Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
2., upr. vyd.
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
694 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7380-257-8 (váz.)
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na s. 650-667, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000247374
Část 1 Vznik státní organizace a práva -- 1. kapitola Předstátní organizace společnosti a její normativní systém -- 1.1 Společenská struktura slovanských předstátních společností -- 1.2 Normativní systém kmenového společenství -- 1.3 Sámova říše -- 2. kapitola Velkomoravská říše -- 2.1 Nástin politického a státoprávního vývoje -- 2.2 Panovník -- 2.3 Státní aparát -- 2.4 Právo -- 2.4.1 Povaha právního řádu -- 2.4.2 Právní památky -- Část 2 Vývoj státu do roku 1620 -- 1. kapitola Stát a právo v politických a ekonomických souvislostech doby -- 1.1 Centralizující státní moc raného středověku -- 1.2 Feudální rozdrobenost a její postupné překonávání -- 1.3 Husitství -- 1.4 Stavovství a stavovská monarchie -- 1.5 Vnitřní členění a rozsah státu -- 1.6 Poměr k svaté říši římské -- 1.7 Poměr státu a církve -- 1.8 Mírový projekt Jiřího z Poděbrad -- 1.9 Habsburkové na českém trůně -- 1.10 Omezování moci stavů po nástupu Habsburků -- 1.11 Stavovské povstání 1618-1620 -- 2. kapitola Uspořádání státu -- 2.1 Základní vývojové linie -- 2.1.1 Návaznost na rodové struktury a celoevropské tendence -- 2.1.2 Kontinuální rozvoj státního aparátu -- 2.1.3 Centralizační snahy Habsburků -- 2.1.4 Správa a soudnictví -- 2.1.5 Shrnutí -- 2.2 Panovník -- 2.2.1 Nástupnictví trůnu -- 2.2.2 Pravomoci panovníka -- 2.3 Poradní a spolurozhodovací orgány panovníka -- 2.3.1
Dvorské sjezdy -- 2.3.2 Královská rada -- 2.3.3 Stavovské sněmy -- 2.4 Výkonný aparát -- 2.4.1 Ústřední výkonné orgány -- 2.4.2 Místní správa -- 2.5 Soudy -- 2.5.1 Základní vývoj ové tendence -- 2.5.2 Některé významné soudy -- 2.6 Náboženské poměry a církevní správa -- Část 3 Vývoj práva do roku 1620 -- 1. kapitola Základní tendence vývoje právního řádu -- 1.1 Vývoj systému práva a prameny práva -- 1.1.1 Právo raného středověku a doby feudální rozdrobenosti -- 1.1.2 Právní partikularismus -- 1.1.3 Systém práva stavovské monarchie -- 1.1.4 Změny v systému pramenů českého středověkého práva -- 1.1.5 Právní knihy a kodifikace -- 1.1.6 Vliv římského práva -- 1.2 Hlavní oblasti práva -- 1.2.1 Zemské právo -- 1.2.2 Městská práva -- 1.2.3 Kanonické právo -- 1.2.4 Pozemkově vrchnostenské právo -- 1.2.5 Horní a horenské právo -- 1.2.6 Lenní právo -- 2. kapitola Vybrané právní instituty -- 2.1 Instituty soukromého práva -- 2.1.1 Právní subjektivita fyzických osob -- 2.1.2 Křesťanské manželství a s ním související instituty -- 2.1.3 Rodinný nedíl a s ním související instituty -- 2.1.4 Dědické právo -- 2.1.5 Vlastnictví a další věcná práva -- 2.1.6 Závazky -- 2.1.7 Ručení za závazky -- 2.2 Principy a instituty trestního práva -- 2.3 Úprava soudního řízení -- 2.3.1 Řízení před zemským soudem -- 2.3.2 Řízení před městskými soudy -- Část 4 Vývoj státu
v letech 1620-1948 -- A. 1620-1848 -- 1. kapitola Stát a právo v politických a ekonomických souvislostech doby -- 1.1 Přelomový charakter absolutistického období -- 1.2 Charakteristické rysy absolutistické vlády -- 1.3 Proměny habsburského absolutismu -- 1.3.1 Počátek absolutistické vlády -- 1.3.2 Osvícenský absolutismus -- 1.3.3 Policejní absolutismus -- 2. kapitola Změny v uspořádání absolutistického státu -- 2.1 Základní vývojové linie -- 2.2 Panovník -- 2.3 Veřejná správa -- 2.3.1 Přechod feudální správy k modernímu správnímu systému -- 2.3.2 Ústřední správa -- 2.3.3 Zánik společných orgánů zemí české koruny -- 2.3.4 Česká dvorská kancelář v letech 1620-1749 -- 2.3.5 Správa jednotlivých zemí -- 2.3.6 Krajská správa -- 2.3.7 Vrchnostenská správa -- 2.3.8 Správa měst -- 2.3.9 Cechy -- 2.3.10 Vojenská správa -- 2.3.11 Církevní správa -- 2.4 Soudnictví -- 2.4.1 Základní vývojové tendence -- 2.4.2 Změny v soudní organizaci do roku 1783 -- 2.4.3 Josefínská soudní reforma z roku 1783 -- 2.5 Veřejná žaloba, advokacie, notářství, policie -- 2.5.1 Veřejná žaloba -- 2.5.2 Advokacie a notářství -- 2.5.3 Počátky centralizovaného policejního aparátu -- 3. kapitola Další reformy osvícenského absolutismu -- 3.1 Regulace pozemkově vrchnostenských vztahů -- 3.2 Reformy v daňové oblasti -- 3.3 Toleranční patent -- 3.4 Školská reforma -- B. 1848-1918 -- 4. kapitola Stát a právo
v politických a ekonomických souvislostech doby -- 4.1 Revoluce let 1848-1849 -- 4.1.1 Hlavní události celorakouského významu -- 4.1.2 Revoluce v Čechách -- 4.1.3 Vývoj na Moravě -- 4.2 Bachovský absolutismus -- 4.3 Obnovení konstitučního režimu -- 4.4 Dualizace říše -- 5. kapitola Ústavní vývoj a zakotvení základních občanských práv -- 5.1 Dubnová ústava 1848 -- 5.2 Moravská zemská ústava 1848 -- 5.3 Kroměřížský návrh ústavy 1848 -- 5.4 Březnová ústava 1849 -- 5.5 Silvestrovské patenty 1851 -- 5.6 Říjnový diplom 1860 -- 5.7 Únorová ústava 1861 -- 5.8 Prosincová ústava 1867 -- 5.9 Základní občanská práva a svobody -- 5.9.1 Spolčovací právo -- 5.9.2 Shromaždbvací právo -- 5.9.3 Svoboda tisku -- 6. kapitola Ústřední orgány habsburské monarchie -- 6.1 Rakouské parlamenty -- 6.2 Panovník -- 6.3 Ministerstva -- 7. kapitola Organizace soudnictví -- 7.1 Soudnictví v letech 1848-1850 -- 7.2 Soudnictví v letech 1850-1855 -- 7.3 Soudnictví v letech 1855-1867 -- 7.4 Soudnictví v letech 1868-1918 -- 8. kapitola Veřejná žaloba, advokacie, notářství -- 8.1 Veřejná žaloba -- 8.2 Advokacie -- 8.3 Notářství -- 9. kapitola Místní správa a samospráva -- 9.1 Počátky moderní veřejné správy -- 9.2 Okresní politická správa -- 9.3 Pokusy o vytvoření krajské správy -- 9.4 Zemská politická správa -- 9.5 Obecní samospráva -- 9.6 Okresní samospráva -- 9.7 Zemská samospráva -- 10. kapitola Ozbrojené
sbory habsburské monarchie -- 10.1 Armáda a námořnictvo -- 10.2 Státní policie -- 10.3 Obecní policie -- 10.4 Četnictvo -- 11. kapitola Vztah státu a církve -- 12. kapitola Vývoj volebního práva -- 12.1 Volby do obcí a okresních samospráv -- 12.2 Volby do zemských sněmů -- 12.3 Volby do říšské rady -- 13. kapitola České státoprávní koncepce a český politický život -- C. 1918-1938 -- 14. kapitola Národně osvobozenecký boj Čechů -- a Slováků za první světové války -- 14.1 Vznik první světové války a politická situace v českých zemích -- 14.2 Perzekuční opatření rakouské vlády v českých zemích -- 14.3 První světová válka a politická situace na Slovensku -- 14.4 První protirakouské projevy v zahraničí -- 14.5 Formování československého zahraničního odboje -- 14.6 Postupné oživování „aktivity" domácí politické reprezentace -- 14.7 První projekty státoprávních změn -- 14.8 Změny v postojích domácí politické reprezentace v roce 1917 -- 14.9 Aktivizace domácího odboje v první polovině roku 1918 -- 14.10 Závěrečná etapa československého zahraničního odboje -- 14.11 Vyvrcholení boje za státní samostatnost. 28. říjen 1918 -- 15. kapitola Stát a právo v politických a ekonomických souvislostech doby -- 16. kapitola Počátky československého státu -- 16.1 Vyhlášeni prvního zákona státu -- 16.2 Vznik Slovenské národní rady a vyhlášení Martinské deklarace -- 16.3
Národní výbory a národní rady -- 16.4 Pokus německých nacionalistů o odtržení pohraničních oblastí -- 16.5 Slovensko součástí československého státu -- 16.6 Vývoj politické správy a územní samosprávy v prvních měsících existence Československa -- 16.7 Mezinárodní uznání Československa a garance hranic -- 17. kapitola Ústavní vývoj -- 17.1 Ústavní počátky samostatného Československa -- 17.2 Prozatímní ústava -- 17.3 Ústavní listina z roku 1920 -- 17.4 Volební právo -- 18. kapitola Vývoj organizace veřejné správy -- 18.1 Recepce veřejné správy -- 18.2 Župní zákon z roku 1920 -- 18.3 Organizační zákon z roku 1927 -- 18.4 Obecní samospráva -- 19. kapitola Soudnictví, veřejná žaloba, advokacie, notářství, -- policie, četnictvo, armáda -- 19.1 Organizace soudnictví -- 19.2 Organizace státního zastupitelství, notářství a advokacie -- 19.3 Policie, četnictvo a armáda -- 20. kapitola Mezinárodní vztahy Československa -- 21. kapitola Zásahy státu do ekonomiky -- D, 1938-1939 -- 22. kapitola Stát a právo v politických a ekonomických souvislostech doby -- 23. kapitola Mnichovský diktát a jeho neplatnost -- 24. kapitola Státoprávní změny -- 24.1 Vznik autonomních vlád na Slovensku a Podkarpatské Rusi -- 24.2 Ústavní zákony o autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusi -- 25. kapitola Změny ve veřejné správě -- 26. kapitola Další změny v pomnichovském Česko-Slovensku -- 27. kapitola
Rozbití česko-slovenského státu -- E. 1939-1945 -- 28. kapitola Protektorát Čechy a Morava -- 28.1 Protiprávní charakter zřízení Protektorátu Čechy a Morava -- 28.2 Postavení protektorátních orgánů -- 28.3 Organizace místní správy -- 28.4 Policejní organizace -- 28.5 Protektorátní soudnictví -- 28.6 Právní postavení obyvatelstva -- 28.7 Rasová diskriminace a příprava genocidy -- 28.8 Hospodářské poměry v Protektorátu -- 29. kapitola První Slovenská republika -- 29.1 Zákon o samostatném slovenském státu -- 29.2 Postavení Slovenské republiky -- 29.3 Ústava Slovenského státu -- 29.4 Systém nejvyšších státních orgánů -- 29.4.1 Sněm Slovenské republiky -- 29.4.2 Prezident republiky -- 29.4.3 Vláda -- 29.4.4 Státní rada -- 29.4.5 Další ústřední orgány -- 29.5 HSES v organizaci Slovenské republiky -- 29.6 Stavovská organizace -- 29.7 Územní správa -- 29.8 Soudnictví a státní zastupitelství -- 29.9 Policie a četnictvo -- 29.10 Povinnosti a práva občanů -- 30. kapitola Státoprávní předpoklady obnovy československého státu -- 30.1 Zahraniční odboj v letech 1939-1945 -- 30.1.1 Formování zahraničního odboje -- 30.1.2 Prozatímní státní zřízení v Londýně -- 30.1.3 Dekretální pravomoc prezidenta republiky -- 30.1.4 Příprava poválečného uspořádání -- 30.1.5 Národní výbory a Prozatímní národní shromáždění -- 30.2 Slovenské národní povstání -- 30.2.1 Vznik Slovenské národní
rady -- 30.2.2 Vypuknutí povstání a nařízení SNR č. 1/1944 Sb. nař. SNR -- 30.2.3 Kontinuita v pojetí Slovenské národní rady -- 30.2.4 Povstalecké orgány a stranický systém -- F. 1945-1948 -- 31. kapitola Stát a právo v politických a ekonomických souvislostech doby -- 32. kapitola Košický vládní program -- 33. kapitola Změny v postavení a systému nejvyšších státních orgánů -- 33.1 První a druhá pražská dohoda -- 33.2 Prozatímní národní shromáždění -- 33.3 Ústavodárné národní shromáždění -- 33.4 Třetí pražská dohoda -- 34. kapitola Národní výbory -- 35. kapitola Soudnictví -- 36. kapitola Zásahy státu do ekonomiky -- Část 5 Vývoj práva v letech 1620-1948 -- 1. kapitola Základní tendence vývoje právního řádu -- 1.1 Právo v období absolutismu -- 1.1.1 Úvodní poznámky -- 1.1.2 Obnovená zřízení zemská -- 1.1.3 Městské právo a další zvláštní práva -- 1.1.4 Unifikace práva západní části monarchie -- 1.1.5 Přirozenoprávní teorie -- 1.2 Právo v letech 1848-1918 -- 1.2.1 Úvodní poznámky -- 1.2.2 Zákonodárství bachovského absolutismu -- 1.2.3 Nové trendy v právní vědě 19. století -- 1.2.4 Právo po obnovení konstitučního režimu -- 1.3 Právo meziválečné ČSR -- 1.3.1 Úvodní poznámky -- 1.3.2 Vznik československého státu a právní řád -- 1.3.3 Předpisy recipované v českých zemích -- 1.3.4 Předpisy recipované na Slovensku a Podkarpatské Rusi -- 1.3.5
Snaha o unifikaci československého práva -- 1.3.6 Nové proudy v právní vědě -- 1.3.7 Právotvorba československých orgánů -- 1.4 Právo v letech 1939-1945 -- 1.4.1 Úvodní poznámky -- 1.4.2 Právo v Protektorátu Čechy a Morava -- 1.4.3 Zákonodárství Slovenského státu (Slovenské republiky) -- 1.4.4 Londýnská legislativa -- 1.4.5 Právo na slovenském povstaleckém území -- 1.5 Právo v prvních poválečných letech (do roku 1945) -- 1.5.1 Úvodní poznámky -- 1.5.2 Dekrety prezidenta republiky a nařízení SNR -- 1.5.3 Legislativní činnost československých ústředních orgánů -- 1.5.4 Legislativní činnost slovenských národních orgánů -- 1.5.5 Opatření namířená vůči německému a maďarskému obyvatelstvu republiky -- 2. kapitola Občanské právo a zásahy do vlastnických poměrů -- 2.1 Počáteční snahy o kodifikaci -- 2.1.1 Pokus Marie Terezie o úpravu občanského práva -- 2.1.2 Občanskoprávní předpisy Josefa II -- 2.2 Všeobecný občanský zákoník (ABGB) z roku 1811 -- 2.2.1 Přijetí a obsah zákoníku -- 2.2.2 Změny právní úpravy v letech 1848-1918 -- 2.2.3 Vybrané instituty občanského zákoníku -- 2.3 Občanské právo v meziválečném období; první pozemková reforma -- 2.3.1 Snaha o unifikaci v meziválečném Československu -- 2.3.2 Československé občanskoprávní předpisy z let 1918-1939 -- 2.3.3 Evidence nemovitostí k daňovým účelům -- 2.4 Občanskoprávní předpisy z doby nesvobody
-- 2.5 Poválečné občanskoprávní předpisy -- 2.6 Poválečné zásahy do vlastnických poměrů -- 2.6.1 Konfiskace nepřátelského zemědělského a jiného majetku -- 2.6.2 Neplatnost některých majetkových převodů a národní správa -- 2.6.3 Znárodnění -- 2.6.4 Revize první pozemkové reformy -- 3. kapitola Rodinné právo -- 3.1 Právní úprava manželských a rodinných vztahů do vzniku Československa -- 3.1.1 Počátky „světské" právní úpravy -- 3.1.2 Manželství, rodina a s nimi souvisící instituty v ABGB -- 3.1.3 Zásahy do rodinného práva z druhé poloviny 19. století -- 3.2 Snaha o unifikaci rodinněprávní úpravy v ČSR -- 3.3 Rodinné právo po roce 1939 -- 4. kapitola Počátky pracovního práva -- 4.1 Pojem pracovního práva -- 4.2 Kořeny pracovního práva -- 4.3 Formování pracovního práva v západní části habsburské monarchie -- 4.3.1 Koaliční svoboda -- 4.3.2 Pracovněprávní ustanovení v živnostenských předpisech -- 4.3.3 Kolektivní smlouvy -- 4.4 Pracovní (služební) smlouva v novele občanského zákoníku -- 4.5 Základní československé pracovněprávní předpisy -- 4.5.1 Úprava pracovní smlouvy -- 4.5.2 Kolektivní smlouvy v československé úpravě -- 4.5.3 Další československé pracovněprávní předpisy -- 4.5.4 Socializační zákonodárství -- 4.6 Pracovní právo v době nesvobody -- 4.6.1 Protektorát Čechy a Morava -- 4.6.2 Slovenský stát -- 4.7 Pracovní právo po roce 1945 --
5. kapitola Služební právo veřejných zaměstnanců -- 5.1 Počátky právní úpravy -- 5.2 Služební pragmatika z roku 1914 a československé úpravy -- 5.3 Opatření z doby nesvobody a poválečného období -- 6. kapitola Sociální zákonodárství -- 6.1 Počátky sociálního zákonodárství a jeho rozvoj v první ČSR -- 6.2 Opatření z doby nesvobody a poválečného období -- 7. kapitola Obchodní právo -- 7.1 Kořeny obchodního práva -- 7.2 Obchodní zákoník z roku 1863 -- 7.3 Další předpisy obchodního práva, družstva a s. r. o -- 7.4 Obchodní právo v meziválečné republice -- 7.5 Obchodní právo po roce 1939 -- 8. kapitola Směnečné právo -- 8.1 Počátky právní úpravy -- 8.2 Směnečný řád z roku 1850 -- 8.3 Směnečný zákon z roku 1928 -- 8.4 Jednotný směnečný řád -- 9. kapitola Živnostenské právo -- 9.1 Živnostenský řád -- 9.2 Živnosti -- 10. kapitola Trestní právo hmotné -- 10.1 Počátky moderního trestního práva -- 10.1.1 Úvodní poznámky -- 10.1.2 Trestněprávní předpisy po Bílé hoře -- 10.1.3 Zrod moderního trestního práva -- 10.1.4 Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích (1803) -- 10.2 Trestní zákonodárství bachovského absolutismu a na ně navazující předpisy -- 10.2.1 Trestněprávní předpisy z let 1850-1855, zejména trestní zákoník z roku 1852 -- 10.2.2 Vybrané instituty trestního zákona z roku 1852 -- 10.2.3 Snahy o rekodifikaci na přelomu 19. a
20. století -- 10.3 Trestní právo v meziválečné ČSR -- 10.3.1 Uniíikační a kodifikační snahy -- 10.3.2 Charakteristika meziválečné právní úpravy -- 10.3.3 Nejdůležitější právní předpisy z let 1918-1939 -- 10.4 Trestní právo v době nesvobody -- 10.4.1 Protektorát Čechy a Morava -- 10.4.2 Slovenský stát -- 10.5 Poválečná retribuce a další trestněprávní předpisy -- 10.5.1 Retribuční dekrety a nařízení -- 10.5.2 Retribuce v českých zemích -- 10.5.3 Retribuce na Slovensku -- 10.5.4 Další poválečné trestněprávní předpisy -- 11. kapitola Civilní soudní řízení -- 11.1 Procesní právo za absolutismu -- 11.2 Josefínský civilní soudní řád z roku 1781 -- 11.3 Nesporné řízení a některé další typy řízení -- 11.4 Občanský soudní řád z roku 1895 a spolu s ním vydané předpisy -- 11.5 Úprava civilního soudního procesu po vzniku ČSR -- 11.5.1 Snaha o unifikaci civilního procesu po vzniku republiky -- 11.5.2 Dílčí změny v civilním procesu -- 11.6 Poválečná novelizace občanského soudního řádu -- 12. kapitola Trestní řízení -- 12.1 První kodifikace trestního řízení -- 12.2 Trestní řády z druhé poloviny 19. století -- 12.3 Vývoj po roce 1918 -- 12.4 Trestní řízení v tiskových věcech -- Část 6 Vývoj státu v letech 1948-1992 -- 1. kapitola Stát a právo v politických a ekonomických souvislostech doby -- 1.1 Vývoj do konce šedesátých let -- 1.2 Obrodný proces v roce
1968 -- 1.3 Období normalizace -- 1.4 Polistopadové změny -- 2. kapitola Ústavní vývoj -- 2.1 Ústava z roku 1948 -- 2.2 Ústava z roku 1960 -- 2.3 Federalizace republiky -- 3. kapitola Veřejná správa -- 3.1 Národní výbory v letech 1948-1954 -- 3.2 Národní výbory v letech 1954-1960 -- 3.3 Národní výbory v letech 1960-1967 -- 3.4 Národní výbory v letech 1967-1990 -- 4. kapitola Soudnictví -- 4.1 Organizace soudnictví v padesátých letech -- 4.1.1 Zákon o zlidovění soudnictví a na jeho základě vytvořený systém soudů -- 4.1.2 Změny v organizaci soudnictví po roce 1952 -- 4.1.3 Změny v organizaci soudnictví v letech 1956 a 1957 -- 4.1.4 Soudružské soudy -- 4.1.5 Státní arbitráž -- 4.2 Soudnictví a hospodářská arbitráž v šedesátých letech -- 4.3 Soudnictví v podmínkách československé federace -- 4.4 Změny v organizaci soudnictví po listopadu 1989 -- 5. kapitola Veřejná žaloba -- 5.1 Veřejná žaloba do roku 1989 -- 5.2 Polistopadové změny -- 6. kapitola Bezpečnostní složky -- 7. kapitola Advokacie -- 8. kapitola Notářství -- Část 7 Vývoj práva v letech 1948-1993 -- 1. kapitola Základní tendence vývoje právního řádu -- 1.1 Socialistické pojetí práva -- 1.2 Období let 1948-1950 -- 1.2.1 První zásahy do práva za platnosti starých kodifikací -- 1.2.2 Příprava právnické dvouletky -- 1.2.3 Základní předpisy z právnické dvouletky -- 1.3 Další vývoj do poloviny padesátých let -- 1.3.1
Právní prostředí -- 1.3.2 Politická persekuce -- 1.3.3 Změny právní úpravy -- 1.3.4 Formování nových právních odvětví -- 1.4 Vliv politického uvolnění a proklamace o vítězství socialismu -- 1.5 Rekodifikace práva po přijetí nové ústavy -- 1.6 Změny právní politiky v průběhu šedesátých let -- 1.7 Obrodný proces v roce 1968 a právo -- 1.8 Období posrpnové normalizace (1969-1989) -- 1.9 Polistopadové změny -- 2. kapitola Občanské právo -- 2.1 Občanské právo v letech 1948-1964 -- 2.1.1 Příprava nového občanského zákoníku -- 2.1.2 Občanský zákoník z roku 1950 -- 2.1.3 Dílčí předpisy z padesátých let -- 2.2 Občanské právo v letech 1964-1990 -- 2.2.1 Pojetí občanského zákoníku z roku 1964 -- 2.2.2 Obsah zákoníku -- 2.2.3 Předpisy doplňující a novelizující občanský zákoník -- 2.3 Polistopadové změny občanského práva -- 3. kapitola Rodinné právo -- 3.1 Rodinné právo v letech 1948-1963 -- 3.1.1 Zákon o právu rodinném z roku 1949 -- 3.1.2 Dílčí změny zákona o právu rodinném -- 3.2 Zákon o rodině z roku 1963 -- 3.3 Polistopadové změny rodinného práva -- 4. kapitola Pracovní právo -- 4.1 Vývoj do poloviny šedesátých let -- 4.1.1 Povaha právní úpravy -- 4.1.2 Právní úprava pracovních podmínek -- 4.1.3 Rozmisťování zaměstnanců a absolventů škol -- 4.1.4 Odbory, závodní rady, závodní výbory -- 4.1.5 Další předpisy s pracovněprávními ustanoveními -- 4.2
Zákoník práce z roku 1965 -- 4.3 Polistopadové změny pracovního práva -- 5. kapitola Obchodní a hospodářské právo -- 5.1 Vývoj právní úpravy do roku 1964 -- 5.1.1 Průmysl, obchod a živnosti na konci čtyřicátých a v padesátých letech -- 5.1.2 Zánik obchodního práva a zárodky hospodářského práva -- 5.1.3 Úprava národohospodářského plánování -- 5.1.4 Národní podniky a organizace hospodářského řízení -- 5.1.5 Organizace vnitřního a zahraničního obchodu, peněžnictví a pojišťovnictví -- 5.1.6 Hospodářské vztahy -- 5.2 Hospodářský zákoník -- 5.2.1 Přijetí a obsah zákoníku -- 5.2.2 Zásady a základní pojmy hospodářského práva -- 5.2.3 Předlistopadové novelizace a doplnění hospodářského zákoníku -- 5.3 Polistopadové změny právní úpravy -- 5.4 Zákoník mezinárodního obchodu -- 6. kapitola Základní změny vlastnických vztahů -- k půdě a pozemkové právo -- 6.1 Pozemkové právo -- 6.1.1 Povaha právní úpravy -- 6.1.2 Evidence nemovitostí -- 6.1.3 Účelová kategorizace půdy -- 6.1.4 Územní plánování -- 6.1.5 Pozemkové reformy a vlastnické vztahy k půdě -- 6.2 Zvláštní část pozemkového práva -- 6.3 Polistopadové změny -- 7. kapitola Zemědělsko-družstevní právo -- 7.1 Předmět úpravy -- 7.1.1 Právní úprava zemědělského družstevnictví v padesátých a šedesátých letech -- 7.2 Zákon o zemědělském družstevnictví z roku 1975 -- 7.3 Státní traktorové
stanice a státní statky -- 7.4 Polistopadový vývoj -- 8. kapitola Trestní právo a trestní právo správní -- 8.1 Zákon na ochranu lidově demokratické republiky -- 8.2 Vývoj trestního práva do začátku šedesátých let -- 8.2.1 Trestněprávní kodifikace z doby právnické dvouletky -- 8.2.2 Trestní zákon z roku 1950 -- 8.2.3 Trestní zákon správní z roku 1950 -- 8.2.4 Novelizace trestního práva správního v letech 1953 a 1957 -- 8.2.5 Odraz politického uvolnění v úpravě trestního práva -- 8.3 Vývoj trestního práva po přijetí nového zákoníku -- 8.3.1 Trestní zákon z roku 1961 -- 8.3.2 Přestupkový zákon -- 8.3.3 Změna trestní politiky v polovině šedesátých let a její důsledky -- 8.3.4 Zákon o přečinech -- 8.4 Polistopadové změny trestního práva -- 9. kapitola Občanské právo procesní -- 9.1 Zákon o zlidovění soudnictví z roku 1948 -- 9.2 Občanský soudní řád z roku 1950 -- 9.3 Občanský soudní řád z roku 1963 -- 9.4 Řízení před státním notářstvím -- 9.5 Arbitrážní řízení -- 10. kapitola Trestní řízení -- 10.1 Předmět úpravy -- 10.2 Trestní řád z roku 1950 -- 10.3 Trestní řád z roku 1956 -- 10.4 Trestní řád z roku 1961 a jeho novelizace -- 10.5 Trestní řízení správní -- 10.5.1 Trestní řád správní z roku 1950 -- 10.5.2 Novelizace trestního práva a řízení správního z roku 1953 -- 10.6 Projednávání přestupků ve správním řízení -- 10.7 Řízení před
nestátními orgány s trestní pravomocí -- 10.8 Rozhodování místních lidových soudů -- Hlavy státu v českých zemích
(OCoLC)649801158
cnb002095163

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC