Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
1. vyd.
Praha : Triton, c2013
xxi, 605 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm

ISBN 978-80-7387-674-6 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000245312
: ! s f ? ; // ? // er // s // =? // §222222 222§§ŠŠŠ // u // ?? // -C // i // ? // «? vL> O ŕN ?? «t // S  ? ? S3 ? s // ?? ON ? ?? m  // ggsssss // <N <N ca ?? // fl // 1 // 2 :  2 2 L // llliŤI // lilii // •9 14 í c L // O Z ? ? a // Obsah // Močový systém // 1 Obecná i tavba moťovŕho systému...226 // 2 Benes - ledviny...Í>J // i Petvls renalis et calices renales - ledvínná pánviika a kalichy...230 // 4 Ureter - Modovod...-... // 5 Veska urinaria - MoCový méchýŕ...231 // 6 Urethra lemlnina - Ženská močová trubice... // 7 Mechanitmus močení... // 8 Otátky a obrátky k opakováni... // 9 Podékování recenientům a pouíitá literatura. // ::?! // ..234 // ..236 // 8 // Pohlavní systém // 1 Vývoj pohlavního systému... // 2 Organa genitalia masculina - Mulské pohlavní orgány.. // 2.1 Testls-Varle...-...-... // 2.2 Epididymis - Nadvarle...-... // 2.3 Ductus deferens - Chámovod... // 2.4 Funiculus spermaticus - Semenný provate«... // 2.5 Glandulae vesiculosae - Méchýfkové íláty... // 2.6 Glandulae bulbourethrales... // 2.7 Prostata - Pfedstojná ílára (Pfedsto)nicc)-..- // 2.8 Scrotum - Soutok...-... // 2.9 Penis-Py)...-... // 2.10 Urethra masculina - Mužská močová trubce... // ...238 // ...239 // ...240 // ...242 // ...243 // ...243 // ...244 // ...244 // —245 // ...246 // ...247 // ...248 // 3 Organa genitalia feminina - Ženské pohlavní orgány. // 3.1 Ovarium - Vaiečnik...-... // 3.2 Tuba uterina - Vejcovod...
// 3.3 Uterus-Deloha...-... // 3.4 Vagina - Pochva...--- // 3.5 Organa genitalia feminina externa (Vulva) // - Vnejii ženské pohlavní orgány... // 3.6 Perineum et musculi perinei - Hrát a hrátové svaly // 4 Anatomie v téhotenství ... // 5 Plodové obaly, placenta a pupečník... // 6 Anatomie plodu a porodu... // 7 Otázky a obrátky ? opakováni... // 8 Poděkování recenzentům a použitá literatura... // I // // ...257 // ...259 // ...260 // ...262 // Srdce a krevní cévy // 263 // 4 // 1 Obecná stavba krevních cév... // 2 Obecná stavba srdce... // 3Cor-Srdce...-...-... // 3.1 Atrium dextrum - Pravá síň... // 3.2 Ventriculus dexter - Pravá komora.. // 3.3 Atrium sinistrum - levá sift... // 3.4 Ventriculus sinister - levá komora. // 3.5 Valvae-Chlopní... // 3.6 Srdeční skelet... // 3.7 Complexus stimulans cordis - Pfevodni srdeční system..273 // 3.8 Arteriae coronariae - Věnčité tepny...274 // 3.9 Venae cordis-žily srdce...275 // 3.10 Fetální krevní obéh...375 // 3.11 Klinická anatomie srdce a jeho střihání při pitvě...276 // Arteriae - Tepny...377 // 4.1 Aorta - Srdečnice...377 // 4.2 Aorta ascendens et arcus aortae // - Vzestupná srdečnice a srdečnicový oblouk...277 // 4 3 Arteria carods communis - Společná krkavice—...278 // 4.4 Arteria carotis externa - VnéjU krkavice...278 // 4.4.1 Arteria carotis externa - ventrální a mediální vetve 279 // 4.4.2 Arteria carotis externa - dorzální vétve ...280 // 4.4.3 Arteria temporalis
superficialis // - Povrchová spánková tepna...-...280 // 4.4.4 Arteria maxillaris - Čelistni tepna...281 // 4.5 Arteria subclavia - Podkličková tepna...282 // 4.5.1 Arteria vertebralis - Obratlová tepna...282 // 4.5.2 Arteria subclavia - ostami vétve...283 // 4.6 Arteria axillaris - PodpaJní tepna...284 // 4.7 Arteria brachialis - Pažní tepna...-...284 // 4.8 Arteria radialis. Arteria ulnaris. // Arcus palmaris superficialis et profundus...285 // 4.9 Aorta thoracica - Hrudni srdečnice...-...286 // 4.10 Aorta abdominalis - Břiini srdečnice...287 // 4.10.1 Truncus coeliacus - Břiini kmen...288 // 4.10.2 Arteria mesenterica superior et Inferior // - Horni a dolní okružní tepna...289 // 4.11 Arteria iliaca communis - Společná pánevní tepna.290 // 4.11.1 Arteria iliaca interna - Vnitřní pánevní tepna // (pdriCtálfli V tVfc)... // 4.11.2 Arteria iliaca Interna - Vnitřní pánevní tepna // (viscerálnl větve)...291 // 4.11.3 Arteria Iliaca externa - Vnějií pánevní tepna...291 // 4.12 Arteria fermoralis et arteria poplitea...292 // 4.13 Arteria tibialis anterior et posterior...293 // S Venae-žily...-...— 294 // 5.1 Vena cava superior - Horní dutá žila..—...294 // 5.2 Vena jugularis interna - Vnitřní hrddmee...295 // 5.3 Vena jugularis extema - Vnéjii hrdefcike...-...296 // 5.4 Vena subclavia et vena axillaris // - Podkličková a podpažní žila...-...296 // 5.5 Venae membri superioris - žily horní končetiny...297 // 5.6 Vena cava inferior
- Oolni dutá žila...297 // 5.7 Vena portae - Vrátnicová žila...—...298 // 5.8 Portokaválni anastomózy... // 5.9 Kavokavální anastomózy... // 5.10 Vena iliaca communis - Společná pánevní žila... // 5.101 Vena Iliaca Interna - Vnitřní pánevní žila... // 5.10.2 Vena iliaca externa - Vnéjii pánevní žíla... // 5.11 Venae membri inferioris - žily dolní končetiny...301 // 6 Schémata ™...-...3(72 // 6.1 Schémata srdce...-...302 // 6.2 Schémata tepen...-...304 // 6.3 Schémata ŽH ...—...310 // 7 Tabulka // 7.1 Tabulka venae perfora ntes - perforátory...311 // 8 Otázky a obrázky ? opakováni...-...-...314 // 9 Poděkováni recenzentům a použitá literatura...316 // // CovjCti/tikWK;»-* // ? ??? // SS SSSSSSssss // >- ? // ? // I SS sss // ? w w w w u> // í: s - - - s // s ? // VL> CO // ? s // CO X4 // 3 // ä // ? // 3 // c // 34 // sv // 3 // í // 3 // ? // cr // ?) // =r // VJUbdM // // 12 // Centrální nervový systém // 389 // 1 Obetná stavba CNS... // 1.1 Mikroskopická stavba - neurony... // 1.2 Mikroskopická stavba - neuroglk... // 1.3 Roiloíení lede a bílé hmoty... // 1.4 Vývoj nervové soustavy... // 1-5 Vývoj mozku...„...—... // 1.6 Tractus - Nervové dráhy... // 1.7 Smíry, roviny a terminy... // 1.8 Funkce CNS...-... // 2 Medulla spinalis - Mícha... // 2.1 Medulla spinalis - iedá a bili hmota „ // 3 Truncus encephali - Mozkový kmen... // 3.1 Medulla oblongata - Prodloulená mich // 3.2 Pons-Most..-... // 3.3 Mesencephalon
- Střední mozek... // 3.4 Jádra hlavových nervů...—... // •••••••••••••• // • ••••••• ••••• // •••••••••••••• // ••«•••••••••i // ti*•••*• // .390 // ...390 // ...391 // ...391 // ...392 // ?•»••••••••%M // -...li // ::: 398 // ...400 // ...-...402 // ...-...->04 // ...406 // ..410 // ••••••• // // 3.7 Specifické dráhy mozkového kmene... // 411 // 412 // 413 // 4 Formatio reticularis - Relikulárni formace...414 // 5 Cerebellum - Mozeíek...418 // 6 Diencephalon - Mezimozek... 424 // 6.1 Epithalamus - Nadhrbolí...-...425 // 6.2 Subthalamus - Spodohrboll...425 // 6.3 Thalamus - Hrboli...-...426 // 6.4 Hypothalamus - Podhrboli...430 // 7 Telencephalon - Koncový mozek...-...432 // 7.1 Corte» cerebri - Mozková kůra...434 // 7.2 FunWnlkorové oblasti . -...435 // 7.3 Nuclei basales - Bazálni ganglia... // 7.4 Corpus medullare - Bílá hmota hemisfé // 8 Umbický systém... // 8.1 Vývoj limbického systému... // 9 Senzltivila - čiti... // 9.1 Ascendentni dráhy... // 2 // Z // 11 Smyslové dráhy // 11.1 Zraková dráha ... // 11.2 Rovnovážná (vestibulární) dráha... // 11.3 Sluchová dráha... // 11.4 Cíchová dráha...-...- // 11.5 Chuťová dráha...—... // 12 Komorový systém mozku... // 12.1 liquor cerebrospinalis - Mozkomrtní mok... // ...456 // ...458 // ...462 ...464 ...465 ...466 ...467 ...468 ...470
// 14 Arteriae cerebri - Tepny mozku... // 15 Venae cerebri - žily mozku.-...-... // 15.1 Sinus durae matris - Žilni splavy... // 16 Tepny a žily míchy...- // 17 Chemický systém mozku... // 18 Psychomotorický vývoj... // 19 Řezy // 19.1 Řezy míchou...—... // 19.2 Řezy prodlouženou míchou... // 19.3 Řezy mostem ... // 19.4 Řezy středním mozkem... // 19.5 Sagitálni a transverzální řez mozkem... // 19.6 Frontálni (koronární) řezy mozkem... // 20 Tabulka-rýhy...--- // 21 Schémata // 21.1 Schémata jader hlavových nervů... // 21.2 Schémata komorového systému. // mozkových tepen a f líních splavů... // 21.3 Schéma senzitivních drah... // 21.4 Schémata senzorických drah... // 21.5 Schéma motorických drah... // 21.6 Schéma aferentace a efercntace mozeéku... // 2? Otázky a obrázky ? opakováni... // 23 Podékováni recenzentům a použitá literatura... // .472 // ...474 // ...475 // ...476 // ...477 // ...478 // 484 // 485 // 486 // 487 // 488 // 488 // ...492 // ...493 // ...494 // ...500 // Smyslové orgány a kůže // 501 // 1 Smysly...VUa // 1.1 Vnitřní prostředí - Interoc ptocy ...S02 // 1.2 Organum olfactorium - ČKhové ústrolí...S03 // 1.3 Organum gustatorium - Chuťové ústrojí...503 // 1.4 Organum auditus - Sluchové ústrojí...-...504 // 1.5 Organum visus - Zrakové ústrojí...508 // 1.5.1 Structurae pertinentes oculi - Pfídatni ústroji oka.512 // 1.6 Tactus, nocicepcc, propriocepce // - Hmat, bolest, po’ohoci*...-...-...514
// 2 Integumentum commune - Kôlní soustava...515 // 2.1 Mamma et glandula mammaria - Prs a mlééoá žláza...517 // 3 Otázky a obrázky ? opakování...518 // 4 Podékováni recenientům a použitá literatura * *...520 // Endokrinní systém // 1 Obecná sUvba endokrinního systému...522 // 2 Difúzni neuroendokrinni systém (DNES)...522 // 3 Hypophysis, Glandula pituitaria - Podvřsek (Hypofýza)...523 // 4 Glandula pinealis-Sitinka...-...5?4 // 5 Pars endocrina pancreatis - Endokrinní složka slinivky..524 // 6 Glandula thyroidea et glandulae parathyroideae // - štítná žláza a přStitná žláza (télHka)...525 // 7 Glandula suprarenalis - Nadledvina...526 // 8 Tabulka viech žláz a jejich působků ...-...527 // 9 Otázky a obrázky ? opakováni...527 // 10 Podékováni recenzentům a použitá literatura...528 // i I s // ?. ?, ?, v, ?, ?, ? 7« ?? U ? // Ui // “I // i?!? ?||| // íiféií // Ž ? i <* 5 S ? // il Slili: : I // ??? // filili li ? // 3”l?|lHff // MtHfif "’ ?|! // fi! IN // : ! // : : // : 2 // I // šššašsH // T U* 7 7 7 7 // ? ?; K» // 7 // 7 // *- // 7/77777 // sssssas; // 7 7 7 7 \? 7 Z Z Z W NJ // sssssg // ?- O // dppppppp // ZQQQOQOQŠ // ??? // Ôô ’vj ?* 7 * * * // p p p ? ?* // I* ui ?» H- 2 // I i 11111 i I ???’ 5 ? ? ? ? ? ? püüüpip ”lä // ??? // ??? // a« c# // ? // 3 // W Ni i- // f| filili // ||1?.??23? // Si* L!L2 g I // ill W c! // iff // = - : // ! II // I ! // // /Z/7/Z/Z/Z/Z/Z/Z/Z//7 // 5S5 íJ777zzí;>jvjvjvj’síxj’j’j’j<7’
// *• W W Ni Ki // ÜSSSz // sss
(OCoLC)847728762
cnb002462405

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC