Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 3.
Praha : Argo : Triton, 2013
263 s. : il., mapy ; 21 cm

ISBN 978-80-257-0983-2 (Argo ; brož.)
ISBN 978-80-7387-714-9 (Triton ; brož.)
němčina
000247816
Obsah // Byl jednou... 9 // Minulost a vzpomínka. Než se objevil člověk. Obrovští ještěři. Země bez života. Slunce bez Země. Co jsou dějiny? // Největší vynálezci, jací kdy žili 12 // Heidelbcrská spodní čelist. Neandertálský člověk. Prehistorie. Oheň. Nástroje. Jeskynní lidé. Řeč. Malby. Kouzla. Doba ledová a starší doba kamenná. Mladší doba kamenná. Kolové stavby. Doba bronzová. Lidé jako ty a já. // Země na Nilu // Král Menes. Egypt. Hymna na Nil. Faraón. Pyramidy. Náboženství starých Egypťanu. Sfinga. Hieroglyfy. Papyrus. Převrat ve Staré říši. Achnatonovy reformy. _ // Neděle, pondělí 23 // Mezopotámie dnes. Vykopávky v Uru. Hliněné destičky a klínové písmo. Chammurabiho zákony. Kult hvězd. Původ názvů pro dny. Babylonská věž. Nabúkadncsar. // O jediněm Bohu 30 // Palestina. Abraham z Uru. Potopa. Egyptské zajetí. Mojžíš a rok odchodu z Egypta. Saul, David, Šalamoun. Rozdělení říše. Zánik Izraele. Proroctví. Babylonské zajetí. Návrat. Starý zákon a víra v Mesiáše. // Ty u.m.i.š. č.í.s.t 34 // Hláskové písmo. Féničané a jejich obchodní stanice. // Hrdinově a jejich zbraně 36 // Homérovy písně. Schliemannovy vykopávky. Králové námořních lupičů. Kréta a labyrint. Dórské stěhování. Hrdinské zpěvy. Řecké kmeny a jejich kolonie. // 257 // 41 // Nerovný boj // Pcršané a jejich víra. Kyros dobývá Babylon. Kambyses v Egypte. Dareiova říše. Povstání
iónských mést. První válečná výprava. Druhá válečná výprava a bitva u Marathonu. Xerxovo tažení. Thermopyly. Bitva u Salaminy. // Dvé malá města v jedné malé zemi 46 // Olympijské hry. Delfské orákulum. Sparta a spartánská výchova. Athény. Dra-kon a Solon. Lidové sněmy a tyranové. Pcriklova doba. Filozofie. Sochařství a malířství. Architektura. Divadlo. // Osvícený a jeho země 53 // Indie. Mohendžo-daro, mesto z doby Uru. Vpád Indu. Indogermánské jazyky. Kastovnictví. Bráhma a stěhování duší. „To jsi ty“. Královský syn Gautama. Osvícení. Vykoupení z bolesti. Nirvána. Buddhovi následovníci. // Velký učitel velkého národa 58 // Čína před Kristovým narozením. Čínský císař a šlechta. Význam čínského písma. Konfucius. Smysl forem a zvyku. Rodina. Vládce a poddaný. Lao-c’. // Tao. // Největší dobrodružství 63 // Pcloponcská válka. Delfská válka. Filip Makcdonský. Bitva u Chaironeie. Rozpad perské říše. Alexandr Veliký. Zničení Théb. Aristoteles a jeho vědění. Diogenes. Dobytí Malé Asie. Gordický uzel. Bitva u Issu. Dobytí Týru a Egypta. Alexandrie. Bitva u Gaugamcly. Tažení do Indie. Poros. Alexandr jako vládce východu. Alexandrova smrt a následovníci. Helénismus. Alexandrijská knihovna. // O nových bojovnících a nových bojích 72 // Itálie. Řím a pověst o jeho založení. Boje patricijů s plcbejci. Zákon dvanácti desek. Římský charakter. Vpád Galů.
Dobytí Itálie. Pyrrhus. Kartágo. První punská válka. Hannibal. Pochod přes Alpy. Quintus Fabius Maximus. ???. Poslední vzepětí. Scipionovo vítězství nad Hannibalem. Dobytí Řecka. Kato. Zničení Kartága. // Nepřítel historie // Císař Čchin Š’-chuang-ti. Pálení knih. Knížata z provincie Čchin a jméno Čína. Čínská zeď. Dynastie Chan. Učení úředníci. // 258 // Vládci západního svita 80 // Římské provincie. Silnice a vodovody. Legie. Bratři Gracchové. Chleb a hry. Marius. Kimbrové a Teutoni. Sulla. Vzbouření otroků. Julius Caesar. Boje v Galii. Vítězství v občanské válce. Kleopatra. Reforma kalendáře. Zavraždění Caesarovo. Augustus a císařství. Umění. // Radostná zvěst 89 // Ježíš Kristus. Kristovo učení. Kříž. Pavel v dopise Korintským. Císařský kult. // Nero. Požár Říma. První pronásledování křesťanů. Katakomby. Titus rozbořil Jeruzalém. Rozprášení Židů. // Jak se žilo v říši a na jejích hranicích 93 // Činžovní domy a vily. Římské lázně. Koloseum. Arminius a bitva v Tcuto-burském lese. Hranice římské říše. Rozličná náboženství v římských vojenských oddílech. Traianovy boje v Dácii. Boje Marka Aurelia u Vídně. Vojáčtí císaři. Rozpad Itálie. Rozšíření křesťanství. Diokleciánova reforma. Poslední pronásledování křesťanů. Konstantin. Založení Konstantinopole. Rozdělení římské říše. Křesťanství jako státní náboženství.
// Bouře - 99 // Hunové. Vizigóti. Stěhování národů. Attila. Papež Lev Veliký. Romulus Au-gustulus. Odoaker a konec starověku. Ostrogoti a Thcoderich. Ravenna. Jus-tinián. Corpus iuris a Hagia Sofia. Konec Gótů. Langobardi. // Začíná hvězdná noc 105 // Temný středověk? Víra a pověra. Svatí na sloupích. Benediktini. Záchrana antické kultury. Význam klášterů. Chlodvíkův křest. Role kněží v říši Merovejců. Bonifác. // Není Boha kromě Boha a Mohamedje jeho prorok 109 // Arábie, pouštní země. Mekka a Kaaba. Mohamedův původ a život. Pronásledování a útěk. Medina. Boj o Mekku. Poslední kázání. Dobytí Palestiny, Persie a Lgypta. Požár alexandrijské knihovny. Obléhání Konstantinopole. Dobytí severní Afrik)’ a Španělska. Bitva u Tours a Poitiers. Kultura Arabů. Arabské číslice. // 259 // Dobyvatel, který until i vládnout // Mctovejci a majordomovc. Franská říše. Karel Veliký. Boje v Galii, Itálii a Španělsku. Avaři. Války se Sasy. Hrdinské* písně. Korunování na císaře. Poselství Há-rúna al-Rašída. Rozdělení a rozpad karolínske říše. Svatopluk. Vikingové. Normanské říše. // 117 // Boj o vládu nad křesťany // Východ a Západ v karolinské době. Kulturní rozkvět v Číně. Vpád Madarú. Král Jindřich. Ota Veliký. Rakousko a Babenberkovc. Lenní právo a nevolnictví. Hugo Kapel. Dánové v Anglii. Duchovní léno. Spor o investituru. Řehoř VII. a Jindřich IV. Canossa.
Robert Guiscard a Vilem Dobyvatel. // O rytířích // Rytíři a jezdci. Hrady. Nevolníci. Páže, panoš, pasování na rytíře. Rytířské povinnosti. Služba dámě. Turnaje. Rytířské básnictví. „Píseň o Nibelunzích“. První křížová výprava. Gottfried z Bouillonu a dobytí Jeruzaléma. Význam křižáckých výprav. // 128 // Císaři za rytířských Časů // Fridrich Barbarossa. Výměnný obchod a peněžní hospodářství. Italská města. Císařství. Odpor Milána a jeho pád. Slavnost pasování na rytíře v Mohuči. Třetí křížová výprava. Fridrich II. Guelfové a ghibellini. Inocenc III. Magna charta. Vládci na Sicílii. Konec štaufovského rodu. Čingischán a vpády Mongolu. Doba bez císaře a pěstní právo. Pověst o hoře Kyfíhäuser. Rudolf Habsburský. Vítězství nad Otakarem. Počátek habsburské moci. // 135 // Mesta a jejich obyvatelé // Trhy a města. Obchodníci a rytíři. Cechy. Stavba katedrál. Žcbraví mniši a kazatele. Pronásledování Židů a kacířů. Papeži v babylonském zajetí. Stoletá válka s Anglií. Jana z Arku. Dvorský život. Univerzity Karla IV. a Rudolfa Zakladatele. . // 146 // Nový vřk 152 // Florentští občane. Humanismus. Znovuzrození starověku. Rozkvět umění. Leonardo da Vinci. Mediccjští. Renesanční papežové. Nové myšlenky v Německu. Knihtisk. Střelný prach. Konec Karla Smělého. // Maxmilián, poslední rytíř. Lancknechti. Boje v Itálii. Maxmilián a Dürer.
// 260 // Nový svét 159 // Kompas. Španělsko a dobytí Granady. Kolumbus a Isabela. Objevení Ameriky. Novověk. Kolumbův osud. Dobyvatelé. Hernán Cortés. Mexiko. Mon-tezumova smrt. Portugalci v Indii. // Nová vira 165 // Stavba chrámu sv. Petra v Římě. Lutherovy zásady. Hus, Lutherův předchůdce. Spálení papežova dopisu. Karel V. a jeho říše. Vyplenění Říma. Říšský sněm ve Wormsu. Luther na Wartburgu. Překlad Bible. Zwingli. Kalvín. Jindřich VIII. Úspěchy Turků. Rozdělení říše. // Církev bojující 171 // Ignác z Loyoly. Tridentský koncil. Protireformace. Bartolomějská noc. Filip II. Bitva u Lepanta. Odpadnutí Nizozemska. Královna Alžběta. Maric Stuar-tovna. Zánik Španělského loďstva. Anglické obchodní stanice v Americe. Indické obchodní společnosti. Počátky anglické světovlády. // Střásli vá doba 177 // Pražská defenestrace. ’Třicetiletá válka. Gustav Adolf. Valdštcjn. Vestfálský mír. Zpustošení Německa. Pronásledování čarodějnic. Vznik vědeckého obrazu světa. Přírodní zákony. Galilei a jeho proces. // Jeden nešťastný a jeden šťastný král 182 // Karel I. Stuart. Cromwell a puritáni. Vzestup Anglie. Bohatství Francie. Ri-chelieuova politika. Mazarin. Ludvík XIV. Královo vstávání. Versailles. Peníze pro krále. Bída rolníků. Loupeživé války. // Co se mezitím událo ve východní Evropě 188 // Turecké výboje. Povstání v Uhrách. Obléhání Vídně. Jan Sobieski
a osvobození Vídně. Princ Evžen Savojský. Ivan Hrozný. Petr Veliký. Založení Petrohradu. Karel XIL, švédský král. Jízda do Stralsundu. Rozšíření ruské moci. // Skutečně nová doba 194 // Osvícenství. Tolerance, rozum a lidskost. Kritika osvícenství. Vzestup Pruska. Fridrich Veliký. Maric Terezie. Pruská armáda. Velká koalice. Sedmiletá válka. // Josef II. Zrušení nevolnictví. Překotné reformy. Americký boj za nezávislost. Benjamin Franklin. Lidská práva a černošští otroci. // 261 // Násilný převrat // Kateřina Veliká. Ludvík XV. a Ludvík XVI. U dvora. Venkovští šlechtici jako soudci. Rokoko. Marie Antoinetta. Svolání generálních stavů. Útok na Bastilu. Vláda lidu. Národní shromáždéní. Jakobíni. Gilotina a revoluční tribunál. Danton. Robespierre. Hrôzovláda. Vítězství nad cizími vojsky. Rozum. Direktorium. Sousední republiky. // Poslední dobyvatel // Napoleon na Korsicc. Do Paříže. Oblehání Toulonu. Dobytí Itálie. Výprava do Egypta. Státní převrat. Konzulát a Napoleonův zákoník. Císař Francouzů. Vítězství u Slavkova. Konec římské říše národa německého. František I. Kontinentální blokáda. Vítězství nad Rusy. Španělsko a lidový odpor. Aspern a Wagram. Německé povstání. Velká armáda. Ústup z Ruska. Bitva u Lipska. Vídeňský kongres. Napoleonův návrat z Elby. Waterloo. Sv. Helena. // Člověk a stroje // Biedermeier. Parní stroj. Parolod. Lokomotiva. Telegraf.
Přádelnický stroj a mechanický tkalcovský stav. Uhlí a železo. Rozbíjení strojů. Socialistické myšlenky. Marx a jeho učení o třídním boji. Liberalismus. Revoluce v roce 1830 a v roce 1848. // Daleko za oceány _ // Čína do 18. století. Opiová válka. Tchajpchingské povstání. Úpadek Cíny. Japonsko kolem roku 1850. Revoluce za obnovení císařovy moci. Modernizace Japonska s cizí pomocí. Amerika od roku 1776. Otrokářské státy. Sever. Abraham Lincoln. Občanská válka. // Dvě nové říše v Evropě // Evropa po roce 1848. Císař František Josef a Rakousko. Německý spolek. Francie za Napoleona 111. Rusko. Konec španělské moci v Jižní Americe. Osvobození balkánských národů. Boj o Konstantinopol. Sardinské království. Cavour. Garibaldi. Bismarck. Reforma armády v rozporu s ústavou. Bitva u Hradec Králové. Sedan. Založení německé říše. Pařížská komuna. Bismarckova sociální reforma. Propuštění. // 262 // Boj o rozdelení svita 236 // Průmysl. Trhy a surovinové zdroje. Anglie a Francie. Rusko-japonská válka. // Itálie a Německo. Závody ve zbrojení. Rakousko a země na východě. První světová válka. Nové zbraně. Revoluce v Rusku. Amerika zasahuje. Mírový diktát. Pokrok védy. Konec. // Kousíček světových dějin, který jsem sám zažil - ohlédnutí zpit z roku 1998 244 Růst poétu obyvatel na zeměkouli. Porážka centrálních mocností v první světové válce. Rozdmýchávání nenávisti.
Zmizení tolerance z politického života v Německu, Itálii, Japonsku a v Sovětském svazu. Hospodářská krize a začátek druhé světové války. Propaganda a skutečnost. Vyvražďování Židů. Atomová bomba. Kladné stránky vědeckého rozvoje. Zhroucení komunistických systémů. Mezinárodní humanitární pomoc jako důvod ? naději. // Život a dílo Ernsta H. Gombricha // 255
(OCoLC)864849291
cnb002508414

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC