Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
2., upr. vyd.
Luhačovice : Irena Voštová ve spolupráci s nakl. Atelier IM, 2010
684 s. : il. (některé barev.), portréty, noty ; 29 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-85948-74-5 (Atelier IM ; váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 522-538, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000247334
Obsah // Hlava první // K otázkám teorie lidového umění...str. 9 // Hlava druhá // Jarně novoroční obyčeje...str. 45 // Hlava třetí // Vznikání uměleckých lidových projevů ve vztahu ? obřadním...str. 259 // Hlava čtvrtá // Závěrečná část knihy a OBRAZOVÁ ČÁST...str. 495 // // OBSAH // HLAVA PRVNÍ // K OTÁZKÁM THEORIE LIDOVÉHO UMĚNÍ 9 // I NA OKRAJ PROBLEMATIKY LIDOVÉHO UMĚNÍ // Povaha a poslání umění. Lidové umění a jeho některé podstatné znaky. Povšechné třídění lidového umění. Systematika lidového umění výtvarného podle technických oborů. Názory na vznik lidového umění. Studium lidového umění v rámci historických věd 11 // II LIDOVÉ ESTETIČNO A ZÁKLADNÍ ZDROJE LIDOVÉHO UMĚNÍ // Pokus o vyjádření obsahu lidového estetična 26 // HLAVA DRUHÁ // JARNĚ NOVOROČNÍ OBYČEJE // Vznikání lidových představ, vztahů a obyčejových projevů // III POZNÁMKY O JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH VÝROČNÍCH OBYČEJŮ // Vztah mezi kulturou materiální, duchovou a sociální. Vztah lidového obřadu ke kultuře sociální. Obřadní poživatiny, pokrmy a pečiva. Masky v obřadech a obřadní přestrojování. Kolektivní úhrada obřadních nezbytností a rozdílení vyzískaných darů při obřadech nebo jejich darování na církevní cíle. Mylné vyvozování lidových obřadů z křesťanských nebo židovských obřadů a z událostí politicko-historických. // IV VELKONOCE // Nejdelší a nejobřadnější
výroční svátky kryjí původní rozsáhlé novoročí jarní V POMĚR JARNÍHO A ZIMNÍHO NOVOROČÍ // Srovnání projevů z původního jarního novoročí ukazuje na stejný základ myšlenkový i formální. Rozdílnosti v užívání obřadních prostředků, na př. v jarním se užívalo vajec, v zimním jablek, součástí jarních obřadů bylo koupání lidí, dobytka, hospodářského nářadí, náčiní, v zimě ustupovalo nebo bylo nahrazeno kropením. V jarním novoročí se oborávala ves nebo katastr skutečně, v zimě se oborávání napodobovalo. Přes mnohou nelogičnost v lidových i pocírkevnělých obřadech obou novoročí je patrný že všechny praktiky - ? nimž náležely i posty - směřovaly ? zajištění prosperity vegetace, dobytka, drůbeže, včel a ryb, ? zajištění osobního zdraví, sňatků a jiných nezbytných potřeb jednotlivců i společnosti. - Pracovní rok: pozůstává z přednovoročí, jarního novoročí a ponovoročí // VI POJEM LIDOVÉ VÍRY. KULTY, MAGIE, KOLEDY // Znaky a zaměření lidové víry a kultu. Slunce, měsíc, země, Perun, jeden Bůh, světci. Magie, představy a praktiky s ní spojené. Svěcení lidové a církevní. Novoroční veršované a neveršované blahopřánky, koledy a některé tance druhem magických praktik // 676 // VII OHLASY DOSPĚLOSTNÍCH OBŘADŮ V JARNÍCH OBYČEJÍCH // Jarní novoročí, přirozené údobí vstupu mládeže do dospělostního stavu. Dospě-lostní obřady byly
provázeny zkouškami dovednosti, prvky zásnubními a koledami, v nichž vystupují vlk, liška, zajíc a jiná zvířata. Blažejské, řehořské slavnosti, „var-gún“ - ohlas dospělostních obřadů // VIII VODA, OHEŇ A STROM V LIDOVÉ OBŘADNOSTI // Představa o absolutní čistotě vody a o jejích nadpřirozených silách. Nadpřirozené zmocňování a odmocňování vody. Voda ve výročních, rodinných a stavebních obyčejích. Oheň. Nadpřirozené vlastnosti žáru, světla a kouře ohně a užití jich ve výročních i rodinných obřadech. Pálení slaměných figur, slámy, smetí. Svíce v lidových obřadech. Stromy a jejich nadpřirozená moc v lidových představách; zvyšování a snižování životnosti a plodnosti stromu, jeho význam ve výročních, rodinných a stavebních obyčejích // IX PRVKY VÁZANÉ NA KULT ZEMŘELÝCH // Vznik představ o možnosti neracionálního působení na přírodní síly, jejich personifikace, vznik démonů a počátky kultu zemřelých. Převtělování zemřelých. Kult zemřelých ve výročních obyčejích. Redukce početných zádušních slavností. Kult zemřelých v rodinných obyčejích, hrách, tanci a v pospolitém životě // X ? VZNIKU OBŘADNÍHO CYKLU // Složky vážící se ? obřadu „topení Smrti“ a přinášení „nového léta“. „Rohatina“, „Smrtolinka“ a „Malena“. Poznámky ? některým jarně obřadním písním. Svěcení ratolestí, vody, ohně a jejich použití
? nadpřirozené ochraně zdraví a majetku. Obřady: „Pambíčkovy matičky“, „honění Jidáše“. Názvy a formy obřadních zvukových nástrojů, organisace brkající mládeže a spojené koledování. Problém „jidáše“ v lidových obřadech. Obchůzka zvaná „dudlačka“, obřadní „vysýpání“ a „vylévání“ cestiček. „Mazanec“, „baba“, „pascha“, „korovaj“, „jidáš“, „rovášek“ ? jiná rituální pečiva a pokrmy. Pomlázkový obřad: názvy a formy „šibaček“ leto-rostových. Šlehání podle věku, stavu a právních lidových zvyklostí. Poznámky ? pomlázkovým koledám a říkankám. Pomlázková „kúpačka“ či „oblievačka“. // HLAVA TŘETÍ // 108 // ”9 // 155 // 176 // VZNIKÁNÍ UMĚLECKÝCH LIDOVÝCH PROJEVŮ ZE VZTAHŮ OBŘADNÍCH 259 // XI KE GENESI KRASLIC A JEJICH ZDOBNÝCH TECHNIK // Slovanské názvy kraslic a původ jejich podle lidových názorů a legend. Zvyky při malování kraslic. Některé primitivní zdobné techniky zdí a země. Techniky zdobení vajec: barvení, voskování či batikování, plastické zdobení barevnými vosky, vypalování a leptání, gravírování, zdobení „vystřihovánkami“ a slámou, zdobení duší sítiny, patronování a zdobení vajec barevnými stužkami. O malířkách a malířích kraslic 261 // XII BARVY V PŘEDSTAVÁCH, V OBŘADECH ? V UMĚNÍ LIDU. BARVIVA // Definice a pojem barev, jejich funkce v prostředí lidu. Smysl lidu pro
barvy a poměr ? barvě bílé, černé, modré, zelené a j. Barviva. Historicko-ethnografické a výrobní podmínky a jiní činitelé usměrňující smysl lidu pro barevnost. Barvy v poměru ? pohlaví a věku 277 // 677 // XIII PŘÍSPĚVKY KE STUDIU KRASLIC S HLEDISKA GEOGRAFICKÉHO A HISTORICKÉHO // Východní a západní typ malovaných kraslic. Krajové dochované typy kraslic z českých zemí. Kraslice slovenské, polské, ukrajinské, ruské, běloruské, litevské, srbské, charvátské, bulharské, lužickosrbské. Vlivy historických stylů na výzdobu kraslic. Poměr kraslicového ornamentu ? výšivkovému // XIV KRASLICE V HISTORICKÝCH NÁLEZECH ? V LIDOVÝCH PŘEDSTAVÁCH // Vejce a jejich hliněné náhražky v archeologických nálezech. Zvyšování nadpřirozené moci vajec. Vejce a slunce, vejce v rodinných obřadech, ve věštění, v léčení lidí a dobytka. Vejce a vegetace. Vejce ve stavebních obřadech a v ochraně příbytků. Vejce v pospolitých obyčejích. Vejce v lidovém výtvarnictví. // XV KRASLICE V DOSAVADNÍ LITERATUŘE A JEJICH OBSAHOVÁ VÝZDOBA VZNIK A VÝVOJ ORNAMENTÁLNÍCH MOTIVŮ // Badatelský zájem o kraslice a přehled literatury. Pojmosloví: symbol, znak, obsah, forma, motiv, ornament. Některé theorie o vzniku ornamentů. Ornamentální osnovy malování kraslic. Názvy prvků a motivů, jejich početnost a rozvoj. Systematika motivů na věcném podkladě a systematika pomocných prvků. Význam čísel. Systematika
motivů na věcném podkladě s přihlédnutím ? tradičním vztahům. Změny ve významu a tvoření motivů. Motivy obranné či odháněcí a znaky ochranné. Motivy významu blahonosného a blahodárného. Znaky významu kultového a věštícího; motivy věštecké. Materiály ? významům a vztahům některých ornamentálních motivů. Některé soudobé motivy kraslic z okolí Veselí n. M. a v r. 1880 identifikované znaky z Vjerban u Javorníka. Doslov ke kapitole XV // XVI „MALOVANÉ SLOVO“ POMLÁZKOVÁ POESIE // Velikonoční, rodinné, milostné, žertovné, vlastenecké projevy na kraslicích. Píseň o kraslicích. Verše a písně vyšívané na pomlázkových šátcích // XVII PŘÍSPĚVKY k formám a obsahům obřadního pečivá // souvisícího s obřady výročními a rodinnými. Figurální pečivo prosperitního charakteru. Některá obřadní pečiva zdrojem ornamentálních motivů // XVIII VÝROBA A ZDOBNOST JINÝCH NOVOROČNÍCH VÝTVARNÝCH PROJEVŮ // Džbánečky, holubičky a stropní závěsy ze slámy a kraslic, lítavé straky a krůty, lidové kroje a novoroční malování na zdech. Nedomácké výtvory mladšího původu // 355 // 450 // 678
(OCoLC)713796344
cnb002164087

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC