Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012
233 s. : barev. il., formuláře ; 20 cm

ISBN 978-80-7331-243-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 225-227
Anglické resumé
000245770
OBSAH // Úvod: Jak číst tuto studii / 9 Oddíl I // DIVADLO JAKO SOUČÁST MEDIÁLNÍHO PROSTORU /15 // Divadelní představení jako zvláštní forma mezilidské komunikace /17 // Specifikace pojmu komunikace v jeho různých podobách / 17 Divadelní komunikace z hlediska komunikačního kontextu / 20 Komunikační modely a jejich možné aplikace z hlediska divadla / 24 // Divadlo jako umění a umění jako projev komunikace / 27 Divadelní představení jako podoba uměleckého díla / 28 Polyfunkčnost umělecké komunikace / 29 Specifická funkce umění / 36 // Divadlo jako prostředek mediální komunikace / 41 Divadlo jako médium komunikace / 42 Divadelní představení jako možný projev masové komunikace / 46 // Masová komunikace v historickém kontextu / 48 Masová komunikace a masová kultura / 50 Podobnosti a odlišnosti systémů masmédií a divadla / 51 Specifické vlastnosti divadla jako média / 57 Divadlo a ostatní média / 61 // Divadlo a jeho divák / 65 Charakteristika pojmu publikum / 66 Kategorizace publika / 68 // Divadelní publikum v proměnách času / 70 // Role diváka / 75 // Divák jako spolutvůrce významů / 78 Divák a působení divadelní zkušenosti / 81 // Společenské determinanty divadelní práce / 85 // Společenské změny v poslední třetině 20. století / 85 Charakteristické rysy současné společnosti / 87 // Oddíl II // MAPOVÁNÍ POTŘEBY DIVADLA JAKO SPECIFICKÉHO KOMUNIKAČNÍHO MÉDIA/91 // Fenomén návštčvy
divadla jako zvláštního typu sociální komunikace / 96 Jak často chodíme do divadla / 96 // Jakou máme schopnost oblíbit si konkrétní divadlo / 101 Kdo nejčastěji chodí do divadla / 107 S kým obvykle chodíme do divadla / 114 Na co převážně chodíme do divadla / 118 // Ustavování specializovaného publika / 125 Dílčí shrnutí /126 // Specifikace a hierarchizace důvodů návštěvy divadelního představení /128 // Co od návštěvy představení očekáváme především / 128 Analýza získaných dat / 128 Triáda dominantních prvků / 130 Specifikace fakultativních faktorů / 139 Jaké důvody nás vedou ? návštěvě divadelního představení / 141 Analýza získaných dat /141 Struktura zvažovaných aspektů / 144 Dílčí shrnutí / 150 // Divadelní představení jako hodnototvorný faktor / 151 // Divadelní představení jako ovlivňující zážitek / 152 Co nás vede ? opakované návštěvě divadla / 159 Dílčí shrnutí / 169 // Divadlo a jeho mediální obraz v kontextu ostatních médií /170 // Analýza získaných dat / 171 // Otázka: Sledujete divadelní zprávy a recenze v médiích? / 171 Otázka: Sledujete udílení cen v oblasti divadla? / 175 Otázka: Znáte nějaké oceněné divadelní představení? /180 Otázka: Vyhledáváte informace o divadle na internetu? / 185 Diskuse výsledků /189 // Oddíl III // ZÁVĚREČNÁ SHRNUTÍ Redefínování ověřovaných hypotéz / 195 Možné trendy dalšího vývoje / 202 // Závěr:
A co divák... / 209 // DODATKY / 211 // Charakteristika výzkumného šetření / 212 // Cíl a metodika výzkumu /212 Dramaturgie dotazníku /214 Harmonogram postupu /215 Charakteristika respondentu /217 Dotazník /219 // Seznam použité literatury a pramenů / 225 // Seznam tabulek / 227 // Seznam grafů / 228 // Ediční poznámka / 232 // Abstract / 233
(OCoLC)823821699
cnb002426759

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC