Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.3) Půjčeno:28x 
BK
4. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977
213 s. : 1 mapa ; 21 cm

Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii na s. 199-201 a rejstřík
000247966
OBSAH // I. Metodické poznámky (Fr. Cuřín) ... 3 // 1. Význam disciplíny Vývoj českého jazyka. Jak studovat 3 // 2. Rozbor ... 4 // II. Řeč jako společenský jev. Vývoj jazyka (A. Mátl) ... 7 // 1. Společenská funkce řeči ... 7 // 2. Původ řeči ... 7 // 3. Řeč a myšlení ... 3 // 4. Celospolečenská povaha jazyka ; jazyk národní ... 8 // 5. Vývoj jazyka a společnosti ... 9 // 6. Souvislost vývoje jazyka s vývojem lidské činnosti ... 9 // 7. Průběh jazykových změn ...10 // 8. Nerovnoměrný vývoj základních složek jazyka ... 10 // 9. Divergentní a konvergentní vývoj v jazyce ...12 // 10. Vnitřní a vnější vývoj jazyka ...12 // 11. Vliv jazyka na jazyk ...13 // 12. Srovnávání jazykových typů ...14 // III. Jazyky indoevropské. Jazyky slovanské (A. Mátl) ... 16 // A. Jazyky příbuzné. Jazyky indoevropské ...16 // 1. Příbuznost jazyků ...16 // 2. Jazyky indoevropské ...16 // 3. Příbuznost jazyků indoevropských ...17 // B. Jazyky slovanské ...19 // 1. Příbuznost jazyků slovanských ...19 // 2. Základní hláskové a tvarové znaky jazyků slovanských ... 21 // 3. Rozdělen! slovanských jazyků ...23 // Cvičení (Fr. Gufiti) ...27 // IV. Jazyk staroslověnský (A. Mátl) ...28 // 1. Původ a charakteristika ...28 // 2. Staroslověnský jazyk na našem území ...29 // V. Hospodářský, sociální a kulturní stav Slovanů, zvláště Čechů, do 13. století (A. Mátl) ...32 // A. Hospodářské, sociální a kulturní poměry v 6.—10. století 32 // B. Hospodářské, sociální a kulturní poměry v 10.—13. století a jejich odraz v slovní zásobě českého jazyka ...33 // 1. Hospodářské, sociální a kulturní poměry ...33 // 209 // 2. Tradice staroslověnská ... 34 // 3. Náboženská terminologie ... 34 // 4. Nejstarší období češtiny v úloze kulturního jazyka ...35 // 5. Pravopis nejstarších zápisů ...36 //
6. Nejstarší památky literární ...36 // VI. Vývoj českého hláskosloví (Fr. Cuřín) ...37 // A. Vývoj praslovanský (opakování) ...37 // B. Vývoj pračeský ...37 // 1. Stahování ...38 // 2. Zánik a vokalizace jerů ...33 // 3. Zánik nosovosti ...40 // 4. Párová měkkost souhlásek ...41 // 5. Změna dź v ź ...43 // 6. Přízvuk ...43 // G. Vývoj hlásek od 11. do 14. století ...43 // I. Samohlásky ...43 // 1. Přehláska a—ě, á—ie ...44 // 2. Přehláska u—i, ú—í ...46 // 3. Přehláska o—ě, ó—-ie ...47 // 4. Ztráta jotace ...47 // 5. Slabikotvorné r, l ...48 // 6. Splývání i a y ...49 // II. Souhlásky ...50 // 1. Zánik párové měkkosti souhlásek ...50 // 2. Vznik ř z palatalizovaného ŕ ... 50 // 3. Vývoj souhlásky l ...51 // 4. Změna g—k ...52 // D. Vývoj hlásek od 14. do 17. století ...52 // I. Samohlásky ...52 // 1. Změna ó—uo—ů ...52 // 2. Zrněna ú—au—ou ...53 // / 3. Změna ý(í)—aj—ej ...54 // 4. Úžení ie—í ...55 // 5. Úžení é—í ...55 // 6. Změna aj—ej ...56 // 7. Systém dlouhých samohlásek ...56 // II. Protetické a hiátové hlásky ...57 // 1. Protetická hláska v ...58 // 2. Protetická hláska j ...58 // 3. Protetická hláska h ... 58 // 210 // III. Souhlásková skupení ...58 // E. Hláskové změny nesystémové ...60 // 1. Analogie ...60 // 2. Mylná dekompozice ...60 // 3. Metateze (přesmyk) ...60 // 4. Asimilace (spodoba) ...61 // 5. Disimilace (rozlišování) ...61 // Cvičení ...61 // Přehled českých hláskových změn (tabulka) ...63 // VII. Tvarosloví a skladba (Fr. Cuřín) ...64 // 1. Číslo ...64 // 2. Gramatický rod ...64 // 3. Kmenový systém ...64 // 4. Skloňování zájmenné a složené ...66 // A. Skloňování podstatných jmen ...66 // I. Obecné poznámky ...66 // II. Jednotlivé typy ...69 // 1. Skloňování o-kmenů ...69 // 2. Skloňování a-kmenů ...71 // 3. Skloňování i-kmenů ...72 //
4. Kmeny souhláskové ...73 // 5. Dvojné číslo u podstatných jmen ...73 // 6. Vývojové tendence skloňování podstatných jmen .. .74 // B. Skloňování přídavných jmen (Fr. Svěrák) ...78 // 1. Skloňování jmenné ...78 // 2. Skloňování složené ...78 // C. Skloňování zájmen ...80 // D. Skloňování číslovek ...81 // E. Časování ...82 // F. Skladba ...92 // . Cvičení (Fr. Cuřín) ...93 // VIII. Poměr češtiny a slovenštiny (A. Mátl) ...96 // 1. Staré shody obou jazyků ...96 // 2. Staré rozdíly ...96 // 3. Odchylky vzniklé pozdějším hláskovým vývojem ... 97 // 4. Rozdíly tvaroslovné ...99 // 5. Slovní zásoba ...100 // 6. Poměr češtiny a slovenštiny — shrnutí ...101 // IX. Literární jazyk 13. a 14. století (A. Mátl) ...103 // 1. Stav společnosti ...103 // 2. Český jazyk spisovný ...103 // 3. Vnitřní rozvoj jazyka ...104 // 4. Pravopis spřežkový ...105 // X. Český jazyk v době husitské (A. Mátl) ...106 // 1. Rozvoj českého jazyka a jeho zlidovění ...106 // 2. Jan Hus a český jazyk ...107 // XI. Český jazyk za humanismu (Fr. Cuřín) ...110 // 1. Stav národní společnosti v 15. a 16. století ...110 // 2. Český jazyk za humanismu ...111 // 3. Stav jazyka v 16. století ...114 // XII. Český jazyk v období pobělohorském (Fr. Cuřín) ...116 // 1. Hospodářské, politické a kulturní poměry. Rozkolísání jazyka ... 116 // 2. Mluvnice a brusičství ...117 // Cvičení ...118 // XIII. Obrození spisovného jazyka. Josef Dobrovský (Fr. Cuřín) . 120 // XIV. Rozvoj slovní zásoby. Josef Jungmann. Charakteristika uměleckého stylu za obrození (Fr. Cuřín) ... 123 // 1. Rozvoj slovní zásoby ...123 // 2. Přehled vývoje uměleckého jazyka za obrození ... 125 // Cvičení ...126 // XV. Vývoj českého jazyka od obrození do 2. světové války (Fr. Cuřín) ...128 // 1. Český jazyk ve společnosti ...128 // 2. Odborné názvosloví ... 128 //
3. Brusiči ...129 // 4. Jan Gebauer ...129 // 5. Po 1. světové válce ...130 // 6. Stručný přehled uměleckého jazyka v tomto období ... 131 // XVI. Česky jazyk za socialismu (Fr. Cuřín) ...135 // A. Útvary národního jazyka a vývojové tendence ...135 // B. Současný stav spisovného jazyka a péče o něj ...137 // 1. Hláskosloví a pravopis. Zvuková stránka ...137 // 2. Tvarosloví ...138 // 3. Skladba ...138 // 4. Slovní zásoba ...139 // 5. Styly spisovného jazyka ...140 // 6. Praktická péče o spisovný jazyk ...140 // G. Bohemistika a světová jazykověda ...141 // XVII. Matematické metody v jazykovědě (Fr. Svěrák) ...148 // XVIII. Onomastika (Vl. Šmilauer) 150 // A Osobní jména ...150 // B. Místní jména ...153 // C. Onomastika ve škole ... 156 // XIX. Obecné výklady o nářečí (B. Koudela) ...157 // A. Předmět dialektologie a její vývoj ... . 157 // 1. Předmět dialektologie ...157 // 2. Z dějin české dialektologie ...158 // B. Nářečí a národní jazyk ... 158 // 1. Nářečí a jazyk ...158 // 2. Nářečí a národní jazyk ...160 // 3. Nářečí a spisovný jazyk ...160 // C. Vývoj nářečí . . .’ ...161 // 1. Vznik a vývoj českých nářečí ...161 // 2. Rozklad českých nářečí ... 162 // 3. Hranice nářečí ... 162 // 4. Intérdialekty, obecná čeština ...163 // D. Takzvaná „sociální nářečí“ ...164 // 1. Stavovské jazyky ...164 // 2. Slangy a argot ...164 // E. Výzkum nářečí ...165 // 1. Metody studia nářečí ...165 // 2. Organizace badatelské práce ...166 // 3. Jazykový zeměpis ...167 // 4. Zapisování mluvené řeči ...168 // 5. Význam studia nářečí ...169 // F. Jazykový vývoj v pohraničí ...170 // XX. Přehled nářečí českého jazyka (Fr. Svěrák) ...172 // Rozdělení českých nářečí. Rozšíření některých jevů ... 172 // A. Česká nářečí ...175 // B. Hanácká nářečí ... 180 //
C. Lašská nářečí ...182 // D. Moravskoslovenská nářečí ...184 // E. Přehledná tabulka nářečí českého jazyka ...187 // F. Nářeční ukázky ...188 // Cvičení (Fr. Svěrák, Fr. Cuřín) ...189 // XXI. Ukázka rozboru (Fr. Cuřín) ...193 // A. Text staročeský ...193 // B Text nářeční ...196 // XXII. Seznam literatury ...199 // XXIII. Souhrnné otázky ...202 // Rejstřík ...203 // Obsah ... 209
cnb000140207

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC