Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:50x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2013
203 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-262-0499-2 (brož.)
francouzština
Obsahuje bibliografii na s. 197-203
000247804
Obsah // // P Ř E D M L U V A ...8 1 D ÍT Ě K R E S L Í R a d o st a re a lita ...n ... 12 ... 14 // // N a k resb u m u sí b ý t d v a ... 11 H y b n é síly fa n ta z ie // // E ta p y rů s tu o s o b n o s ti ... 16 D ěti js o u u m e l c i ...20 2 V O L N Á K R E S B A ... 23 T vorba b e z o m e z e n í ... 23 P sy ch o lo g ick é s tu d iu m k r e s b y ... 24 3 S Y M P T O M A T IC K Á V Y J Á D Ř E N Í V K R E S B Ě O b ra z y d e p re se S ex u áln í ag re se ...39 // // Tváře ú z k o s ti ...39 ... 46 ...61 ... 71 ... 74 Psychické t r a u m a ... 5 4 // // 4 K R ESB A V P S Y C H O L O G IC K É M V Y Š E T Ř E N Í // // „Volná k resb a“ v d y n a m ic e p s y c h o lo g ic k é h o v y še tře n í ... 71 V olná k re sb a ja k o p ro je k tiv n í te st v d ě ts k é k lin ic k é p s y c h o lo g ii P o stu p p ři a n a lý z e k re sb y ...82 // // 5 // // \f’I D ě ts k á k re sb a ja k o d ia g n o stic k ý n ástro j // // 5 // // T E S T Y T E M A T IC K Ý C H K R E S E B ...113 K re sb a lid sk é p o sta v y K re sb a ro d in y T est s tro m u ... 113 P ů v o d te stu k resb y lid sk é p o s t a v y ... 126 ...13g ... 166 // // F ayův te st „ k re sb a d á m y “ ... 173 D 10 J e a n a L e M e n a ...181 A T 9 Yvese D u ra n d a ... 188 P lán im a g in á rn íh o m ě sta o d R a p h a ě la D j a n a ...190 Z Á V Ě R ... 195 P o ro z u m ě n í a i n t e r p r e t a c e ... 195 P ro g n o s tik a ... 196 B IB
L IO G R A F IE ...197 // // 6 // // \f
(OCoLC)864848034
cnb002484032

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC