Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
2. vyd.
Voznice : Leda, 2008
509 s. : il. ; 21 cm + 2 CD

objednat
ISBN 978-80-7335-137-3 (brož.)
Rozložená tit. s.
Obsahuje rejstřík
000246629
OBSAH // Úvod...13 // Portugalská výslovnost ...15 // Dvojhlásky...17 // Postavení přízvuku...18 // Samohlásková znaménka...18 // // // 1. LEKCE // Unidade 1 // Unidade 2 // Eu sou Miguel ...19 // Rod v portugalštině • Přechylování podstatných a přídavných jmen • Osobní zájmena • Nepravidelná slovesa SER a ESTAR • Člen určitý a neurčitý // Diálogos...25 // ONDE - DONDE (kde - odkud) • Zápor v portugalštině • Tvoření otázky // Unidade 1 // Unidade 2 // Numa aula de história ... // Psaní velkých písmen • Užívání členu určitého • Přechylování podstatných a přídavných jmen - pokračování • Tvoření množného čísla • Pravidelná slovesa 1. třídy • Stahování členů s předložkami • Tvoření otázky // Depois da aula no bar . ... // Vazba slovesa GOSTAR • Vynechávání určitého členu • TUDO, TODOS, TODAS // Unidade 1 // Unidade 2 // Os estudantes ainda estáo a conversar no bar sobre a vida ...43 // Neosobní výraz HÁ • MUITO, POUCO, BASTANTE Průběhový čas // Aceita o convite?...49 // Nepravidelné sloveso TER • Spojení TER QUE/DE Přivlastňovací zájmena • Užívání členu určitého místo podstatného jména // Unidade 1 // 4. LEKCE // Unidade 2 // O jantar com a Júlia ...55 // Pravidelná slovesa 2. a 3. třídy • Sloveso CONHECER • Nepravidelné sloveso PODER • Postavení přídavných jmen • ABRIR, AERO ... • Stahování předložky A se členem určitým
// Como preparar uma tipica feijoada portuguesa . . 60 // MEIO, MEIA • Předložky a předložkové vazby // Unidade 1 // Unidade 2 // O jantar esta a acabar ... // Nepravidelné sloveso IR • Opisný čas budoucí • TODO O, TODO A, TODOS OS, TODAS AS • Předložky A, PARA • Stahování předložky POR se členem • Předložky a předložkové vazby • Vazba slovesa AGRADECER • Vazby slovesa FICAR // Ao telefone . . ... // Nepravidelné sloveso QUERER • Číslovky základní 1-20 • QUANTO, QUANTA, QUANTOS, QUANTAS • Předložky a předložkové vazby // Uma casa portuguesa // 76 // Unidade 1 // Unidade 2 // Paulo esta de volta ... // Nepravidelná slovesa FAZER, TRAZER, DIZER • Zájmena osobní předmětová neprízvučná • Slovesná vazba ACABAR DE + infinitiv • Neurčitý člen v množném čísle • Vazba se slovesy TER a ESTAR • Předložkové vazby // No restaurante ... // Tvoření příslovcí pomocí přípony -MENTE • Vazba slovesa COSTUMAR // Unidade 1 // 7. LEKCE // Unidade 2 // ? que aconteceu ontem ...96 // Minulý čas jednoduchý pravidelných sloves • Užití jednoduchého času minulého • Zvratná slovesa • JUNTO -JUNTOS • Slovesné vazby • Tvary DELE, DELA místo přivlastňovacích zájmen // Portugal ...101 // Minulý čas jednoduchý nepravidelných sloves • Vazby s předložkou DE • Množné číslo slov zakončených na -M • Číslovky základní 21-1 000 • Základní početní úkony // Unidade 1 // Unidade
2 // Na residencia de estudantes...106 // Stahování zájmen • Změny slovesných tvarů a zájmen • Postavení zájmen předmětových neprízvučných a zvratného zájmene • Sloveso AJUDAR • Vazby se slovesem ESTAR • Vazby slovesa FAZER • COMO - PORQUE // Uma fotografia da família ...112 // Nepravidelné sloveso VER • Ukazovací zájmena • Příslovce místa • Vazby slovesa MUDAR // Unidade 1 // Unidade 2 // Onde é que fica ...? ...119 // Nepravidelné sloveso VIR • Rozkazovací způsob • Množné číslo podstatných a přídavných jmen // Um encontro ...127 // Nepravidelné sloveso CAIR • Vazba slovesa COMEQAR s infinitivem • Číslovky řadové 1.-10. • Dny v týdnu • Názvy měsíců • Roční období • Datum • Určování času // Unidade 1 // Unidade 2 // Sabe que ...? ...134 // Nepravidelné sloveso SABER • Nepravidelné sloveso EXTRAIR • Stupňování přídavných jmen a příslovcí • Srovnávání // Uma carta para a Júlia ...140 // Nepravidelné sloveso LER • Vazba slovesa PRECISAR • Dvojí zápor • Zájmena osobní po předložce // 7 // Unidade 1 // OPAKOVÁNÍ II // Os paises de expressäo portuguesa ...146 // 11. LEKCE // Unidade 2 // ? Miguel vai ao veterinario ...156 // Nepravidelná slovesa FEDIR a SENTIR • Infinitiv osobní • Vazby slovesa ESQUECER • Slovesa TRAZER a LEVAR ’ . // No consultorio medico ...161 // Nepravidelná slovesa MEDIR a DOER • Vztažná zájmena QUE, QUEM, O QUAL, CUJO •
Neurčitá a záporná zájmena • MESMO // Unidade 1 // Unidade 2 // Como foi a viagem? ...169 // Nepravidelné sloveso SUBIR • Nepravidelné sloveso DAR • Slovesa DIVERTIR-SE a VESTIR(-SE) • Tvoření imperfekta • Užití imperfekta • Tázací zájmeno QUANTO • Předložkové vazby // O rio ...175 // Zdrobněliny • Gerundium (přechodník) • Souslednost časová // Unidade 1 // Lisboa ...?*...180 // Příčestí minulé trpné • Užití příčestí minulého • Pří-čestí přítomné • Trpný rod • Vazby slovesa ESTAR a FICAR s příčestím minulým • Nepravidelné sloveso // CONSTRUIR // Unidade 2 // Dialogo das senhoras - Dialogo dos gatos...188 // Složený čas minulý • Nepravidelné sloveso PASSEAR • Nepravidelné sloveso FUGIR • NEM + sloveso •’ Výrazy VERDADE a RAZÄO // 8 // Unidade 1 // 14. LEKCE // Unidade 2 // Vamos ao Brasil ...194 // Nepravidelná slovesa MENTIR a PERDER • Budoucí čas • Budoucí čas a postavení zájmen předmětových • Užívání výrazů MENINO, MENINA // Dois dias depois ...200 // Podmiňovací způsob (kondicionál) • Užití podmiňova-cího způsobu • Podmiňovací způsob a postavení zájmen předmětových • Nahrazování podmiňovacího způsobu • Nepravidelné sloveso PÓR • Nepravidelné sloveso DORMIR • Předložkové vazby // Unidade 1 // Unidade 2 // O que contaram os estudantes ...209 // Předminulý čas • Užití předminulého času • Předložkové vazby // Ao
telefone ...215 // Nepravidelné sloveso OUVIR • Nepravidelná slovesa REPETIR, CHATEAR, DISTRAIR(-SE) • Vazby slovesa PENSAR • Vazby s výrazem DEMAIS • Přehled souslednosti časové v oznamovacím způsobu // A noite de Natal // 221 // Unidade 1 // Unidade 2 // Dialogo entre Alicia e Veronica ...231 // Infinitiv minulý • Nepravidelné sloveso CONDIZER • Vazby slovesa ACERTAR • Slovesa CAMBIAR, MUDAR a TROCAR • Pomnožná podstatná jména // No centro comercial ...236 // Vazba AO + infinitiv • Nepravidelné sloveso RIR • Nepravidelná slovesa VESTIR, DESPIR • Vazby slovesa FICAR • Předložkový výraz (POR) DETRÁS DE • VER SE - VER-SE // 9 // Unidade 1 // 17. LEKCE // Unidade 2 // A Júlia escreve ao Paulo ...243 // Konjunktiv • Konjunktiv přítomného času • Užití konjunktivu • Nepravidelné sloveso DESCOBRIR • Nepravidelné sloveso PREFERIR • Sloveso PROIBIR // Queixas...250 // Psaní dopisů • Konjunktiv po výrazech subjektivního hodnocení • Konjunktiv ve vedlejších větách předmětových a účelových • Sloveso ABSTER-SE • Sloveso CONVENCER • Vazba slovesa CONSULTAR • Složené předložky : // Unidade 1 // Unidade 2 // O Paulo vai ao congresso ... 260 // Konjunktiv v podmínkových větách • Konjunktiv ve větách přípustkových • Konjunktiv po slovesech PENSAR, ACUAR, ACREDITAR • Konjunktiv po slovesech vyjadřujících obavu • Sloveso CONCLUIR • Slovesa HOMENAGEAR, RECEAR • Řadové číslovky
- pokračování // Na recepgao do hotel Recife ...267 // Konjunktiv ve větě hlavní • Konjunktiv ve větách vedlejších • Nepravidelné sloveso SERVIR • Vazby slovesa SERVIR // 19. LEKCE // Unidade 1 // Unidade 2 // Minidiálogos ...274 // Slovesa PROPOR, IMPEDIR • Slovesa LIMPAR, GANHAR • Konjunktiv v souřadném souvětí vylučovacím • Užívání konjunktivu přítomného času - shrnutí • Tvoření slov // A Júlia telefona ao Paulo - Desencontro ...282 // Konjunktiv budoucího času • Vazba slovesa HESITAR • Tvoření slov - pokračování // 10 // Unidade 1 // 20. LEKCE // Apresenta öes...290 // Konjunktiv budoucího času - pokračování • Opisné vazby slovesné • PROCURAR - ESTAR A PROCURA • EMPRESTAR - FEDIR EMPRESTADO • FORMAR-SE // Unidade 2 // EM • Oslovení v portugalštině // O acidente da Júlia ...297 // Konjunktiv minulého času • Nahrazování konjunktivu minulého času infinitivem osobním • Sloveso REPARAR // Portugal hoje // 303 // Unidade 1 // Unidade 2 // No servÍ90 dos automóveis ...309 // Konjunktiv imperfekta • Užití konjunktivu imperfekta • Nepravidelné sloveso SUBSTITUIR • ESQUERDO, DIRETTO • Předložky a předložková spojení vyjadřující časové vztahy // Decidi pedir-te em casamento ...316 // Nepravidelné sloveso CABER • Nepravidelné sloveso SEGUIR • Konjunktiv imperfekta ve vedlejších větách -pokračování • Nahrazování konjunktivu infinitivem osobním • BEM - MUITO
- REALMENTE • Vazby slovesa PEDIR // Unidade 1 // Vou dizer-te um segredo ...324 // Nepravidelné sloveso VALER • Vazby slovesa VALER • Konjunktiv předminulého času • Gerundium složené • Vazba slovesa ESTAR/FICAR + předložka POR + infinitiv • IA DIZER O MESMO // Unidade 2 // Memórias de um guarda-chuva // 330 // Podmiňovací způsob složený • Užití podmiňovacího způsobu • Podmínková souvětí neskutečná • Příčestí mi- // nulé slovesa ROMPER • FILHO - CRIANQA • NENHUM(A) - NEM UM (UMA) // 11 // Unidade 1 // ”* J’-~~T~—Vv-’ľ*" ~??? ~1 -,"TT 7 ľ // 23. LEKCE // Unidade 2 // Palando do casamento ...336 // Nepravidelné sloveso ODIAR • Nepravidelné sloveso CRER • Nepravidelné sloveso CONVIR • Tvary zájmen po předložkách EXCEPTO, SALVO, MENOS apod. • PORQUE - POR QUE; QUE, PORQUE // Os países lusófonos na Africa ...342 // Složený čas budoucí • Vyjadřování procent // Unidade 1 // Unidade 2 // Previsäo de tempo ...348 // Konjunktiv předbudoucího času • Vety odporovací // Quais saö as notícias? ...354 // ENQUANTO - ENQUANTO QUE - ENTRETANTO • Slovesné vazby • VOLTAR A + infinitiv • EMPREGO -DESEMPREGO // Unidade 1 // Os preparativos das bodas ...359 // Nepravidelné sloveso REQUERER • Nepravidelné sloveso PROVER • Vazby slovesa LEVAR • MANDAR FAZER - DEIXAR FAZER // Unidade 2 // Portugal ...364 // Rozdíly ve významu podstatných jmen podle rodu • Vazby slovesa LENQAR ? Nepravidelné
sloveso RETER • Přídavná jména -> podstatná jména • Vazby s předložkou A // OPAKOVÁNÍ V // Carta de despedida ...370 // Česko-portugalský slovník ...375 // Portugalsko-český slovník ...404 // Klíč ...429 // Přehled časování sloves ...479 // Gramatický rejstřík...501 // 12
(OCoLC)316680687
cnb001849811

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC