Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
2., opr. a rozš. vyd.
Praha : Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011
297 s. : noty ; 23 cm

ISBN 978-80-7331-199-5 (brož.)
Hudební pedagogika ; sv. 3
Obsahuje bibliografii 295-297 a bibliografické odkazy
000245771
OBSAH // PŘEDMLUVA // 15 // ÚVOD 21 // Pojem harmonie 21 // I. část KLASICKÁ HARMONIE // 1. lekce ZÁKLADNÍ HARMONICKÝ MATERIÁL § 1 Pojem akordu a jeho vymezení v podmínkách klasické harmonie §2 Třídční harmonického materiálu. Souzvuková třída a souzvukový druh §3 Základní tvar akordu §4 Úpravy akordu // § 5 Pojem obratu akordu. Obraty nejbčžnějších akordů v klasické harmonii §6 Poloha akordu // §7 Rozloha akordu . // §8 Úprava tríhlasá, čtyřhlasá, pětihlasá atd. // §9 Transpozice akordu // 26 // 26 // 26 // 27 // 28 28 // 30 // 31 // 31 // 32 // 2. lekce STUPNICE A TÓNINA 35 // § 10 Vyjádření tóniny 36 // 3. lekce ÚPLNÁ SOUSTAVA TÓNIN DUR A MOLL 40 // §11 Tóniny přirozené, harmonické a melodické 40 // § 12 Akordy na jednotlivých stupních dur a moll 45 // § 13 Příbuznost kvintakordů v tóniné 46 // 4. lekce HARMONICKÁ VĚTA - ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ PRAVIDLA // § 14 Vymezení pojmu harmonické véty // § 15 Pokyny ? praktickým kompozičním cvičením. Perspektiva dalšího zdokonalování // § 16 Pracovní metody kompozičního procvičování § 17 Pracovní pravidla // § 18 Pracovní pravidla vedení melodické linie (tj. jednoho melodického hlasu) § 19 Pracovní pravidla vedení dvojhlasu // 47 // 47 // 48 // 49 49 // 49 // 50 // § 20 Pracovní pravidla čtyřhlasé sazby §21 Čtyřhlasá úprava kvintakordů na hlavních stupních (kvintakordů harmonických funkcí) // §22 Přísný spoj příbuzných
kvintakordů // §23 Spoj ncpříbuzných kvintakordů („pravidlo protipohybu“) // §24 Stylizace harmonické věty // §25 Rozšíření melodických možností sopránu // §26 Změna polohy kvintakordů // §27 Volný spoj příbuzných kvintakordů // 5. lekce HARMONICKÁ VĚTA - ZPŮSOBY PROCVIČOVÁNÍ // §28 Gencrálbas (číslovaný bas) // §29 Přehled generálbasových značek § 30 Volná harmonická věta  // §31 Kompoziční výstavba harmonické věty. Závěry // §32 Harmonizace zadané melodie „tón po tónu // §33 Melodické tóny - základní charakteristika a rozlišeni // §34 Kompozice volné harmonické věty s melodickými tóny v sopránu // §35 Harmonizace melodií s využitím melodických tonu // 6. lekce HARMONICKÁ VÉTA S KVINTAKORDY // NA VEDLEJŠÍCH STUPNÍCH TÓNINY // §36 Zástupci harmonických funkcí // §37 Čtyřhlasá úprava kvintakordů na vedlejších stupních  // §38 Příklady nejběžnějšího uplatnění kvintakordů vedlejších stupňů jako zástupcu // hlavních funkcí // §39 Spoj H-D // §40 Spoj D-VI (tzv. klamný spoj) // §41 Kvintakord III. stupně a jeho použití v harmonické větě (spo) III-S) // §42 Kvintakord VII. stupně a jeho uplatnění v harmonické větě // 7. lekce HARMONICKÁ VĚTA S OBRATY KVINTAKORDŮ // §43 Obraty kvintakordů §44 Sextakord // §45 Čtyřhlasá úprava sextakordu // §46 Sextakordy v harmonické větě // §47 Harmonizace melodie s použitím sextakordu // §48 Kvartsextakord 92
// §49 Čtyřhlasá úprava kvartsextakordu 92 // §50 Druhy kvartsextakordu 92 // §51 Kvartsextakord průtažný 93 // §52 Kvartsextakord střídavý 94 // §53 Kvartsextakord průchodný 95 // § 54 Kvartsextakord následný 96 // 8. lekce HARMONICKÁ VETA-SEKVENCE 99 // § 55 Sekvence 99 // 9. lekce HARMONICKÁ VĚTA S AKORDY VYŠŠÍCH TŘÍD 105 // §56 Uplatnění akordů vyšších souzvukových tříd při kompozici harmonické věty 105 // §57 Septakordy 105 // §58 Septakordy charakteristické 107 // §59 Dominantní septakord 108 // §60 Čtyřhlasá úprava D7 109 // §61 Přísný rozvod D7 —* T (model autentického, tj. dominantního, rozvodu // septakordů) _ . 110 // § 62 Autentický rozvod septakordů 111 // §63 Volný rozvod D7 —* T 112 // §64 Rozvod D7 -+ T6 43 // §65 Rozvod D7 —* VI (klamný rozvod) 114 // §66 Nástup D7 115 // §67 Obraty D7 117 // §68 Čtyřhlasá úprava 117 // §69 Rozvod obratů D7 T (jejich autentický rozvod) 117 // §70 Nástup obratů D7 119 // §71 Uplatnění D7 a jeho obratů v harmonické větě 120 // 10. lekce HARMONICKÁ VĚTA S CHARAKTERISTICKÝMI SEPTAKORDY 121 // §72 Septakord II. stupně 121 // §73 Přísný rozvod II7 —» T6 (model plagálního, tj. subdominantního, rozvodu // septakordů) 121 // §74 Plagální rozvod septakordů 123 // §75 Nástup 117 123 // §76 Obraty II7 124 // §77 Čtyřhlasá úprava obratů D7 125 // §78 Rozvod obratu II7 —» T (jejich plagální rozvod) 125 // §79 Nástup
obratů II7 126 // §80 Autentický rozvod II7 (tj. rozvod II7 —> D) 126 // §81 Autentický rozvod obratů II7 (tj. rozvod obratu 117 —»D) 127 // §82 Uplatnění II7 a obratů v harmonické větě - v autentickém i plagálním rozvodu 128 // §83 Septakord VII. stupně 129 // §84 Přísný rozvod VII7 (model kombinovaného rozvodu septakordů) 130 // §85 Kombinovaný rozvod septakordů 130 // §86 Volný rozvod VI17 131 // §87 Obraty VII, jejich nástup a rozvod (kombinovaný) 132 // § 88 Uplatnění VII7 a jeho obratů v harmonické větě 133 // 11. lekce HARMONICKÁ VĚTA S NEUTRÁLNÍMI SEPTAKORDY // A S NÓNOVÝMI AKORDY 134 // §89 Neutrální septakordy a jejich uplatnění v harmonické větě 134 // §90 Zásady uplatnění neutrálních septakordů v harmonické větě 136 // §91 Nonové akordy 139 // §92 Dominantní nónový akord 140 // § 93 Čtyřhlasá úprava D? 140 // §94 Rozvod D79 140 // §95 Obraty D9 141 // §96 Čtyřhlasá úprava obratů D9 142 // §97 Rozvod obratů D9 143 // §98 Nástup D9 a jeho obratů 143 // §99 Uplatnění D9 a jeho obratů v harmonické větě 144 // § 100 Neutrální nónové akordy 145 // 12. lekce NEAKORDICKÉ TÓNY A JEJICH UPLATNĚNÍ // V HARMONICKÉ VĚTĚ 147 // § 101 Znovu o melodických tónech (opakování a rozšíření, uplatnění ve všech hlasech) 147 § 102 Průchod 148 // § 103 Střídavý tón 149 // § 104 Průtah 151 // § 105 Následný akordický tón 154 // § 106 Předjímka (anticipace) 154
// § 107 Další možnosti neakordických tónů v harmonické větě 154 // § 108 Závěrečná poznámka ? harmonické větě 156 // 13. lekce MODULACE 158 // § 109 Průběh harmonické věty v rámci několika tónin 158 // §110 Tóninový skok 159 // §111 Modulace 159 // §112 Druhy modulace 161 // §113 Diatonická modulace 162 // § 114 Pracovní postup při analýze 162 // § 115 Pracovní postup při kompozici modulující harmonické věty 163 // §116 Postup hledání společného akordu 164 // § 117 Osvedčené postupy rychlé diatonické modulace 167 // 14. lekce MIMOTONÁLNÍ FUNKCE 169 // § 118 Mimotonální funkce 169 // § 119 Úprava a rozvod (D), (D7), (D?) a (VII), (VII7) 171 // §120 Nástup akordů mimotonálních funkcí 172 // § 121 Akordy chromatické terciové příbuznosti. Chromatika 173 // § 122 Spoje akordů, při nichž dochází ? chromatickému postupu (chromatické // spoje akordů) 174 // § 123 Harmonické věty s použitím (D7) a (VII7) . 175 // §124 Využití mimotonálních funkcí ? modulaci. Chromatická modulace 179 // 15. lekce PŘEDPOKLADY ALTERACE 180 // § 125 Akordy o třech citlivých tónech (tzv. pomocné harmonické funkce) 180 // § 126 Frygický akord 181 // § 127 Lydický akord 181 // § 128 Neapolský sextakord 183 // § 129 Uplatnění a rozvod N6 183 // § 130 Další možnosti rozvodu N6 184 // § 131 Modulace neapolským sextakordem 185 // 16. lekce NEJBÉŽNÉJŠÍ ALTEROVANÉ AKORDY 187 // §132 Alterované
akordy 187 // § 133 Alterované akordy ve zvukové podobě D7 v tónině dur 188 // § 134 Úprava a rozvod alterovaných čtyřzvuků 189 // § 135 Nástup alterovaného akordu v harmonické větě 190 // § 136 Dominantně znějící alterované čtyřzvuky v moll 192 // § 137 Modulace dominantně znějícími čtyřzvuky. Enharmonická modulace 193 // § 138 Zmenšený čtyřzvuk jako alterovaný akord I94 // § 139 Modulační využití zmenšeného čtyřzvuku 196 // 17. lekce DALŠÍ ALTEROVANÉ AKORDY 198 // § 140 Další často užívané alterované akordy • 19g // § 141 Zvětšený trojzvuk jako alterovaný akord 198 // § 142 Čtyřhlasá úprava I99 // § 143 Modulační využití zvětšeného trojzvuku I99 // § 144 Alterované čtyřzvuky obsahující zvětšený trojzvuk 200 // § 145 Zvětšený těrekvartakord 201 // § 146 Modulační využití zvětšeného terekvartakordu 202 // 18. lekce ALTERACE-SHRNUTÍ A ZOBECNĚNÍ 204 // § 147 Shrnutí poznatků o alteraci. Definice alteracc. Přehled alterovaných akordu 204 // § 148 Dvojsmerná alterace 206 // § 149 Rozvod dvojsměrné alterovaných sextakordů 207 // § 150 Mimotonální alterované akordy 209 // 19. lekce DODATEK KE KLASICKÉ HARMONII 212 // § 151 Další faktory přispívající na přelomu 19. a 20. století ? prohloubení krize // klasické tonální harmonie 212 // § 152 Modálni postupy v melodii a harmonii 213 // § 153 Celotónové útvary melodické a harmonické 219 // § 154
Chromatické medianty ’ 221 // § 155 Kvartové akordy 224 // II. část ÚVOD DO HARMONIE 20. STOLETÍ // 20. lekce HARMONICKÝ MATERIÁL HUDBY 20. STOLETÍ 230 // § 156 Alikvotní tóny. Řada alikvotních tónů 231 // § 157 Tradiční akordy v nových funkčních vztazích 232 // § 158 Akordy zahuštěné 236 // 21. lekce AKORDICKÉ KOMBINACE 239 // § 159 Akordické kombinace 239 // 22. lekce AKORDY O VOLNÉ INTERVALOVÉ STAVBĚ // § 160 Akordy o volné intervalové stavbě // § 161 Třídění akordu o volné intervalové stavbě // § 162 Zvláštní souzvukové druhy v harmonii 20. století // § 163 Úprava akordů o volné intervalové stavbě // § 164 Určení základního tónu akordu // § 165 Kompoziční procvičování úprav akordů // 23. lekce PRINCIPY ORGANIZACE HARMONICKÉ STRUKTURY // HUDBY 20. STOLETÍ. TONALITA // § 166 Tonalita // § 167 Moderní pojetí tonálního centra // § 168 Netónické harmonické funkce v rámci temperované chromatiky § 169 Kompozice harmonické vety § 170 Hlavní pracovní pravidla § 171 Stavba melodie // § 172 Pracovní pravidla pro vedení dvou a více hlasů § 173 Kompozice harmonické věty § 174 Stylizace harmonické věty // § 175 Další aplikace tonálního principu v hudbě 20. století § 176 Bitonalita § 177 Polytonalita § 178 Atonalita // 24. lekce PRINCIPY ORGANIZACE HARMONICKÉ STRUKTURY // HUDBY 20. STOLETÍ. MODALITA // § 179 Modalita § 180 Moderní modalita // 25. lekce PRINCIPY ORGANIZACE
HARMONICKÉ STRUKTURY // HUDBY 20. STOLETÍ. SERIALITA // § 181 Serialita // § 182 Uplatnění dvanáctitónové řady v harmonické větě // 246 // 246 // 247 249 251 // 253 // 254 // 257 // 258 // 259 259 262 264 264 267 269 // 272 // 273 // 274 // 275 275 // 277 // 277 // 277 // 282 // 282 // 284 // Přílohy // Literatura // 287 // 295
(OCoLC)757677869
cnb002219125

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC