Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.8) Půjčeno:141x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2013
1049 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 23 cm

ISBN 978-80-257-0807-1 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000245318
Obsah // Předmluva k šestému vydání 17 // Poděkování 18 // O této knize 19 // Jak je tato kniha uspořádána 22 // 1 CO JE TO SOCIOLOGIE? 23 // Sociologická imaginace 25 // Studium lidí a společnosti 27 // Vývoj sociologického myšlení 28 // Teorie a teoretické perspektivy 28 // Zakladatelé sociologie 29 // Moderní teoretické přístupy 35 // Teoretické myšlení v sociologii 41 // Úrovně analýzy: mikrosociologie a makrosociologic // Proč studovat sociologii? 43 Shrnutí 45 Další četba 45 Internetové odkazy 46 // 2 KLADENÍ A ZODPOVÍDÁNÍ SOCIOLOGICKÝCH OTÁZEK // Lidské subjekty a etické problémy 50 Sociologické otázky 5/ // Je sociologie vědecká? 53 Výzkumný proces 54 // Pochopení příčiny a následku 55 // Kauzalita a korelace 55 // Výzkumné metody 60 // Etnografický výzkum 62 // Dotazníková šetření 62 // Experimenty 66 // Biografický výzkum 66 // Srovnávací výzkum 65 // Historická analýza 69 // Srovnávací historický výzkum 69 // Sociologický výzkum v reálném světé // Opakování samozřejmostí jinými slovy? 72 // Vliv sociologie 72 // Shrnutí 73 // Další četba 73 // Internetové odkazy 74 // 3 TEORIE A PERSPEKTIVY V SOCIOLOGII 75 // Cesta ? sociologii 78 Pozitivismus a sociální evoluce 80 Karl Marx: kapitalistická revoluce 81 Založení sociologie 84 Émile Durkheim: sociální rovina reality 84 Max Weber: kapitalismus a náboženství 88 Teoretická dilemata 9/ // Sociální struktura a lidské
jednání 95 Konsenzus, nebo konflikt? 94 Přehlížená problematika genderu 95 Smčr sociální změny 96 // Transformace společností - a sociologie 95 Genderová rovnost a feministická teorie 98 Poststrukturalismus a postmodernita 100 Globalizace, rizika a .pomsta" přírody 102 Závěr: pryč se starým, sem s novým? 106 Shrnutí 107 Další četba 107 Internetové odkazy 108 // 4 GLOBALIZACE A MĚNÍCÍ SE SVĚT W9 // Typy společnosti / /2 // Mizející svčt: osud předmoderních společností 112 Moderní svét: industrializované společnosti /16 // Globální \7v0j 118 // Sociální změna 120 // Vlivy působící na sociální změnu 122 // Změna v moderním období 124 // Globalizace /25 // Faktory přispívající ke globalizaci /26 // Polemiky o globalizaci /35 // Dopad globalizace 138 // Závěr: potřeba globálního řízení / 4 5 // Shrnutí 146 // Další četba 147 // In ternetové odkazy 14 7 // 5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 149 // Příroda, životní prostředí a sociologie / 52 // Definice přírody a životního prostředí /52 // Sociologie a životní prostředí /53 // Čeho se týkají environmentální otázky? / 58 // Znečišťování a odpad / 58 // Vyčerpávání zdrojů /63 // Genetická úprava potravin /65 // Globální oteplování / 70 // Sociologické teorie a ekologická udržitelnost 179 // Konzumerismus a poškozování životního prostředí 179 Hranice růstu a udržitelný rozvoj 182 Život v globální „rizikové společnosti“
185 Ekologická modernizace 187 // Environmentální spravedlnost a ekologické občanství 189 // Závěr 191 // Shrnutí 195 // Další četba 194 // Internetové odkazy 194 // 6 VELKÁ MĚSTA A MĚSTSKÝ ŽIVOT í95 // Teoretizace urbanismu 198 // Chicagská škola 199 // Urbanismus a vytvářené prostředí 202 // Hodnocení 205 // Vývoj velkých měst 206 // Velká mesta v tradičních společnostech 206 Industrializace a urbanizace 208 Vývoj moderního velkoměsta 208 Urbánní trendy v rozvinutém světě 209 Urbanizace v rozvíjejícím se světě 217 // Velkoměsta a globalizace 221 // Globální velkoměsta 222 Nerovnost v globálním velkoměstě 224 // Řízení velkoměst v globálním věku 225 // Závěr: velkoměsta a globální řízení 229 Shrnutí 230 Další četba 231 // Internetové odkazy 251 // 7 SOCIÁLNÍ INTERAKCE // A KAŽDODENNÍ ŽIVOT 233 // Proč studovat každodenní život? 236 // Neverbální komunikace 237 Lidská tvář, gesta a emoce 237 Gender a tělo 258 Ztělesňování a identity 240 // Pravidla sociální interakce 242 // Sdílené porozumční 245 „Interakční vandalismus" 245 Reakční zvolání 247 Tvář, tělo a řeč při interakci 24 7 Setkání 247 // Vyvolávání (management) dojmů 248 // Osobní prostor 253 // Interakce v čase a prostoru 253 // Měřený čas 254 // Organizace časoprostoru 254 // Každodenní život v kulturní a historické perspektivě 255 // Sociální konstrukce reality: sociologická debata 256
// Sociální interakce v kyberprostoru 258 // Závěr: naléhavá potřeba fyzické blízkosti? 260 // Shrnutí 261 // Další četba 262 // Internetové odkazy 262 // 8 CESTA ŽIVOTA 263 // Kultura, společnost a socializace dítéte 266 // Teorie vývoje dítěte 266 Socializační faktory 269 Genderová socializace 272 Reakce rodičů a dospělých 272 Učení se genderu 272 Sociologická debata 272 Cesta života 276 Dětství 277 // Teenager a mladá kultura 279 Raná dospělost 280 // Zralá dospělost 280 // Život v pozdním věku 281 // Stárnutí 282 // Šedivění lidských společností 285 Jak lidé stárnou? 284 // Stáří přichází: konkurenční sociologická vysvětlení 287 Aspekty stárnutí 288 // Politika stárnutí 293 // Smrt, umírání a ztráta blízkých 295 // Sociologie smrti a umírání 295 // Teoretizace smrti v moderních společnostech 295 // Vývoj v poslední době 299 // Shrnutí 502 // Další četba 505 // Internetové odkazy 505 // 9 RODINA A INTIMNÍ VZTAHY 303 // Základní pojmy 508 // Rodina v historickém kontextu 309 // Vývoj rodinného života 310 // Takoví jsme nikdy nebyli? Mýty o tradiční rodině 510 // Rodiny v globálním kontextu 515 // Rodiny a intimní vztahy 3/5 // Vývoj a diverzita rodinných modelů 315 // Nerovnost v rodině 3/7 // Intimní násilí 32/ // Rozvod a separace (odloučení) 524 Měnící se postoje ? rodinnému životu 332 Nová partnerství, nevlastní rodiny a příbuzenské vztahy 334 Alternativy
? tradičnímu manželství a rodinnému životu 33 7 // Teoretické perspektivy týkající se rodiny a vztahů 342 // Funkcionalismus 342 // Feministické přístupy 342 // Teoretizovaní proměny lásky a intimity 345 // Závěr: debata o rodinných hodnotách 349 Shrnutí 551 Další četba 35/ // Internetové odkazy 352 // 10 ZDRAVÍ, NEMOC A POSTIŽENÍ ??? // Sociologie téla 356 Sociologie zdraví a nemoci 359 // Sociologické pohledy na lékařství 360 // Medicína a zdraví v měnícím se světě 367 // HIV a AIDS v globální perspektivě 568 // Sociologické pohledy na zdraví a nemoc 570 // Společenské základy zdraví 3 75 // Třídní příslušnost a zdraví 375 // Gender a zdraví 379 // Etnicita a zdraví 581 // Zdraví a sociální soudržnost 352 // Sociologie postižení 553 // Individuální model postižení 353 // Sociální model postižení 354 // Zdravotní postižení, právo a veřejná politika 557 // Pojetí zdravotního postižení ve světě 390 // Shrnutí 592 // Další četba 595 // Internetové odkazy 5 94 // 11 STRATIFIKACE A SOCIÁLNÍ TŘÍDY 395 // Stratifikační systémy 395 Otrokářství 399 Kastovní systém 400 Stavy 401 Třídy 402 // Teorie sociální stratifikace a tříd 403 Karl Marx a jeho teorie třídního boje 403 Max Weber: třída, status a strana 403 Sociální třída v pojetí Erika Olina Wrighta 406 Jak změřit třídu 407 // Zhodnocení Goldthorpeova třídního schématu 405 // Hranice sociálních tříd v soudobé
vyspělé společnosti // Otázka existence vyšší třídy 4/3 // Rozrůstání střední třídy 4/6 // Proměna dělnictva 4/7 // Existuje ještě nejnižší sociální třída? 4/5 // Třída a životní styl 422 // Gender a stratifikace 424 // 4/3 // Sociálni mobilita 427 Komparativní studie mobility 427 Sestupná mobilita 429 Sociální mobilita ve Velké Británii 450 Gender a sociální mobilita 451 Meritokratická Británie? 452 // Závěr: přetrvávající význam sociálních tříd 455 Shrnutí 454 Další četba 455 Internetové odkazy 456 // 12 CHUDOBA, SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ A SOCIÁLNÍ PODPORA 437 // Chudoba 441 // Co je to chudoba? 441 // Měření chudoby 444 Kdo jsou chudí lidé? 452 Vysvětlení chudoby 454 Chudoba a sociální mobilita 457 // Sociální vyloučení 459 // Co je to sociální vyloučení? 459 Příklady sociálního vyloučení 46/ // Zločin a sociální vyloučení 464 Sociální Stát 466 Teorie sociálního státu 466 Sociální stát ve Velké Británii 469 // Chudoba a sociální podpora v měnícím se světé 4 77 // Shrnutí 478 Další četba 479 In ternetové odkazy 479 // 13 GLOBÁLNÍ NEROVNOST 481 // Globální ekonomická nerovnost 486 // Státy s vysokým příjmem 488 // Státy se středním příjmem 488 // Státy s nízkým příjmem 489 // Prohlubuje se globální ekonomická nerovnost? 489 // Nerovně životní příležitosti 49/ // Zdraví 492 // Hlad, podvýživa a hladomor 493 Vzdělání, gramotnost a dětská
práce 496 // Mohou chudé země zbohatnout? 499 // Rozvojové teorie 505 // Shrnutí rozvojových teorií 511 // Mezinárodní organizace a globální nerovnost 5/2 // Globální ekonomická nerovnost v měnícím se světě 5 / 5 // Nárůst světové populace a globální nerovnost 5 / 9 // Populační analýza: demografie 520 // Dynamika populačních změn 520 // 524 // Demografický přechod 524 // Možný vývoj nerovností v průbéhu 21. století Shrnutí 528 Další četba 529 Internetové odkazy 529 // 14 SEXUALITA A GENDER 53 / // Lidská sexualita 534 // Biologie a sexuální chování 534 // Formy sexuality 535 // Sexuální orientace 535 // Sexualita, náboženství a morálka 537 // Homosexualita 53S // Zkoumání sexuality 545 // Prostituce a „sexuální práce“ 550 Prostituce 550 Sexuální práce 551 Globální sexuální průmysl 553 Gender 554 // Gender a biologie: přirozené rozdíly? 555 // Genderová socializace 555 // Reprodukční technologie 556 // Sociální konstruování genderu a pohlaví 559 // Maskulinity a genderové vztahy 560 // Genderový řád 560 // Teorie genderové nerovnosti 565 // Funkcionalistické přístupy 566 Feministické přístupy 567 Ženská hnutí 572 Gender a globalizace 573 Shrnuti 574 Další četba 575 Internetové odkazy 575 // 15 RASA, ETNICITA A MIGRACE 577 // Hlavní koncepty 550 // Rasa 580 // Etnicita 552 // Menšiny 554 // Předsudky a diskriminace 555 // Co je to rasismus? 557 // „Staré" a „nové" podoby
rasismu 557 Sociologické teorie rasismu 590 // Etnická integrace, diverzita a konflikt 592 // Modely etnické integrace 592 // Etnická diverzita 595 // Etnické menšiny na trhu práce 595 // Bydlení 600 // Trestní soudnictví 60/ // Etnický konflikt 603 // Migrace v globálním věku 604 // Migrace a rozpad impéria: Británie od 60. let 20. století 607 // Migrace a Evropská unie 611 // Migrace a etnické vztahy 6/3 // Globalizace a migrace 614 // Globální diaspory 6/6 // Závěr 618 // Shrnutí 619 // Další četba 620 // Internetové odkazy 620 // 16 NÁBOŽENSTVÍ 621 // Sociologické studium náboženství 624 // Co je to náboženství? 624 // Náboženství v klasické sociologické teorii 626 // Náboženství v reálném světě 632 // Totemismus a animismus 632 // Judaismus, křesťanství a islám 632 // Náboženství Dálného východu 633 // Náboženské organizace 635 // Křesťanství, gender a sexualita 640 // Sekularizace a náboženské obrození 641 // Sekularizace 641 // Náboženství v Evropě 644 // Náboženství v USA 647 // Zhodnocení teze o postupující sekularizaci 652 // Náboženský fundamentalismus 654 // Závěr 659 // Shrnutí 660 // Další četba 661 // Internetové odkazy 661 // 17 MÉDIA 663 // Média v globálním věku 666 Digitální revoluce 667 Internet a World Wide Web 667 Film 67/ // Televize 673 // Hudba 677 // Noviny 680 // Mediální teorie 682 // Funkcionalismus 682 // Teorie konfliktu 653 // Symbolický interakcionismus
690 // Postmoderní teorie 693 // Publikum a jeho mediální zastoupení 695 // Studie o publiku 695 // Zobrazování sociálních tříd, genderu, etnicity a postižení 696 // Kontrola globálních médií 699 // Mediální imperialismus? 700 // Vlastnictví mediálních „superspolečností“ 702 // Politická kontrola 706 // Odpor vůči globálním médiím a jejich alternativy // Závér 710 // Shrnutí 711 // Další četba 712 // Internetové odkazy 713 // 18 ORGANIZACE A SÍTĚ 7/5 // Organizace 718 // Organizace a byrokracie 719 // Architektura organizací 725 // Nadnárodní organizace 727 // Obchodní organizace 731 // Bude byrokracie překonána? 737 // Organizační zmčna: japonský model 739 // Změna stylu řízení 740 // Studium modelů managementu 741 // Studium Sítí 743 // Sociální sítě 745 // Sítě a informační technologie 746 // Sociální kapitál: vazby, které zavazují 747 // Nové sociální vazby? 750 // Závěr 754 // Shrnutí 755 // Další četba 756 // Internetové odkazy 756 // 19 VZDĚLÁNÍ 757 // Teorie o významu vzdělání 761 // Vzdělání jako proces socializace 76/ // Školství pro kapitalismus 762 // Skryté osnovy 763 // Vzdělání a kulturní reprodukce 765 // Sociální rozdělení a vzdělání 775 // Diskuse o roli IQ ve vzdělání 775 // Gender a školství 779 Etnický původ a vzdělání 784 Vzdělání v globálním kontextu 788 Globální základní školní docházka 789 Gramotnost a negramotnost 759 Měnící
se tvář vzdělání 794 Technologie ve školní třídě 797 E-univerzity 799 Budoucnost vzdělání 500 Závěr 502 // Shrnuti 805 Další četba 804 // Internetové odkazy 804 // 20 PRÁCE A EKONOMICKÝ ŽIVOT 805 // Co je to práce? 807 // Změny v sociální organizaci práce 812 // Taylor ismus a fordismus 815 // Globalizace a postfordismus 815 // Měnící se povaha práce 818 // Členství v odborech na ústupu? 818 // Gender a „feminizace práce" 821 // Změny v domácí dělbě práce 828 // Automatizace a diskuse o kvalifikaci 829 // Konec celoživotní pracovní kariéry a vznik portfoliových // pracovníků 859 // Nejistota zaměstnání, nezaměstnanost a sociální // význam práce 840 // Sociální význam práce 840 // Obavy ze ztráty zaměstnání 842 // Nezaměstnanost 845 // Závěr: koroze .charakteru“? 848 // Shrnutí 850 // Další četba 851 // Internetové odkazy 851 // 21 ZLOČIN A DEVIACE S53 // Základní pojmy 557 // Vysvětlení kriminality a deviace: sociologické teorie // Funkcionalistické teorie 555 // Interakcionistická teorie 562 // Teorie konfliktu a „nová kriminológie" 864 // Teorie kontroly 565 // Teoretické závěry 871 // Vzorce kriminality ve Velké Británii 871 // Kriminalita a statistiky 572 Oběti a pachatelé trestných činů 575 Gender, sexualita a kriminalita 576 Mládež a kriminalita 880 Kriminalita bílých límečků 552 Kriminalita v globálním kontextu 884 Organizovaný zločin 884 Kyberkriminalita 556
Vězení a tresty 559 // Závěr: deviace, kriminalita a sociální řád 592 Shrnutí 895 Další četba 897 // Internetové odkazy 897 // 22 POLITIKA, STATNÍ SPRÁVA A SOCIÁLNI HNUTÍ 899 // Základní koncepty sociologie politiky 902 Politika, vláda a stát 902 Moc 903 // Autoritáŕství a demokracie 904 Globální šíření demokracie 908 Pád komunismu 909 // Demokratizace jako projev nespokojenosti 911 Stará a nová stranická politika 9/5 Globální správa 9/9 // Sociální hnutí a společenské změny 923 // Co jsou to sociální hnutí? 923 // Teorie sociálních hnutí 924 // Globalizace a „společnost sociálních hnutí“ 933 // Závěr 935 // Shrnutí 939 // Další četba 941 // In ternetové odkazy 941 // 23 NÁRODY, VÁLKA A TERORISMUS 943 // Národy a nacionalismus 948 Nacionalismus a moderní společnost 948 Národy bez států 949 Národnostní menšiny a Evropská unie 952 Národy a nacionalismus v rozvíjejících se zemích 953 Národní stát, národní identita a globalizace 955 // Mezilidské konflikty, válka a genocida 956 // Teorie války a genocidy 957 // Měnící se povaha války 957 // Staré a nové války 960 Terorismus 967 // Co je to terorismus? 967 // Starý a nový terorismus 968 // Válka a terorismus v globálním věku 9 73 // Shrnutí 974 // Další četba 975 // Internetové odkazy 975 // Glosář 977 Bibliografie 1001 Jmenný rejstřík 1037 Ediční poznámka 104 7 // Seznam vyobrazení 1049
(OCoLC)847727868
cnb002447846

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC