Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2012
343 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-246-2150-0 (brož.)
Biomedicínská informatika ; 5
Obsahuje bibliografii na s. [321]-343
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000242597
Obsah // Předmluva 9 // 1 Struktura nukleových kyselin 13 // 1.1 Stavební bloky nukleových kyselin 14 // Chemické složení 14 // 1?.2 Struktura stavebních bloků 15 // Konformační prostor nukleotidu 20 // Párování dusíkatých bází 21 // 1.2 Konformace nukleových kyselin 23 // Dvoušroubovicové helikální formy 24 // 1.2.2 Další typy konformací nukleových kyselin 32 // 1.2.3 Modifikované nukleové kyseliny 34 // 1.2.4 Nukleové kyseliny s definovaným skladem 36 // 1.2.5 Transferová RNA, tRNA 37 // 1.2.6 Ribozymy 38 // 1.3 Nukleové kyseliny v komplexech 40 // 1.3.1 Rozpoznávání nukleových kyselin malými molekulami 42 // 1.3.2 Rozpoznávání nukleových kyselin proteiny 46 // 2 Metody analýzy molekul DNA 55 // 2.1 Úvod do izolace DNA 55 // 2.1.1 Izolace DNA z celé krve organickými činidly 57 // 2.1.2 Izolace DNA z celé krve vysolením 60 // 2.1.3 Izolace DNA z celé krve - adsorpce DNA 60 // 2.1.4 Izolace DNA z buněk bukální sliznice 61 // 2.1.5 Izolace DNA z parafinových bločků 63 // 2.2 Stanovení kvality a kvantity DNA 63 // 2.2.1 Rutinní měření koncentrace DNA 65 // 4 // OBSAH // 2.2.2 Rutinní měření čistoty DNA 66 // 2.2.3 Měření koncentrace a čistoty DNA 67 // 2.2.4 Stanovení celistvosti (integrity) izolované DNA 68 // 2.3 Elektroforéza molekul DNA 68 // 2.3.1 Fyzikální principy elektroforézy nukleových kyselin 70 // 2.3.2 Agarózová elektroforéza 72 // 2.3.3 Elektroforéza v akrylamidu 78 // 2.4 Hybridizace 82 // 2.4.1 Fyzikální principy hybridizace 82 // 2.5 Štěpení DNA restrikčními enzymy - RFLP, AFLP 84 // 2.6 Metoda MLPA 88 // 2.7 Metody screeningu 92 // 2.7.1 Analýza heteroduplexů 92 // 2.7.2 Metoda detekce SSCP 100 // 2.8 Amplifikace DNA 102 // 2.8.1 Asymetrická PCR 103 // 2.8.2 Diferenciální amplifikace (Diferenciální PCR) 105 //
2.8.3 Alelicky specifická amplifikace nukleové kyseliny 105 // 2.8.4 Amplifikace pomocí Alu-repetitivních sekvencí 106 // 2.8.5 Amplifikace pomoci "nested" primerů 107 // 2.8.6 Amplifikace více oblastí nukleové kyseliny 109 // 2.8.7 Amplifikace pomoci inverzní PCR 110 // 3 Metody analýzy molekul RNA 113 // 3.1 Metody izolace RNA 114 // 3.1.1 Obecné Strategie pro izolaci RNA ze vzorku 114 // 3.1.2 Metoda izolace RNA pomocí jemné lýze buněk 117 // 3.1.3 Metoda izolace RNA hrubou lyží buněk 118 // 3.1.4 Paralelní izolace RNA a DNA 120 // 3.1.5 Isolace RNA pomocí komerčních souprav 120 // 3.1.6 Izolace RNA pomocí SDS 121 // 3.1.7 Metody purifikace mRNA 121 // 3.2 Zásady pro uchovávání RNA vzorků 122 // 3.3 Stanovení kvality a kvantity izolované RNA 123 // 3.3.1 Měření koncentrace RNA pomocí UV spektroskopie 124 // 3.3.2 Stanovení čistoty RNA 125 // 3.3.3 Další metody měření koncentrace a čistoty vzorku 126 // 3.3.4 Stanovení integrity izolované RNA 126 // 3.3.5 Problematika ribonukleáz 127 // 3.4 Elektroforéza RNA 130 // 3.4.1 Elektroforéza RNA za denaturačních podmínek 130 // OBSAH // 5 // 3.4.2 Elektroforéza RNA za nedenaturujících podmínek 132 // 3.4.3 Vizualizace RNA v gelu 133 // 3.5 Metoda přenosu RNA - tzv. Northern blot 136 // 3.6 Hybridizace RNA 140 // 3.6.1 Vhodný výběr a značení próby 141 // 3.6.2 Vlastní hybridizace molekul nukleových kyselin 143 // 3.7 Metody amplifikace RNA 149 // 3.7.1 RT-PCR 149 // 3.7.2 Speciální metody amplifikace RNA, tzv. RACE 156 // 3.7.3 Další metody amplifikace RNA 159 // 3.8 Metoda syntézy cDNA a prípravy cDNA knihoven 160 // 3.8.1 Použití cDNA 165 // 3.9 Morfolinové oligonukleotidy 165 // 4 Čipová analýza ("microarrays") 169 // 4.1 Historie 169 // 4.2 DNA čip 170 // 4.2.1 Tištěné čipy ("spotted arrays") 171 // 4.2.2 In situ syntetizované čipy 173 // 4.2.3 Kuličkový čip 176 //
4.3 Mikročipy v laboratoři 178 // 4.3.1 Příprava vzorku 178 // 4.3.2 Značení a amplifikace vzorku 181 // 4.3.3 Hybridizace na DNA čip 184 // 4.3.4 Promývání DNA čipu 184 // 4.3.5 Získání obrazu čipu (skenování) 184 // 4.4 Aplikace DNA čipů 186 // 4.4.1 Genová exprese 187 // 4.4.2 Chromatinová imunoprecipitace 187 // 4.4.3 Methylační čipy - epigenetika 187 // 4.4.4 Genotypovací čipy 187 // 4.4.5 Tilling čipy 188 // 4.4.6 Exonové čipy 188 // 5 Sekvenace DNA 189 // 5.1 Metody první generace (elektroforetické) 193 // 5.1.1 Sanger 193 // 5.1.2 Maxam-Gilbert 195 // 5.2 Metody druhé generace (masivní paralelní sekvenování) 195 // 5.2.1 Pyrosekvenace (Roche/454) 198 // 5.2.2 Reversibilní terminátorová sekvenace 202 // 6 // OBSAH // 5.2.3 Sekvenace ligací (SOLiD) 203 // 5.3 Aplikace sekvenačních metod 206 // 5.3.1 De novo sekvenace 206 // 5.3.2 Resekvenace a cílená sekvenace 207 // 5.3.3 Transkriptomika a RNA-Seq 208 // 5.3.4 ChIP-Seq a studium interakcí DNA a proteinů 209 // 5.3.5 Methyl-Seq a epigenetické regulace 209 // 5.3.6 Metagenomika 210 // 6 Databáze biomolekulárních struktur 211 // 6.1 Protein Data Bank, PDB 213 // 6.1.1 Depozice dat, jejich zpracování a validace 213 // 6.1.2 Validace struktur biomolekul 215 // 6.1.3 Obsah PDB 216 // 6.1.4 Hledání v PDB 218 // 6.1.5 Vytváření zpráv o výsledcích hledání 220 // 6.2 Nucleic Acid Database, NDB 220 // 6.2.1 Funkce NDB 221 // 6.2.2 Atlasy struktur 221 // 7 Zpracování genetických dat // 7.1 Molekulární data a medicína // 7.2 Předpoklady úspěšnosti experimentu // 7.3 RT-qPCR data // 7.3.1 Amplifikační křivka // 7.3.2 Prahový cyklus // 7.3.3 Kontrolní body // 7.3.4 Sumarizace prahových cyklů technických replikátů // 7.3.5 Kvantifikace transkripčních intenzit // 7.3.6 Normalizace // 7.3.7 Schéma pro typickou analýzu // 7.4 Technologie DNA mikročipů //
7.4.1 Předzpracování čipových genetických dat // 7.4.2 Design experimentu a využití randomizace // 7.4.3 Typy výstupů na DNA mikročipech // 7.4.4 Zpracování obrazové informace // 7.4.5 Stochastické modely pro čipová data // 7.4.6 Rovnováha mezi vychýlením a rozptylem // 7.4.7 Senzitivita a specificita sond // 7.4.8 Metody odstraňování šumu na pozadí // 7.4.9 Kontrola kvality dat // 7.4.10 Metody normalizace dat 259 // 7.4.11 Stabilizace rozptylu 265 // 7.4.12 Sumarizace intenzitních dat 266 // 7.4.13 Pravděpodobnost detekce 268 // 7.5 Vysoce výkonné sekvenování 268 // 7.5.1 Design experimentu 269 // 7.5.2 Zpracování obrazové informace 270 // 7.5.3 Kontrolní body 270 // 7.5.4 Mapování čtení na referenční transkriptom/genom 271 // 7.5.5 Četnosti čtení 272 // 7.5.6 Chybový model pro četnosti čtení 274 // 7.5.7 Diferenciální exprese 275 // 7.6 Statistické zpracování dat 278 // 7.6.1 Exploratomi analýza dat 278 // 7.6.2 Lineární modely pro čipová data genové exprese 280 // 7.6.3 Problém mnohonásobnosti testů 283 // 7.6.4 Klasifikační metody 285 // 7.6.5 Regresní metody 291 // A Purifikace DNA a izolace RNA 295 // A.l PureLink Kity 296 // A.2 ChargeSwitch Genomic DNA kity 297 // A.3 High Pure kity 300 // A.4 Genopure Plasmid kity 301 // A.5 DNA Isolation kity 302 // A.6 NucleoSpin kity 303 // A.7 NucleoBond kity 306 // A.8 NucleoMag kity 307 // A.9 QIAamp kity 309 // A. 10 Mag Attract kity 312 // A. 11 Obecný popis RNA 313 // A. 12 Stabilita a zásady manipulace s RNA 313 // A. 13 Stabilizace RNA v biologických vzorcích 315 // A. 13.1 Princip izolace: Technologie 316 // A. 13.2 Technologie izolace RNA 317 // A. 13.3 Komerční izolační soupravy 318 // Literatura
cnb002439156

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC