Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.05.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitních a prírodných vied, 2005
332 s. : il., mapy ; 23 cm

objednat
ISBN 80-8068-348-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 295-332
000247157
OBSAH // Zoznam príloh ...5 // Úvod 15 // Vývoj a súčasný stav demografického // a demografického poznávania a skúmania Slovenska...17 // 1. Vývin osídlenia územia Slovenskej republiky...26 // 1.1. Predhistorická fáza osídľovania územia Slovenska...26 // 1.2. Historická fáza osídľovania územia Slovenska...33 // 1.2.1. Od Keltov po pád Veľkej Moravy...33 // 1.2.2. Od pádu Veľkej Moravy po 18. storočie...38 // 2. Vývin počtu obyvateľstva Slovenska...52 // 2.1. Etapizácia vývinu počtu obyvateľov Slovenska...52 // 2.2. Priestorová diferenciácia vývinu počtu obyvateľov // podľa okresov, krajov a veľkostných kategórií obcí...61 // 3. Dynamika obyvateľstva Slovenska...65 // 3.1. Prirodzený pohyb obyvateľstva Slovenska...65 // 3.1.1. Pôrodnosť a plodnosť...65 // 3.1.2. Úmrtnosť...84 // 3.1.3. Populačné procesy ovplyvňujúce prirodzený // pohyb obyvateľstva...92 // 3.1.4. Syntetické hodnotenie prirodzeného pohybu obyvateľstva .. 104 // 3.2. Mechanický pohyb obyvateľstva...112 // 3.2.1. Migrácia obyvateľstva...112 // 3.2.2. Dochádzka za prácou a vzdelaním...121 // 3.3. Celkový pohyb obyvateľstva SR...127 // 3.3.1. Celkový pohyb obyvateľstva Slovenska v kontexte EÚ...127 // 3.3.2. Celkový pohyb obyvateľstva SR v ostatnom polstoročí...128 // 3.3.3. Vnútorné regionálne rozdiely v celkovom pohybe // obyvateľstva v SR...130 // 4. Rozmiestnenie obyvateľstva na Slovensku...132 // 4.1. Všeobecná charakteristika
rozmiestnenia obyvateľstva Slovenska.132 // 4.2. Vplyv fyzickogeografíckých faktorov // na rozmiestnenie obyvateľstva Slovenska...136 // 4.3. Vplyv humánno-geografických faktorov // na rozmiestnenie obyvateľstva Slovenska...141 // 4.4. Populačný potenciál Slovenska...144 // 5. Struktura obyvateľstva Slovenska...146 // 5.1. Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku...146 // 5.1.1. Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia...146 // 5.1.2. Veková štruktúra obyvateľstva...149 // 5.2. Štruktúra obyvateľstva podľa rodinného stavu...156 // 5.3: Sociálna štruktúra obyvateľstva...158 // 5.4. Ekonomická štruktúra obyvateľstva...161 // 5.5. Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva...174 // 5.6. Národnostná štruktúra obyvateľstva...177 // 5.6.1. Vývoj národnostnej štruktúry obyvateľstva Slovenska...178 // 5.6.2. Súčasná národnostná štruktúra obyvateľstva Slovenska..181 // 5.7. Religiózna štruktúra obyvateľstva...195 // 5.7.1. Vývoj religióznych pomerov na území Slovenska...195 // 5.7.2. Súčasná religiózna štruktúra obyvateľstva Slovenska...206 // 6. Rómske obyvateľstvo na Slovensku...231 // 6.1. Pozícia Rómov vo vývine osídlenia Slovenska...231 // 6.1.1. Pôvod Rómov a ich príchod do Európy...231 // 6.1.2. Príchod Rómov na územie Slovenska, // vývoj ich rozmiestnenia a sociálneho postavenia...235 // 6.2. Rozmiestnenie Rómov na Slovensku...255 // 6.3. Rómovia v kontexte populačnej dynamiky...257 // 6.3.1. Prirodzený
pohyb rómskeho obyvateľstva...257 // 6.3.2. Migrácia Rómov...270 // 6. 4. Rómovia v kontexte populačnej statiky...273 // 6.4.1. Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku...273 // 6.4.2. Vzdelanostná štruktúra rómskeho obyvateľstva...274 // 6.4.3. Sociálna a ekonomická štruktúra rómskeho obyvateľstva ... 276 // 6.4.4. Náboženská štruktúra rómskeho obyvateľstva...282 // 6.5. Prognóza vývoja rómskeho obyvateľstva...283 // 7. Populačná budúcnosť a populačná politika Slovenska...285 // 7.1. Vízie a prognózy populačného vývoja Slovenska...285 // 7.2. Populačná politika na Slovensku...288 // Zoznam literatúry a použitých prameňov...295

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC