Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.05.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.5) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2013
213 s. : il., portréty ; 17 x 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-4621-0 (brož.)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 189-202 a rejstříky
000247776
// Obsah // Wed nluva » // i»k flst tuto kniho 10 // Úvod do piy hologlc 11 // 1. Hlavní psychologické sméry 20. stoltlí 14 // 1.1 Úvod do vývoj* psychologie ? // 1.M WnA«v>v vědecké psychotog e u // iu StruktufaUwnut u // ? Rir ciooatHimis u // ía Psychodynomkk4 postupy u // is Behaviodsmos a oeobehaviorHmus n // i ? Gestaltismus a neogestalisr us i J ? enom n oOg ? ke a existenciálni p/lstupy // 17.1 Feoommoto e // 177 tdswncliW psycMtogie a án*%ftufi**ýxA // i » Humanistické psychologie // i.o Kognitivní psychologie // 1? Oaltísméfy // 1.101 Syv?fmMk p/htwaekk*1iov«us // 1.107 Ry*** a faktorov* phstupy // 1.107 ScciM ko thtv psychoh gie 1.104 Po«**» psychotog* // 1.10S TranspenonAW psychcíogie 41 // ku Soupis smfcú a iejkh představitelů aj // ?2 české psychologie v první polovin* 70. století aj // 2. Biologická psychologie 44 // II Úvod do problematiky ? // ? ??? ? = = í ? ? s // S5= ES // 44 // 27 ľéklady genetiky // 27 Endokrinní systém «e // 2.4 Nervový systém 44 // 2A1 ftinéCn* komporxrky Cnrurooy a gSe) 44 // 247 CentréW nervový systém si // 2471 Motek Sl // 2477 N«urc$*estKit4 a rwogmeíe so // 247 Meiody/kouminístruUvryaôrnostírroíku 52 // 244 PerKtrrrf nervový systém 41 // 2441 AutcrvDmnl nervový syslím 41 // 245 MVxy 42 // 244 Smwrkký systém 42 // 24?1 Zrak // 2447 SkKh // 7447 ?oha a pohyb // 2444 Chemxeceptory (C<h a chuf) // 2445 Scvnjtoservoncký systém (proprtocrpce a koíni CrtO // 2444 ScmatkU bolest
// 27 teologické rytmy 24 Základní anatomické terminologie // ?. Obecná psychologie a psychologie osobnosti // M Úvod do problematiky // 17 Védofl4 bdélost a spének // VMcrrá.bdé4>st // Spínek 72 // Pozornost a vniméni ?s // Pwomost 7S // Wsimlní (percepce) 77 // Repreientaceob kxücvientacevprosioruacvgmaacepMnatkii 7t // 14 Motivace ai // 17 Emoce 44 // 3SJSSS5S o S SS // Si.1 ??>??? e pftbwné «JV/ w // J5J Humc-avtikh « // M $t/e* jziviOost » // X7 Temperament fi // M Paméřauíenl w // >9 Myileni w // Mi UtuzMrWaro/hooa Arrt 9» // J.9J ??? 10I // J.19 imtttgm« 101 // ?.1 • Jaxyk * komunlliAce 104 // IM Charaktef a sebepojeti ios // ?1? Charalxer io» // ?1? Sebepceti ioa // ??? S***CH‘ V kcr<exiu vxav4koy fti worte toa // ??? Mc iikaactryHi too // 4. Sociální psychologie no // 4i Ovod do probtematrky no // O So<ialixace no // 4 1 Sociálni interakce a jeji souvislosti 111 // 4?1 SocWni fcognke - atrtboce. irtva nJ dojmu a ??4??? 112 // 4?1.1 Auiboce 112 // 4?12 Utvéřenidojmu HI // 4X1J Scamata 114 // 4X2 Oiobnivnahy ? // 4.11 AKiaceaat/afctMta il? // 4J4 Itok* a partnerský vrtah Hi // 415 FVovXvLn4 choviri 121 // 435 Agreie ? // 44 Posto}e 124 // a.» Skupinové jevy a procesy US // 451 ZikUdni cNafakteristiky sVjjp ových *vu a piocesú 12S // 45.2 KokiXMii cbovini a K o dynamfca »25 // 453 PosiuSnostvO<iautonté.vipxr4v4vsi?uKenachorliV 129 // 453» PosMnost v«i auíôrilé 129 // 4532 Vipoura HO // // 4533 WvveuKe náchylní no // 454 Konftkxya>tj*cf»frt4W ni
// 455 WO* reklama a tcchnAy v/vc so-éiavu UytKrv O » 12 // 4551 Meda ?2 // 4552 ??? ni // 4553 Vyvc*an<soirt4*u4vyt>ov*o< HI // 5. Vývojová psychologie 135 // vi Úvod do problematiky // 52 Základni vývojové teorie // Keummacu?** teorie Komt/uHiv*sbcfcé teorie ttoOg<kéae«*rfnlt*o«e Teone uCeni KythoafiwrXbé teorie Teone dynamických systému Soups 2*Uadr*<h sývejmých teem a Wh pfedstavtteii Základni vývojové etapy FVmata’ŕV a pennataini obdoP řa oroíeoecké obdob Kpjenecié obdob flatbed vH // QlMUWAVt« // • ?? » // SkoWvH // OospérírV // OospH>st // sta/i // 6. Komparativní psychologie // 4! Úvod do problematiky // 42 t // 422 // 423 // 624 // 42 S // 424 // Psychické procesy na subhumánnl úrovni // Altruismus // Sooawchovirv // Cmoce // ??? // VfW psycNcké pocesy a mencaloacc // lnteô9eoce // 1S4 // »S6 // iw // ?? // s s s í * bSSíSSSs tí ??*?*?»:» 8 // // 7. Diagnostika a lé ba psychických poruch 161 // 7.1 Ovod do problematiky iti // 7.1.1 Vm* moderní pi> trte » Uir<fc> p y<hok>9< iu // 7J Psychopatom iti // 7A1 du vr h ??? a poívxh chovAr* ?«?? ???1?) WKN-I 0 if) // 7j LéCba psychických poruch it« // 7J.I Piych rkk) péCe »m // fjrmtkocef«p< it« // 7 J J eioto cW metody itt // 7 Klinkké psythok>9* uy // 7A1 VWtMíkooaktya)tíichz|yacovaol ity // r Ai  VbfW ptychot tpevlK W smé<y ttt // 74 ? fSychoeoahticUaptyxhodyramkUterapie it« // 74i2 B Wof ní cer apt itt // 74íJ Koo-.t.’vn. te»*pe ITO // 7414 toy**r*4*havK*)íní
tecape 17i // 7415 HunaW<kéae»«t
Ki)lnltefapevOcképhsiupy 17) // 74lf Terapie ve skupn4 ? // 741.7 eoctao4*s>>tem te<jp<aftemM te<»p# 174 // 743 Psychodia oostika 174 // 8. Psychologický výzkum 176 // ai Ovod do problematiky iTt // *1.1 Typy výzfcv»: ? // ai Výzkumný projekt ? // au Premene 17t // •1.11 Typy promtroých 171 // Slil Typy vztahů mea pnxr noýnw ito // •lij Hooocey promMných ito // »11 4Vzfcumoý ??? ,? // •IU řapeevrem. kv* e»pe»kmem a neevp menairw výzkumné pUny it) // •111 Typy výzkumního (Onu podie mnobtvS nezAvnie proměnných it) // •J ZiskAvAní dat ,t4 // •3-1 Výber vzorku It4 // •31 Melody askivAni da! its // •311 PozorovAní its // •311 Rozřovc*.d*azn<k ist // •313 Anamnéza 1Í7 // •314 Anayza produktů 1Í7 // •315 Psychotogkký cest m // M14 Metaanaýza // literatura 1« // Obrazové podklady )01 // Vécný rejsthk X» // Mieoný rejstřík )1)
cnb002485635

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC