Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.8) Půjčeno:27x 
BK
Příručka
2., aktualiz. a přeprac. vyd.
Praha : Portál, 2011
380 s., xvi s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm

ISBN 978-80-7367-891-3 (váz.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000247235
Zkratky a značky užívané v textu 13 // Předmluva 15 // Předmluva k druhému vydání 17 // Poděkování 18 // KAPITOLA 1 // Úvod 19 // 1.1 Neuropsychologie v systému věd 20 // Kognitivní věda 20 // Kognitivní psychologie 24 // Kognitivní neuropsychologie 28 // 1.2 Definice neuropsychologie 30 // 1.3 Literatura a vzdělávání v neuropsychologii 31 // Vzdělávání v USA a Kanadě 31 // Vzdělávání v neuropsychologii u nás 33 // Literatura 34 // KAPITOLA 2 // Historie neuropsychologie 37 // 2.1 Pojem neuropsychologie 37 // 2.2 Dějiny vývoje neuropsychologické vědy 38 // 2.3 Východní proud neuropsychologie 40 // 2.4 Slovenská neuropsychologie 42 // 2.5 Česká neuropsychologie 42 // Literatura 45 // 5 // NEUROPSYCHOLOGIE // KAPITOLA 3 // Zobrazovací techniky nervového systému 49 // 3.1 Nervová buňka 49 // 3.2 Vývoj nervové soustavy 50 // 3.3 Principy, nebo mapy? 52 // 3.4 Elektroencefalografie (EEG) 52 // 3.5 Evokované potenciály (EP) 53 // 3.6 Magnetoencefalografie (MEG) 54 // 3.7 Počítačová tomografie (CT) 56 // 3.8 Magnetická rezonance (MR, MRI) 56 // 3.9 Magnetická rezonanční spektroskopie (MRS) 57 // 3.10 Funkční magnetická rezonance (fMRI) 57 // 3.11 Jednofotonová emisní počítačová tomografie (SPECT) 58 // 3.12 Pozitronová emisní tomografie (PET) 59 // 3.13 Zobrazování pomocí difuzních tenzorů (DTI) 61 // 3.14 Některé další neuroanatomické zobrazovací techniky 62 // Morfometrie založená na voxelech (Voxel Based Morphometry - VBM) 62 Záznam potenciálů místních elektrických polí (Local Fields Potentials - LFP) 62 Transkraniální magnetická stimulace (TMS) 63 // 3.15 Souhrnné porovnání zobrazovacích technik 64 // 3.16 Ještě jednou k „mapám“ 65 // 3.17 Kombinování zobrazovacích technik 67 // 3.18 Souhrn 67 // Literatura 68 //
KAPITOLA 4 // Plasticita mozku 73 // 4.1 Definice plasticity 76 // 4.2 Typy plasticity 76 // 4.3 Mechanismy plasticity v čase 77 // 4.4 Změny v normálním mozku 78 // Změny během vývoje 78 // Změny podmíněné zkušeností 79 // Morfologické změny v lidském mozku 80 // Klinický význam neuroplasticity 81 // Nové nervové buňky i v lidském mozku 82 // 4.5 Souhrn 83 // Literatura 85 // KAPITOLA 5 // Pozornost a syndrom ADHD 89 // 5.1 Pozornost 90 // 5.2 Teorie pozornosti 90 // Teorie Treismanové 90 // LaBergeova teorie 93 // 5.3 Pozornostní sítě 94 // 5.4 Historie syndromu ADHD 96 // 5.5 Typy ADHD 97 // 5.6 Osobnost dětí s ADHD 98 // 5.7 Syndrom ADHD v dospělosti 99 // 5.8 Výzkum a teorie 99 // 5.9 Neuropsychologické vyšetření 102 // 5.10 Souhrn 103 // Literatura 104 // KAPITOLA 6 // „Gender-mozek“ versus „sex-mozek“ 107 // 6.1 Dimorfismus mozkové kůry 108 // 6.2 Další anatomické rozdíly 109 // 6.3 Dimorfismus v ontogenezi 109 // 6.4 Gender a inteligence 110 // 6.5 Rozdíly mezi muži a ženami v jiných kognitivních funkcích 112 // 6.6 „Šestý smysl“ a gender 114 // 6.7 Mezipohlavní rozdíly a nemoci 114 // 6.8 Gender a rehabilitace kognitivních funkcí 115 * // 6.9 Souhrn 116 // Literatura 117 // KAPITOLA 7 // Má frontální lalok exekutivní funkci, nebo ji nemá? 121 // 7.1 Organizace frontálních laloků 122 // 7.2 Propojení frontálních laloků 123 // 7.3 Funkce frontálního laloku 124 // Funkce premotorické kůry 126 // Funkce prefrontální kůry 126 // Prefrontální exekutivní funkce 128 // Orbitofrontální kůra, percepce a emoce 130 // 7.4 Poruchy při frontálním poškození mozku 131 // Kazuistiky (archiv autora) 132 // Závěr 136 // 7.5 Myšlení a mozek 137 // 7.6 Souhrn 140 // Literatura 140 // KAPITOLA 8 // Tajemství bazálních ganglii 143 // 8.1 Habituální učení 144 // 8.2 Jak se bazálni ganglia rozhodují? 145 //
8.3 Podkorová apraxie 146 // 8.4 Bazálni ganglia a řeč 146 // Kognitivní poruchy při podkorových degenerativních onemocněních 147 // 8.5 Podíl podkorových struktur na myšlení 147 // 8.6 „Sociální aspekt“ v činnosti bazálních ganglii 149 // 8.7 Souhrn 152 // Literatura 152 // KAPITOLA 9 // Lateralizace mozkových funkcí - pravá hemisféra 155 // 9.1 Co skrývá pravá hemisféra? 156 // 9.2 Unilaterální neglekt 159 // 9.3 Gerstmannův syndrom 160 // 9.4 Balintův syndrom 160 // 9.5 Prozopagnozie 161 // 9.6 Pravá hemisféra a tvořivost 163 // 9.7 Humor 164 // 9.8 Specifika rehabilitace pravé hemisféry 165 // 9.9 Souhrn 165 // Literatura 166 // KAPITOLA 10 // Paměť 169 // 10.1 Definice paměti a krátká historie jejího výzkumu 169 // 10.2 Klasifikace typů paměti 170 // 10.3 Dynamický kognitivní mediační paměťový systém 172 // 10.4 SPI model organizace paměti 174 // 10.5 Neuroanatomický podklad paměti 175 // 10.6 Explicitní paměť 175 // 10.7 Implicitní paměť 178 // 10.8 Pracovní (krátkodobá) paměť 180 // 10.9 Souhrn 183 // Literatura 184 // KAPITOLA 11 // Jazyk (řeč) a jeho poruchy 189 // Klasifikace afázií 190 // 11.1 Typy afázií - stručná charakteristika 191 // Neplynulé afázie 191 // Plynulé afázie 192 // 11.2 Afázie podkorového původu 193 // 11.3 Jazykové funkce pravé hemisféry 195 // 11.4 Neverbálni aspekty jazyka 195 // Poruchy prozódie 196 // 11.5 Řečová apraxie 197 // 11.6 Alexie 199 // 11.7 Agrafie 200 // 11.8 Akalkulie 201 // 11.9 Bilingvismus (dvojjazyčnost) 202 // 11.10 Souhrn 202 // Literatura 202 // KAPITOLA 12 // Emoce 205 // 12.1 Teorie emocí 207 // Zpětnovazební teorie 207 // Centrální teorie 208 // 12.2 Limbický systém 208 // 12.3 Dimenzionální organizace emoce 210 // 12.4 Některé další přístupy k výzkumu emocí 210 // Nervové struktury emoce strachu 211 // 12.5 Jak emoce působí na paměť 214 //
12.6 Zobrazení emočního prožitku 215 // 12.7 Neuropsychologické vyšetření emocí 216 // 1. Percepce emocí 217 // 2. Vyjádření emocí 218 // 3. Prožitek emocí 218 // 12.8 Souhrn 219 // Literatura 219 // KAPITOLA 13 // „IQ - odpočívej v pokoji“ 223 // 13.1 Krátce z historie 224 // 13.2 Ekologická validita a IQ 225 // 13.3 Flynnův efekt 226 // 13.4 IQ v neuropsychologii 227 // 13.5 Inteligence a mozek 228 // Velikost mozku a IQ 229 // Inteligence a frontální lalok mozku 230 // Parieto-frontální integrační teorie inteligence (P-FIT) 232 // Zrcadlové neurony 235 // 13.6 Souhrn 238 // Literatura 239 // KAPITOLA 14 // Vědomí 243 // 14.1 Filozofie a vědomí (psychofyzický problém) 243 // 14.2 Definice vědomí 244 // 14.3 Vědomí u zvířat? 245 // 14.4 Split-brain vědomí 247 // 14.5 Neurobiologický model vědomí 249 // 14.6 Neurální edelmanismus 252 // 14.7 Vědomí a paměť 255 // 14.8 Vědomí a meditace 256 // 14.9 Vědomí a hypnóza 257 // 14.10 Poruchy vědomí 258 // 14.11 Vyšetření vědomí v klinické praxi 259 // 14.12 Souhrn 260 // Literatura 261 // KAPITOLA 15 // Stárnoucí mozek 265 // 15.1 Teorie stárnutí 267 // 15.2 Velikost mozku, IQ a stáří 268 // 15.3 Hypotéza mozkové rezervy 271 // 15.4 Změny jednotlivých struktur mozku spojované se stářím 273 // 15.5 Lipofuscinový pigment 274 // 15.6 Strukturální, metabolické a synaptické změny spojené se stárnutím 274 // 15.7 Stárnutí základních kognitivních funkcí 275 // Pozornost 275 // Paměť 275 // Zrakově-prostorové schopnosti 280 // Jazyk 281 // Myšlení a mentální flexibilita 284 // Moudrost 287 // 15.8 Souhrn 290 // Literatura 291 // KAPITOLA 16 // Neuropsychologická diagnostika 295 // 16.1 Neuropsychologické testy ve světě 296 // Výzkumy použití testů 296 // 16.2 Co očekává neurolog od neuropsychologa? 298 // 16.3 Organicita? 299 //
16.4 „Měkké“ neuropsychologické údaje 300 // 16.5 Základní diagnostické přístupy 301 // Lurija versus Halstead a Reitan 301 // Bostonský procesový přístup 303 // 16.6 Vyšetření u lůžka pacienta 305 // 16.7 Vyšetření akutního stavu 306 // 16.8 Počítače v neuropsychologické diagnostice 307 // 16.9 Neuropsychologické vyšetření v číslech 308 // 16.10 Souhrn 309 // Literatura 310 // KAPITOLA 17 // Neuropsychologická rehabilitace 313 // 17.1 Definice neuropsychologické rehabilitace 313 // 17.2 Stručně z historie neuropsychologické rehabilitace 314 // 17.3 Hypotetický vývoj stavu kognice při poškození mozku 314 // 17.4 Rehabilitace „shora-dolů“, nebo „zdola-nahoru“ 316 // 17.5 Modely neuropsychologické rehabilitace 317 // Lurijův model 318 // Hierarchická intervence 318 // Model „uzavřeného kruhu“ 319 // Procesový „Newcastle model“ 319 // Holistický model 320 // Model „symfonie hemisfér“ 322 // 17.6 Časná restituce funkcí 323 // „Aktuální“ případ optimální psychosociální rehabilitace // (Phineas znovu, ale jinak) 324 // 17.7 Rehabilitace kognitivních funkcí v ČR 327 // Integrativní model 327 // Komprehenzivní model 328 // 17.8 Jiné neuropsychologické rehabilitační přístupy 328 // Reitanův Rehabit 328 // Využití počítačových programů při nácviku 329 // Virtuální realita v neurorehabilitaci 330 // 17.9 Souhrn 331 // Literatura 331 // KAPITOLA 18 // Neuropsychoterapie 335 // 18.1 Neurobiologický základ psychoterapie 336 // 18.2 Neuropsychodiagnóza 338 // 18.3 Změny osobnosti v důsledku poškození mozku 340 // 18.4 Cíl neuropsychoterapie 342 // 18.5 Základní prvky psychoterapeutické intervence 342 // 18.6 Některé neuropsychoterapeutické modely 344 // Kodaňské Centrum pro rehabilitaci mozkového poškození 344 // Neuropsychologický rehabilitační program //
Presbyteriánské nemocnice v Oklahoma City 345 // Strukturovaná skupinová léčba v Ruskově institutu rehabilitační medicíny v New Yorku 346 // Centrum Olivera Zangvilla pro neuropsychologickou rehabilitaci v Ely 346 // 18.7 Souhrn 347 // Literatura 347 // KAPITOLA 19 // Teorie činnosti mozku 349 // 19.1 Lurijova teorie funkčních mozkových bloků 350 // 19.2 Pribramova holonomní teorie 353 // 19.3 „Od počitku k poznání“ (Mesulam, 1998) 355 // 19.4 Trojrozměrný model činnosti mozku 357 // 19.5 Integrační model činnosti mozku v rehabilitaci 359 // 19.6 Souhrn 360 // Literatura 361 // Závěr 365 // Příloha: Neuropsychologické testy 366 // Slovníček 369 // Rejstřík 375
(OCoLC)768555884
cnb002158452

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC