Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
Příručka
Vyd. 3.
Praha : Portál, 2013
121 s. : il. ; 20 cm

ISBN 978-80-262-0525-8 (brož.)
Rádci pro rodiče a vychovatele
němčina
Obsahuje bibliografii na s. 121 a bibliografické odkazy
000247805
Obsah // Prolog: Drama v lo ž n ic i...7 P ře d m luva ...15 Ke spánku p o tře b u je d ítě jis to tu ... 19 Rozdíl m ezi jis to to u a b e z p e č ím ... 23 Tajem ství d o b ré h o s p á n k u ... 23 Bezpečný spánek u p říro d n íc h n á r o d ů ... 27 S ch rá n ka ... 28 R ytm u s...36 J is to ta m ísta... 41 Jisto ta m a tk y ... 42 Zajištěná klec te c h n ic k é h o v ě k u ...43 V ý h o d y ... 53 N e výh o dy... 54 Dnešní n e m lu vn ě - ani jis to ta , ani b e z p e č í...59 Co se te d y při n a p o d o b o vá n í in s tin k tiv n íh o způsobu péče o d ě ti navzdory nejlepším úm yslům p ře h líž í...61 Jaké následky m á n e d o sta te čn é n a p o d o b o v á n í sta ré h o způsobu péče o d ítě p ro ně sa m o tn é i p ro jeho ro d ič e ...64 N a p ro sto zaručené ra d y ... 81 Jak získáte vě tší s e b e jis to tu ... 81 P řijm ěte se, i když d ě lá te c h y b y ... 84 S polehněte se na je d n o h o je d in é h o „rá d c e “ ... 86 Happy end „d ra m a tu v lo ž n ic i“ ...86 Nestačí-li kon zu lta ce , je n ezb ytn á te r a p ie ... 89 Jak d ítě o d s ta v it...92 Jak dítě o d p o u ta t od m a tk y ...92 // // \fJak se m ů že te p o s ta ra t o schránku a o p o c it jis to ty m ís ta // // 95 // // Správná schránka... 95 P ocit jis to ty m ís ta ...97 V y u ž ijte ry tm u k u s p o řá d á n í ž iv o tn íh o s ty lu ...101 H oupání, kolébání, hlazení, m asírování,
zpívání... 102 U sín á n í... 102 N erušený s p á n e k ... 105 P ití a s p á n e k ... 106 U sp o řá d e jte si d e n n í a n o č n í ry tm u s i p rů b ě h d n e ...113 N ě ko lik rad, jak ře š it p ro b lé m y se spaním u větších d ě tí... 116 L ite ra tu ra ... 121 // // \f
(OCoLC)862712391
cnb002479871

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC