Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010
594 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim. ; 26 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7395-336-2 (brož.)
V prelimináriích: Ústav historických věd, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
300 výt.
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. německý text, anglické resumé
000242370
Historik české kultury Josef Petráň (Jaroslav Pánek Petr Vorel) -- I. Společnost -- Středověká řemesla v dějinách hmotné kultury -- (Archaeologia historica 8, 1983, s. 27-39) -- Motiv Žižky jako nebeského strážného -- (Marginalia Historica 4, Praha 2001, s. 103-110) -- Ideolog pasivního odporu -- (Dějiny a současnost 10, 1968, č. 10, s. 4-9) -- Stavovské království a jeho kultura v Čechách (1471-1526) -- (Pozdně gotické umění v Čechách (1471-1526), Praha 1978, s. 13-72, resp. 2. (doplněné) vydání, Praha 1985, s. 13-72) -- Vztah Tadeáše Hájka k praxi -- (Tadeáš Hájek z Hájku (Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 1), editor Pavel Drábek, Praha 2000, s. 169-174) -- Renesanční rozprávka z roku 1562 a technologie českého lnářství a plátenictví v 16. a počátkem 17. století -- (Český lid 52, 1965, s. 65-75) -- Sociální kategorie v Komenského Listech do nebe -- (Studia Comeniana et historica II/4, 1972, s. 9-22) -- Autobiografická výpověď mladého Komenského v Labyrintu světa -- (Pocta Univerzity Karlovy J. A. Komenskému, Praha 1991, s. 30-52, spoluautorka: Lydia Petráňová) -- Lux in tenebris -- (Dějiny a současnost 11, 1969, č. 5, s. 6-11) -- Lid a národ v době pobělohorské -- (Lid, národ, stát v našich dějinách (Sborník materiálů z celostátního semináře, konaného ve dnech 7-8. března na Živohošti), sestavil Jan Pelán, Praha 1968, s. 27-34) -- Lid a národ v pobělohorském
labyrintu -- (Naše živá a mrtvá minulost. 8 eseji o českých dějinách, Praha 1968, s. 72-106) -- Ve znamení baroka -- (Kapitoly z českých dějin I (Texty prvního semestru 41. rozhlasové univerzity, vysílané od února do června 1968), uspořádala Jarmila Lakosilová, Praha 1968, s. 114-122) -- Das gesellschaftliche Milieu des böhmischen Barocks -- (Kunst des Barocks in Böhmen (Katalog, 2. Auflage), Recklinghausen 1977, s. 11-18) -- Kultura a společnost v Čechách doby baroka -- (Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie, Praha 2001, s. 61-77) -- Das Antlitz Prags im Barock -- (Prager Barock (Katalog), Schallaburg 1989, s. 57-68) -- Praha tereziánská a josefínská -- (Václav Ledvinka (ed.), Praha Čechy Evropa. 1100 let kulturní, hospodářské a politické metropole v srdci Evropy. Publikace k výstavě. Clam-Gallasův palác 7. dubna 1. června 2003, Praha 2003, s. 57-65) -- Vydání Balbínovy Obrany jazyka slovanského roku 1775 a její konfiskace -- (Zápisky katedry československých dějin a archivního studia 1956, č. l,s. 46-47) -- Královská česká společnost nauk: Místo České učené společnosti v dějinách a v proudu vědy -- (Vesmír 74, 1995, s. 632-635) -- IL Univerzita -- Svědectví ikonografických pramenů o podobě Karolina do počátku 18. století -- (Acta Universitatis Carolinae Historia Universitatis Carolinae Pragensis 26, 1986, č. 2, s. 9-22) -- Každodennost právnického studia prvních generací Karlo-Ferdinandovy
univerzity -- (Pocta prof. JUDr. Karlu Malému, DrSc, k 65. narozeninám, uspořádal Ladislav Soukup, Praha 1995, s. 182-197) -- Slovo o insigniích pražské univerzity ve druhé polovině 17. a počátkem 18. století -- (Historia dočet. Sborník k poctě šedesátých narozenin -- prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. uspořádali Miloslav Polívka -- a Michal Svatoš, Praha 1992, s. 401-415) -- Dílo Karla Škréty z Karolina -- (Folia Historica Bohemica 10, 1986, s. 421-440) -- Od spolku pro volné přednášky k Jednotě českých matematiků a fyziků -- (Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862-1987, Praha 1987, s. 15-29) -- Zeny na pražské filozofické fakultě -- (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 2, 1983, s. 137-161) -- Univerzita Karlova ve dnech mnichovské krize 1938 -- (Acta Universitatis Carolinae Historia Universitatis Carolinae Pragensis 41, 2001 [2002], č. 1-2, s. 59-99) -- František Kutnar a Univerzita Karlova -- (Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví -- na formování obrazu české minulosti, uspořádal Ivo Navrátil, -- Semily 1998, s. 147-158, spoluautor: Eduard Maur) -- Z tradice vědy na Univerzitě Karlově -- (Vita nostra revue 11, 2002, č. 2, s. 51-56) -- Vzdalování i návraty archetypu univerzitní ideje -- (Obnova ideje univerzity, Praha 1993, s. 95-103) -- III. DĚJEPIS -- Obraz Karla IV. jako hlavy státu v dějepisec tví šesti století -- (Karolus Quartus, Praha 1984, s. 77-104)
-- Josef Dobrovský průkopník kulturních dějin -- (Josef Válka Jarmila Lakosilová (ed.), Duchem, ne mečem. Fakta úvahy souvislosti (Knižnice Klubu Vltava, svazek 2), Praha 2003, s. 179-187) -- Ke genezi novodobé koncepce českých národních dějin -- (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 5, 1982, s. 67-89) -- Meze historické reflexe období 1945-1953 -- (Věda v Československu v letech 1945-1953, Praha 1999, s. 365-372) -- Profesor Josef Polišenský (1915-2001) -- (Český lid 88, 2001, s. 209-221) -- 99Als die Wachsamkeit des Regimes nachliess". Zum Beitrag von Robert Luft. Diskussionsbeitrag -- (Bohemia 35, 1994, s. 476-485) -- Proměny české historiografie 1945-1989 -- (VII. sjezd českých historiků (Praha 24 26. září 1993), Praha 1993, s. 31-38) -- Dějepis na sklonku století -- (Český časopis historický 98, 2000, s. 119-123; -- reedice VIII. sjezd českých historiků (Hradec Králové -- 10 12. září 1999), uspořádal Jiří Pešek, Praha 2000, s. 331-335) -- Směřování (Dějepis kultury na Jihočeské univerzitě) -- (10 let kulturní historie v Českých Budějovicích, Pelhřimov 2001, s. 20-28) -- Mikrohistorie aneb o nedějinách -- (Jan Klápště Eva Plešková Josef Žemlička (ed.), Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, Praha 2003, s. 201-208)
(OCoLC)713794463
cnb002160009

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC