Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20.4) Půjčeno:143x 
BK
5., dopl. a upr. vyd.
Praha : Parta, 2013
495 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7320-187-6 (brož.)
Na obálce uvedeni autoři Milan Valenta, Oldřich Müller
Obsahuje bibliografie
000247607
I // OBSAH // * // I // ÚVOD // ČÁST OBECNÁ ... // (M. Valenta) // 1 Pojetí psychopedie a její postavení v systému véd... // 1.1 Pojetí psychopedie... // 1.2 Postaveni psychopedie v systému véd... // 2 Terminologie v psychopedii ... // 3 Z historie péče o osoby s mentálním postižením či jinou duševní poruchou... // 3.1 Koncepční změny v oblasti psychopedie spojené s novými legislativními úpravami... // 4 Práva osob s mentálním postižením (J. Michalik)... // 4.1 Vybrané mezinárodni dokumenty o ochraně práv osob s mentálním postižením... // 4.2 Způsobilost ? právním úkonům... // 4.2 Právni a faktické důsledky omezeni a zbavení způsobilosti ? právním úkonům... // 4.4 Diskriminace a antidiskriminace... // 4.5 Kdy se o diskriminaci nejedná... // 4.6 Právní prostředky ochrany před diskriminací... // 5 Specifika osobnosti klienta s mentálním postižením i dalšími duševními poruchami // 5.1 Osoby s mentálním postižením... // 5.2 Osoby s jinou duševní poruchou... // 5.2.1 Děti s pervazivni vývojovou poruchou... // 5.2.2 Děti s poruchami chování a emoci... // 5.2.3 Klienti se schizofrenií... // 4 // ...4 // ...4 // ...5 // ...7 // ...18 // 6 Etiologie mentálního postižení // 6.1 Prenatální příčiny... // 6.2 Perinatálnl příčiny... // 6.3 Postnatální příčiny... // 7 Diagnostika v psychopedii... // 7.1 Klinické diagnostické prostředky // 7.1.1 Anamnéza... // 7.1.2 Pozorováni... // 7.1.3 Rozhovor...
// 7.1.4 Dotazník... // 7.1.5 Analýza produktů činnosti... // 7.1.5.1 Analýza pisma... // 7.1.5.2 Analýza hry... // 7.1.5.3 Analýza kresby... // 7.1.6 Případová studie... // 7.2 Testové metody... // 7.2.1 Didaktické testy... // 7.2.2 Sociometrické testy... // 7.2.3 Psychodiagnostické metody... // 7.2.3.1 Vývojové škály... // 7.2.3.2 Pojetí inteligence a jejího testováni // 491 // // 7.2.3.3 // 8 // 9 // 10 10.1 10.2 // 10.3 // 10.3.1 // 10.3.2 11 // 11.1 // 11.1.1 // 11.1.2 // 11.1.3 // 11.1.4 // 11.1.4.1 // 11.1.4.2 // 11.1.5 // 11.1.5.1 // 11.1.5.2 // 11.1.5.3 // 11.1.5.4 // 11.1.5.5 12 // 13 // 13.1 // 13.2 // 13.3 // 13.4 // 13.4.1 // 13.4.2 // 13.5 // 13.6 // 13.6.1 // 13.6.2 // 13.7 // 13.7.1 // 13.7.2 // 13.7.3 // 13.8 // 14 // 14.1 // 14.2 // 14.3 // 14.4 // 14.4.1 // 14.4.2 // 14.4.3 // 15 // Tesly specifických funkci a schopnosti...88 // Edukační systém a služby sociální péče určené osobám s mentálním postižením...91 // Prevence mentálního postižení a integrace jedinců s mentálním postižením...99 // Alternativní přístupy ? edukaci a péči o osoby s mentálním postižením...108 // Slovo o altemativé...,08 // Alternativní pedagogické koncepce 20. století...1,0 // Antropozofická pedagogika... // Waldorfská škola... i, ? // ••••••••• // // // •••••••• // Camphillské léčebné komunity.. // Terapeutické přístupy v péči o osoby s mentálním postižením... // (M. Valenta,
O. Müller J.Dosedlová) // Klasifikace a charakteristika terapii využitelných v péči o osoby s mentálním postižením... // Terapie hrou... // činnostní a pracovní terapie... // Psychomotorická terapie.. // Terapie s účastí zvířete.. // Hipoterapie... // Canísterapie... // Expresívni terapie. // Muzikoterapie... // Dramaterapie... // Arteterapie... // ..118 // .127 // ..128 // ..128 // ..129 // ..131 // // Biblioterapie... // Tanečné-pohybová terapie... // Alternativní a augmentativni komunikace (M.Valenta)... // Raná péče u jedinců s mentálním postižením (P. Jurkovičová). // Počátky a vývoj rané péče... // Význam plasticity mozku pro ranou péči... // Rodina jako partner i klient v rané péči... // Raná péče jako komplex služeb... // Cíle a služby rané péče... // Principy služeb rané péče/intervence... // Proces rané péče... // Programy rané péče... // // ... // ... // ...133 // ...133 // ...135 // ...136 // ...137 // ...141 // ...147 // ...151 // ...154 // ...160 // ...176 // ...176 // ...177 // ...178 // ...179 // 10 ) // ...181 // ...182 // ...183 // Model Provázeni... // Program Portage... // Poskytovatelé služby rané péče v České republice... // Asociace pracovníků v rané péči... // Společnost pro ranou péči... // Slezská diakonie... // Týmová spolupráce při rané péči... // Psychopedická andragogika a gerontagogika (O. Müller. Z. Kozáková) // Pojetí a postaveni v systému véd...
// Základní terminologie v oblasti psychopedické andragogiky... // Základní terminologie v oblasti psychopedické gerontagogiky... // Specifika seniorského véku v psychopedickém kontextu... // Involuční a chorobné zmény ve stáři... // Demence Alzheimerova typu... // Podpora osob seniorského věku závislých na péči... // Sexualita osob s mentálním postižením (Z. Kozáková)... // ..186 // .187 // .189 // 189 // .189 // .190 // .190 // .193 // .193 // .199 // .205 // .210 // .215 // .220 // .223 // 228 // 492 // 15.1 Posioje ? svalité osob s mentálním postižením...230 // 15.2 Partnerství osob s mentálním postižením...234 // 15.3 Manželství osob s mentálním postižením... ...236 // 15.4 Rodičovství osob s mentálním postižením...237 // 15.5 Sexuální zneužívání osob s mentálním postižením...238 // 15.5.1 Doporučeni pro omezeni výskytu sexuálního zneužíváni...240 // ČÁST METODICKÁ...243 // (M. Valenta. O. Müller) // 1 Teorie výchovy osob s mentálním postižením ČI jinou duševní poruchou...243 // (O. Müller) // 1.1 Základní východiska...243 // 1.1.1 Obsah, formy a podmínky výchovy...246 // 1.1.2 Cíle a výsledky výchovy...243 // 1.1.3 Metody a další prostředky výchovy...250 // 1.1.4 Konkretizace vybraných výchovných metod uplatnitelných u osob s mentálním postižením ...253 // 1.1.4.1 Terapeuticko-formativní metody...253 // 1.1.4.2 Dramika (výchovná dramatika)...253 // 1.1.4.3 Program instrumentálního
obohaceni (P.I.E. - Programm of Instrumental Enrichment).259 // 1.1.4.4 Alternativni a augmentativni komunikace...261 // 1.1.4.5 Podpůrné pedagogicko-rehabilitačni metody...263 // 1.1.4.6 Dalši podpůrné léčebné (pedagogicko)-rehabitilačni metody...267 // 1.2 Koncept bazálni stimulace a jeji využití při edukaci jedinců s těžkým postižením...271 // (M. Vítková) // 1.2.1 Okruh osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami...271 // 1.2.2 Těžké postiženi jako trvalé ohroženi vývoje a života...273 // 1.2.3 Zásady podpory těžce postižených žáků...274 // 1.2.4 Model .vnímáni - představy - myšleni" jako základ terapii ve speciálné pedagogické // intervenci...27f> // 1.2.5 Koncept bazálni stimulace...279 // 1.3 Socializace osob s mentálním postižením (O. Müller)...285 // 1.4 Výchova dítěte s mentálním postižením v rodině...289 // 1.4.1 Dalši modely reakcí rodičů na výskyt postižení...291 // 1.4.2 Vlivy na rodinu s dítětem s mentálním postižením...292 // 1.4.3 Podpora poskytovaná rodinám dětí s mentálním postižením v České republice...294 // 1.4.4 Výchovné přístupy a organizace života v rodině s dítětem s mentálním postižením...295 // 1.5 Osobnost a profesní zdatnost psychopeda...298 // 1.6 Předškolní a školní výchova osob s mentálním postižením...301 // 1.6.1 Raná péče a předškolní výchova...301 // 1.6.2 Složky výchovy jako součásti výchovné-vzdélávaciho
procesu na základní škole...306 // 1.6.3 Výchova na základních školách speciálních...312 // 1.6.4 Vzděláváni žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami...314 // 1.7 Výchova v zařízeních sociálních služeb (O. Müller)...319 // 1.7.1 Specifika práce s osobami seniorského véku s demenci Alzheimerova typu...324 // 1.8 Standardy kvality sociálních služeb (Z. Kozáková)...333 // 1.8.1 Základní charakteristika standardů...334 // 1.8.2 Způsob hodnoceni kvality pomoci standardů...334 // 1.8.3 Typy standardů...335 // 1.8.3.1 Procedurální standardy kvality sociálních služeb...335 // 493 // 1.8.3.2 // 1.8.3.3 // 1.9 // 1.9.1 // 1.9.1.1 // 1.10 1.11 // 1.11.1 // 1.11.2 // 1.11.2/ // 1.11.3 1.12 1.12.1 1.12.2 // 1.12.3 2 // 2.1 // 2.2.1.1 2.2.1.2 // 2.3 // 2.4 // 2.4.1 // 2.4.1.1 // 2.4.1.2 // 2.4.2 // 2.4.2.1 2.4.22 // 2.4.3 // 2.4.4 // 2.5 // 2.6 3 // 3.1 // 3.2.1 // 3.2.2 3.4 // 3.4.1 // 3.4.2 // 3.4.3 // 3.4.4 // 3.4.5 // 3.5 // 3.5.1 // 3.5.2 // f // Personálni standa fy kvality sociálních služeb. // Provozní standardy kvality sociálních služeb... // Příprava vstupu a vstup na volný trh práce (O. Müller)... // Sebeobhajováni osob s mentálním postižením... // Schůzky sebeobhájců... // Volný čas a zájmová činnost... // Společenské organizace a občanská sdružení... // Vznik Společnosti pro podporu lidi s mentálním postižením v České republice, o // (M. Mužáková) // Činnost
SPMP po roce 1989... // Sociální služby pro osoby s mentálním postižením... // Vznik a rozvoj dalších nestátních neziskových organizaci... // Výchova osob s jinou duševní poruchou (O. Müller)... // Děti s pervazivni vývojovou poruchou... // Děti s poruchami chování a emoci... // Dospělí klienti s psychiatrickou diagnózou... // Didaktika osob s mentálním postižením (M. Valenta)... // Teorie vzděláváni osob s mentálním postižením... // Teorie vyučováni osob s mentálním postižením... // Teoretická východiska procesu vyučováni osob s mentálním postižením... // Gnozeologická východiska vyučováni... // Psychologická východiska vyučováni... // Didaktické zásady... // Didaktické metody... // Motivační metody... // Úvodní motivační metody... // Průběžné motivační metody... // Expoziční metody... // Metody přímého přenosu poznatků... // Metody zprostředkovaného přenosu poznatků... // Metody fixační... // Klasifikační metody... // Vyučovací formy... // Didaktické pomůcky... // Vybrané přcdmétové didaktiky (M. Valenta)... // Smyslová výchova... // Rozvoj diferenciace jednotlivých analyzátorů... // Vyučování českého jazyka na prvním stupni základni školy praktické.. // Počáteční čteni na základni škole praktické... // Počáteční psáni na základni škole praktické... // Poznámky ? vyučováni matematiky... // ...336 // ...336 // ...337 // ...340 // ...341 // ’IA’l // >*•••••••» *w
// ...344 // 444 // ...345 // ...346 // ...346 // ...349 // ...349 // ...353 // .354 // 356 // 361 // 361 // 362 // 363 369 // ..374 // .375 // .375 // .376 // .381 // .383 // .386 // .388 // 393 // ...398 // ...399 // ...402 // ...405 // Matematické zkušenosti děti před vstupem do školy a na začátku školní docházky... // Geneze kvantitativních (mnohostnich) představ vedoucích ? pojmu přirozeného čísla . Početní výkony... // ...405 // ...407 // ...408 // Slovní úlohy... // •••••••••» // ••••••••• // ...408 // Geometrie...410 // Metodika pracovního vyučováni (vzdělávací oblast Človék a svét práce)...411 // Odraz zvláštnosti osobnostní struktury žáků s mentálním postižením v hodinách pracovního vyučování...411 // Didaktické prostředky a obsah pracovního vyučování // ..414 // 494 // 3.6 // 3.6.1 // 3.6.2 // 3.7.1 // 3.7.2 // 3.7.3 // 3.7.4 // 3.7.5 // 3.8 // 3.8.1 // 3.8.2 // 3.8.3 // 3.9 // 3.9.1 // 3.9.2 // 3.9.3 // 3.9.4 // 3.9.5 // 3.9.5.1 // 3.9.5.2 // 3.9.5.3 // Metodika výtvarné výchovy... // Tvořivé pojetí výtvarné výchovy na základni škole praktické.. // Výtvarná výchova v nižších ročnicích základni školy praktické ... Výtvarná výchova ve vyšších ročnicích základni školy praktické // Metodika hudební výchovy... // Rozcvičování v hodinách hudební výchovy... // Pěvecké unnosti // Instrumentální činnost... // Hudebné-pohybové hry... // Hudební
poslech... // Metodické poznámky ? vyučováni tělesné výchovy ... // Organizace tělesné výchovy... // Obsah předmětu tělesná výchova... // Dopravní výchova děti s mentálním postižením... // Sexuální výchova osob s mentálním postižením (Z. Kozáková) Schéma sexuální výchovy... // 420 // 421 421 428 431 433 437 439 // 441 // 442 444 // .449 // .451 // Principy sexuální výchovy...452 // Základní východiska sexuální výchovy osob s mentálním postižením ...453 // Metody a formy sexuální výchovy...457 // Obsah sexuální výchovy osob s mentálním postižením v období základního vzděláváni...458 // Sexuální výchova osob s lehkým mentálním postižením...459 // Sexuální výchova osob se středné těžkým mentálním postižením...462 // Sexuální výchova osob s těžkým (hlubokým) mentálním postižením a souběžným...465 // postižením více vadami // Přílohy...468 // Přehled možnosti studia speciální pedagogiky se zaměřením na psychopedii na vysokých školách // v České republice...468 // Adresář SPC (pro osoby s mentálním postižením, pro osoby s poruchami autistického spektra a pro // osoby s kombinovanými vadami)...472 // Ukázky IVP pro integrovaného žáka s mentálním postižením...475 // LITERATURA // 481
(OCoLC)870287916
cnb002522382

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC