Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
Biografie
Opava : Literature & Sciences, 2009
2 sv. (162 s., 281 s.) : faksim. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-904126-0-6 (1. díl ; brož.)
ISBN 978-80-904126-1-3 (2. díl ; brož.)
Podnázev II. dílu: regionální literatura Krnovska a její představitelé
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
I. díl. Od středověku po interetnické vztahy v literatuře 20. století -- II. díl. Od národního obrození do současnosti
Německé resumé
000244486
DÍL 1 :   ÚVODEM......7 -- 1. Vymezení problematiky výzkumu...13 -- 2. K otázce chápání slezských dějin od roku 1742...19 -- 2.1. K otázce periodizace dějin literatury Krnovska...20 -- 2.2. K některým obecným úkolům historického výzkumu Slezska...20 -- A. STARŠÍ LITERATURA KRNOVSKÁ...23 -- 1. Literatura Krnovská v době předbělohorské...23 -- 1.1. K jazykovému obrazu Krnovská ve středověku...23 -- 1.2. K písemnictví na Krnovsku v době předbělohorské (v kontextu písemnictví Moravy a Slezska)......24 -- 2. Mikuláš z Kozlí a jeho dílo...28 -- 2.1. K obsahu kodexu Mikuláše z Kozlí...30 -- 2.2. Mikuláš z Kozlí na Krnovsku...30 -- 2.3. K biografii Mikuláše z Kozlí...31 -- 2.4. K vývoji bádání kodexu Mikuláše z Kozlí...33 -- 2.5. Píseň o bydžovských ševcích...34 -- 2.6. Chci já na pannu žalovat...36 -- 2.7. Regionální aspekt kodexu Mikuláše z Kozlí...38 -- 2.8. Nové poznatky o kodexu Mikuláše z Kozlí...39 -- 2.9. Závěrem k dílu Mikuláše z Kozlí...44 -- B. OBDOBÍ HUMANISMU (LITERATURA NA KRNOVSKU V 16. STOLETÍ)...46 -- 1. Krnovská latinská humanistická škola...47 -- 1.1. Podmínky vzniku latinské humanistické školy...47 -- 1.2. „Postilla evangelitská" Martina Filadelfa Zámrského...52 -- 1.3. K literární tvorbě humanistických vzdělanců Krnovská...53 -- C. OBDOBÍ OD ROKU 1622...60 -- 1. Významné osobnosti slezské kultury v regionu od roku 1622...62 -- 1.1. Slezský evangelický „spisovatel" Kryštof Bernart Skrbenský z Hříště...62 -- 1.2. Ke kulturnímu dění na zámku Slezské Rudoltice za vlády Alberta Hodíce...64 -- 1.3. Kazatel Ondřej Antonín Richter...66 -- D. NĚMECKY PSANÁ LITERATURA NA KRNOVSKU...68 -- 1. Úvodem......68 -- 2. Měřítko literárního česko-německého společenství...68 -- 3. K vývoji česko-německých literárních vztahů, zejména ve Slezsku...70 --
3.1. K problematice výzkumu německé literatury v českých zemích...71 -- 4. Německy psaná literatura ve Slezsku a její základní rysy...75 -- 5. Německá literatura na Krnovsku...76 -- 6. K pamětem Hanse Kudlicha...77 -- 7. Němečtí spisovatelé z Krnovska od počátku 19. století...80 -- 8. Robert Hohlbaum, Bruno Hanns Wittek a velkoněmecká idea...83 -- 9. Literární návraty krnovských Němců ...89 -- 10. K dílu literárního historika a lexikografa Josefa Waltera Königa...91 -- 11. Vzájemné průniky německé a české regionální literatury Krnovská...92 -- 12. Sudetoněmecká literatura jako „nový fenomén"...95 -- 13. Hanns Cibulka - básník mravního apelu a osobnostní integrity...98 -- 14. Závěrem k literatuře německého jazyka v regionu...105 -- E. INTERETNICKÉ VZTAHY V ČESKÉ LITERATUŘE KRNOVSKÁ...107 -- OBSAH -- 1. Interetnické vztahy v díle spisovatele Praxitelise Makrise...109 -- ZÁVĚREM K 1. DÍLU......113 -- RESUMÉ K 1. DíLU......114 -- ZUSAMMENFASSUNG......116 -- EDIČNÍ POZNÁMKA......119 -- LITERATURA......120 -- A. Prameny......120 -- B. Sekundární literatura....121 -- PŘÍLOHY......135 -- Tzv. Žaloba na pannu......135 -- Martin Filadelf Zámrský....136 -- Postila evangelická......136 -- Hynek Bruntálský z Vrbna...137 -- Paměti......137 -- Knihy zemského práva krnovského...139 -- Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště...140 -- Paměti......140 -- Erwin Ott......141 -- Chrám mlčení......141 -- Uhaslý plamen......142 -- Robert Hohlbaum......143 -- Město v pohraničí......143 -- Na malé město......143 -- Bruno Hanns ......144 -- Krajina kolem Pradědu...I44 -- Eleonora Schwella......l4ˆ -- Vyhnání z bytu - tábor na Hlubčické ulici...145 -- Hanns Cibulka......149 -- Portrét......149 -- Dětství......149 -- Josef Walter König......15:1 -- Světlo světa v Osoblaze...151 -- Kopie manuskriptu Mikuláše z Kozlí...153
DÍL 2 :   ÚVODEM K 2. DÍLU 8 // A. OBDOBÍ NÁRODNÍHO OBROZENÍ 13 1. Situace ve Slezsku 13 1.1 Situace na Krnovsku 14 // B. OBDOBÍ OD KONCE 19. STOLETÍ DO ROKU 1918 16 // 1, Situace ve Slezsku a na severní Moravě 16 // 2. Situace na Krnovsku 16 // 2.1 Časopis Zahrádka sv. Františka a P. Karel Štěpán Vodička 17 // 2.2 Časopisy a tiskárny 20 // C. ČESKÁ LITERATURANA KRNOVSKU V LETECH 1918-1939 21 // 1. Situace ve Slezsku a na severní Moravě 21 // 2. Situace na Krnovsku 21 // 2.1 Vztah Krnovanů k Petru Bezručovi (s přesahem do současnosti) 21 // 2.2 Česká literatura v období meziválečném na Krnovsku a Bruntálsku 22 // 2.3 Paměti posledního bruntálského hejtmana Jana Brothánka 24 // 2.4 Vzpomínky příslušníka Finanční stráže a Stráže obrany státu Karla Rambouska 26 // D. LITERATURA NA KRNOVSKU V LETECH 1939-1999 29 // I. Situace ve Slezsku a na severní Moravě v letech 1939-1945 29 // II. Situace na Krnovsku v letech 1939-1989 29 // 1. Období let 1938-1948 29 // 2. Období let 1948-1989 29 // 2.1 Literární díla s kolonizační tematikou se vztahem k regionu 32 // 2.2 Literární díla s přírodní tematikou se vztahem k regionu 35 // 2.3 Pověsťový a pohádkový žánr v literatuře se vztahem ke Krnovsku 37 // 2.4 Inzitní literatura Krnovska 45 //
2.5 Návrat českého písmáka 47 // 2.6 „Májové variace". (K poezii Krnovská v letech 1945-1948) 47 // 2.7 „Slunko nad Krnovském". (K projevům newspeaku v poezii Krnovská // vletech 1948-1956) 48 // 2.8 „Máchovské inspirace". (K poezii Krnovská let 1956-1989) 53 // 2.9 Regionální spisovatelé debutující před rokem 1989 54 // 2.9.1 Praxitelis Makris 54 // 2.9.2 Eduard Zacha 57 // 2.9.3 Zdeněk Křenek 57 // 3. Období po roce 1990 62 // 3.1 K typologii nové regionální poezie 62 // 3.2 Josef B. Odstrčil 62 // 3.3 Tomáš Hájek - filozof, dramaturg, vědecký pracovník (v oboru památková // péče a kulturní krajina) 65 // 3.4 Chemik, redaktor a „utajený" spisovatel Boris Cvek 67 // 3.5 Novelista Richard Neugebauer 68 // 3.6 K mladé literární tvorbě na Krnovsku a v okrese Bruntál po roce 1990 70 // E. INTERPRETACE LITERÁRNÍCH DĚL VYBRANÝCH // KRNOVSKÝCH AUTORŮ 72 // 1. Blažej Paloch - Máchovská čtyřverší 72 // 2. František Antonín Šípek 78 // 2.1 Životopis 78 // 2.2 Počátky básníkovy tvorby 82 // 2.3 Zpěv nad městem 84 // 2.4 K vývoji básnického díla F. A. Šípka 87 // 2.5 Šípkův „Lidský hlas" 90 // 2.6 Ptačí motivy v Šípkově poezii 100 // 2.7 Dům v zahradách 104 // 2.8 Když zrno tluče křídly 107 // 2.9 Závěrem — Kořeny vrostlý do půdy 110 // 3. Dušan Cvek 112 // 3.1 Životopis 112 // 3.2 První fáze kritické recepce - 60. léta 114 // 3.3 Druhá fáze kritické recepce - 70.-80. léta 125 // 3.4. Spisovatel a doba 144 // 3.5 Třetí fáze kritické recepce po roce 1990 150 // 3.6 „Druhé čtení" Cvekova díla 154 // 3.6.1 Hodnoty a ideje 157 // 3.6.2 Prostor, čas, živly 161 // 3.6.3 Cvekův verš 167 // 3.7 Závěrem k osobnosti a dílu Dušana Cveka 169 //
4. Jiří Daehne 171 // 4.1 K tematice autorovy tvorby 171 // 4.2 Kontexty 174 // 4.3 Interpretace Daehneho přírodní lyriky 175 // 4.4 Věstonická píšťalka zůstala věrná svému hlasu 181 // 4.5 Odvážná evokace osudu Boženy Němcové 182 // 4.6 Radobýl - pocta Karlu Hynku Máchovi 184 // 4.7 Topografie vzpomínky. Podoby autenticity v „memoárové" poezii 185 // 4.8 Povídkový svět 199 // 4.9 K poetice básnické a prozaické tvorby Jiřího Daehneho 201 // E. VLASTIVĚDNÉ ČASOPISY A VYDAVATELSTVÍ NA KRNOVSKU // A V OKRESE BRUNTÁL 208 // 1. Vlastivědný zpravodaj Krnovsko 208 // 1.1 Úvodem 208 // 1.2 Krnovsko v kontextu své doby 208 // 1.3 Literární tvorba na stránkách Krnovská 209 // 1.4 Literární kritika a literární historie ve zpravodaji Krnovsko 211 // 1.5 Závěrem 212 // II. Vlastivědný zpravodaj Okres Bruntál 213 // III. Vlastivědné neperiodikum Krnovsko a jeho druhé vykročení 213 // IV. Regionální nakladatelství a vydavatelství 215 // V. K ediční činnosti iniciativy Cesta světla 219 // G. ZÁVĚREM 223 // H. RESUMÉ K 2. DÍLU 226 CH. ZUSAMMENFASSUNG (přeložil Christoph Esser) 227 LITERATURA 228 // A. Prameny 228 // B. Sekundární literatura 232 // C. Elektronické zdroje 249 PŘÍLOHY 250 // POZNÁMKA O AUTOROVI (Jiří Grégar) 269 // REJSTŘÍK

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC