Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012
485 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7357-936-4 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 447-458, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000246533
OBSAH // 1 Veřejný sektor a veřejná správa ...13 // 1.1 Státní zásahy - příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru...14 // 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné volby...19 // 1.3 Úloha veřejného sektoru ve smíšené ekonomice...23 // 1.4 Funkce veřejného sektoru ...25 // 1.4.1 Ekonomická funkce veřejného sektoru - zajišťování // veřejných statků ...27 // 1.4.2 Externality a úloha veřejného sektoru ...30 // 1.5 Struktura veřejného sektoru, faktory ovlivňující velikost a strukturu // veřejného sektoru...32 // 1.5.1 Veřejné statky a jejich zabezpečování veřejným sektorem ---37 // 1.5.2 Neziskové organizace ve veřejném sektoru v ČR ...42 // 1.6 Zajišťování veřejných statků soukromoprávními neziskovými // organizacemi a veřejnými zakázkami ...48 // 1.7 Spolupráce a partnerství veřejného a soukromého sektoru...56 // 1.7.1 Vztah veřejného a soukromého sektoru...56 // 1.7.2 Výhody z uzavření spolupráce plynoucí pro veřejný sektor ... 57 // 1.7.3 Výhody z uzavření spolupráce plynoucí pro soukromý sektor... 61 // 1.7.4 Rizika využití principu spolupráce a partnerství pro územní // samosprávu...62 // 1.7.5 Způsob navázání spolupráce při zajišťování veřejných statků ... 63 // 1.7.5.1 Výbér partnera a uzavření smluvního vztahu...63 // 1.7.5.2 Hodnocení partnerství ...66 // 1.7.5.3 Problematika stanovení ceny statku pro uživatele---69 // 1.7.6 Zvláštní
formy spolupráce při poskytování veřejných statků ... 69 // 1.7.7 Typologie komplexních forem spolupráce, respektive // partnerství často využívané v zahraničí...76 // 1.7.8 Podpora spolupráce a partnerství veřejného a soukromého // sektoru v ČR...79 // 1.7.8.1 Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení // (koncesní zákon)...81 // 1.7.8.2 Zákon o veřejných zakázkách ...84 // 5 // VEŘEJNÝ SEKTOR - ŘÍZENÍ A FINANCOVANÍ // 1.7.9 Spolupráce a partnerství na evropské úrovni...86 // 1.8 Efektivnost veřejného sektoru...88 // 1.8.1 Pojetí efektivnosti...88 // 1.8.2 Faktory ovlivňující efektivnost ve veřejném sektoru...91 // 1.8.3 Efektivnost a objcktivizace výdajů ve veřejném sektoru...93 // 1.9 Decentralizace veřejného sektoru a úkoly územní samosprávy // při zajišťování veřejných statků...97 // 2 Funkce a činnosti veřejné správy ve veřejném sektoru...100 // 2.1 Pojetí veřejné moci a veřejné správy...100 // 2.1.1 Formy uspořádání státu ...100 // 2.1.2 Charakteristika a činnosti veřejné správy...103 // 2.1.3 Vztahy mezi volenými orgány a veřejnou správou ...113 // 2.1.4 Reformy veřejné správy a územní samosprávy, reformy // ve veřejném sektoru... 114 // Stát a státní správa... 118 // 2.2.1 Orgány a instituce státní správy v ČR ...119 // Uzemní samospráva...123 // 2.3.1 Charakteristika územní samosprávy v současnosti ...126 // 2.3.2 Specifika obcí v ČR ...134
2.3.3 Specifika krajů v ČR...144 // 2.3.4 Vztahy státu a územní samosprávy v ČR...153 // Úkoly veřejné správy v ČR při správč majetku...154 // Management a marketing ve veřejné správč, ve veřejném sektoru ... 161 // 2.2 // 2.3 // 2.4 // 2.5 // 3 Financování veřejné správy a veřejného sektoru, úloha finančního // managementu...184 // 3.1 Rozpočtová soustava a úloha finančního managementu v řízení // finančních toků...184 // 3.1.1 Rozpočtová soustava vČR...185 // 3.1.2 Pojetí veřejného rozpočtu...197 // 3.1.3 Funkce veřejného rozpočtu...203 // 3.2 Třídční příjmů veřejných rozpočtů v ČR...204 // 3.3 Třídční výdajů veřejných rozpočtů v ČR...209 // 3.4 Rozpočtová skladba v ČR ...213 // 3.5 Rozpočtový proces v ČR...217 // 3.6 Neziskové organizace a jejich vztah ? veřejným rozpočtům v ČR ... 221 // 3.6.1 Organizační složky a jejich vztah ? rozpočtové soustavě __222 // 3.6.2 Příspěvkové organizace a jejich vztah ? rozpočtové soustavč ... 227 // 6 // OBSAH // 3.6.3 Soukromoprávní neziskové organizace a jejich vztah // ? veřejnému rozpočtu...238 // 3.6.4 Daňový režim neziskových organizací v ČR...239 // 4 Financování odvětví veřejného sektoru...241 // 4.1 Financování školství ...241 // 4.1.1 Postavení školství ve společnosti...241 // 4.1.2 Struktura školství v ČR (r. 2012)... 242 // 4.1.3 FINANCOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ ... 243 // 4.1.4 Financování přímo řízeného
školství...246 // 4.1.5 Příspěvek na vzdělávací činnost...247 // 4.1.6 Veřejná vysoká škola ...251 // 4.1.7 Financování ze zdrojů EU a mezinárodní srovnání...252 // 4.1.8 Soukromá vysoká škola ...253 // 4.1.9 Ekonomické problémy českého vysokého školství ...253 // 4.1.10 Financování regionálního školství...254 // 4-1.11 Působnost obcí, KÚ a MŠMT při financování RgŠ...255 // 4.1.12 Základní a střední školy...256 // 4.1.13 Financování soukromých a církevních škol...260 // 4.2 Financování zdravotnictví ...261 // 4.2.1 Charakteristika zdravotnictví...261 // 4.2.2 Základní modely organizace zdravotnictví...263 // 4.2.2.1 Charakteristika modelů...263 // 4.2.3 Ekonomické aspekty zdravotnických služeb...264 // 4.2.3.1 Zdroje finančních prostředků...266 // 4-2.3.2 Solidarita při poskytování zdravomí péče ...268 // 4.2.4 Technika financování zdravotnických služeb...269 // 4.2.4.1 Veřejné výdaje ve zdravotnictví...270 // 4-2.4.2 Specifika financování zdravotnických služeb...272 // 4.2.5 Financování zdravotnických zařízení v ČR...274 // 4.2.6 Komparace se zahraničím a problémy zdravomictví v ČR ... 276 // 4.3 Financování sociálního zabezpečení ...277 // 4.3.1 Charakteristika sociálního zabezpečení...277 // 4.3.2 Základní přístupy ? financování sociálního zabezpečení...278 // 4.3.2.1 Průbčžné financování...279 // 4.3.2.2 Kapitálové financování - kapitalizovaný
fond // sociálního zabezpečení...280 // 4.3.3 Způsoby a organizace sociálního zabezpečení v ČR...280 // 4.3.4 Zdroje pro financování sociálního zabezpečení...282 // 7 // VEŘEJNÝ SEKTOR - ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ // 4.3.5 Základní formy sociálního zabezpečení...282 // 4.3.5.1 Zabezpečení v nemoci - nemocenské pojištění...283 // 4.3.5.2 Důchodové pojištění...285 // 4.3.5.3 Zajištění dostatku finančních prostředků // na důchody...288 // 4.3.6 Penzijní připojištění...290 // 4.3.7 Důchodová reforma (3 + 2% platu)...291 // 4.3.8 Státní politika zaměstnanosti ...291 // 4.3.8.1 Životní minimum a dávky státní sociální podpory ... 292 // 4.3.9 Sociální dávky, sociální péče a pečovatelská služba ...294 // 4.3.9.1 Sociální dávky ...294 // 4.3.9.2 Sociální péče...294 // 4.4 Financování kultury...296 // 4.4.1 Význam kultury a kulturní politika ČR ...296 // 4.4.2 Kultura jako ekonomický statek...297 // 4.4.2.1 Úloha občana při financování kultury ...297 // 4.4.3 Kulturní statky podle jej ich užití ...298 // 4.4.4 Řízená a neřízená produkce kulturních statků ...298 // 4.4.4.1 Argumenty pro financování kultury z veřejných // a privátních zdrojů...299 // 4.4.5 Nástroje kulturní politiky státu...300 // 4.4.6 Modely pro řízení státní kulturní politiky ...301 // 4.4.6.1 Hillman-Chartrandův model...301 // 4.4.6.2 Throsbyho model...302 // 4.4.7 Zdroje na financování kultury ...302
4.4.7.1 Místní a regionální zdroje...303 // 4.4.7.2 Centrální zdroje ...303 // 4.4.7.3 Zdroje z Evropské unie...305 // 4.4.7.4 Zdroje podle způsobu poskytované podpory...306 // 4.4.8 Efektivnost v odvětví kultury...306 // 4.4.9 Cestovní ruch ...306 // 4.5 Financování sportu...307 // 4.5.1 Význam a poslání sportu jako ekonomického statku...307 // 4.5.2 Ekonomické hodnocení sportu...308 // 4.5.2.1 Ekonomická charakteristika sportovních statků...309 // 4.5.3 Organizace provozování sportu v ČR...310 // 4.5.4 Základní legislativa ve sportu...312 // 4.5.5 Financování sportu...312 // 4.5.5.1 Prostředky z centrálních zdrojů ...312 // 8 // OBSAH // 4.5.5.2 Prostředky z místních zdroju ...315 // 4.5.5.3 Sponzorství ve sportu, reklamy a dary...316 // 4.5.5.4 Zhodnocení výdajů na sport v ČR a ve státech EU ... 318 // 4.6 Financování péče o životní prostředí...319 // 4.6.1 Význam životního prostředí a základní problémy...319 // 4.6.2 Financování péče o životní prostředí...320 // 4.6.2.1 Finanční zdroje na péči o životní prostředí ...320 // 4.6.3 Zákony o náhradách za poškozování ŽP ...322 // 4.6.4 Poplatky, úplaty, odvody, úhrady a pokuty...322 // 4.6.4.1 Poplatky za znečišťování ovzduší ...323 // 4.6.4.2 Poplatky za uložení odpadů na skládkách ...323 // 4.6.4.3 Ostatní odvody a úhrady a příjmy z pokut...324 // 4.6.5 Ekologické danč...325 // 4.6.6 Financování krajskými úřady, městy a
obcemi ...326 // 4.6.7 Ekonomická efektivnost výdajů na péči o ŽP ...326 // 4.6.8 Čerpání prostředků z fondů EU ...328 // 4.7 Financování výzkumu a vývoje...328 // 4.7.1 Úloha výzkumu a vývoje v moderní společnosti...328 // 4.7.2 Státní vědní politika...329 // 4.7.2.1 Obsah „Zásad vědní politiky" ...329 // 4.7.3 Organizace vědy a výzkumu...330 // 4.7.3.1 Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj a MŠMT...330 // 4.7.3.2 Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)...331 // 4.7.3.3 Hospodaření FRVŠ...331 // 4.7.3.4 Akademie věd ČR ...332 // 4.7.3.5 Grantová agentura ČR ...333 // 4.7.3.6 Grantové řízení...334 // 4.7.4 Národní program výzkumu a vývoje ...335 // 4.7.5 Financování výzkumu a vývoje...335 // 4.7.5.1 Účelové financování...336 // 4.7.5.2 Institucionální financování...337 // 4.7.5.3 Hlavní rozdíly mezi institucionálním a účelovým // financováním ...338 // 4.7.6 Hodnocení výsledků výzkumu vývoje...338 // 4.7.7 Výzkum a vývoj v zemích EU a komparace ...339 // 4.7.7.1 Spolupráce ...339 // 4.7.7.2 Komparace se zahraničím ...339 // 4.7.8 High technologie (high-tech)...341 // 4.8 Financování dopravy ...341 // 9 // VEŘEJNÝ SEKTOR - ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ // 4.8.1 Obecná charakterislika a význam dopravy...341 // 4.8.2 Úloha dopravy při tvorbč hodnot a dopravní politika ...342 // 4.8.2.1 Dopravní politika...343 // 4.5.2.2 Kontrolní mechanismy v dopravč ...343 // 4.8.3 Vliv dopravy na sociální politiku
státu a na životní // prostředí ...344 // 4.8.4 Ekonomika odvětví dopravy...344 // 4.8.4.1 Vztah nákladní a osobní dopravy...345 // 4.8.4.2 Zdroje financování dopravní infrastruktur)’...345 // 4.8.5 Druhy dopravy...346 // 4.8.5.1 Silniční doprava...346 // 4.8.5.2 Osobní hromadná a nákladní silniční doprava...348 // 4.8.5.3 Městská hromadná doprava (MHD)...349 // 4.5.5.4 Železniční doprava...349 // 4.8.6 Vývojové tendence v dopravč ČR a mezinárodní srovnání ... 350 // 4.9 Financování bydlení...351 // 4.9.1 Význam bydlení a bytová politika státu...351 // 4.9.2 Formy účasti státu a obcí při zajišťování bydlení...352 // 4.9.2.1 Plánování potřeb bytů a pozemků na bydlení ...353 // 4.9.3 Vlastnické vztahy ? bytům a formy bydlení...353 // 4.9.4 Domovní a bytový fond ČR...354 // 4.9.4.1 Počet a plocha b>lu...354 // 4.9.4.2 Základní skupiny bytového fondu ...355 // 4.9.5 Bytová výstavba...356 // 4.9.6 Nájemné a náklady spojené s bydlením...357 // 4.9.6.1 Výdaje domácností na bydlení...357 // 4.9.6.2 Regulace nájemného...359 // 4.9.7 Ekonomická podpora státu při výstavbě bytů ...359 // 4.9.7.1 Programy financované ze státního rozpočtu (MMR)... 359 // 4.9.7.2 Podpory financované ze Státního fondu rozvoje // bydlení ...360 // 4.9.7.3 Stavební spoření (SS)...360 // 4.9.7.4 Příspěvek na bydlení a nepřímé formy podpory // bydlení ...361 // 4.9.8 Cena bydlení a získávání bytu...361
// 4.9.8.1 Tržní získávání bytu...362 // 4.9.5.2 Příděl bytu z veřejných zdrojů...362 // 4.9.9 Rekreační bydlení...363 // 4.9.10 Situace bydlení v zahraničí...363 // 10 // OBSAH // 4.10 Financování justice, policie a hasičských sborů ...364 // 4.10.1 Charakteristika justice ...364 // 4.10.2 Ekonomika soudů...365 // 4.10.2.1 Hospodaření okresních a krajských soudů...366 // 4.10.3 Státní zastupitelství...368 // 4.10.4 Vězeňská služba...369 // 4.10.4.1 Organizace vězeňské služby...369 // 4.10.4.2 Financování vězeňské služby...371 // 4.10.4.3 Ekonomické a sociální problémy českého // vězeňství...372 // 4.10.5 Financování policie ...373 // 4.10.5.1 Význam a organizace policie...373 // 4.10.5.2 Finanční zabezpečení Policie ČR...375 // 4.10.5.3 Finanční zabezpečení městské (obecní) policie..377 // 4.10.6 Požární ochrana ...379 // 4.10.6.1 Hasičský záchranný sbor...379 // 4.11 Financování obrany...381 // 4.11.1 Základní problematika obrany státu...381 // 4.11.2 Obrana jako čistý veřejný statek...382 // 4.11.2.1 Ekonomika obrany...382 // 4.11.3 Management a Financování obrany státu...383 // 4.11.3.1 Management obrany státu ...384 // 4.11.3.2 Financování obrany státu...384 // 4.11.4 Rozpočet rezortu obrany...386 // 4.11.4.1 Příjmy a výdaje rezortu obrany ...386 // 4.11.5 Sestavování rozpočtu Ministerstva obrany...389 // 4.11.5.1 Systém plánování, programování a rozpočtování ... 389
// 4.11.6 Hospodaření vojenského útvaru...389 // 4.11.6.1 Provozní výdaje vojenského útvaru...389 // 4.11.7 Ozbrojené síly NATO...390 // 4.11.7.1 Vojenská struktura a financování NATO ...391 // 4.12 Financování církví a náboženských společností ...391 // 4.12.1 Charakteristika a význam církví...391 // 4.12.1.1 Obyvatelstvo hlásící se k CNS...392 // 4.12.2 Vztah církví a státu...393 // 4.12.3 Financování církví ...393 // 4.12.3.1 Financování státem z dotací a subvencí...394 // 4.12.3.2 Financování členy církví ...394 // 4.12.4 Možné způsoby financování církví v ČR...397 // 11 // VEŘEJNÝ SEKTOR - ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ // 4.12.4.1 Využívání výnosu církevního majetku...397 // 4.12.4.2 Výnosy z kostelních a jiných sbírek, sponzorské // dary a danč...399 // 4.12.4.3 Státní příspěvky na památkovou péči a podnikání // církví...400 // 4.12.5 Legislativní ustanovení financování církví v ČR ...400 // 4.12.6 Restituce majetku církvím ...401 // 4.12.6.1 Argumenty pro a proti restituci majetku církvím___401 // 4.12.6.2 Současný stav financování církví v ČR...402 // 4.12.7 Hospodaření církví...403 // 4.12.7.1 Příklad hospodaření farnosti...403 // 4.13 Financování zemědělství, lesnictví a rybářství ...405 // 4.13.1 Charakteristika a význam zemědělství v ČR...405 // 4.13.2 Vztah zemědělství ? veřejnému sektoru...406 // 4.13.2.1 Zajištění základní výživy obyvatel...406
// 4.13.2.2 Zajištění ochrany a tvorby krajiny a hospodaření // s vodou v krajině ...407 // 4.13.3 Výrobní faktory v zemědělství...408 // 4.13.4 Hlavní znaky ekonomiky zemědělství...409 // 4.13.4.1 Financování zemědělství ...410 // 4.13.5 Charakteristika a význam lesnictví v ČR...411 // 4.13.5.1 Ekonomika a řízení lesnictví ...412 // 4.13.6 Charakteristika a význam rybářství v ČR...413 // 4.13.7 Vztah rybářství ? veřejnému sektoru...414 // 14.3.8 Rybníkářství...414 // 4.13.9 Ekonomika a řízení rybářství...415 // 5 Úloha veřejné správy v regionálním rozvoji a regionální politice ...417 // 5.1 Regionální rozvoj a regionální politika...418 // 5.2 Urbánní politika...430 // 5.3 Územní rozvoj a územní plánování...432 // 5.4 Formování rozvojových politik, politiky regionálního rozvoje...436 // Literatura...447 // Vysvětlení některých zkratek...459 // Summary ...461 // Přílohy ...463 // Rejstřík...471 // 12
(OCoLC)817050053
cnb002397373

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC