy 153 // 14.2 Komu je klasifikácia určená 158 // 14.3 Slovné hodnotenie žiaka 159 // 14.4 Hodnotenie žiaka prostredníctvom portfolia 162 // 15. SEBADIAGNOSTIKOVANIE A SEBAHODNOTENIE ŽIAKA 167 // 16. DIAGNOSTIKOVANIE RODINNÉHO PROSTREDIA ŽIAKA 171 // PRÍLOHY 177 // Príloha 1 Škála na hodnotenie výkonovej motivácie žiaka 178 // Príloha 2 Klasifikačný hárok talentov 180 // Príloha 3 Schéma na zisťovanie postojov žiakov // k vyučovacím predmetom 184 // Príloha 4 Dotazník na zisťovanie postojov študentov // k vyučovaniu fyziky v 2. ročníku 186 // Príloha 5 Dotazník historického vedomia // pre žiakov stredných škôl 190 // Príloha 6 Schéma na pozorovanie vzťahov medzi žiakmi 194 // Príloha 7 Ako držíme spolu 195 // Príloha 8 Dotazník CES na diagnostikovanie klímy v triede 196 // Príloha 9 Test študijných zručností pre žiakov 2. stupňa ZŠ . 199 // Príloha 10 Klasifikačné systémy v európskych krajinách a Severnej Amerike 205 // Príloha 11 Ukážka slovného hodnotenia 206 // Príloha 12 Ukážka slovného hodnotenia 207 // Zoznam bibliografických odkazov 210 // Literatúra o matematickej štatistike 216

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC