Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2010
2 sv. (103, 112 s.) : il. (některé barev.) ; 30 cm
Externí odkaz    Obsah - 1, teoretická učebnice 
   Obsah - 2, praktická učebnice 

ISBN 978-80-251-3228-9 (teoretická učebnice ; brož.)
ISBN 978-80-251-3227-2 (praktická učebnice ; brož.)
teoretická učebnice. 103 s. -- praktická učebnice. 112 s.
000246531
1 - TEORETICKÁ UČEBNICE :   Obsah // Úvod...5 // 1. Základy informatiky a teorie informace...6 // 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací... 6 // Analogová a digitální zařízení ...6 // Jednotky informace - bit a bajt a jejich násobné jednotky...7 // Bezeztrátová a ztrátová komprese dat...7 // Přenos dat a přenosové rychlosti ...8 // Proces komunikace, kód a Shannonův teorém...9 // Digitalizace podrobněji, potřebný počet bitů...10 // Dvojková a šestnáctková soustava...-...11 // 1.2 Informační zdroje o jejich kvalita...11 // Informační zdroje a jejich vlastnosti ...1 1 // Knihovny a jimi poskytované služby...I 2 // Katalog a fulltext...13 // Webový vyhledávač...13 // Orientace ve výsledku hledání...14 // Zpřesnění zadání, pokročilé vyhledávání...15 // Kvalita a relevance informačního zdroje...1 7 // Kritický přístup k informacím ...5 8 // Metadata (metaínformace) a jejich využití... // Myšlenkové mapy...1’ // Digitalizace a virtualizace reálných objektů...20 // Virtualizace reálných objektů o míst...20 // Virtuální počítače...21 // 2. Technické vybavení počítačů a počítačových sítí. 22 // 2.1 Vývoj a druhy počítačů... 22 // Historie počítačů...22 // Vývoj osobních počítačů...24 // Trendy ve vývoji počítačů...26 // Druhy počítačů a oblasti jejich nasazení...27 // 2.2 Počítač, jeho komponenty o periferní zařízení...28 // Funkce a role základních počítačových komponent ...28 // Běžná úložiště a záznamová média...-...30 // Vstupní a výstupní zařízení...-...31 // Vstupní zařízení...31 // Výstupní zařízení...31 // Druhy tiskáren, jejich vlastnosti a použití...32 // John von Neumannovo schéma počítače...35 // Hardware n software počítače...35 // Hardwarové díly počítače podrobněji... ...36 //
2.3 Struktura datových sítí a přenos dat...41 // Základní druhy lokálních sítí, LAN a WAN, server a klient...41 // Mapování sítových disků (složek)...42 // Sítě mobilních telefonů...43 // Globální družicové polohovací systémy...44 // Struktura sítě Internet a její principy...45 // Technické způsoby připojení k síti Internet...46 // Připojení koncových uživatelů...46 // Lokální sítě a jejich technické prvky...47 // Komunikace a směrování dat v LAN (MAC, IP, DHCP, DNS)...47 // Komunikace z LAN do/z Internetu, routing, NAT...48 // Bezdrátové sítě a jejich technické prvky, zabezpečení sítě...49 // 3. Programové vybavení počítačů...50 // 3.1 Operační systémy a jejich funkce...50 // Základní funkce operačního systému...50 // Vytváření datových souborů, spustitelné a datové soubory...51 // Architektura operačního systému, ovladače, jádro systému, ... ...52 // aplikační a grafické rozhraní, multitasking...52 // Charakteristiky nejrozšířenějších operačních systémů...52 // 3.2 Ovládání operačního systému a správa souborů...54 // Rozhraní o nástroje operačního systému...54 // Prozkoumávání složek, práce se soubory, hledání objektů...55 // Schránka operačního systému...56 // Komprimace a dekomprimace souborů a složek...57 // 3.3 Základní nastavení operačního systému...57 // Uživatelská nastavení operačního systému...57 // Instalace a odebírání písem, programů a tiskáren...58 // Správa tiskáren a průběhu tisku...59 // Nastavení uživatelských práv k souborům...60 // 3.4 Datové soubory...60 // Formát datového souboru, vazba typů datových souboru...60 // Nejpoužívanější typy datových souborů a programů...61 // Význam standardizace datových souborů...61 // Principy ukládáni dat pomoci XML souborů...62 //
4. Člověk, společnost a počítačové technologie...63 // 4.1 Bezpečný počítač...63 // Aktualizace operačního systému a aplikačních programů ...63 // Firewall a další bezpečnostní nástroje...63 // Počítačové viry a červy, molware a spyware...64 // Metody útoků pres webové stránky a elektronickou poštu...65 // Antivirový program...65 // Problematika spamu a obrana proti němu...66 // Podvody |tzv. techniky sociálního inženýrství], hoaxy...66 // Komplexní přístup k bezpečnosti IT...67 // 4.2 Obecné bezpečnostní zásady a ochrana dat... 68 // Zásady vytvořeni bezpečného hesla...68 // Zabezpečení počítače a dat před zneužitím cizí osobou...69 // Šifrování souborů prakticky...69 // Ochrana dat před ztrátou, zálohováni dat...70 // Integrita dat, hash, autenticita, šifrovací algoritmus a klíč...71 // Symetrická kryptografie a obfasti jejího nasazení...72 // Asymetrická kryptografie, privátní a veřejný klíč...72 // Elektronický podpis...73 // 4.3 Etické zásady a právní normy související s informatikou ...74 // Základy počítačové etiky...74 // Zákon o svobodném přístupu k informacím ...74 // Zákon o ochraně osobních údajů...74 // Podstata ochrany autorských práv... ...75 // Normy pro citování z knih a z on-line zdrojů...76 // Licence k užití programu...76 // Ochrana programů před nelegálním kopírováním...77 // Nejčastěji používané druhy licencí...78 // Licence GNU/GPL...79 // Licence Creative Commons...80 // Proprietami (komerční) programy a Open Source...80 // 4.4 Ergonomie a hygiena práce s výpočetní technikou...81 // Ergonomické a hygienické zásady práce 5ICT...81 // 4.5 ICT a osoby s handicapem...84 // Pomůcky pro využití ICT osobomi s handicapem...84 // Využití počítačů pro zkvalitnění života...84 //
4. O ICT a životni prostředí... 85 // Energetická náročnost různých typů ICT ...85 // Ospomé technologie obsažené v OS a jejích nastavení ... ...85 // Nakládání s elektronickým odpadem a jeho recyklace...86 // Komponenty a spotřeba počítače... ...86 // 4.7 Média, reklama a technologie...87 // Soukromá a veřejnoprávní média...87 // Způsoby manipulace s příjemcem sdělení...88 // Vliv reklamy na současnou společnost ...89 // Počítačové úpravy vyobrazení předmětů ...90 // Etapy realizace reklamní kampaně...90 // 4.8 Význam IT pro veřejnou sféru...91 // /T v průmyslu, obchodu a bankovnictví...91 // IT ve veřejné a státní správě...92 // 5. Využívání služeb Internetu...93 // 5.1 .WWW - World Wide Web...93 // Pojmy hypertext, Hyperlink, URL, doméno...93 // Webový prohlížeč a způsob jeho práce ...93 // Práce s prohlížečem webu včetně pokročilých funkci...94 // Zabezpečené připojení a digitální certifikát serveru...94 // 5.2 Využívání webových aplikací a sociálních sítí...95 // Desktopové a webové aplikace ...95 // Web 2.0, jeho principy a služby...96 // Fungování internetových obchodů, vazba no databáze...96 // Sociální sítě, jejich přínosy a rizika ...97 // LMS o jeho základní funkce aneb e-learnig ve škole...98 // 5.3 Elektronická komunikace...99 // Princip Fungování elektronické posty...99 // E-maílový klienta jeho funkce...99 // Nastavení e-mailového klienta... // Údaje v záhlaví e-mailové zprávy...101 // Charakteristiky synchronních a asynchronních způsobů komunikace...101
2 - PRAKTICKÁ UČEBNICE :   6. Počítačové zpracování textů -- 6.1 Textový editor, struktura a formátování textu -- Prostředí textového editoru a jeho nastavení -- Zadávání textu, přenos textu z jiného zdroje -- Struktura a vzhled textu přiřazování stylů -- Formátování odstavců pomocí úprav stylů -- Vlastnosti písma a odstavce -- Vlastnosti stránky a okraje, dělení slov -- Záhlaví a zápatí, pole a další pomocné prvky -- Vložené objekty -- Textové tabulky a jejich úpravy, tabulátory -- Pomocné funkce a nástroje textového editoru -- Týmová spolupráce, sledování změn -- Hypertextové odkazy, obsah dokumentu -- Hromadná korespondence -- Náhled a tisk -- Formáty textových dokumentů -- Formát PDF, čtení a vytváření souborů PDF -- Hromadná korespondence pokročilé funkce -- 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů -- Kontrola pravopisu a gramatiky -- Historie písma -- Vlastnosti písma -- Typografická pravidla a řízení toku textu v dokumentu -- Barevné dokumenty -- 6.3 Tvorba sdíleného obsahu -- Wiki principy -- On-line nástroje a jejich funkce pro týmovou práci -- 7. Počítačová grafika a multimédia -- 7.1 Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky -- Rastrová/vektorová grafika, 3D grafika, pixel -- Barevné modely RGB a CMYK -- Počet bodů rastrového obrázku a jeho rozlišení (DPI) -- Barevná hloubka -- Změny počtu bodů, barevné hloubky a rozlišení -- Barevná věrnost, kalibrace
zařízení a barevné profily -- Estetické zásady grafické kompozice -- Barevné ladění dokumentu -- 7.2 Grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití -- Grafické formáty, jejich vlastnosti a využití -- Konverze mezi formáty a nastavení komprese dat -- 7.3 Práce s rastrovou grafikou -- Hledání obrázků -- Skenování obrázků, moaré -- Publikování a sdílení obrázků -- Digitální fotoaparát a jeho funkce -- Zásady kompozice obrazu -- Úpravy fotografií otočení, ořez, jas a kontrast, histogram -- Výběry oblastí, úpravy a prolnutí výběru -- Vrstvy, masky, průhlednosti -- 7.4 Práce s vektorovou grafikou -- Objekty a nástroje vektorového editoru -- Využití rastrových obrázků v kresbě -- Text ve vektorovém editoru -- Export vektorové grafiky do rastrových formátů -- Dokumenty s kombinacemi vektorové a bitmapové grafiky -- Konverze kresby do PDF včetně nastavení -- 7.5 Prezentace -- Obecné zásady úspěšné prezentace -- Technické vybavení pro prezentace a prezentační nástroje -- Počítačová prezentace -- Odkazy na snímky a webové stránky -- Tisk a export prezentace -- 7.6 Tvorba webu -- Struktura webu -- Složení (jedné) webové stránky, princip HTML a CSS -- Tvorba webu s využitím publikačního webového systému -- Zásady přístupnosti webových stránek -- Zásady použitelnosti webu (dobrý web) -- Princip statických a dynamických webových prezentací -- Tvorba webu na úrovni editace
HTML a CSS -- Kaskádové (CSS) styly -- Validace HTML a její provedení -- Umístění webu na server, FTP -- 7.7 Multimédia -- Pojmy kodek, encoder a decoder -- Formáty zvukových souborů a videosouborů -- Princip komprese zvuku a videa -- Převod zvuku do komprimovaných formátů, datový tok -- Princip streamování a přehrávání streamové hudby a videa -- Analogová a digitální televize -- Úpravy videa a konverze formátů -- Natáčení, střih a export videa -- 8.1 Tabulkový procesor -- 8.1.1 Práce s tabulkou -- Struktura tabulky -- Buňky a odkazy princip funkce tabulkového procesoru -- Relativní a absolutní adresace buněk -- Vzorce a priorita operátorů -- Zadávání argumentů funkcí -- Komplexní výpočty, využití mezivýsledků -- 8.1.2 Editace a plnění buněk, formátování tabulky -- Úpravy (editace) tabulky -- Práce s řádky a sloupci tabulky, sloučení buněk -- Formát čísla v buňce, počet zobrazovaných míst -- Formát (vzhled) tabulky -- Podmíněné formátování buněk -- Zamknutí tabulky a jednotlivých buněk -- Import a export dat -- 8.1.3 Vizualizace dat a tvorba a editace grafů -- Interpretace dat v grafu -- Vytvoření grafu z údajů v tabulce, úpravy vzhledu grafu -- Typy grafů vzhledem k jejich účelu, editace grafu -- Grafy funkcí -- 8.1.4 Filtrování a řazení dat -- Záznam, pole a jeho označení -- Řazení záznamů -- Fiítrování záznamů -- Omezení vstupních dat -- 8.1.5 Záznam a spuštění
makra -- Co je to makro? -- Záznam makra, makrokamera -- Úprava makra, vytvoření ovládacích prvků -- 8.2 Používání a tvorba databází -- 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází -- Pojmy tabulka, pole, záznam -- Význam a nasazení databází -- Databáze klient-server -- Databáze, tabulka, záznam, pole datové typy a jejich vlastnosti -- Index a jeho význam pro rychlé vyhledávání v tabulce -- Primární a cizí klíč, referenční integrita -- Princip transakčního zpracování -- 8.2.2 Základy SQL -- Jazyk SQL -- SQL příkaz SELECT včetně filtrování a řazení záznamů -- 8.2.3 Návrh databází -- Návrh struktury tabulek -- 9. Algoritmizace a programování -- 9.1 Algoritmizace úlohy, vlastnosti algoritmu -- Pojem algoritmus a jeho základní vlastnosti -- Algoritmizace úlohy -- 9.2 Základy programování -- Současné programovací jazyky -- Překladač, interpret, Java a vývojové prostředí -- Chyby v programech -- Strukturované programování, procedury a funkce -- Proměnné a datové typy -- Matematické, reíační a íogické operátory -- Rekurze -- 9.3. Současné způsoby tvorby programů -- Principy objektově orientovaného programování -- Vizuální programování
(OCoLC)697265955
cnb002130407

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC