Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.3) Půjčeno:56x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012
396 s. : barev. il., plány, faksim. ; 21 cm

ISBN 978-80-7464-176-3 (váz.)
Spisy Ostravské univerzity v Ostravě ; č. 264/2012
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000246516
O bsah // 13 O hléd nu tí M a rtin T o m á š e k // // 19 21 // // I. V ý c h o d i s k a a k o n t e x t y K arel S tibral S o u č a sn á e s te tik a a krajina // // 40 // // Přem ysl M ácha K rajina a kra jin o m a lb a - v ý c h o zí te z e k e s tu d iu k ra jin y // // 54 // // P etr T om ášek O b ra z k ra jin y - k ra jin a v o b ra ze // // 67 69 // // II. O d b a r o k n í s a k r a l i z a c e p o r o m a n t i c k o u g e o l o g i i J a n M alura L ite rá rn í re p rezen ta ce k ra jin y v ra n é m n o v o vě ku . L e s - za h r a d a - hora // // 86 // // J a k u b Ivánek R ep re ze n ta c e lá z e ň s k é k ra jin y v lite ra tu ře ra n é h o n o vo vě ku // // 111 // // M artin a D ra g o n o v é P apírová česká sko řá b k a co m u š le perlová: sa k ra liza c e reálného s v ě ta v d e W a ld to v ě k á z á n í // // 128 // // V eronika F a k to ro v é K o n c e p ty k ra jin y v r o m a n tic k é geologii, a n e b o v ý z n a m u o b ra z o tv o rn o s ti // // 141 143 // // III. Krajina p r a v d ě p o d o b n á Alice J e d l i č k o v é O d p ro s tř e d í k e k rajině. P o ku s o v y m e z e n í p o jm u o k lik o u p ře s realistické zo b r a ze n í // // 159 // // M a rtin T o m á še k F unkce lite rá rn í k ra jin y u K arla V. R a ise // // 181 // // S ta n isla v a F ed ro v é K rajina ja k o k u ltu r n í k o n ce p t. O d lite r a tu r y k m a lířstv í, fo to g ra fii a za se z p á tk y
// // 198 // // R ich a rd Z m ělík Ž e la r y - vesnice, k te r á n e n í n a ž á d n é m a p ě (fik č n í re p re ze n ta ce k ra jin y a p ro sto ru ) // // 213 // // IV. O s t r a v ě n a d o t e k a n a d o h l e d // // \f215 // // Z d en ě k Šm olka B e s k y d sk é d o m in a n ty v b á sn ických te x te c h p řelo m u 19. a 2 0 . stol. // // 229 // // Iva M á l k o v é In d u s tr iá ln i O s tr a v s k o ja k o lite rá rn í krajina // // 244 // // Jiří S v o b o d a S p iso v a te lo vo o su d o v é z a u je tí kra jin o u // // 258 // // S ta n isla v a S chupplerová Topos k ra jin y v lite ra tu ře J esen ick a // // 273 275 // // V. Z p ů s o b y v y t v á ř e n í k ra jiny G ertrau d e Z and Z k ro c e n í zlé k ra jin y - P u s z t a J o se fa K napa // // 282 // // Jan N em ček P o zn á m k y k p o jm u „krajina" p o d le H e len y Ja ro šo v é // // 292 // // V it E r b a n B ásnická k o m p o zic e G a ryh o S n y dera H o r y a ř e k y b e z k o n c e jak o lite r á r n í krajin o m a lb a : tv ů r č í p o stu p y , zd ro je a inspirace // // 315 // // M artin S tr a k o š M e z i k ra jin o u fu n k č n í a kra jin o u o b y tn o u // // 329 // // B ila n ce a s o u v is lo s ti J a n M alura // // 347 // // O b r a z o v á p ř ílo h a // // 385 389 395 // // Spoluautoři R ejstřík jm en n ý R ejstřík m íst // // \f
cnb002497707

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC