Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013
66 s. ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-248-7 (brož.)
Projekt OP VK Modernizace - diverzifikace - inovace
Obsahuje bibliografie
000247063
OBSAH // Ú v o d ...3 1 1.1 E P ID E M IO L O G IE A E T IO L O G IE ...4 E p id em io lo g ie n á d o r u ...4 // // 1.2 E tb b g ie n ád o ru ... 5 1.2.1 G enetické vlivy na vznik n á d o ru ...5 1.2.2 Zevní vlivy a vznik n ád o ru ... 5 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 4 5 5.1 5.2 5.3 5 .4 5.5 6 7 7.1 7.1.2 7.1.3 7 .1 .4 7.1.5 D IA G N O S T IK A A P A T O L O G IE M A L IG N ÍC H C H O R O B 8 Patologie n ád o ru ...9 O N K O L O G IC K Á L É Č B A A JE JÍ P L Á N O V A N Í... 12 Delení léčby podle jejího cíle... 12 H odnocení výsledku léčby ...13 Sledování p o léčbě...13 C H IR U R G IC K Á L É Č B A ... 15 R A D I O T E R A P I E - L É Č B A Z Á Ř E N Í M ...18 R ad io sen ziv ita a ra d io re z iste n c e ...19 D ru h y io n izu jícíh o z á ř e n í...19 Z d ro je záření ...19 F rakcionační režim y/rozložení ozařovací d áv k y ... 21 Plánování a postup rad io terap ie... 21 N E Ž Á D O U C Í Ú Č IN K Y R A D IO T E R A P IE ... 23 P R O T IN Á D O R O V Á F A R M A K O T Ľ R A P IE ... 33 C y to statik a... 34 D ávkování cytostatik... 35 Z působ ap lik ace...36 A plikace chem oterapie...36 V edení d o k u m en tace... 38 // // 7 .1 .6 N akládání s o d p a d y ... 38 7 .1 .7 Toxicita ch em o terap ie... 39 7.2 B b to g ick á léčba... 43 7.3 8 8.1 8.2 8.3 8 .4 9 H orm onální protinádorová léčba... 45 B O L E S T V O N K O L O G I I ... 4 9 H odnocení nádorové bolesti...50 Základní principy léčby nádorové
bolesti... 52 Průlom ová b o lest...53 N ežád o u cí účinky opioidů... 54 K O M U N IK A C E V O N K O L O G II... 56 // // 10 V Ý Ž IV A V O N K O L O G II... 59 11 P A L IA T IV N Í P É Č E ... 62 L IT E R A T U R A ... 65 // // \f
cnb002445256

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC