Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:22x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013
64 s. : barev. il., formuláře ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-306-4 (brož.)
Projekt OP VK "Modernizace - diverzifikace - inovace"
Obsahuje bibliografie
000247052
OBSAH // Ú vod ... 1 aplikace lé k ů ... 1.1 Ú vod k a plikaci lé k ů ... 1.2 A p lika ce leků per o s ... 1.2.1 Postup aplikace léků p.o... 1.3 Intraderm ální aplikace lé k ů ... 1.3.1 Postup aplikace i.d. in je k c í... 1.4 Subkutánní aplikace lé ků ... 1.4.1 Postup aplikace s.c. in je k c í... 1.5 Intram uskulární aplikace lé k ů ... 1.5.1 Postup aplikace i.m . in je k c í... 1.6 Intravenózni aplikace lé ků ... 1.6.1 Postup aplikace i.v. in je k c í... 2 vyprazdňováni m o č i... 2.1 Vyprazdňování m o č i... 2.2 Sledování m o č i... 2.2.1 Sledování specifické váhy m o č e ... 2.3 Vyprazdňování m oči v n e m o cn ici... 2.3.1 Katetrizace močového m ě ch ýře ... 2.3.2 V ýplach močového m čchýře... 3 ošetřovatelská péče o pacienta s d e k u b ity ... 3 .1 Charakteristika d c k u b itů ... 3.1.1 Prcdilekční m ísta ... 3.1.2 P říčiny vzn iku proleženin... 3.1.3 R iziko vé fa k to ry ulehčující vzn ik d e k u b itů ... 3.1.4 K o m p lik a c e ... 3.1.5 Posuzovací nástroje predikce riz ik a vzniku d e ku b itů ... 3.2 K lasifikace d e ku b itů ... 3.3 Prevence vzn iku d e k u b itů ... 3.4 Ošetřování d e k u b itů ... 4 podpora dýchání - oxygenoterapie... 4.1 Fyziologie d ý c h á n í... 4.2 O xygenoterapie... 4.3 A plikace k y s lík u ... 4.3.1 Podávání ky s lík u z kyslíkové la h v e ... 4.3.2 C entrálni rozvod k y s lík u ... 4.3.3 Přenosný k y s lík o v ý p řis tro j... 4.3.4
Z vlhčovače k y s lík u ... 4.3.5 Postup aplikace k y s lík u ... 4.4 A p lik á to ry k y s lík u ... 4.5 Pulzní sym e trie ... 4.6 H yperbarická oxygenoterapie... 5 Péče o um írajícího a je h o rodinu, péče o m rtvé tč lo ... 5.1 T e rm in á ln i s ta d iu m ... 5.1.1 S m rt... 5.2 Fáze u m írá n í... 5.3 V yrovnávání se s náročnou ž iv o tn í zkušeností... 5.4 Ošetřovatelská péče o pacienta ve fázi pre fin c m ... 5.4.1 Pohled na sm rt z hlediska v ý v o je ... 5.4.2 Péče o pacienta v term inálním stadiu a zásady p a lia tivn í péče 5.5 Ošetřovatelská péče o pacienta ve fázi in fin e m ... 5.6 Ošetřovatelská péče o pacienta ve fázi post fin c m ... ..3 ..4 ..4 // // ..8 // ..8 10 // 10 // // 10 // II // 12 // // 13 14 14 17 17 19 20 // 21 21 // // 23 26 26 27 27 28 28 28 29 30 33 40 40 41 42 42 43 43 44 44 46 49 49 53 53 54 55 56 57 58 59 59 59 // //
cnb002499783

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC