Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Encyklopedie
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Knižní klub, 2013
352 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-242-3912-5 (váz.)
Universum
angličtina
Terminologický slovník
Obsahuje rejstřík
000242822
10 UVOĎ // STAROVĚKÝ SVĚT // 700 př. kr.-250pokr. // 22 Vše se skládá z vody // Thalész Mllétu // 24 Tao, které lze postihnout slovy, není věčné a neměnné tao // Lao-c’ // 26 Číslo je vládcem forem a idejí // Pythagoras // 30 Šfastným je ten, kdo překonal své já // Siddhártha Gautama // 46 2ivot bez zkoušení není člověku hoden žití // Sókratés // 50 Pozemské védéní je pouhým stínem // Platón // 56 Pravda spočívá ve světě kolem nás Anstotelés // 64 Smrt není pro nás ničím // Epikúros // 66 Nejvíce má ten, kdo je nejspokojenější s málem // Diogenés ze Sinópé // 67 Cílem života je žít ve shodě s přírodou // Zénón z Kina // 34 Zachovávej věrnost // a upřímnost jako nejvyšší principy // Koníucius // 40 Vše plyne // Hérakleitos // 41 Vše je jedno // Parmén Idés // 42 Měrou všech věci je člověk // Prótagoras // 44 Hodi-li mi někdo broskev, vrátim mu švestku // 45 Ve skutečnosti jsou jen atomy a prázdno // Démokritos a Leukippos // STREDOVEKY SVET // 250-1500 // 72 Bůh není původcem zla // sv. Augustin // 74 Bůh předvídá naše svobodné myšlenky a činy // Boethius // 76 Duše je oddělená od těla // Avicenna // 80 Myšlením o Bohu, můžeme již poznat, že existuje // sv Anselm // 82 Filozofie a náboženství nejsou neslučitelné // Averroes // 84 Bůh nemá žádné atributy // Moše Maimonides // 86 Netruchlete, cokoliv ztratíte, navráti se v jiné formě // Džaláiuddín
Muhammad Rumi // 88 Svět vždy neexistoval // Tomáš Akvinský // 96 Bůh je ne-jinó // Mikuláš Kusánský // 97 Nejšfastnójší život je nic nevědět // Erasmus Rotterdamský // RENESANCE A VEK ROZUMU // 1500-1750 // 102 Účel ospravedlňuje prostředky // Niccolo Machiavelli // 108 Sláva a klid nemohou přebývat pod toutéž střechou // Michel de Montaigne // 110 Védôni je moc // Francis Bacon // 112 Člověk je stroj // Thomas Hobbes // 116 Myslím, tedy jsem // René Descartes // 124 Obrazotvornost rozhoduje o všem // Blaise Pascal // 126 Bůh je příčinou všeho, co jest v něm // Benedictus Spinoza // 130 Poznáni žádného člověka nemůže přesáhnout jeho zkušenost // John Locke // 134 Existuji dva druhy pravdy: pravdy rozumové a pravdy skutečnostni // Gottfried Wilhelm Leibniz // 138 Být jest být vnímán // George Berkeley // VEK REVOLUCE // 1750-1900 // 146 Pochybnost není příjemný stav, ale jistota je absurdní // Voltaire // 148 Vůdcem lidského života je zvyk // David Hume // 154 Človék se narodil jako svobodný, ale všude je v okovech // Jean-Jacques Rousseau // 160 Člověk je živočich, který obchoduje // Adam Smith // 164 Existují dva světy: svět, jak se nám jeví, a svět věci o sobě // Immanuel Kant // 172 Společnost je smlouva // Edmund Burke // 174 Největší štěstí pro největší počet // Jeremy Bentham // 175 Mysl nemá pohlaví // Mary Wollstonecraftová // 176 Filozofii si volíme takovou, jací sami
jsme // Johann Gottlieb Fichte // 177 O žádném předmětu nefilozofuji filozofové tak málo jako o filozofii // Friedrich Schlegel // 178 Skutečnost je dějinný proces // Georg Wilhelm Friedrich Hegel // 186 Každý člověk považuje hranice vlastního zorného pole za hranice světa // Arthur Schopenhauer // 189 Teologie je antropologie // Ludwig Andreas Feuerbach // 190 Jednotlivec je svrchovaným pánem nad svým tělem a myslí // John Stuart Mill // 194 Úzkost je závrat svobody // Soren Kierkegaard // 196 Dějiny všech dosavadních společnosti jsou dějinami třídních bojů // Karl Marx // 204 Musí občan podřídit své svědomí zákonodárcům? // Henry David Thoreau // 205 Zvažme, jaké důsledky věci mají // Charles Sanders Pence // 206 Jednej, jako kdyby záleželo na tom, co uděláš // William James // I // MODERNI SVET // 1900-1950 // 214 Člověk je cosi, co má být překonáno // Friedrich Nietzsche // 222 Lidé se sebedůvěrou přicházejí, vidí a vítězí // Achad Haam // 223 Každé sdělení sestává ze znaků // Ferdinand de Saussure // 241 Pouze jako jedinec se človék může stát filozofem // Karl Jaspers // 242 Život je řada kolizí s budoucnosti // José Ortega ? Gasset // 244 Abychom mohli filozofovat, musíme nejprve učinit vyznání // Hadlime Tanabe // 246 Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa // Ludwig Wittgenstein // 224 Pouhá zkušenost není vědou Edmund Husserl // 226 Intuice jde v samém směru života
// Henri Bergson // 228 Myslime pouze tehdy, když jsme konfrontováni s problémy John Dewey // 232 Ti, kdo si nepamatuji minulost, jsou odsouzeni opakovat ji // George Santayana // 233 Utrpení je podstatou života a kořenem osobnosti, nebot jen utrpení nás čini lidmi // Miguel de Unamuno // 234 Věřit v život William du Bois // 236 Cesta ke štěstí spočívá v organizovaném sníženi pracovní doby // Bertrand Russell // 240 Láska je mostem od chudšího poznáni ? bohatšímu // Max Scheler // 252 Jsoucno, které máme // analyzovat, jsme vždy my, každý z nás sám pro sebe // Martin Heidegger // 256 Jedinou morální volbou jednotlivce je sebeobětování pro společenství // Tetsuro Watsuji // 257 Logika je poslední vědecká součást filozofie // Rudolf Carnap // 258 Člověka zná jedině ten, kdo ho bez naděje miluje // Walter Benjamin // 259 To, co jest, nemůže být pravdivé Herbert Marcuse // 260 Dějiny nepatří nám, ale my patříme dějinám // Hans-Georg Gadamer // 262 Pokud vypovídaji vědecká tvrzení o skutečnosti, musí být falzifikovatelná // Karl Popper // 266 Inteligence je morálni // kategorie Theodor W. Adorno // 268 Existence předchází esenci Jean-Paul Sartre // 272 Banalita zla // Hannah Arendtová // 273 Rozum žije v řeči // Emmanuel Lévinas // 274 Abychom viděli svět, je třeba přerušit náš důvěrný vztah ? němu // Maurice Merleau-Ponty // 276 Muž je definován jako lidská bytost a žena jako samička Simone
de Beauvoir // 278 Jazyk je společenskou dovedností // Willard Van Orman Ouine // 280 Základním smyslem svobody je svoboda od okovů // Isaiah Berlin // 282 Myslet jako hora // Arne Naess // 284 Život lze žít mnohem lépe, když nemá žádný smysl // Albert Camus // SOUČASNA // FILOZOFIE // 1950-PRITOMNOST // 290 Reč je pokožka // Roland Barthes // 292 Jak bychom se obešli bez kultury? Maiy Midgleyová // 293 Normálni véda neusiluje o nové jevy nebo teorie // Thomas Kuhn // 294 Principy spravedlnosti by měly být voleny za závojem nevědomosti // John Rawls // 296 Umění je formou života // Richard Wollhcim // 297 Všechno jde, cokoliv je možné Paul Feyerabend // 298 Vědění je a bude produkováno proto, aby bylo prodáváno // Jean-Francois Lyoiard // 300 Pro černocha existuje pouze jeden osud, a ten je bílý Frantz Fanon // 302 Člověk je nedávným vynálezem // Michel Foucault // 304 Pokud se tak rozhodneme, můžeme žit ve světě uklidňující iluze // Noam Chomsky // 306 Společnost žije také z kritiky svých vlastních tradic // Jurgen Habermas // 308 Nic neexistuje mimo text // Jacques Derrida // Nic není hluboko v nás než to, co jsme tam sami vložili Richard Rorty // 320 Každá touha má vztah ? šílenství // Luce Irigarayová // 321 Každé impérium tvrdí sobě i světu, že je jiné než všechna ostatní impéria // Edward Said // 322 Myšlení vždy pracovalo s protiklady // Héléne Cixousová // 323 Kdo hraje Boha v současném
feminismu? // Julia Kristeva // 324 Filozofie neni pouze písemnou záležitostí // Henry Odera Oruka // 325 V utrpení jsou nám zvířata rovna // Peter Singer // 326 Všechny nejlepši marxistické analýzy byly vždy analýzami ztroskotáni // Slavoj 2ižek // 330 DALŠÍ FILOZOFOVÉ 340 VÝKLADOVÝ SLOVNÍK 344 REJSTŘÍK 351 PODĚKOVANÍ // V/
cnb002435743

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC