Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
2. vyd.
Nové Zámky : Psychoprof, 2012
277 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-89322-11-4 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 241-249 a rejstříky
Anglické a německé resumé
000247933
Obsah // Úvod...17 // 1. Teorie agresivity...20 // 1.1 Základné pojmy... 20 // 1.2 Inštinktivistické teorie agresivity...23 // 1.2.1 S. Freud a psychodynamické teorie...23 // 1.2.3 Kritika inštinktivistického chápania agresivity...28 // 1.3 Behaviorálne teorie agresivity...29 // 1.3.1 Frustračno - agresívna hypotéza...29 // 1.3.2 Sociálne učenie sa agresii...32 // 1.3.3 Behaviorálne teórie agresie A. H. Bussa a Fl. Selga...33 // 1.3.4 Kognitivně modely agresie...37 // 1.4 Biopsychosociálne a integratívne prístupy...39 // 1.4.1 Biopsychosociálna koncepcia V. Vondráčka a V. Študenta...39 // 1.4.2 Personologický prístup G. Dobrotku k agresivite...41 // 1.4.3 Anatómia ľudskej deštruktivity E. Fromma...43 // 1.5 Biologické predpoklady agresivity...45 // 1.5.1 Konštitúcia...45 // 1.5.2 Dedičnosť a agresivita...47 // 1.5.3 Neurofyziológia a neuropsychológia agresivity...47 // 1.5.4 Biochemické a endokrinné koreláty agresie...49 // 2. Forenznopsychologická a psychiatrická analýza homicídia...51 // 2.1 Výskyt homicídia...51 // 2.2 Anamnestické údaje o páchateľoch vrážd...52 // 2.2.1 Pohlavie...52 // 2.2.2 Vek páchateľov... 54 // 2.2.3 Rodinná anamnéza a sociokultúme pozadie...54 // 2.3 Objektívne kriminologické faktory...56 // 2.4 Subjektívny stav v čase činu a motivácia vraždy...58 // 5 // 2.5 Klasifikácie homicídií založené na osobnosti // a psychopatológii páchateľov...62 // 2.6 Psychické poruchy a ochorenia u
vrahov...63 // 2.7 Viktimologické aspekty homicídií...68 // 2.8 Typy homicídií... 77 // 2.8.1 Vražda manželského partnera...71 // 2.8.2 Vraždy detí rodičmi...72 // 2.8.3 Zabitie rodičov deťmi...73 // 2.8.4 Vraždy medzi súrodencami...75 // 2.8.5 Lúpežné vraždy...75 // 2.8.6 Sexuálne vraždy...76 // 2.8.7 Mnohonásobné vraždy...77 // 3. Metodológia výskumu...78 // 3.1 Metodologické východiská...78 // 3.2 Použité metódy ...81 // 3.2.2 Kriminologické faktory...83 // 3.2.3 Psychometrické (testové) premenné...84 // 3.2.4 Psychiatrické vyšetrenie...86 // 4. Anamnestické údaje páchateľov trestného činu...89 // 4.1 Pohlavie a vek...89 // 4.2 Rodinná anamnéza...90 // 4.3 Osobná anamnéza...91 // 5. Kriminologické charakteristiky vrážd...96 // 5.1 Stav a konanie páchateľa v čase činu a po čine... 96 // 5.2 Objektívne charakteristiky...98 // 5.3 Motivácia a subjektívne hodnotenie vraždy...99 // 5.4 Viktimologické aspekty vrážd...101 // 6 // 6. Výsledky páchateľov homicídia v psychologických (testových) metódach...104 // 6.1 Kognitivně schopnosti vo výkonových testoch... 104 // 6.2 Obraz osobnosti páchateľa homicídia v projektívnych // technikách... 107 // 7. Medzipohlavné rozdiely u páchateľov homicídií...111 // 7.1 Rozdiely v anamnéze... 111 // 7.2 Kriminologické odlišnosti v homicídiach mužov a žien... 113 // 7.3 Psychometrické diferencie mužov a žien... 114 // 8. Klasifikácia páchateľov podľa motivácie...120
// 8.1 Zištné motivované vraždy... 120 // 8.2 Vraždy primárne motivované dlhodobým krízovým // vzťahom s obeťou... 126 // 9. Klasifikácia páchateľov homicídia podľa psychopatologickej Symptomatologie...131 // 9.1 Páchatelia homicídií s poruchami osobnosti... 131 // 9.2 Psychotickípáchatelia homicídií...136 // 9.3 Páchatelia bez psychologicky diagnostikovanej psychopatológie...141 // 10. Osobitné podskupiny páchateľov vrážd... 147 // 10.1 Viacnásobní vrahovia...147 // 10.2 Vrahovia rodičov... 155 // 10.3 Vrahovia vlastných detí... 161 // 10.4 Vrahovia manželských partnerov...167 // 10.5 Mladiství vrahovia...176 // 10.6 Starší páchatelia vrážd...184 // 7 // 11. Vplyv spoločenských zmien po roku 1989 na trestný // čin vraždy...191 // 12. Pokus o empirickú typológiu páchateľov homicídia...198 // 12.1 Dvojdimenzionálna typológia...199 // 12.2 Trojdimenzionälna typológia...200 // 12.3 Štvordimenzionálna typológia...202 // 12.4 Pätdimenzionálna typológia...203 // 13. Záver...205 // Anglický a nemecký súhrn...215 // Literatúra...241 // Príloha ...251 // Menný register...267 // Vecný register...270 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC