Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 3.
Praha : Matfyzpress, 2011
358 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7378-162-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 339-347 a rejstříky
Vydavatel: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
000247238
1 Náhodné veličiny -- 1.1 Základní pojmy -- 1.2 Příklady diskrétních rozdělení -- 1.2.1 Binomické rozdělení -- 1.2.2 Poissonovo rozdělení -- 1.2.3 Negativně binomické rozdělení -- 1.2.4 Hyper geometrické rozdělení -- 1.2.5 Logaritmické rozdělení -- 1.2.6 Diskrétní rovnoměrné rozdělení -- 1.3 Příklady spojitých rozdělení -- 1.3.1 Speciální funkce -- 1.3.2 Normální rozdělení -- 1.3.3 Logistické rozdělení -- 1.3.4 Exponenciální rozdělení -- 1.3.5 Dvojitě exponenciální rozdělení -- 1.3.6 Spojité rovnoměrné rozdělení -- 1.3.7 Cauchyovo rozdělení -- 1.3.8 Beta rozdělení -- 1.3.9 Gama rozdělení -- 1.3.10 Weibullovo rozdělení -- 1.3.11 Rayleighovo rozdělení -- 1.3.12 Maxwellovo rozdělení -- 1.3.13 Paretovo rozdělení -- 1.3.14 Logaritmicko normální rozdělení -- 1.3.15 Rozdělení \\2 -- 1.3.16 Rozdělení t -- 1.3.17 Rozdělení F -- 2 Náhodné vektory -- 2.1 Charakteristiky náhodných vektorů -- 2.2 Nezávislost -- 2.3 Náhodný výběr -- 2.4 Uspořádaný náhodný výběr -- 2.5 Teoretické základy lineární regrese -- 2.6 Teoretické základy korelace -- 3 Hustoty -- 3.1 Úvod -- 3.2 Transformace náhodných veličin -- 3.3 Marginální hustota -- 3.4 Konvoluce -- 3.5 Podmíněná hustota -- 3.6 Podmíněná střední hodnota -- 4 Normální rozdělení -- 4.1 Definice a vlastnosti -- 4.2 Rozdělení kvadratických forem -- 4.3 Výběr z normálního rozdělení -- 4.4 Testy hypotéz a intervaly spolehlivosti
-- 4.5 Studentovo rozdělení -- 4.5.1 Interval spolehlivosti pro /u při neznámém a2 -- 4.5.2 Jednovýběrový t test -- 4.5.3 Párový t test -- 4.5.4 Dvouvýběrový t test -- 4.6 F rozdělení -- 5 Regrese -- 5.1 Regresní model -- 5.2 Regresní přímka procházející počátkem -- 5.3 Lineární regrese -- 5.4 Kvadratická regrese -- 5.5 Regrese se dvěma nezávisle proměnnými -- 6 Korelace -- 6.1 Výběrový korelační koeficient -- 6.2 Výběrová korelační matice -- 6.3 Výběrový koeficient mnohonásobné korelace -- 6.4 Výběrový parciální korelační koeficient -- 7 Teorie odhadu -- 7.1 Úvod -- 7.1.1 Statistiky a nestranné odhady -- 7.1.2 Příklady -- 7.2 Konsistentní odhady -- 7.2.1 Definice a základní věta -- 7.2.2 Příklad -- 7.3 Regulární systémy hustot -- 7.3.1 Raova-Cramérova věta -- 7.3.2 Eficience odhadů -- 7.3.3 Bhattacharyaova věta -- 7.3.4 Fisherova míra informace -- 7.3.5 Fisherova informační matice -- 7.3.6 Zobecnění Raovy-Cramérovy věty -- 7.4 Suficientní statistiky -- 7.4.1 Základní pojmy -- 7.4.2 Neymanovo faktorizační kritérium -- 7.4.3 Minimální suficientní statistiky -- 7.4.4 Úplné statistiky -- 7.4.5 Raova-Blackwellova věta -- 7.4.6 Lehmannovy-Scheffého věty -- 7.5 Ancilární statistiky -- 7.5.1 Definice -- 7.5.2 Příklady -- 7.5.3 Basuova věta -- 7.5.4 Rodiny rozdělení -- 7.5.5 Odhad pravděpodobnosti přežití -- 7.6 Metoda maximální věrohodnosti -- 7.6.1 Pomocná tvrzení -- 7.6.2 Principy
metody maximální věrohodnosti -- 7.6.3 Odhad jednorozměrného parametru -- 7.6.4 Příklady -- 7.6.5 Odhad vektorového parametru -- 8 Testování hypotéz -- 8.1 Úvod -- 8.2 Jednoduchá hypotéza a jednoduchá alternativa -- 8.3 Hustoty exponenciálního typu -- 8.4 Jednoduchá hypotéza a složená alternativa -- 8.5 Složená hypotéza a složená alternativa -- 8.6 Asymptotické testy -- 8.6.1 Testy založené na věrohodnostní funkci -- 8.6.2 Testy s rušivými parametry -- 8.6.3 Příklady testů s rušivými parametry -- 9 Lineární model -- 9.1 Definice lineárního modelu -- 9.2 Model s plnou hodností -- 9.3 Příklad (vážený průměr) -- 9.4 Model s neúplnou hodností -- 9.5 Testování submodelů -- 10 Analýza rozptylu -- 10.1 Mnohonásobná porovnávání -- 10.2 Scheffého metoda -- 10.3 Tukeyova metoda -- 10.4 Jednoduché třídění -- 10.5 Dvojné třídění bez interakcí -- 10.6 Dvojné třídění s interakcemi -- 10.7 Trojné třídění -- 10.8 Test linearity regrese -- 11 Neparametrické metody -- 11.1 Jednovýběrové testy -- 11.1.1 Znaménkový test -- 11.1.2 Jednovýběrový Wilcoxonův test -- 11.2 Dvouvýběrové testy -- 11.2.1 Dvouvýběrový Wilcoxonův test -- 11.2.2 Van der Waerdenův test -- 11.2.3 Mediánový test -- 11.2.4 Kolmogorovův-Smirnovův test -- 11.3 Jednoduché třídění -- 11.3.1 Kruskalův-Wallisův test -- 11.3.2 Van der Waerdenův test -- 11.3.3 Mediánový test -- 11.4 Náhodné bloky -- 11.4.1 Friedmanův test
-- 11.4.2 Andersonův-Kannemannův test -- 11.5 Spearmanův korelační koeficient -- 11.6 Optimalita pořadových testů -- 11.6.1 Pomocná tvrzení -- 11.6.2 Lokálně nejsilnější pořadové testy -- 12 Testy dobré shody -- 12.1 Multinomické rozdělení -- 12.2 Testy \\2 při známých parametrech -- 12.3 Testy \\2 P i neznámých parametrech -- 12.4 Testy normality -- 12.5 Testy Poissonova rozdělení -- 13 Kontingenční tabulky -- 13.1 Test nezávislosti -- 13.2 Test homogenity multinomických rozdělení -- 13.3 Test x2 ve čtyřpolních tabulkách -- 13.4 Poměr šancí -- 13.5 Fisherův faktoriálový test -- 13.6 McNemarův test -- 13.7 Test symetrie -- 13.8 Stuartův test -- 13.9 Logaritmicko-lineární modely -- 13.9.1 Interakce v kontingenčních tabulkách -- 13.9.2 Trojrozměrné kontingenční tabulky 13.9.2.1 Poissonův model -- 13.9.2.2 Multinomický model -- 13.9.2.3 Součinově multinomický model -- 13.9.2.4 Obecný logaritmicko-lineární model M -- 13.9.2.5 Model úplné nezávislosti Mi -- 13.9.2.6 Model sdružené nezávislosti M2 -- 13.9.2.7 Model podmíněné nezávislosti M3 -- 13.9.2.8 Model párové závislosti M4 -- 13.9.2.9 Hierarchické modely -- 13.9.3 Testy dobré shody -- 13.9.4 Volba modelu -- A Věty o maticích -- A.l Úvod -- A.2 Pozitivně semidefinitní a definitní matice -- A.3 Idempotentní matice -- A.4 Pseudoinverzní matice -- A.5 Soustavy lineárních rovnic -- A.6 Singulární varianční matice -- B Limitní věty -- B.l Konvergence
náhodných veličin -- B.2 Zákon velkých čísel -- B.3 Centrální limitní věty -- B.4 Další limitní věty -- B.5 Použití limitních vět
(OCoLC)741403791
cnb002190300

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC