Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Rubico, 2013
314 s. : barev. il. ; 31 cm

ISBN 978-80-7346-158-4 (váz.)
Příroda
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 287-297 a rejstřík
000246522
Obsah // M ísto p ř e d m lu v y n ě k o lik p r a k tic k ý c h p o z n á m e k , k te r é s e ji n a k tě ž k o h l e d a j í ... 5 // // P o u ž ité z k r a t k y a a k r o n y m y ... 5 // // 1 Ú v o d ... 6 // // 2 D ru h o v á o c h r a n a r o s tlin ...6 2 . 1 L eg islativ n í o c h ra n a 2 .2 Č e rv e n é k n ih y a č e rv e n é se z n a m y 7 8 // // 2.3 D ru h o v á o c h r a n a ...9 // // 3 K v ě te n a C H K O J e s e n í k y ... I I 3.1 Vývoj fló ry a v e g e ta c e H ru b é h o Je s e n ík u ... 11 3 .2 H isto rie p o z n á v á n í je s e n ic k é flóry a v e g e ta c e ... 16 // // 3 .3 P ro b le m a tik a to p o g ra fic k é h o n ázv o slo ví ... 22 3 .4 N ě k te ré p ro b lé m y flo ristick ý c h ú d a jů 26 // // 3 .5 P říč in y ú b y tk u n ě k te rý c h je s e n ic k ý c h r o s t l i n ... 27 // // 4 Č e rv e n ý s e z n a m C H K O J e s e n í k y ... 29 4.1 V yh yn u lé d ru h y (k a te g o rie E x) ... 30 4 .2 N e z v ě stn é d ru h y (k a te g o rie M s ) ... 4 .3 K ritick y o h ro ž e n é d ru h y (k a te g o rie E ) ... 4 .4 D ru h y v z á c n é (k a te g o rie R) 30 30 // // ... 30 // // 4 .5 D ru h y o h ro ž e n é (k a te g o rie V ) ... 30 4 .6 D ru h y m é n ě o h ro ž e n é , v y žad u jící p o z o rn o s t (k a te g o rie L D ) 4 .7 D ru h y m im o n e b ez p e čí (k a te g o rie O ) 31 31 // // 4 .8 N e ja sn é a s p o r n é p říp a d y (k a te g o rie P ) ...
31 4 .9 N e z a řa z e n é d ru h y ... 31 // // 5 A b e c e d n í p ř e h le d ta x o n ů č e r v e n é h o s e z n a m u C H K O J e s e n ík y ...3 8 // // 6 O c h r a n a a z á c h r a n a o h r o ž e n ý c h je s e n ic k ý c h r o s t l i n ... 2 8 0 // // P řílo h a I - Č e rv en ý se z n a m c é v n a tý c h ro stlin C H K O Je se n ík y (1 2 . v e r z e - 2 0 1 3 ) ... 2 8 3 // // P řílo h a 2 - P ře h le d c ito v a n ý c h lite rá rn íc h p ra m e n ů a p o d k la d ů ...2 8 7 // // P řílo h a 3 - R e jstřík v ěd ec k ý c h jm e n r o s t l i n ... 2 9 8 // // P řílo h a 4 - R e jstřík č e sk ý ch jm e n ro s tlin // // 305 // // P řílo h a 5 - S lo v n íček p o u ž itý ch b o ta n ic k ý c h te r m ín ů a c iz íc h slov ...3 1 0 // // P řílo h a 6 -T o p o g r a f ic k é n ázv y č á stí V elké k o t l i n y ... 3 1 3 // // 4 // //
cnb002484952

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC